ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea Hotărârii nr. 5/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea de penalizări la factura reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 9.941/2009, prin care se propune abrogarea Hotărârii nr. 5/ 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea de penalizări la factura reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

- raportul Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Muni-cipiului Buzău;

- prevederile art. 43, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 248, alin. (2) din Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a adminis-traţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulte-rioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Începând cu data de 01 iunie 2009 se abrogă Hotărârea nr. 5/2009 a Consiliului Local al municipiului Buzău privind aprobarea de penalizări la factura reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău.   

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin intermediul presei locale şi postarea pe site-ul autorităţilor publice locale.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Alexandru Dunel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 mai 2009

Nr. 160

 

Hotărârea a fost adoptată cu  22 voturi pentru, - voturi împotrivă          şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie