A N E X A  Nr.1                                                                                                                                                                                               la Hotărârea nr.245 din  26 noiembrie 2009                                                                                                                                                                                          a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

 

T A B L O U L

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,

PRECUM SI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

 

 

 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX " Impozite şi taxe locale"

 

 

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE  CARE  CONSTAU  INTR-O  ANUMITĂ  SUMA  IN  LEI SI care se indexeazA/ajusteazA anual, In condiTiile art.292, şi, respectiv art.295 ALIN.(12), PRECUM SI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART.297 ALIN.(7)

 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI

 

VALORILE  IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)

 

 

 

Tipul clădirii

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2009

(valori majorate cu 20% faţă H.G. 1.514/2006)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)**

Valoarea impozabilă

- lei/m˛ -

Valoarea impozabilă

- lei/m˛ -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

803

476

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

218

137

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

122

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

82

54

E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care         

s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care

 s-ar aplica clădirii

50% din suma care

 s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

*) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 

**) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul II al municipiului Buzău şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate în tabel cu coeficientul de corecţie introdus prin Legea nr. 343/2006: zona A=2,40; zona B=2,30; zona C=2,20; zona D=2,10.

 

NOTA: In cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătreţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor art. 151, alin. (1) - (7) Cod fiscal, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

 

 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art.258 alin.(2) 

 

Zona în cadrul localităţii

 

NIVELURILE  APLICABILE IN ANUL

 FISCAL 2009

(valori majorate cu 20% faţă de H.G. nr. 1.514 / 2006) 

                                        -lei/ha*)-                                         

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956 / 2009)                 

                            - lei/ha*) -

 

A

6.481

6508

B

4.522

4540

C

2.862

2874

D

1.513

1519

 

IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  IN  INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINTĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII -

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                          

Nr.

crt.

              

 

                 Zona                               

Categoria de

folosinţă

Nivelurile indexate conform

 H.G. nr.1.514/2006

 aplicabile în anul 2009  

                                               -lei/ha**)-

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

                                  (conform  H.G. 956/2009)         

                                     -lei/ha**)-  

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

24

18

16

13

24

18

16

13

2

Păşune

18

16

13

11

18

16

13

11

3

Fâneaţă

18

16

13

11

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

40

30

24

16

5

Livadă

46

40

30

24

46

40

30

24

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

x

13

11

7

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

NOTA: Impozitul prevăzut la art. 258, alin. (4) se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corenţie 4,00, corespunzător rangului municipiului Buzău.

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                        - lei/ha -

Nr.

crt.

                      Zona

 

 

Categoria de

folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE IN ANii FISCALi 2007,2008, 2009

(valori majorate cu 20% faţă de G.H. 1.514/2006,

fără coeficientul de corecţie corespunzător zonei)

                                               -lei/ha**)-                                                                                

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

                                                -lei/ha**)-

Zona

Zona

 

0

 

1

 

A

 

B

 

C

 

D

 

A

 

B

 

C

 

D

1

Teren cu construcţii

26

24

22

19

27

24

22

19

2

Teren arabil

43

41

38

36

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

24

22

19

17

4

Fâneaţă

24

22

19

17

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

48

46

43

41

48

46

43

41

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

48

46

43

41

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

14

12

10

7

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări pisci-cole

5

4

2

1

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări pisci-cole

 

29

26

24

22

29

27

24

22

9

Drumuri şi căi ferate

 

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

 

NOTA: Coeficientul de corecţie corespunzător zonei în cadrul localităţii: zona A=2,40; zona B=2,30; zona C=2,20; zona D=2,10.

 

 

 

CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

 

 

 

Art.263 alin.(2)   

                                           

 

 

 

 Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANII FISCALI 2007,2008,2009

(valori nemajorate faţă de 2006)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

- lei/ 200 cmł sau fracţiune din aceasta –

 

- lei/ 200 cmł sau fracţiune din aceasta-

 

Tipuri de autovehicule

 

 

x

 

x

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

  7

  8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

15

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

30

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

60

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

                                     120

                            145

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

24

7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autori-zată de până la 12 tone inclusiv

25

30

8. Tractoare înmatriculate

15

18

 

 

Autovehicule de transport marfA cu masa totalA  maximA autorizatA egalA sau mai mare de 12 tonex

 

Art.263 alin.(4)                  

 

 

 

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

 IN ANUL FISCAL 2009

HG 1697/2008

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi international

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi  international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone                                 

0

86

0

107

0

102

0

127

    2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone                                 

86

238

107

297

102

282

127

352

    3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone                                  

238

335

297

418

282

396

352

495

    4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone                                 

335

757

418

946

396

897

495

1121

II. Vehicule cu trei axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone                                 

86

150

107

187

102

177

127

221

    2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone                                 

150

307

187

383

177

364

221

454

    3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone                                 

307

398

383

497

364

472

454

589

    4. Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone                                 

398

613

497

766

472

727

589

908

   5. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

613

953

766

1191

727

1129

908

1412

    6. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone                                 

613

953

766

1191

727

1129

908

1412

III. Vehicule cu patru axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

398

404

497

504

472

478

589

598

    2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone                                  

404

630

504

787

478

747

598

933

    3. Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone                                 

630

1000

787

1249

747

1185

933

1481

    4. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone                                  

1000

1483

1249

1853

1185

1758

1481

2197

   5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone                                 

1000

1483

1249

1853

1185

1758

1481

2197

 

*) Nivelurile estimative aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art 263, alin (4) din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi modificate după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul  Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu în vigoare la 01 octombrie 2009.

 

 

 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa

cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone*

 

Art.263 alin.(5)                 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

 IN ANUL FISCAL 2007

HG 1697/2008

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi international

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi  international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone                                 

0

0

0

0

0

0

0

0

    2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone                                 

0

0

0

0

0

0

0

0

    3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone                                 

0

40

0

49

0

46

0

58

    4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone                                 

40

89

49

111

46

105

58

131

   5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone                                 

89

208

111

259

105

246

131

307

    6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone                                 

208

268

259

335

246

318

307

397

    7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

268

484

335

604

318

573

397

716

    8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone                                 

484

848

604

1060

573

1005

716

1256

II. Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

84

194

104

242

99

230

123

287

    2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone                                 

194

318

242

397

230

377

287

471

    3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone                                 

318

468

397

584

377

553

471

692

    4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone                                  

468

564

584

704

553

668

692

835

   5. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone                                 

564

925

704

1156

668

1097

835

1371

    6. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone                                  

925

1284

1156

1605

1097

1522

1371

1902

    7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone                                 

1284

1949

1605

2436

1522

2311

1902

2888

    8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                  

1284

1949

1605

2436

1522

2311

1902

2888

III. Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

1022

1422

1277

1777

1211

1686

1514

2107

    2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

1422

1932

1777

2415

1686

2291

2107

2863

IV. Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                  

904

1254

1129

1567

1070

1486

1338

1857

    2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

1254

1734

1567

2167

1486

2055

1857

2569

    3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone                                  

1734

2565

2167

3206

2055

3040

2569

3800

V. Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

514

622

642

777

609

737

761

921

    2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

622

928

777

1160

737

1100

921

1375

    3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone                                 

928

1477

1160

1846

1100

1751

1375

2189

 

*) Nivelurile estimative aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art 263, alin (5) din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi modificate după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul  Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu în vigoare la 01 octombrie 2009.

 

              Remorci, semiremorci sau rulote

Art.263  alin.(6)

     

 

 

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANII FISCALI 2007,2008,2009

 (valori nemajorate faţă de 2006)

 NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

Impozitul, în lei

Impozit

- lei-

a. Până la 1 tonă inclusiv  

7

8

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

24

29

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

37

45

d. Peste 5 tone

46

55

 

                Mijloace de transport pe apa

Art.263 alin.(7)

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

48

3. Bărci cu motor

150

181

4. Nave de sport şi agrement *)

între 0 şi 800

Intre 0 si 964

5. Scutere de apă

150

181

6. Remorchere şi împingătoare:

 

 

a) până la 500 CP inclusiv

400

482

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

650

783

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1.000

1205

d) peste 4.000 CP

1.600

1928

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

130

157

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

 

 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

130

157

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv

200

241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

350

422

 

*) Stabilirea cuantumului impozitului se face în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

 

 

Art.267 alin.(1)

