ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

H O T Ă R Â R E

pentru înlocuirea anexei nr. 8 -Proceduri de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali- din  Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Avnd în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 60/C.L.M./2009, prin care se propune înlocuirea anexei nr. 8 -Proceduri de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali- din  Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău;

- raportul Direcţiei Tehnice, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

- prevederile secţiunii a 5-a din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 91/2007 privind conţinutul – cadru al procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utiliza-tori;

- prevederile Ordinului nr. 483/2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă înlocuirea anexei nr. 8 -Proceduri de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali- din  Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 225/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2010.

Procedurile de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în mod obligatoriu tuturor contractelor de furnizare a energiei termice, inclusiv celor încheiate anterior şi nemodificate prin acte adiţionale.

Art.3.- Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 225/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, se modifică în mod corespun-zător prezentei hotărâri.

Art.4.- Anexa nr. 8 la Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău va fi adusă la cunoştinţă publică prin postarea pe site-ul Primăriei municipiului Buzău şi Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Ion – Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 23 decembrie 2009

Nr. 262

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 7 abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

 


 

ANEXA

la Hotărârea nr.  262 din 23 decembrie 2009, a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

PROCEDURA  DE STABILIRE  SI  FACTURARE  A  CONSUMURILOR  DE  ENERGIE  TERMICA  PENTRU  CONSUMATORII  FINALI

 

 

Cod document: PO-14

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. Scop

Prezenta procedura are drept scop documentarea modului de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum la bransamentele condominiilor, respectiv in interiorul acestora indiferent de modul de impunere la plata a consumurilor, prin facturare individuala acolo unde Regia Autonoma Municipala “R.A.M.” Buzau a preluat in facturare si incasare serviciile prestate si prin lista de plata pentru asociatiile de proprietari.

Se stabileste in acelasi timp modul de citire a indicatiilor aparaturii de masurare instalate la :

Centrala Termica Urbana unde este locul de producere a E.T.

punctele si centralele termice ;

bransamentele condominiilor ;

la apartamente, acolo unde acestea au fost preluate de Regia Autonoma Municipala “R.A.M.” Buzau cu facturarea si incasarea directa a serviciilor furnizate, avand  instalatie de incalzire in sistem de distributie orizontal, cu tur – retur pe casa scarii;

bransamentele agentilor economici cu racord individual din circuitul primar/secundar, sau cu derivatie din racordul condominiului.

 

CAPITOLUL II

 

Art. 2. Domeniu

Prevederile procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatorii finali sunt obligatorii pentru Regia Autonoma Municipala “R.A.M.” Buzau, denumita furnizor, dar si pentru toti utilizatorii finali ai furnizorului. Ea se aplica in stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica pentru utilizatorii ce primesc energie termica de la furnizor, utilizatorii (condominii organizate in asociatii de proprietari, utilizatori comerciali) aflandu-se in relatii contractuale cu furnizorul.

Necesarul de energie termica a utilizatorilor finali ai Regiei Autonome Municipale “R.A.M.” Buzau este acoperita din urmatoarele surse:

Centrala Termica Urbana amplasata in zona industriala a orasului, care produce energie termica in cogenerare cu ajutorul a 2 (doua) motoare termice de cate 3 Mwh (acestea apartin noului furnizor S. C. Ecogen Energy S. A.), doua cazane da apa fierbinte: unul de 100 Gcal/h si unul de 10 Gcal/h; din Centrala Termica Urbana, prin retele de transport se alimenteaza consumatorii finali prin puncte termice ce apartin de RAM si puncte termice ce apartin diferitelor institutii publice sau agenti economici;

Centrala termica / punct termic, amplasat in zona de nord a orasului, racordat la circuitul primar pentru producerea de apa calda de consum si sustinuta producerea de energie termica in orele de varf si in regim de iarna, cu cazane ce folosesc drept combustibil gazele naturale;

Centrale termice de cartier folosind in procesul de producere a energiei termice drept combustibil gazele naturale;

Centrala termica de cartier care foloseste gazele naturale pentru a produce energie termica si energie electrica in sistem de cogenerare.

Sistemul de incalzire din municipiul Buzau a fost supus , in ultimii ani, unei modernizari masive constand in:

Retehnologizarea si reabilitarea unor puncte termice, cu monitorizarea parametrilor la limita de proprietate (temperatura, debit, putere, etc.) a agentului termic secundar si a apei calde de consum; retehnologizarea si reabilitarea s-a realizat atat prin program de finantare BERD cat si prin finantare proprie;

Retehnologizarea si reabilitarea tuturor centralelor termice de cartier;

Inlocuirea cu conducte preizolate a  17,10 km din totalul de 25,50 km circuit primar si a 27,20 km din totalul de 57,00 km circuit secundar;

Contorizarea la limita de proprietate dintre furnizor si consumator a energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de consum; din totalul condominiilor racordate la SACET, 98,9% sunt contorizate la limita de proprietate pe serviciul de incalzire iar pentru apa calda de consum contorizarea este realizata in procent de 99,3%, diferenta de 0,7% reprezinta condiminii contorizate volumetric;

Contorizarea, in toate punctele termice, la intrare a energiei termice;

Echiparea cu contoare de energie termica pe circuitele secundare de incalzire si circuitele de apa calda de consum, (fiecare ramura), in toate punctele si centralele termice;

Contorizarea energiei termice la plecarea din Centrala Termica Urbana 

 

 

CAPITOLUL III

 

Art.3. Definitii

In contextual prezentului Regulament pentru termenii marcati cu litere italice, se aplica urmatoarele definitii si abrevieri:

 

TERMEN /ABREVIERE

DEFINITIE

Agent termic (purtator de energie termica)

Fluidul (apa fierbinte, apa calda sau abur) utilizat pentru a acumula, a transporta si a ceda energie termica. In conditiile prezentei proceduri, agentul termic este apa. Agentul termic poate fi:

primar, agentul termic care preia energia termica in instalatiile producatorului si o transporta pana la statia termica, unde o cedeaza agentului termic secundar;

secundar, agentul termic care circula prin instalatiile de distributie si de utilizare a energiei termice.

Apa calda de consum

Apa calda care indeplineste conditii de potabilitate, utilizata in circuit deschis in scopuri gospodaresti sau igienico-sanitare

Autoritatea de reglementare competenta

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – A.N.R.E. – institutii publice de interes national cu personalitate juridical;

Bransament termic

Legatura fizica dintre o retea termica si instalatiile proprii ale unui utilizator

Centrala termica

Ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie in energie termica

Condominiu-imobil, bloc de locuinte, cladire

Imobil, bloc de locuinte, cladire - proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, iar restul, parti aflate in proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominium si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna

Cota indiviza/cota-parte din proprietatea comuna

Cota de proprietate comuna ce revine fiecarei proprietati individuale-apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta

Consum de energie termica

Cantitate de caldura retinuta de utilizator din purtatorii de energie termica ca diferenta intre cantitate de caldura primita sic ea restituita

Consum pentru incalzire

Consumul de energie termica pentru incalzirea spatiilor din cladiri industriale, institutii, locuinte,etc.

Consum de apa calda

Consumul de energie termica pentru apa calda utilizata in circuit deschis in scopuri gospodaresti sau sanitare

Consumator (final) de energie termica

Persoana fizica sau juridical ce utilizeaza energie termica in scop propriu prin instalatii proprii

Consumator casnic (de energie termica)

Consumator final de energie termica care cumpara si utilizeaza cea mai mare parte din energia termica pentru propria sa gospodarie

Consumator de tip industrial

Consumatorul, cu exceptia celui agricol, care utilizeaza energia in principal in scopuri tehnologice si, daca este cazul, pentru incalzire si/sau apa calda de consum

Contract de furnizare

Contractul incheiat intre distribuitorii/furnizorii de energie termica, personae juridice romane, autorizate si licentiate de autoritatea de reglementare competenta, avand ca obiect de activitate distributia energiei termice in scopul vanzarii acesteia si utilizator, cuprinzand cel putin clause minime, stabilite de autoritatile administratiei publice locale si de autoritatea nationala de reglementare competenta prin contractile-cadru

Contor de energie termica

Mijloc de masurare destinat sa masoare energia termica cedata, intr-un circuit de schimb termic, de catre un lichid numit agent termic.

