ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

- CONSILIUL LOCAL –

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru aprobarea īncadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 20.966/2009, prin care se propune aprobarea īncadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă;

- raportul comun al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţei Economice, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiu-lui Buzău;

- prevederile art. 247, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărārii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Īn temeiul art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă īncadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Buzău īn 4 zone din cadrul acestuia (A, B, C şi D), conform delimitării din planul cadastral şi topografic, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art.2.- Se aprobă īncadrarea terenurilor din extravilanul municipiului Buzău īn 3 zone īn cadrul acestuia ( A-I, B-II şi C- III), conform delimitării din planul cadastral şi topografic, prevăzut īn anexa nr. 2.

Terenurile din extravilanul municipiului Buzău  avānd categoria de folosinţă curţi - construcţii constituie trupuri aferente intravilanului şi se īncadrează īn zona C a intravilanului.

Art.3.- Categoriile de folosinţă a terenurilor din intravilan şi extravilan, altele decāt cele cu destinaţia curţi-construcţii, se stabilesc īn funcţie de documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrele agricole, evidenţele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, evidenţele fiscale, altor evidenţe agricole ori cadastrale sau prin acte de constatare ale serviciilor de specialitate.

Art.4.- Planurile cadastrale cu delimitarea zonelor din intravilan şi extravilan, prevăzute īn anexele nr. 1 şi 2, fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.5.- Prezenta hotărāre se aplică la impozitarea terenurilor īncepānd cu data de 01 ianuarie 2010, precum şi la evaluarea terenurilor īn funcţie de zonă.

Art.6.- Hotărārea nr. 100/2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă - Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Agricol, Sanitar-Veterinar, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Ion – Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 26 noiembrie 2009   

Nr.246

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie