ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preţului local pentru energia termică facturată populaţiei, cu valabilitate de la 01 ianuarie 2010

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 21.974/2009, prin care se propune aprobarea preţului local pentru energia termică facturată populaţiei prin sisteme centralizate în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere, cu valabilitate de la 01 ianuarie 2010;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centra-lizate, aprobată prin Ordinul comun nr. 21/514/2006 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşe-dintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia nr. 151 din 04 decembrie 2009 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  privind stabilirea preţului local de referinţă pentru municipiul Buzău. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă preţul local de 185,24 lei/Gcal., inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru energia termică furnizată populaţiei municipiului Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere.

Art.2.- Se aprobă subvenţia unitară de 127,81 lei/Gcal., inclusiv taxa pe valoarea adăugată, subvenţie care se va asigura din bugetul local al municipiului Buzău pentru compensarea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău şi preţul local de referinţă, după compensarea unitară de 109,00 lei/Gcal. de la bugetul de stat a combustibilului folosit pentru produce-rea de energie termică destinată populaţiei.

Art.3.- Compensarea unitară de 109,00 lei/ Gcal. reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată, urmând ca suma efectiv alocată să fie recalculată în funcţie de suma prevăzută în bugetul de stat cu acestă destinaţie.

Diferenţa dintre suma maximă şi suma efectiv alocată de la buge-tul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate va fi acoperită integral din bugetul local al municipiului Buzău.

Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2010 şi până la data modificării preţului local al energiei termice ca urmare a sistării de către Regia Autonomă  Municipală "R.A.M." Buzău a producerii energiei termice în C.A.F.-uri.

Cu data de 01 ianuarie 2010 Hotărârea nr. 4/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului şi Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Ion – Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 23 decembrie 2009   

Nr. 260

 

 

Hotărarea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 3 abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.