Nota: contoarele de energie termica pot fi contoare complete (fara subansambluri separabile) sau contoare combinate (constituite din subansambluri separabile: traducator de debit, pereche de sonde de temperature si calculator sau orice combinatie a acestora)

Consumator contorizat

Consumatorul care in punctual de delimitare a instalatiilor sale de cele ale distribuitorului are montat un contor de energie termica utilizat la decontarea energiei termice.

Delegat/delegati imputernicit/imputerniciti al/ai consumatorilor

Reprezentatul/reprezentantii unei sau mai multor asociatii de proprietari / locatari, mandatat / mandatati de membrii asociatiei / asociatiilor sa-i reprezinte in relatia cu furnizorul de energie termica.

Furnizare a energiei termice

Activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice intre producatori si utilizatori

Furnizor de energie termica

Persoana juridica, titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie termica a unui consumator pe baza unui contract de furnizare

Index de pornire

Valoare pe care o indica afisajul unui contor de energie termica/grup de masurare a energiei termice inainte de momentul punerii in functiune

Putere termica

Cantitatea de energie termica in unitatea de timp; se exprima in MW.

Racord  termic

Ansamblul instalatiilor prin care se face legatura dintre o retea de energie termica de transport si o statie termica sau un consumator de energie termica

Retea termica de transport

Ansamblul de conducte, instalatii de pompare si de alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se transporta continuu si in regim controlat energie termica de la producatori la statiile termice si/sau la consumatori.

Retea termica de distributie

Ansamblul de conducte, instalatii de pompare (altele decat cele existente la producator) si alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se distribuie continuu si in regim controlat energia termica din statiile termice sau din centrale termice (surse de energie termica proprii ansamblurilor de cladiri) la consumatori.Nota : In cadrul notiunii “instalatii auxiliare”, se includ si statiile termice.

Sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET

Ansamblul instalatiilor si constructiilor destinate producerii, transportului si distributiei prin retele termice, transformarii si utilizarii energiei termice, legate printr-un process comun de functionare.

Statie termica

Ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile consumului si prin intermediul careia se alimenteaza unul sau mai multi consumatori.Statia termica poate fi: un punct de distributie, un punct termic, o statie centralizata pentru prepararea apei calde sau o statie de transformare de abur.

Subconsumator (de energie termica)

Persoana fizica/juridica ale carei instalatii sunt alimentate cu energie termica din instalatiile termice ale unui consumator , pe baza de contract

Procedura

Procedura de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica

Apartament

Parte dintr-un condominium destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte din prorpietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara

Autorizatie

Act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda permisiunea unei personae juridice romane sau straine de a livra, monta, pune in functiune , modifica, repara si exploata sisteme de repartizare a costurilor, precum si de a repartiza individual cotele-parti din consumul total de energie termica inregistrat de grupul de masurare/contoare montat la bransamentul termic al condominiului

Conditii de referinta

Conditii conventional acceptate ca fiind necesare pentru determinarea caracteristicilor unui corp de incalzire sau ale unui repartitor de cheltuieli pentru energie termica , astfel incat sa se poata face comparatii dupa aceleasi criterii, indiferent de forma si marimea corpului de incalzire, parametrii de intrare si iesire a agentului termic, temperature incintei, debitul agentului termic sau modul de racordare a acestuia la reteaua interna de distributie.

Prestator

Persoana juridica autorizata de autoritatea de reglementare competenta, care furnizeaza si monteaza repartitoare de costuri si care isi asuma responsabilitatea corectitudinii alegerii, montarii si functionarii acestora,precum si a repartizarii consumurilor individuale de energie termica

Proprietate individuala

Apartamentul sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, care apartine exclusiv proprietarului si este un bun al sau, asupra caruia poate decide in deplina libertate. Proprietatea individuala cuprinde:

- suprafata cuprinsa intre zidurile , subdiviziunile dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si zidurile de perimetru cu suprafata interioara a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se considera ca facand parte din apartament, respectiv din spatiul  in care sunt cuprinse. Zidurile de invecinare intre apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta fac parte in cota-parte egala din fiecare dintre acestea;

- toate instalatiile sanitare si de incalzire individuale, racordate la punctele de distributie ale apartam. sau spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, prin teul aferent instalatiilor condominiului , aflate in folosinta comuna, care reprezinta si locul unde se face delimitarea/separarea din punct de vedere al proprietatii a instalatiilor

Proprietate comuna

Toate partile dintr-un condominium care nu se afla in proprietate individuala si care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii din acel condominiu.Toate aceste parti formeaza obiecte ale coproprietatii fortate, adica ale starii de indiviziune fortata si perpetua, destinate a fi utilizate in comun de proprietar.Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, conform cotelor-parti din proprietatea comuna. Proprietatea comuna include:

toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna, ca de exemplu: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, spalatoriile, uscatoriile, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele;

toate instalatiile condominiului aflate in folosinta comuna, cu care este inzestrata cladirea, ca de exemplu: conductele de apa calda si de incalzire care trec prin proprietatea comuna si la care pot fi racordate instalatiile individuale de incalzire si de apa calda prin punctele de distributie din apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta

Pret local

Pretul format din pretul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritatea administratiei publice locale cu avizul autoritatii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor

Pretul local pentru populatie

Pretul pentru energia termica furnizata si facturata populatiei prin SACET, aprobat prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile legale

Punct de delimitare/separare a instalatiilor

Locul in care se branseaza instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea furnizorului la instalatiile utilizatorului; punctual de racordare/bransare constituie in acelasi timp si locul in care se face delimitarea/separarea instalatiilor din punct de vedere al proprietatii;

Repartitor de costuri

Aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizarii in cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, in scopul masurarii indirecte a:

energiei termice consummate de corpul de incalzire pe care acesta este montat;

energiei termice continute in apa calda de consum si volumului apei calde de consum care trece prin aparat.

Repartizare a costurilor

Reprezinta totalitatea actiunilor si activitatilor desfasurate de o persoana juridica, autorizata de autoritatea competenta , in scopul repartizarii costurilor pe proprietati individuale din immobile tip condominiu

Robinet termostatic

Dispozitiv automat de reglaj, utilizat pentru controlul si reglajul cantitatii de caldura cedate de corpurile de incalzire in functie de temperatura interioara a incintei incalzite, facilitand economia de energie termica si utilizarea eficienta a acesteia

Sistem de repartizare a costurilor

Ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelasi fel, armaturile si instalatiile aferente, montate in imobile tip condominiu, care functioneaza si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat

 

Spatiu de destinatie mixta

Locuinta pe adresa careia este declarat sediul social sau punctual de lucru al unei societati comerciale

Suprafata echivalenta termic a unui corp de incalzire

Marime conventionala care caracterizeaza puterea termica a unei suprafete de schimb de caldura, indifferent de forma acesteia, in conditiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel incat un metro patrat de suprafata ecgivalenta termic cedeaza 525 W.

Suprafata utila a apartamentului

Suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor asa cum este inscrisa in actul de proprietate sau in contractul de vanzare-cumparare.Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei.Nu se cuprinde: suprafata logiilor si a balcoanelor

Utilizator de tip urban

Asociatii de proprietari/locatari, societati comerciale, institutii publice, consumatori care utilizeaza energia termica in instalatiile proprii si care sunt racordati printr-un bransament termic la sistemul  de alimentare centralizata cu energie termica

Utilizator (final) de energie termica

Persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care cumpara si consuma energie termica pentru uzul propriu si, eventual, pentru un alt consumator racordat la instalatiile sale, denumit subconsumator

 

Art. 4. Abrevieri

 

ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunala

CLM – Consiliul Local Municipal

RAM – Regia Autonoma Municipala “R.A.M.” Buzau

DET – Divizia Energie Termica

STP – Serviciul Tehnic – Productie

MCC – Sector Montaj – Citiri Contoare

HG – Hotarare a Guvernului

OG – Ordonanta a Guvernului

CT/PT – centrala termica/punct termic

DMM – Dispozitiv de Masurare si Monitorizare

ACC – apa calda de consum

PV – Proces Verbal

RMI – Reprezentantul Managementului Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate

IT – Inalta Tehnologie

 

 

CAPITOLUL IV

 

Art. 5. Documente de referinţă

-        ISO 9001:2000

-        ISO 14001:2004

-        HG 348/20.07.1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

-        Ordinul 29/N/1993 al MLPAT si DALP pentru aprobarea Normativului Cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

-        Codul de masurare a energiei termice , aprobat prin Ordinul ANRE 4/29.03.2001

-        Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

-        Legea Locuintei nr. 114/1996, modificata, completata si republicata prin Legea 145/1999

-        Legea Serviciilor comunitare 51/2006

-        Legea serviciului public de alimentare cu energie termica 325/2006

-        Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica emis de presedintele ANRSC

-        Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

-        Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice, aprobat prin Decizia ANRE 53/1999

-        OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitate populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare

-        Hotararea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica

-        Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

-        H.G. nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

-        Ordonanta nr. 20/1992 a Guvernului Romaniei privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare HG nr. 854/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legala I.M.L.9-01 : Unitati de masura

-        Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

-        Ordinul nr. 144/27.08.2001 al BRML privind aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului LO-2001

-        Standardul romanesc SR – EN 1434 – 1/1977. Contoare de energie termica, Partea I : Prevederi generale

-        Licentele pentru furnizarea de energie termica emise de ANRE si ANRSC

 

CAPITOLUL V

 

Etape de parcurs pentru stabilirea consumurilor si emiterea facturilor

 

SECTIUNEA I

 

Reguli generale

 

Art. 6. R.A.M. Buzau asigura alimentarea cu energie termica la utilizatori de tip urban.Utilizatorii urbani sunt clasificati in :

1.    utilizatori casnici:

blocuri de locuinte organizate in Asociatii de proprietari conform Legii 114/1996;

locuinte individuale in cazul abonatilor stradali;

utilizatori comerciali, institutii publice si dotari social – culturale care pot avea spatii de desfasurare a activitatilor in cladiri separate cu propriul bransament termic sau spatii situate in blocuri de locuinte (de regula la parterul acestora) cu bransament termic si instalatii de utilizare a energiei termice comune cu consumatorii casnici, sau, cu derivatie din racordul condominiului.

 

Utilizatorii de tip commercial, institutiile publice si /sau social culturale sunt alimentati in doua moduri:

-        direct din reteaua termica de transport si se numesc consumatori alimentati din circuitul primar;

-        din retelele termice de distributie si se numesc consumatori alimentati din circuitul secundar;

Dupa nivelul de contorizare exista urmatoarele cazuri:

-        PT/CT care alimenteaza in exclusivitate consumatori contorizati;

-        PT care alimenteaza atat consumatori contorizati cat si consumatori necontorizati.

 

Art. 7. DMM la nivelul fiecarui/fiecarei PT/CT presupune:

-        contor de debit pentru determinarea cantitatii de apa rece consumata de PT/CT;

-        contor de debit pentru masurarea cantitatii de apa de adaos;

-        contor de energie termica instalat pe racordul PT (circuit primar) la reteaua termica de transport (in cazul PT);

-        contor/contoare de energie termica (contor de debit) pe circuitele de ACC si/sau pe circuitele secundare de incalzire;

-        contor de gaze naturale (in cazul CT avand drept combustibil gazele naturale);

-        termometre pentru masurarea temperaturii fiecarui tip de agent termic din PT/CT precum si pentru masurarea temperaturii apei reci;

-        manometre pentru masurarea presiunii pe conductele de tur si retur ale circuitului primar, pe circuitul de apa calda de consum, circuitul de apa rece.

 

SECTIUNEA II

 

Citirea indicatiilor aparaturii de masurare si inregistrarea datelor

 

Art. 8.  In vederea urmaririi consumurilor, frecventa efectuarii citirilor si inregistrarea indicatiilor aparaturii de masurare utilizate in stabilirea consumurilor de energie termica este urmatoarea:

-        orar, pentru manometrele si termometrele din PT/CT;

-        la fiecare trei ore, indicatiile manometrelor si termometrelor din PT/CT sunt transmise telefonic la Dispeceratul RAM de catre personalul operator din PT/CT;

-        zilnic, pentru contoarele de energie termica, contorul de gaze naturale,  contoarele de apa rece (apa rece pentru ACC, apa de adaos) din PT/CT;

-        lunar, contoarele de energie termica pentru incalzire si apa calda de la consumatori.

 

Art. 9. Determinarea consumului de combustibil in fiecare CT se realizeaza zilnic prin inregistrarea in fisele de urmarire a inregistrarilor contoarelor.

 

Art.10. Furnizorul va completa urmatoarele categorii de inregistrari in care se vor inregistra datele utilizate pentru stabilirea consumurilor:

-        registrul de parametri – aici vor fi evidentiati parametrii de functionare ai fiecarui/fiecarei PT/CT; registrul va avea paginile numerotate si datate;

-        fisa de urmarire a inregistrarilor contoarelor de energie termica din PT/CT;

-        fisa de urmarire a inregistrarilor contoarelor de apa rece pentru ACC, apa de adaos, contorului de energie electrica, contorului de gaze, cu monitorizarea consumului de combustibil utilizat.

Personalul  de exploatare al PT/CT precum si al Dispeceratului RAM inscrie datele, cu frecventa stabilita la art.8, in formularele prevazute la art.9.

 

Art.11. In baza protocolului existent intre furnizorul de energie termica si furnizorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, lunar, stabileste de comun acord datele de efectuare a citirilor si comunica utilizatorilor prin factura sau anexa la factura datele de citire pentru luna urmatoare:

-        asociatiilor pentru blocurile cu facturare la asociatie

-        proprietarilor/locatarilor pentru blocurile cu facturare la regie

-        agentilor economici

Data stabilita pentru citire poate fi schimbata si comunicata, in scris sau telefonic, cu minim 24 ore inainte de data fixata.

 

Art. 12. Citirile lunare se efectueaza astfel:

-        format electronic, prin transmitere la distanta, in cazul condominiilor si agentilor economici cu racord termic separate, deservite de PT/CT modernizate;

-        cu aparatura de specialitate – PSION-, pe baza unui soft adecvat, la condominiile si agentii economici deserviti de PT inca  nemodernizate;

-        vizual, pentru aparatele de masura la care exista suspiciuni asupra informatiilor transmise prin format electronic si cu PSION-ul, la cererea utilizatorilor sau la initiativa furnizorului.

 

Art. 13. Personalul sectorului MCC citeste indicatiile aparaturii de masurare situate la bransamentele  consumatorilor contorizati (condominii, locuinte individuale, institutii publice, agenti economici) dupa cum urmeaza:

-        in ultimile 5 zile lucratoare ale lunii, pentru contoarele de energie termica pentru apa calda de consum;

-        in ultimile 2 zile ale lunii, pentru contoarele de energie termica pentru incalzire.