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANII FISCALI 2007,2008,2009

 (valori majorate cu 20% faţă de  anul 2006)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa, în lei

-lei-

a) până la 150 m˛ inclusiv

5

5

b) între 151 şi 250 m˛ inclusiv

6

6

c) între 251 şi 500 m˛ inclusiv

8

8

d) între 501 şi 750 m˛ inclusiv

10

10

e) între 751 şi 1.000 m˛ inclusiv

12

12

f) Peste 1.000 m˛

12 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m˛

12 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m˛

Art.267 alin. (4)

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări            

 

7 pentru fiecare m2 afectat

 

 

7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin. (7)

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art.267 alin. (11)

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu şi internet

 

11 pentru fiecare racord

11 lei pentru fiecare racord

Art.267 alin. (12)

 

Taxa  pentru avizarea certificatului  de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului local (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului

 

13

13

Art.267 alin. (13)

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă   

       

8

8

Art.268 alin. (1)

 

Taxa pentru   eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei  pentru desfăşurarea unei activităţi economice

 

 

68

 

69

Art.268 alin. (2)

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare  de  funcţionare

 

 

17

20

 

Art.268 alin. (3)

 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local

 

28 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

 

28 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art.268 alin. (4)

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de  producător

 

68

 

70

H.G. 661/2001,

cu modificările

şi completările

ulterioare   

 

Taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător

18

20

Art.268 alin. (5)

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:

(clasa CAEN 5.530 – restaurante şi clasa CAEN 5.540 – baruri )

 

(clasa CAEN 5.610 – restaurante şi clasa CAEN 5.630 – baruri )

 

a).  până la 50 locuri, inclusiv

 x

 100

b).  între 50 şi  100 locuri, inclusiv

   900

 250

c).  între 101 şi 200 locuri, inclusiv

1.800

 500

d).  între 201 şi 300 locuri, inclusiv

2.700

1500

e).  peste 300 locuri

3.600

2000

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

 

Art.271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANII FISCALI 2007,2008,2009

 (valori majorate cu 20% faţă de  anul 2006)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică       

28

28

 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

 

20

20

 

 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE *

 

Art.275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANII FISCALI 2007,2008,2009

 

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

- lei/m2

- lei/m2 -

a)   în cazul videotecilor

 

1

0,5

b)   în cazul discotecilor

 

2

0,75

 

*Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei videotecii sau   discotecii cu suma stabilită.

*Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin înmulţirea sumei stabilite potrivit art 275 alin. (2) cu coeficientul de corectie  4,00 corespunzator rangului II al municipiului.

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE

 

 

TAXA

 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2009 

(valori majorate cu 20% faţă de  anul 2006)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

 

 

Art. 282, alin.(1)

 

Taxa pentru obţinerea de avize şi acorduri privind autorizaţiile de construire

25% din totalul taxelor stabilite de avizatori pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate

25% din totalul taxelor stabilite de avizatori pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate

 

Art. 283, alin.(1)  

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice fără autorizaţie prealabilă

 

18 lei/m.p./zi

 

3 lei/m.p./zi

 

Art. 283, alin.(2)  

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor         destinate obţinerii de venituri care folosesc  infrastructura publi-că locală

 

16 lei/zi

 

17 lei/zi

 

Art. 283, alin.(3)

 

Taxa anuală pentru vehicule lente*

 

41 lei/an   

 

43 lei/an   

Art. 285, alin.(11) lit d

Taxa extrajudiciară de timbru ( timbru fiscal mobil)

 

x

 

1 leu

 

*) Autovehiculele lente  sunt cele prevazute de Hotărârea nr. 97/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău (vezi art.283, alin (3) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

 

 

CAPITOLUL  VIII – SANCTIUNI

 

 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 

 

Art.294 alin.(3)

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANII FISCALI 2007, 2008, 2009

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei.

 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600  lei.

 

 

Art.294 alin.(4)

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 230 de lei la 1.130  lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.

 

 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

 

Art.294 alin.(6) 

 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANII FISCALI 2007,2008,2009

 

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

- contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 200 de lei la 440 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 440 lei la 1.360 lei.

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 920 lei la 4.520 lei.

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

-contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b)-d), cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.