ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea tarifelor care se vor practica de Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii

 

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 9.625/2009, prin care se propune aprobarea tarifelor care se vor practica de Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, Hotărârea nr. 15 din 15 mai 2009 a consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, auditul Compar-timentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico – financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 43, alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a-19), art.45, alin.(1), art.49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă tarifele care se vor practica de către Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii, tarife  prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţă publică prin intermediul presei locale şi postare pe pagina de internet a autorităţilor publice locale.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Alexandru Dunel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 25 iunie 2009

Nr.166

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru,- voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie

 

 

 

A N E X A

la Hotărârea nr. 166 din 25 iunie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

T A R I F E L E

care se vor  practica de Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii

 

 

Nr.

crt.

Tip autovehicul/utilaj

Tip tarif

Tarif

-lei-

1

Autoturism – autoutilitară (Dacia)

oră funcţionare

85,51

oră staţionare

30,90

km

1,18

2

Autoutilitară (camionetă) ARO

oră funcţionare

86,16

oră staţionare

32,07

km

1,64

3

Autospecială (basculantă) 6,5 t

oră funcţionare

147,72

oră staţionare

28,67

km

2,47

4

Autospecială (basculantă) 8,5 t

oră funcţionare

193,24

oră staţionare

28,78

km

3,32

5

Autospecială (macara) 12,5 t

oră funcţionare

169,41

oră staţionare

28,86

km

3,32

6

Autospecială (vidanjă) 5 t

oră funcţionare

135,74

oră staţionare

28,74

km

2,23

7

Autoutilitară (camion) 10 t

oră funcţionare

187,77

oră staţionare

29,55

km

3,21

8

Buldoexcavator E65

oră funcţionare

73,71

oră staţionare

28,71

km

1,55

9

Incărcător frontal IF D204

oră funcţionare

67,83

oră staţionare

28,86

10

Motocompresor KAESER

oră funcţionare

70,80

oră staţionare

32,28

11

Motopompă HONDA

oră funcţionare

58,88

oră staţionare

28,45

12

Placă vibratoare CF3

oră funcţionare

43,28

oră staţionare

30,27

13

Maşină de tăiat beton asfalt

oră funcţionare

161,48

oră staţionare

58,36

14

Grup electrogen

oră funcţionare

57,87

oră staţionare

28,52