Datele inregistrate de aparatele de masura sunt stocate prin programul informatic si inaintate la utilizatori in fisa tehnica, odata cu factura de energie termica emisa lunar.

Contoarele de energie termica sunt in custodia utilizatorilor, acestia putand verifica oricand indexurile si eventualele neclaritati vor fi prezente ulterior spre solutionare.

 

Art. 14. Datele furnizate de aceste citiri se consemneaza in fisele de urmarire a inregistrarilor contoarelor.

 

Art. 15. Personalul DET citeste indicatiile aparaturii de masurare instalate in PT/CT, pentru a determina productia realizata la nivel de PT/CT pe o perioada de facturare. Citirile aparatelor de masura din PT/CT se face simultan cu cele ale aparaturii instalate pe bransamentele din reteaua de distributie aferenta PT/CT respective.

 

Art. 16.  Personalul DET procedeaza la citirea contorului de apa rece pentru stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum, aferent fiecarei PT/CT pe perioada de facturare, impreuna cu personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in aceeasi zi cu citirile contoarelor montate la limita de proprietate dintre furnizor si utilizator; activitatea precizata mai sus se finalizeaza prin incheierea intre personalul furnizorului de apa rece si personalul furnizorului de energie termica a unui process-verbal.

 

Art. 17. Compartimentul CT – Incalzire urbana, in ultima zi a lunii preda la STP centralizatorul productiei totale realizate (produsa), centralizatorul productiei vandute direct consumatorilor cu racorduri pe reteaua de transport, precum si PV de citire a indicatiilor aparaturii de masura aferente.

 

Art. 18. In cazul in care furnizorul nu poate avea acces liber la aparatura de masura se va consemna in fisa de citiri “lipsa acces aparatura” sub semnatura personalului MCC.

 

Art. 19. La demontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodica, la reinstalarea DMM (reparate sau verificate), furnizorul anunta delegatii imputerniciti  ai consumatorilor aferenti PT/CT pentru ca acestia sa poata verifica integritatea sigiliilor metrologice inaintea demontarii aparaturii  respective si sa asiste la operatiunea de sigilare la instalarea aparaturii. Daca delegatul imputernicit al consumatorului nu participa la demontare/remontare, personalul sectiei MCC efectueaza demontarea, consemnand in procesul verbal “lipsa delegat” si eventualele probleme depistate.    

Procesul verbal este adus la cunostinta asociatiei de proprietari; daca asociatia refuza sa semneze procesul verbal se consemneaza refuzul si procesul verbal va fi semnat numai de personalul sectiei MCC. Reprezentantul asociatiei de proprietari poate sa aplice sigiliul propriu pe echipamentul respectiv, dar este obligatoriu existenta sigiliului furnizorului.

 

Art. 20. In PV ce se incheie la punerea in functiune a contorului si in bonul de miscare al contorului se consemneaza in mod obligatoriu indexul acestuia precum si starea sigiliilor.

 

Art. 21. Delegatii imputerniciti ai consumatorilor se anunta, in scris sau telefonic, cu cel putin 24 ore inainte de ora la care este programata operatiunea de demontare/montare.

 

SECTIUNEA III

 

Stabilirea consumurilor de energie termica la limita de proprietate

 

Stabilirea consumurilor pentru utilizatorii alimentati direct din

reteaua termica de transport

 

Art. 22.  Stabilirea cantitatii de energie termica la utilizatorii alimentati direct din reteaua termica de transport se face conform inregistrarilor contoarelor de energie termica montate la punctual de delimitare al instalatiilor (bransament).

 

Art. 23. Daca contorul a fost inlocuit in cursul lunii, cantitatea de energie termica se stabileste prin insumarea consumurilor contoarelor care au fost montate pe aceeasi pozitie.

 

Stabilirea consumurilor pentru utilizatorii urbani alimentati din

aceeasi centrala sau punct termic

 

B.1.1. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire la utilizatori (imobile) deserviti de PT/CT care alimenteaza in exclusivitate utilizatori

urbani contorizati.

 

Art.  24.  Procesarea datelor obtinute in urma citirii aparatelor de masura si efectuarea calculelor in vederea stabilirii consumurilor de energie termica pentru incalzire aferente perioadei de facturare finalizate se realizeaza pana pe data de 3 a fiecarei luni.

 

Art.  25.  Tot pana la aceeasi data, furnizorul va transmite operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pentru incalzire, consumul de energie termica pentru incalzire.

 

Art. 26.  Stabilirea cantitatii de energie termica la utilizatorii care au contoare de energie termica montate pe bransament se face conform inregistrarilor aparatelor de masura montate la punctual de delimitare al instalatiilor (bransament).

Art. 27.  Daca contorul a fost inlocuit in cursul lunii, cantitatea de energie termica se stabileste prin insumarea consumurilor contoarelor care au fost montate pe aceeasi pozitie.

 

Art. 28. Daca la citirea inregistata la sfirsitul unei luni de facturare se constata ca diferenta de index la energie termica este zero, dar din analiza debitului vehiculat prin instalatie si din declaratia reprezentantului legal reiese ca s-a furnizat energie termica, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea/inlocuirea contorului.

 

Art. 29. In conditiile in care contorul de energie termica nu poate fi citit din cauza faptului ca incinta in care este montat este inundata din vina utilizatorului, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea defectiunilor; nu se va proceda la regularizare in conditiile in care consumul stabilit difera fata de diferenta de index.

 

B.1.2. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru apa calda de consum la utilizatori (imobile) deserviti de PT/CT care alimenteaza in exclusivitate utilizatori urbani contorizati.

 

Art. 30.  Stabilirea consumului de energie termica aferent apei calde de consum se face in baza indicatiei aparatului de masura montat la bransamentul acestuia. La fel se procedeaza si cu volumul de apa rece pentru apa calda.

 

Art. 31.  Daca contorul a fost inlocuit in cursul lunii, cantitatea de energie termica si volumul de apa rece pentru apa calda de consum se stabileste prin insumarea consumurilor contoarelor care au fost montate pe aceeasi pozitie.

 

Art. 32. Daca la citirea inregistata la sfirsitul unei luni de facturare se constata ca diferenta de index la energie termica este zero, dar din analiza debitului vehiculat prin instalatie si din declaratia reprezentantului legal reiese ca s-a furnizat energie termica, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea/inlocuirea contorului.

 

Art. 33.  In conditiile in care contorul de energie termica nu poate fi citit din cauza faptului ca incinta in care este montat este inundata din vina utilizatorului, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea defectiunilor; nu se va proceda la regularizare in conditiile in care consumul stabilit difera fata de diferenta de index

 

B.2.1. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire la utilizatori (imobile) deserviti de PT care alimenteaza utilizatori urbani contorizati si necontorizati.

 

Art. 34.  Se determina energia termica inregistrata de fiecare contor montat pe plecarea din PT/CT ca diferenta de index. =  Qt = ∑q + ∆Q.

 

Art. 35.  Se determina energia termica inregistrata de contoarele de energie termica montate la utilizatorii urbani contorizati, conform art. 24 ÷ 29  = ∑q

 

Art. 36.  Se determina energia termica ramasa ca disponibil pe PT, tinand cont de inregistrarile contoarelor plasate la plecarea din PT si suma consumurilor inregistrate pe contoarele utilizatorilor deserviti de PT respective:  ∆Q = Qt -∑qͨ .

 

∆Q = ∆Qnec + Qp

∆Qnec = ∑qą + ∑q˛ + …

 

Art. 37.   In conditiile in care pierderile de energie termica pe circuitul secundar al PT respectiv nu sint stabilite prin bilanturile termoenegetice si nu sint avizate si aprobate de autoritati, acestea = Qp,  se determina folosind relatia de calcul: Qp = Qpt + Qps, unde:

Qpt = pierderile prin transmisie spre mediul ambiant, determinate prin masuratori si calcule tinand cont de: diametru si lungimea conductei, randamentul izolatiei conductei, temperatura medie a agentului termic secundar pe tur si retur, temperatura spatiului unde sint situate  conductele (canal termic, subsolul blocului, aerian sau direct in pamint pentru tevile preizolate );

Qps = pierderile prin scapari de agent termic se determina cu relatia:

Qps = Gad * Cad * (Tmedag – Tmedad), unde:

Gad = cantitatea de apa de adaos masurata, introdusa in sistem,

Cad = caldura specifica a apei de adaos,

Tmedag = temp. medie a agentului termic pe conductele de ducere si pe conductele de  intoarcere,

Tmedad = temperatura medie a apei de adaos.

 

Art. 38.  Se stabileste suprafata echivalenta termic a instalatiilor interioare de incalzire (corpuri de incalzire, coloane de incalzire, coloane de distributie si conductele de distributie de la punctual de separare la coloanele de distributie) a utilizatorilor necontorizati, tinand cont de tipul corpurilor de incalzire, materialele din care sint executate conductele si coloanele de incalzire, tipul si grosimea izolatiei: SET totnec = SETą+SET˛+….

 

Art. 39.  Cantitatea de energie termica pentru utilizatorii necontorizati = ∆Qnec se determina cu relatia:

∆Qnec = ∆Q – Qp,

iar cantitatea de energie termica pentru fiecare utilizator necontorizat in parte = qą; q˛.., se determina cu relatia:

qą = ∆Qnec : SET totnec * SETą

q˛ = ∆Qnec : SET totnec * SET˛

 

Art. 40.  In conditiile in care pentru utilizatorii necontorizati rezulta consumuri anormale, duble, mult diferite fata de media consumurilor utilizatorilor contorizati, consumuri nule sau negative, se analizeaza si se identifica cauzele (contor defect la plecare din PT, procent mare de contoare defecte la utilizatori, pierderi stabilite eronat, consumuri mici la utilizatorii cu repartitoare de costuri, etc..) care ar putea conduce la astfel de situatii si, prin referat catre conducerea executiva a unitatii, se propun solutii pentru facturare precum:

consumul de energie termica sa se stabileasca in functie de consumul specific realizat in luna respectiva îGcal/mp echiv.ziş la utilizatorii contorizati (fara repartitoare de costuri montate pe instalatiile interioare de incalzire), aflati pe ramura din care este alimentat utilizatorul necontorizat, si de suprafata echivalenta termic a blocului respectiv.

consumul de energie termica sa se stabileasca in functie de consumul specific realizat in luna respectiva îGcal/mp echiv.ziş la toti utilizatorii contorizati deserviti de PT-ul respectiv si de suprafata echivalenta termic a blocului necontorizat.

 

B.2.2. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru apa calda de consum la utilizatori (imobile) deserviti de PT/CT care alimenteaza utilizatori urbani contorizati si necontorizati.

 

Art. 41. Utilizatorii serviciului de apa calda de consum sunt contorizati la limita de proprietate cu contor de energie termica (99,3%) si cu debitmetru volumetric (0,7%). Pentru utilizatorii care au la limita de proprietate doar contor volumetric, energia termica inglobata in apa calda de consum Qacm se stabileste dupa cum urmeaza:

Qacm = Gar * c * (Tacmed - Tarmed), unde:

Gar = consumul de apa rece determinat ca diferente de indexe inregistrate de contorul volumetric;

Tacmed = temperature medie a apei calde de consum masurata cu termometre

Tarmed = temperature medie a apei reci masurata cu termometre

 

SECTIUNEA IV

 

Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire la utilizatorii finali

 

A.1. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire la utilizatorii finali situati in imobile in care sunt montate repartitoare de costuri

 

Art. 42. In situatia in care in condominiu sunt montate repartitoare de costuri, sarcina repartizarii costurilor pentru incalzire revine operatorului economic cu care utilizatorul are contract. Operatorul economic transmite, in cazul facturarii individuale, la biroul Productie din cadrul unitatii noastre, consumurile defalcate pentru incalzirea locuintei pentru toti proprietarii spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie. Datele vor fi transmise in format electronic sau tabele centralizatoare,  pana la data de cel tarziu 5 a fiecarei luni, respectand conditiile impuse prin OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitate populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 43. In acele condominii in care sunt montate repartitoare de costuri si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta nu si-au executat separarea fata de bransamentul blocului si nici nu au montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termica aferenta consumului propriu pentru incalzirea spatiilor respective, este proportionala cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire existente in aceste spatii, majorata cu 30%.

 

A.2. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire la utilizatorii finali situati in imobile in care s-a realizat instalatia de incalzire cu distributie pe orizontala cu contoare de energie termica montate la intrare in apartament

 

Art. 44. Cantitatea de energie termica facturata fiecarui utilizator final Qfinal = Qindiv + Qpcomun, unde:

Qindiv = Indexn – Indexv (diferenta de index inregistrata de contorul montat la intrare in apartament la sfirsitul si inceputul perioadei de facturare)

 

Qcomun = Qbloc - ∑Qindiv

 

Qpcomun se repartizeaza tuturor apartamentelor din condominium, proportional cu cota indiviza, indiferent de sistemul de incalzire utilizat

 

A.3. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru incalzire in apartamente

situate in imobile in care nu sunt montate repartitoare de costuri

 

Art. 45. Consumurile de energie termica pentru incalzire aferente blocurilor preluate in sistem de facturare individuala sunt stabilite de Serviciul Tehnic-Productie, in baza inregistrarilor aparatelor de masura montate la punctual de delimitare a instalatiilor (bransament), a suprafetelor utile a spatiilor cu destinatie de locuinta si a suprafelelor echivalente termic din condominium determinate in urma inventarierilor instalatiilor interioare de incalzire.

 

Art. 46. Suprafetele echivalente termic din condominium SET sunt definite dupa cum urmeaza:

-        SET1 = suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire si a coloanelor de incalzire si distributie din spatiile cu destinatie de locuinta;

-        SET1ą = suprafata echivalenta termic a coloanelor de incalzire si distributie din spatiile cu destinatie de locuinta deconectate de la SACET;

-        SET2 = suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire si a coloanelor de incalzire si distributie din spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta (garaje, boxe, etc..), exclusive operatorii (agentii) economici;

-        SET3 = suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire si a conductelor retelei interioare de incalzire si distributie din spatiile commune;

-        SET4 = suprafata echivalenta termic totala a corpurilor de incalzire si a conductelor retelei interne de incalzire si distributie ce se gaseste la fiecare operator (agent) economic;

-        SET = SET1+SET1ą+SET2+SET3+SET4 = suprafata echivalenta termic totala din condominiu

 

Art. 47. In cazul in care in condominiu:

-        nu sunt deconectari de la instalatia interioara de distributie a energiei termice;

-        nu exista operatori economici care sa isi desfasoare activitatea,

cantitatea aferenta fiecarui consummator = Qap este proportionala cu suprafata utila a spatiului cu destinatie de locuinta.

 

Qap = Qbl : Sutiltot * Sutilap.unde:

 

Qbl = cantitatea de energie termica pe utilizator determinate conform B.1.1 si B.2.1

Sutiltot = suprafata utila totala a utilizatorului (condominiu) respectiv;

Sutilap = suparafat utila a utilizatorului final (apartamentului)

In situatia in care au avut loc modificari la suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire, comitetul executiv al asociatiei de proprietari are obligatia recalcularii suprafeletor utile luate in calcul si transmiterii acestora catre furnizor in cazul facturarii individuale.

