ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului şi caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 790/2008, prin care se propune pentru aprobarea Regulamentului şi caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău ;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- prevederile art. 10, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

- prevederile Ordinului nr. 88/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

- prevederile Ordinului nr. 89/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău prevăzut în anexa nr. 1, precum şi anexele secundare ale acestuia, după cum urmează:

a) indicatorii de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,  prevăzuţi în anexa nr.1a;

b) indicatorii statistici pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzuţi în anexa nr. 1b;

c) sancţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute în anexa nr. 1c;

d) prezentarea sistemului de alimentare cu apă a municipiului Buzău, prevăzut în anexa nr.1d;

e) prezentarea sistemului de canalizare a municipiului Buzău, prevăzut în anexa nr. 1e;

f) prezentarea staţiei de tratare şi epurare a apelor uzate, a fluxurilor tehnologice, componenţa, situaţia actuală şi prognozată în urma lucrărilor de reabilitare, prevăzute în anexa nr. 1f;

g) normele metodologice de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului, prevăzute în anexa nr.1g, inclusiv anexele nr. 1- 6;

h) analiza incindentelor şi avariilor în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzută în anexa nr. 1h, inclusiv anexele nr.1-5; (anexa 1h -1, anexa 1h – 2, anexa 1h – 3, anexa 1h – 4, anexa 1h – 5) ;

i) procedura privind înlocuirea branşamentelor de apă şi racordurilor de canalizare, prevăzută în anexa nr. 1i;

j) procedura pentru soluţionarea şi tratarea reclamaţiilor şi sesizărilor privind mijloacele de măsurare de lucru utilizate sau verificate metrologic, prevăzută în anexa nr. 1j;

k) contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzut în anexa nr. 1k, inclusiv anexele nr. 1 - 3.

Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă, prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3.- Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de canalizare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art.4.- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art.6.- Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău va fi adus la cunoştinţă publică prin postarea pe site-ul Primăriei municipiului Buzău şi al Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,

consilier Victor – Stefan Ioniţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 februarie 2008

Nr. 57

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, -voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie