ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului sau īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 21.219/2009, prin care se propune actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului sau īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- raportul Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 16, art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se actualizează tarifele de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului sau īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, tarife prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Tarifele prevăzute la poziţiile 1- 5 din anexă pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă  īnchiriate persoanelor cu handicap, invalizilor de război, răniţilor īn timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi urmaşilor eroilor martiri se reduc cu 50%.

Art.2.- Tarifele stabilite conform art.1 din prezenta hotărāre constituie bază de pornire la licitaţiile publice pentru īnchirierea supra-feţelor locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă.

Art.3. – Pentru īnchirierea temporară a spaţiilor din incinta unită-ţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat īn scopul desfăşurării de activităţi instructiv - educative se stabileste un tarif de 1,20 lei/mp/zi  şi 0,12 lei/mp/oră.

Art.4.- Tarifele stabilite prin prezenta hotărāre se aplică īncepānd cu data de 01 ianuarie 2009.

Cu aceeaşi dată Hotărārea nr. 7/2009 a Consiliului Local al Mu-nicipiului Buzău, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Administrare Fond Locativ şi Compartimentul Audit Public Intern, precum şi centrele financiare ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,

consilier Ion – Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 23 decembrie 2009   

Nr. 264

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.

 

 

 

 

ANEXA

la Hotărārea nr. 264 din 23 decembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

TARIFELE DE BAZĂ

pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului sau īn administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Specificaţie

Tarif lunar

(lei/mp)

1. Activităţi comerciale:

a)     mărfuri alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică, consignaţie, flori naturale şi artificiale şi dependinţe (vestibul, antreu, hol, oficiu, grup sanitar)

17,00

b)    mărfuri de librărie, papetărie, depozite de mărfuri

6,00

2. Activităţi de prestări servicii:

a)     cismărie, croitorie, cojocărie, darac lānă, vopsitorie şi boiangerie, curăţătorie chimică, rame, geamuri, oglinzi, ateliere reparaţii obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mica industrie

6,00

b)    frizerie, coafură, cosmetică

10,00

c)     reparaţii şi īntreţinere auto, birouri de copiat acte şi multiplicat (xerox), telecomunicaţii, service şi servicii foto

15,00

3. Activităţi de producţie şi desfacere din producţia proprie (panificaţie, cofetărie, tipografie şi similare)

10,00

4. Activităţi de comerţ cu ridicata

15,00

5. Societăţi comerciale cu alte activităţi decāt cele prevăzute la pct. 1 – 4

27,00

6. Activităţi social-culturale:

 

a)     grădiniţe, cămine şi creşe, altele decāt cele aflate īn subordinea Consiliului local, unităţi sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, centre de creaţie, artişti plastici, galerii de artă, biblioteci, cantine de ajutor social

1,20

b)    activităţi instructiv-educative (īnvăţămānt preuniversitar şi universitar) şi activităţi sportive

5,00

c)     cabinete medicale şi spaţii īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

4,50

d)    unităţi de asistenţă sanitar-veterinară

5,00

e)     societăţi comerciale cu alte activităţi social-culturale decāt cele prevăzute la lit. a)- d)

15,00

6. Sedii şi birouri administrative:

 

a)     instituţii bugetare, partide şi formaţiuni politice, ligi, fundaţii, asociaţii de proprietari şi alte organizăţii non-profit

2,50

b)    activităţi bancare, notariale, avocatură, case de schimb valutar, case amanet, jocuri de noroc, societăţi de investiţii financiare, valori mobiliare şi asigurare

29,00

7. Garaje ( construcţii din zidărie )

a)     unităţi bugetare

4,00

b)    societăţi comerciale

5,00

c)     persoane fizice

4,00

8. Īnchirieri spaţii pentru activităţi festive

3,50 lei/mp/zi

 

NOTĂ:

Īn situaţia īn care īn spaţiul īnchiriat se desfăşoară mai multe categorii de activităţi, tariful lunar al chiriei minime se stabileşte pentru activitatea cu tariful de bază cel mai mare.