 

Art. 48. In cazul in care in condominiu:

-        sunt deconectari de la instalatia interioara de distributie a energiei termice;

-        sau/si sunt operatori economici care isi desfasoara activitatea,

cantitatea de energie termica pentru incalzire = Qbl se repartizeaza dupa cum urmeaza:

 

Qbloc = Qindiv + Qcomun, unde:

 

Qindiv = cantitatea de energie termica consumata in proprietatea fiecarui consumator;

Qcomun = cantitatea de energie termica pentru incalzire consumata in spatiile comune se repartizeaza tuturor proprietarilor si operatorilor economici din condominiu respectiv, indiferent de sursa de incalzire pe care o detin.

 

Art. 49.  Qindiv = cantitatea de energie termica consumata in proprietatea fiecarui consumator, formata din  Qracordat + Qag.ec + Qboxe + Qdeconectat, si se repartizeaza dupa cum urmeaza:

Qracordat = proportional cu suprafata utila a spatiului cu destinatie de locuinta racordata la SACET; Qracordat = Qbloc:SET*SET1; daca proprietarii racordati la SACET au in folosinta boxe, garaje, etc.. se mai adauga in acest caz si energia termica stabilita proportional cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire si a coloanelor de distributie si de incalzire din aceste spatii, care este Qboxe = Qbloc:SET*SET2

Qag.ec. = proportional cu suprafata echivalenta termic totala a corpurilor de incalzire si a conductelor retelei interne de distributie si incalzire ce se gaseste in spatia cu alta destinatie decat cea de locuinta pentru operatorii economici (ag. economici); Qag.ec. = Qbloc:SET*SET4

Qdeconectat = proportional cu suprafata echivalenta termic a coloanelor de incalzire si de distributie ce traverseaza spatiile cu destinatie de locuinta, pentru proprietarii care sunt deconectati; Qdeconectat = Qbloc:SET* SET1ą; daca proprietarii deconectati de la SACET au in folosinta boxe, garaje, etc.. se mai adauga in acest caz si energia termica stabilita proportional cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire si a coloanelor de distributie si de incalzire din aceste spatii, care este Qboxe = Qbloc:SET*SET2

 

Art. 50. Qcomun = cantitatea de energie termica pentru incalzire consumata in spatiile comune se repartizeaza tuturor proprietarilor si operatorilor economici din condominiu respectiv, indiferent de sursa de incalzire pe care o detin.

proportional cu raportul dintre suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire montate in spatiile comune luata impreuna cu cea a conductelor retelei interioare de distributie si incalzire ce traverseaza spatiile comune si suprafata echivalenta termic totala din condominium, care este = Qbloc*SET3:SET

 

Art. 51. Apa de adaos se factureaza asociatiilor de proprietari, proprietarilor de apartamente preluate in facturare si incasare individuala si/sau agentilor economici in situatia in care se constata pierderi de apa pe instalatia interioara sau goliri de instalatii din vina acestora. Cantitatea facturata se stabileste prin proces verbal intre parti.

 

Art. 52. Orice sesizare legata de modul de stabilire a consumurilor, de elementele care stau la baza stabilirii consumurilor, se iau in calcul incepand cu ultima factura emisa, cu conditia ca aceasta sa fie intemeiata. Eventuala regularizare se opereaza in luna sesizarii dar nu mai tarziu de 3 luni.

 

B. Stabilirea consumurilor de energie termica inglobata in apa calda de consum la utilizatorul final

 

Art. 53. Stabilirea consumurilor de energie termica pentru volumul de apa calda al blocului, aferent unei perioade de facturare, la blocurile preluate de RAM se face tinand cont de consumul inregistrat de aparatele de masura montate la bransamentele condominiilor, consum stabilit conform art. B.1.2..

 

Art. 54. Consumul de energie termica inglobata in apa calda de consum, aferent unui apartament, se stabileste astfel:

Consumul de energie termica aferent blocului se raporteaza la volumul total de apa calda inregistrat de debitmetrul de la baza, rezultand un coeficient K=energia termica pe metru cub apa calda de consum;

Acest coeficient “K” se aplica la consumul total de apa calda al fiecarui apartament. Acest consum este determinat de catre furnizorul de apa rece, si in baza protocolului incheiat intre cele doua unitati, preluarea datelor finale se realizeaza prin rularea unui program informatic. 

 

SECTIUNEA V

 

Analizarea si avizarea consumurilor in vederea facturarii

 

Art. 55. Consumurile de combustibil gazos aferente CT Urbane precum si CT pe gaze, sunt analizate zilnic, de catre personalul Serviciului Tehnic - Productie, in scopul determinarii consumului prezumat lunar. Analiza comparativa se face in baza inregistrarilor zilnice a indicatiilor contorului de gaze efectuate de catre personalul operativ al Diviziei Energie Termica. In cazul aparitiei unor neconcordante intre consumul de gaze naturale prezumat de Serviciul Tehnic - Productie si consumul consemnat in fisa on-line de citire a contorului de gaze de catre furnizorul de gaze, neconcordante ce exced unei limite rezonabile, se va contacta furnizorul de gaze pentru rezolvarea neintelegerii aparute.

 

Art. 56. Consumurile de energie termica pentru incalzire, energie termica pentru ACC si apa rece pentru ACC aferente PT/CT respectiv pe fiecare consumator se vor analiza de catre BP in baza:

PV incheiate cu delegatii imputerniciti ai consumatorilor fie de Sector MCC (pentru imobilele contorizate) fie de catre Divizia Energie Termica (pentru PT);

PV de scadere a productiei datorate furnizarii in parametrii neconformi contractuali intocmite de Departamentul Calitate;

 

Art. 57. La aparitia unor consumuri suspectate valoric ca fiind eronate, STP impreuna cu DET si sectorul MCC vor analiza datele prelucrate; analiza se considera incheiata la rezolvarea situatiei.

 

Art. 58. Procesul de analiza a consumurilor nu depaseste data de 8 a lunii urmatoare lunii de facturare.

 

SECTIUNEA VI

 

Emiterea facturilor

 

Art. 59. Biroul Facturare - Incasare, pe masura ce preia consumurile de la STP, emite facturi dupa cum urmeaza:

-        Energie termica pentru Asociatii de Proprietari;

-        Energie termica pentru Agenti Economici;

-        Energie termica pentru apartamentele aflate in sistem direct de facturare si incasare.

Facturile de energie termica pentru persoanele juridice sunt insotite de o anexa tehnica in care sunt inscrise adresele punctelor de consum, datele de identificare a aparatelor de masura montate la limita de proprietate, suprafete echivalente termic, indexuri, consumuri specifice pe unitate de masura, datele de citire a aparatelor de masura pentru luna imediat urmatoare, etc.

In facturile pentru persoanele fizice sunt inscrise date referitoare la soldul inregistrat de titularul respectiv la data emiterii facturii, cantitatea de energie termica inregistrata la limita de proprietate, suprafata echivalenta termic totala si suprafata utila totala a condominiului din care face parte apartamentul persoanei fizice in cauza , data efectuarii urmatoarei citiri, valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei, rest de plata la factura respectiva etc..

 

Art. 60. Dupa finalizarea emiterii facturilor pentru fiecare categorie de consumatori in parte, se anexeaza la facturi documentele justificative si se cupleaza toate facturile (energie termica, penalizari) pentru acelasi consumator.

 

SECTIUNEA VII

 

Distribuirea facturilor

 

Art. 61. Distribuirea facturilor catre Asociatiile de proprietari, Institutiile Publice si Agentii Economici se face treptat de catre personalul propriu al furnizorului, pe baza de confirmare de primire. La proprietarii de apartamente aflati in sistem direct de facturare si incasare, distribuirea facturilor se face prin C.N. Posta Romana, pe baza de borderouri. In functie de finalizarea operatiilor mentionate anterior, pana la 15 ale lunii urmatoare actiunea de distribuire a facturilor este finalizata.

 

SECTIUNEA VIII

 

Arhivarea si accesul consumatorilor la informatii

 

Art. 62. Documentele utilizate in stabilirea si facturarea consumurilor pe consumatori se arhiveaza pentru o perioada de 5 (cinci) / 10 (zece) ani in arhiva RAM dupa cum urmeaza:

Registrele de parametri sunt pastrate in Dispeceratul RAM pentru 12 luni, dupa care se depun in arhiva societatii pentru alti 4 ani;

Fisele de evidenta a inregistrarilor contorilor, procesele verbale de consemnare a cantitatilor citite, rapoartele de productie ale Diviziei Energie Termica, procesele verbale de scadere a productiei furnizate in parametrii neconformi, precum si consumurile determinate pe PT/CT/consumatori se pastreaza pentru 24 de luni la fiecare birou in parte, care apoi are obligatia mutarii lor pentru urmatorii 3 ani in arhiva RAM;

Facturile emise de Biroul Facturare _ Incasare se pastreaza de catre acesta in arhiva proprie timp de 12 luni, urmata de arhivarea in arhiva societatii pentru urmatorii 9 ani;

Procesele verbale de punere in functiune si bonurile de miscare ale contoarelor pentru inlocuirea aparaturii de masura se pastreaza de catre Sectorul MCC pentru 12 luni, urmate de arhivare in arhiva RAM pentru 4 ani.

 

Art. 63. Documentele precizate la Art. 59 pot fi accesate de consumatori in baza unei cereri scrise prezentate in Anexa 1. Documentele solicitate se vor pune la dispozitia consumatorului de catre Biroul Relatii cu Publicul in copii xerox, insotite de explicatii concrete, competente si pertinente. Acestea vor contine datele, termenii si formulele de calcul necesare intelegerii si verificarii modului in care au fost determinate consumurile de energie termica pentru incalzire si energie termica inglobata in apa calda de consum si volumele de apa rece pentru apa calda de consum la limita de proprietate.

 

Art. 64. Consumatorii care doresc detalieri, lamuriri, informatii, asupra stabilirii si/sau facturarii consumurilor aferente se adreseaza cu cererea scrisa la registratura RAM, cerere care, dupa vizarea de catre Directorul Executiv ai societatii afluieste la Biroul Relatii cu Publicul.

 

Art. 65. Consumatorii pot solicita audiente, care se vor desfasura la nivelul cerut:

Conducerea excutiva a RAM;

Biroul Relatii cu Publicul care poate solicita, functie de situatie, un reprezentant al serviciilor implicate (Departamentul Calitate, Divizia Energie Termica, Serviciul Tehnic - Productie, Sector MCC).

 

Art. 66. Audientele se desfasoara in conformitate cu un program orar si zilnic afisat pentru aducere la cunostinta. In cadrul desfasurarii activitatii de audienta se va completa un formular in care sunt incluse: denumirea solicitantului, solicitarea formulata, compartimentul implicat, modul de rezolvare a solicitarii.

 

 

CAPITOLUL IX

 

Responsabilitatile personalului furnizorului in desfasurarea activitatilor de stabilire si facturare a consumurilor

 

Art. 67.  Serviciul Juridic si Gestiune Contractuala

 

67.1. Asigura incheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii racordati la SACET, populatie, institutii publice  si operatori economici;

67.2.  Asigura incheierea conventiilor de facturare individuala cu utilizatorii finali;

67.3. Asigura baza de date referitoare la utilizatori: denumire, sediu, puncte de consum, date economice legate de cont, banca, reprezentativitate, date tehnice necesare stabilirii consumurilor pentru serviciile asigurate precum si eventualele modificari ce pot sa apara in acest sens;

67.4. Stabileste prin contract modalitatea de facturare si de plata a contravalorii energiei termice

 

Art. 68. Personalul tehnico - operativ din Divizia Energie Termica

 

68.1.  Incheie PV de citire a indicatiilor aparaturii de masurare montate in PT/CT/CT Urban utilizate in determinarea productiei;

68.2.  Analizeaza consumurile realizate pe PT/CT

68.3.  Citirea orara a indicatiilor manometrelor si termometrelor din PT/CT cu consemnarea valorilor  aferente in registrele de parametrii aflate in PT/CT;

68.4.  Raportarea la fiecare 3 ore a valorilor citite la Dispeceratul RAM;

68.5. Citirea zilnica a contoarelor de enregie termica, contorului de gaze naturale, contorului de energie electrica, contoarelor de debit pentru apa si consemnarea acestora in fisele de urmarire a inregistrarilor contoarelor;

68.6. Citirea lunara a aparatelor de masura montate pe racordul termic la utilizatorii cu puncte termice proprii;

68.6.  Calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere in baza valorilor citite orar.

68.7 .Calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturii apei calde de consum masurata cu termometre si citite orar.

68.8..  Inventariaza plasa de distributie de agent termic secundar din subsolul blocurilor, evidentiind

 dimensiunile conductelor, tipul si grosimea izolatiei precum si randamentul acesteia;

68.9. In momentul trecerii de la regim de functionare la celalalt, vara – iarna si iarna – vara,  citeste si inregistreaza indicatiile aparatelor de masura montate in PT/CT/CT Urban

68.10.Elimina cauzele care au condus la determinarea unor consumuri anormale (pierderi mari prin

transfer, masice, contoare defecte in PT/CT)

68.11.Verificarea si avizarea fiselor de urmarire a consumurilor

 

Art. 69. Personalul operativ al Sectorului MCC

 

69.1. Efectueaza citirea tuturor contoarelor de energie termica (incalzire si apa calda de consum) montate pe bransamentele consumatorilor, atat cu PSION-ul cat si manual si le prezinta la biroul Productie.

69.2.  Anunta utilizatorilor eventualele modificari aparute in programul de citiri;

69.3. Identifica si remediaza defectiunile aparute in cursul lunii la aparatele de masura montate la utilizatori

69.4. Demonteaza, reinstaleaza si monteaza aparate de masura de la consumatori si intocmeste PV de montare/demontare a acestora, cu consemnarea indexului si starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, in prezenta si sub semnatura delegatilor imputerniciti ai consumatorilor precum si anuntarea consumatorilor privind executia acestor lucrari.

 

Art. 70. Personalul operativ din Dispecerat

 

70.1. Consemneaza in registrul de parametrii valorile raportate din 3 in 3 ore de catre personalul operativ din PT/CT si C.T. Urbana

70.2.  Monitorizeaza la PT si CT modernizate parametrii de functionare si identifica eventualele anomalii in functionarea si inregistrarea aparatelor de masura montate la utilizatori

70.3.  Transmite on-line, conform programarii citirilor, la biroul Productie, indexurile inregistrate pe contoarele de energie termica (volum, energie termica) montate la utilizatori;

70.4.  Calculeaza valorilor medii zilnice ale temperaturilor exterioare inregistrate.

 

Art. 71. Personalul operativ al Serviciului Tehnic - Productie

 

71.1.  Centralizeaza productia de energie termica produsa in C.T. Urban si CT;

71.2. Centralizeaza productia de energie termica distribuita prin PT/CT;

71.3. Centralizeaza si opereaza in calculator citirile contoarelor din PT, CT si CTU efectuate de personalul DET

71.4.  Centralizeaza si opereaza in calculator citirile contoarelor de bransament efectuate de personalul sectorului MCC;

71.5. Asigura baza de date tehnice cu elementele caracteristice aferente apartamentelor situate in condominiile trecute in sistem direct de facturare si incasare cu unitatea noastra;

71.6. Colecteaza din teren, de la apartamentele preluate in facturare si incasare de RAM, datele necesare stabilirii consumurilor individuale si aferente partilor commune, inventariaza SET aflate in apartamentele utilizatorilor final, numar de persoanei;

71.7. Stabileste pe baza rularii programului informatic consumurile de energie termica, atat pentru incalzire cat si pentru apa calda de consum, la bransamentul blocurilor si consumurile Agentilor Economici;

71.8. Transmite on-line compartimentului similar din cadrul furnizorului de apa inregistrarile realizate de contoarele montate lalimita de propritate pentru volumul de apa rece pentru apa calda;

71.9. Preia on-line de la furnizorul de apa cantitatile de apa calda stabilite pentru apartamentele aflate in sistem de facturare – incasare individuala;

71.10. Stabileste pe baza rularii programului informatic consumurile de energie termica, atat pentru apa calda de consum cat si pentru  incalzire, tinand cont de SET-urile inventariate, la consumatorii finali aflati in regim de facturare si incasare cu unitatea noastra;

71.11. Opereaza si tine evidenta apartamentelor deconectate de la SACET, impunandu-le la plata cheltuielilor cu energia termica;

71.12. Transmite operatorilor de sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire cantitatile de energie termica de la bransamentul blocurilor in vederea defalcarii pe apartamente.

71.13. Prelucreaza listele de consumuri la blocurile care sunt dotate cu repartitoare de costuri, consumuri transmise de firmele agrementate de ANRSC;

71.14. Verifica rezultatelor obtinute prin rularea aplicatiei informatice utilizate, analizeaza si avizeaza consumurile de energie termica, atat cele de la limita de proprietate cat si cele de la utilizatorii finali, in vederea facturarii.

71.15. Solicita Biroului IT actualizarea programului de calcul a consumurilor de energie termica in conformitate cu legislatia nou aparuta;

71.16. Transmite data citirii urmatoare a contoarelor de bransament pe anexa la factura Asociatiilor de Proprietari si Agentilor Economici cu filiale;

71.17. Incheie procesele verbale de confirmare a consumurilor de energie termica aferente populatiei, in perioada de aplicare a prevederilor OUG 5/2003.

71.18. Stabileste pierderile de energie termica in PT/CT, pierderile de energie termica prin transfer termic in retelele termice de distributie defalcate pe destinatii, pierderile de energie termica prin pierderile masice de agent termic in retelele termice de distributie aferente PT/CT defalcate pe incalzire si apa calda de consum;

71.19. Identifica cauzele care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale si propune conducerii executive solutii pentru stabilirea consumurilor;

71.20.  Intocmeste note de reglare pentru consumurile stabilite eronat si le transmite Biroului Facturare

Incasare si, eventual la furnizorul de apa, in cazul debitelor de apa rece pentru apa calda de la limita de proprietate.

71.21. Inregistreaza si arhiveaza documentele referitoare la stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica si apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori;

71.18. Intocmeste note de reglare pentru consumurile stabilite eronat si le transmite la Biroul Facturare

Incasare si, eventual la furnizorul de apa, in cazul debitelor de apa rece pentru apa calda de la limita de proprietate.

71.19. Pregateste documentatia tehnica necesara stabilirii, ajustarii si/sau modificarii preturilor si

tarifelor de catre compartimentul de specialitate.

 

Art. 72. Departamentul Calitate

 

72.1. Intocmeste programul de calitate si programul de mediu in concordanta cu cerintele specifice activitatii de furnizare a energiei termice si cu cerintele Licentei de furnizare a energiei termice acordata RAM de catre ANRsc;

72.2. Primeste sesizarile referitoare la calitatea necorespunzatoare a energiei termice sau ACC furnizate de RAM;

72.3.  Analizeaza si rezolva sesizarile de la punctul anterior;

72.4. Comunica compartimentelor implicate modul in care a rezolvat sesizarile si eventualele diminuari de productie;

72.5.  Programeaza masurile de imbunatatire a calitatii, masurile specifice de mediu si actiunile preventive.

 

Art. 73. Biroul Facturare - Incasare

 

73.1. Initiaza rularea programelor de facturare in baza datelor transmise de Serviciul Tehnic-Productie;

73.2.. Emite facturile pe consumatori cu inscrierea datelor prevazute in Ordinul 91/2007 al ANRSC;

73.3. Transmite facturile la consumatori in termenele stabilite;

73.4.  Intocmeste borderoul cu facturile distribuite prin C.N. Posta Romana

73.5. Aplica programul de acordare a ajutoarelor pentru incalzire acordate diferitilor beneficiari in sezonul rece cu toate responsabilitatile ce decurg din acesta (colectare si introducere in baza de date a cererilor venite din partea persoanelor defavorizate, verificarea incadrarii in transa de venit corelat cu cuantumul ajutorului acordat astfel incat sa nu depaseasca consumul normat de energie termica pentru incalzire, ruleaza programul de decontare a sumelor si inregistrare a acestora in factura si soldul clientului, centralizarea sumelor si depunerea acestora pentru decontare la autoritatea competenta, etc.. );

73.6. Transmite data efectuarii citirilor pe factura proprietarilor de apartamente acolo unde blocurile au fost preluate cu facturare si incasare de catre RAM Buzau si Agentilor Economici fara filiale;

73.7. Solicita Biroului IT actualizarea programului de facturare in conformitate cu legislatia nou aparuta.

 

Art. 74.  Biroul Financiar Contabilitate

 

Pe baza datelor tehnico-economice si in concordanta cu prevederile legale, stabileste, ajusteaza sau modifica preturile si tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat si obtine aprobarile si avizele necesare pentru practicarea lor, atat pentru populatie cat si pentru agentii economici, pentru toate tipurile de combustibil folosit la producerea energiei termice.

Stabileste, ajusteaza si/sau modifica tariful pentru apa de adaos, in baza datelor tehnice comunicate de STP.

 

Art. 75.  Biroul Relatii cu Publicul

 

75.1. Primeste eventualele cereri de la consumatori privind solicitarea unor informatii referitoare la calculul si facturarea consumurilor de energie termica sau ACC;

75.2. Sintetizeaza datele, formuleaza raspunsurile impreuna cu compartimentele implicate si le transmite la consumatori;

75.3. Organizeaza activitatea de audiente si comunica fiecarui compartimenti implicat modul de solutionare a problemelor ridicate;

75.4.  Pastreaza si completeaza registrul de audiente;

75.5. Anunta telefonic, cu 24 de ore inainte de montarea/demontarea aparatelor de masura, pe imputernicitul consumatorilor (Asociatia de Proprietari sau seful de scara, dupa caz).

 

CAPITOLUL X

 

Art. 76. Identificarea aspectelor de mediu ale activitatilor de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica si evaluarea impactului asupra mediului se fac conform procedurilor de lucru PL-28, Identificarea aspectelor de mediu, si PL-29, Evaluarea impactului asupra mediului.

 

Art. 77. Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor sunt colectate, stocate si eliminate conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002.

 

Art. 78. Identificarea situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale, prevenirea aparitiei acestora si asigurarea capacitatii de raspuns corespunzatoare se face conform procedurii de lucru PL-30, Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitat de raspuns.

 

Art. 79. Determinarea cantitativa a nivelului de risc asociat activitatilor de distributie si furnizare energie termica se face pe baza analizarii sistematice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, conform procedurii de lucru interna, denumita PL-34, Identificarea, evaluarea si mentinerea sub control a riscurilor.