ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea  domeniului public şi privat al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 21.096/2009, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.I.- Hotărârea nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 327/2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.- Litera d) a articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

" d) depozitarea în alte locuri decât rampa de gunoi ecologică sau în alte locuri special amenajate şi aprobate în acest scop a gunoiului menajer, pământului nefertil, deşeurilor şi reziduurilor de orice natură sau a cadavrelor de animale sau păsări".

2.- Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.2.- Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.250 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - g);

b) cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. h) -  s);

 c) cu amendă de la 125 lei la 500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. ş) – z)."

3.- După lit. j) a articolului 3 se introduce o nouă literă, lit. j1), literă care va avea următorul cuprins:

"lit. j1) depozitarea materialelor de construcţii, a cărbunilor, lemnelor de foc sau a altor materiale pe trotuare sau partea carosabilă a drumurilor publice".

4.- Contravenţiile prevăzute la articolul 3, lit. r) şi s) se abrogă.

5.- La articolul 3, lit. r) se introduce o nouă contravenţie, care va avea  următorul cuprins:

" r) oprirea şi/sau staţionarea autovehiculelor în perioadele de restricţie a circulaţiei pe bulevardul Nicolae Bălcescu, pe străzile Cuza Vodă şi Lt. Constantin Godeanu sau alte artere de circulaţie pentru care autoritatea publică locală a interzis accesul, oprirea sau staţio-narea".
6.- La articolul 3, lit. s) se introduce o nouă contravenţie, care va avea  următorul cuprins:

" s) parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi, precum şi pe spaţiile delimitate prin piloni de protecţie şi/sau marcaje, spaţii interzise circulaţiei publice".

7.- După lit. t) a articolului 3, se introduce o nouă literă, lit. ţ), literă care va avea următorul cuprins:

" ţ) refuzul proprietarului autovehiculului, fără motive temeinice, de a se prezenta la sediul Direcţiei Poliţiei Comunitare în termenul sta-bilit prin adresa comunicată cu confirmare de primire sau refuzul pro-prietarului autovehiculului  de a comunica agentului constatator sau organului superior al acestuia datele de identificare ale persoanei căreia i-a incredinţat autovehiculul".

8.- Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.4.- Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - m) şi ţ);

b) cu amendă de la 125 lei la 750 lei, contravenţiile prevăzute la lit. n) - t)."

9.- Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.6.- Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.250 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - i);

b) cu amendă de la 250 lei la 750 lei, contravenţiile prevăzute la lit. j) - m)."  

10.- Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.8.- Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 250 lei la 750 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - e);

b) cu amendă de la 125 lei la 500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. f) - i)."  

11.- După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, care va avea următorul cuprins:

" Art. 91.- Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice."

Art.II.– Prezenta hotărâre cu caracter normativ intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare în presa locală şi postarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Buzău, dată la care Hotărârea nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate, cu sprijinul organelor de poliţie şi jandarmerie, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Ion – Marcel Ciolacu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 23 decembrie 2009

Nr. 265

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru,- voturi împotrivă şi 10 abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie