ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010 în municipiul Buzău

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 19721/2009, prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010 în municipiul Buzău;

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art.36, alin (2), lit.b) şi alin.(4), lit.c), art.45, alin.(2), lit. c), art.49 alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010 în municipiul Buzău, niveluri prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2.- Se menţin cotele de impozitare prevăzute în Codul fiscal şi stabilite prin Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

a) cota de impozitare pentru clădirile persoanelor fizice, prevăzută de art. 251, alin. (1), în cuantum de 0,1%;

b) cota de impozitare pentru clădirile reevaluate ale persoanelor juridice, prevăzută de art. 253, alin. (2), în cuantum de 1,8 % , cotă menţinută conform art. 287 din Codul Fiscal;

c) cota de impozitare pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori de persoanele juridice, prevăzută de art. 253, alin. (6), în cuantum de 12%, cotă menţinută conform art. 287 din Codul Fiscal;

d) cota de impozitare pentru serviciile de reclamă şi publicitate, prevăzută de art.270, alin. (4), în cuantum de 3%;

e) cota de impozitare pentru spectacole, prevăzută de art. 274, alin.(2), lit.a), în cuantum de 2%;

f) cota de impozitare pentru spectacole, prevăzută de art. 274, alin.(2), lit.b), în cuantum de 5%;

g) cota taxei hoteliere, prevăzută de art. 279, alin. (2), în cuantum de 1%.

Art.3.- Nivelul taxelor prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dar neevidenţiate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, sunt următoarele:

a) 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă sau anexă la locuinţă (art. 267, alin. 3);

b) 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire (art. 267, alin. 5);

c) 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri (art. 267, alin. 6);

 d) 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv instalaţiile aferente, pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la lit. a) din prezentul articol (art. 267, alin. 8);

e) 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, respectiv porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată, pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii  (art. 267, alin. 9) ;

f) 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire ( art. 267, alin. 10).

Art.4.- Pentru anul fiscal 2010 nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelurile taxelor extrajudiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea 117/1999, cu modificările ulterioare şi prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009.

Pentru eliberarea pe C.D. de către aparatul de specialitate al primarului a unor documente existente în arhivă se stabileşte o taxă extrajudiciară de timbru de 1,00 leu pentru fiecare pagină, la care se adaugă contravaloarea C.D.-ului în sumă de 1,50 lei.

Art.5.- Pentru determinarea impozitului/taxei pe cladiri, precum şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2010 delimitarea zonelor din intravilan se stabileşte prin hotărâre de consiliul local, adoptată ulterior aprobării Planului Urbanistic General al municipiului Buzău, precum şi Regulamentului general de urbanism aferent.

Art.6.- Conform prevederilor art. 255, alin. (1), 260, alin. (1) şi 265, alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi respectiv 30 septembrie inclusiv.

Potrivit prevederilor art. 255, alin. (3), 263, alin. (3) şi 265, alin. (3) din actul normativ prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, impozitul anual pe clădiri, pe teren şi pe mijlocul de transport de până la 50,00 lei inclusiv, datorat de contribuabili persoane fizice sau juridice, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.7.- Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. (2), 260, alin. (2) şi 265, alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2010, a impozitului/taxei pe clădiri, pe teren şi pe mijlocul de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, se stabileşte în cuantumul maxim de 10%  prevăzut de lege.

Art.8.- Persoanele fizice sau juridice autorizate care ocupă temporar şi sub orice formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau privată a municipiului, datorează în anul fiscal 2010, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe :

 

 

 

-lei / zi / m.p.-

a)

construcţii provizorii pentru vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii sau confecţionarea de produse diverse;

1.50

b)

construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă;

1.40

c)

construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare în incintă;

0.90

d)

construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor şi publicaţiilor;

0.85

e)

terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie publică în perioada  01 aprilie – 31 octombrie 2010;

1.40

f)

panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă amplasate provizoriu;

1.40

g)

alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de firmă, fără utilizarea spaţiilor verzi;

0.65

h)

materiale diverse depozitate provizoriu în faţa imobilului (cu excepţia organizărilor de şantier sau punctele de lucru ).

