A N E X A  Nr.2

la Hotărârea nr. 245 din  26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

FACILITĂŢI FISCALE

acordate persoanelor fizice şi juridice de Consiliul Local al Municipiului Buzău în anul 2010

 

 

În afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2010 Consiliul Local al Municipiului Buzău acordă următoarele scutiri şi facilităţi fiscale:

 

1.- FACILITATI PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

Facilităţile acordate sunt următoarele:

a) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu pentru copii orfani de ambii părinţi, în vârstă de până la 18 ani, sau până la 25 de ani, dacă aceştia urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;

b) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu pentru contribuabilii care deţin titlurile de "Cetăţean de onoare al municipiului Buzău" şi "Omul Anului";

c) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului  pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu al contribuabililor persoane fizice, în următoarele situaţii:

- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară;

- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţia de şomaj;

- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate în ajutor social;

d)  scutirea de la plata majorărilor de întârziere evidenţiate la data de 31 decembrie 2009 pentru proprietarii de imobile ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, cu obligaţia achitării integrale a creanţelor fiscale principale restante.

Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la punctul d), care  nu îşi achită integral creanţelor fiscale principale restante datorate bugetului local nu vor beneficia de  facilităţi fiscale prevăzute în prezenta anexă.

În cazul în care contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire  de impozit pe clădiri şi impozitul pentru teren, dar care deţin locuinţa şi terenul aferent acesteia în indiviziune cu alte persoane fizice, scutirea se calculează în mod proporţional cu cota - parte indiviză deţinută în proprietate.

Scutirea sau reducerea de impozit se acordă persoanelor în cauză pe baza cererii acestora, după verificarea fiscală efectuată de inspectorul de sector, sub semnătura şi responsabilitatea acestuia, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii prezintă actele care atestă situaţia financiară a acestora. Copiile actelor anexate la cerere rămân ca documente oficiale la Direcţia Economică.

În situaţiile în care cu ocazia verificării se constată că soţul/soţia şi copii minori ai acestora mai deţin în proprietate altă locuinţă sau cote - părţi indivize împreună cu alţi moştenitori, scutirea pentru locuinţă şi terenul aferent acesteia nu se acordă. Nu se acordă scutire şi în situaţiile în care se constată că contribuabilii realizează venituri suplimentare faţă de cele declarate pe bază de documente.

 

2.- FACILITATI PENTRU PERSOANELE JURIDICE

 

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

Pentru celelalte persoane juridice, Consiliul Local al Municipiului Buzău poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în condiţiile prevăzute de art. 286, alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unor scheme individuale de ajutor de minimis, cu avizul Consiliului Concurenţei.

***

Scutirile şi facilităţile fiscale, prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în prezenta anexă se aprobă de către:

- directorul executiv sau directorul executiv adjunct din cadrul Direcţiei Economice, în cazul scutirilor şi facilităţilor fiscale prevăzute în mod expres de lege;

- primarul municipiului Buzău, în cazul facilităţilor fiscale acordate persoanelor juridice conform art. 285, alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cazul scutirilor prevăzute de art. 286, alin. (4) şi alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.