1.40

 

Art.9.– Prevederile art. 8 din prezenta hotărâre nu se aplică terenurilor aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale “R.A.M.” Buzău, terenurile aflate în capitalul social sau concesionate societăţilor comerciale “Compania de Apă” S.A., “Prestcom Serv” S.A.,  "Trans- Bus" S.A. şi "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, precum şi terenurilor date în folosinţă gratuită şi temporară Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, societăţi care vor stabili tarife proprii ale chiriei prin consiliile de administraţie.

Pentru subconcesionarea sau închirierea suprafeţelor de teren proprietate publică unor terţe persoane, în scopul folosirii de către acestea pentru activităţi economice, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) din prezentul articol vor solicita aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, iar o cotă - parte de 20% din redevenţa sau chiria stabilită prin contractul de subconcesionare sau închiriere se face venit la bugetul local.

Art.10.– Ocuparea temporară a terenurilor proprietate publică sau privată prevăzute la art. 8 din prezenta hotărâre, prin amplasarea de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere sau obiecte de mobilier urban, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2001, cu excepţia suprafeţelor din faţa unităţilor de alimentaţie publică ( terase provizorii în perioada 01 aprilie – 31 octombrie 2010), aleilor de acces la spaţiile comerciale, de prestări servicii sau sedii de firmă, precum şi a terenurilor care se utilizează pentru depozitarea justificată a materialelor diverse în faţa imobilului se face după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a certificatelor de urbanism solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate, precum şi, după caz, adjudecarea folosinţei temporare a terenurilor prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile prevăzute de lege, pe risc şi cheltuială proprie.

Amplasarea panourilor de publicitate, cu excepţia panourilor tip L.C.D., pe terenurile situate în zonele locuibile ale municipiului, aflate în proprietatea publică sau privată a acestuia, este interzisă.

Contribuabilii care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o declaraţie anuală la Directia Economică în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal sau de la amplasarea corpului de reclamă şi publicitate.

Art. 11.- Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute de art. 8, lit. a), d), e), f), g) şi h), precum şi redevenţele stabilite prin contractele de concesiune existente în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei,  se fac venit la bugetul local şi se încasează de către serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Economice .

Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 8, lit. b) şi c) se încasează de către centrale financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ din municipiul Buzău şi se utilizează în regim extrabugetar de către fiecare unitate de învăţământ în parte.

Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice se face anticipat, în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mică de o lună şi lunar, în cazul în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mare de o lună.

Art.12.- Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii prevăzute de articolul 8 din prezenta hotărâre nu îi exonerează pe contribuabili de plata impozitului pe clădiri stabilit în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.13.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău fără perfectarea acordurilor de folosinţă temporară şi lipsa de folosinţă a acestor terenuri, persoanele fizice sau juridice în cauză vor fi sancţionate contravenţional conform Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi vor fi obligate, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la plata unei despăgubiri către bugetul local în sumă de 3,00  lei/m.p./zi.

Art.14.- Nivelul taxelor speciale, stabilite în sume fixe prin diferite hotărâri adoptate în anii anteriori de către Consiliul Local al Municipiului Buzău se indexează, după cum urmează :

 

A.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările ulterioare:

 

a)

taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului cu garaje (construcţii provizorii);

9,50 lei/m.p./an

b)

taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru agricultură 

1,50 lei/m.p./an

c)

taxa  pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii acestora în proprietate conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi eliberării actului administrativ care atestă dreptul de proprietate

21,00 lei

 

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi, aprobată prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare:

 

a)- taxa unică pentru eliberarea agrementului                                           210,00 lei

b)- taxa pentru viza anuală a agrementului                                               126,00 lei

c)- taxă pentru modificarea sau completarea agrementului                       66,00 lei

 

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea accesului cu autovehicule în parcul Crîng, cu modificările ulterioare:

 

a)- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor fizice

6,00 lei/acces

b)- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor juridice

8,00 lei/acces

c)- pentru accesul cu autovehiculele în vederea aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică existente în parcul Crâng

210,00 lei/lună

d)- pentru eliberarea permisului de liberă trecere

32,00 lei/lună

 

Taxele prevăzute la pct. C) din prezentul articol se încasează de Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, din veniturile lunare realizate un procent de 50% făcându-se venit la bugetul local.

 

D.- Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru ocuparea temporară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau punctelor de lucru, cu modificările ulterioare: :                2,00 lei/m.p./zi

 

E.- Hotărârea nr. 49/2000 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea activităţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Buzău :

 

 

a)- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu

1470,00 lei

b)- taxa pentru viza trimestrială a autorizaţiei de traseu

1470,00 lei

c)- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu după suspendare

735,00 lei

d)- taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de traseu

79,00 lei

e)- taxa pentru eliberarea siglei de traseu

40,00 lei

 

F.- Hotărârea nr. 99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei pentru revendicarea sau adopţia câinilor fără stăpân, modificată prin Hotărârea nr. 81/2005, cu modificările ulterioare:    

 

a)- taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul      55,00 lei

b)- taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele       75,00 lei

 

G.- Art. 3 din Hotărârea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare:

a)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone pentru circulaţia pe străzile Cuza Vodă si lt.Constantin Godeanu

65,00 lei/zi

590,00 lei/an

b)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre

90,00 lei/zi

1.180,00 lei/an

c)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată cuprinsă între 12,0 tone şi 16,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre,

120,00 lei/zi

2.365,00 lei/an

d)- pentru autovehiculele cu gabarit depăşit şi pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi produse periculoase, pe străzile prevăzute în hotărâre

295,00 lei/zi

2.950,00 lei/an

 

H.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău:

 

a)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de taxi

580,00 lei

b)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de închiriere

340,00 lei

c)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de dispecerat

340,00 lei

d)

eliberarea autorizaţiei de taxi şi copii conforme

340,00 lei

e)

eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport, autorizaţii taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de dispecerat

115,00 lei

f)

folosirea locurilor de parcare stabilite pentru taximetre

100,00 lei/autoturism/an

 

I.- Hotărârea nr. 174/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul Buzău, cu modificările ulterioare :              1,50 lei

 

J.- Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările ulterioare:

 

a)

taxa pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetatenilor romani

6,00 lei

b)

taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

6,00 lei

 

K.- Hotărârea nr. 131/2007 privind organizarea păşunatului pe păşunile şi terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău, cu modificările ulterioare :

 

a)- taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte

30,00 lei/cap

b)- taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani

18,00 lei/cap

c)- taxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an

13,00 lei/cap

d)- taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an

7,00 lei/cap

e)- taxa anuală de stabulaţie

2,00 lei/m.p

 

Art.15.- Calcularea nivelurilor impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta hotărâre se face prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se majorează la 1,00 leu.

Art.16.- Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2009, mai mici sau egale cu suma de 10 lei, se anulează.

Art.17.- Cuantumul amenzilor prevăzute de art. 294, alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute la cap. XIII din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.18.- În afara scutirilor prevăzute în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2010 Consiliul Local al Municipiului Buzău acordă facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, în condiţiile şi procedura de acordare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.19.- In măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

Art.20.- Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea nr.299/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzau precum şi orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei hotărâri.

Art.21.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege prin grija secretarului municipiului Buzău.

Art.23.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate, Regia Autonomă Municipală “R.A.M.” Buzău, societăţile comerciale "Compania de Apă" S.A., "Prestcom Serv" S.A., "Trans-Bus" S.A., "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. şi "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, precum şi centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Ion Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău,  26 noiembrie 2009

Nr. 245

 

Hotărârea a fost adoptată cu  21_voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie