ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată  populaţiei īncepānd cu data de 01 ianuarie 2009

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 2/CLM/2009, prin care se propune aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei prin sisteme cen-tralizate, īncepānd cu data de 01 ianuarie 2009, īn scopul īncălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere;

- raportul Direcţiei Tehnice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

- prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centra-lizate, aprobată prin Ordinul comun nr. 21/514/2006 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei şi preşe-dintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală;

- Decizia nr. 250 din 25 noiembrie 2008 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  privind stabilirea preţului local de referinţă pentru municipiul Buzău. 

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă preţul local de facturare de 185,24 lei/Gcal, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru energia termică furnizată populaţiei municipiului Buzău prin sisteme centralizate, īn scopul īncălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere.

Art.2.- Se aprobă subvenţia unitară de 136,74 lei/Gcal, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, subvenţie care se va asigura din bugetul local al municipiului Buzău pentru compensarea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău şi preţul local de referinţă, după acordarea sumei de 101,31 lei/Gcal de la bugetul de stat pentru compensarea, īn condiţiile prevăzute de lege, a combustibilului folosit pentru producerea de energie termică destinată populaţiei.

Art.3.- Prevederile prezentei hotărāri se aplică īncepānd cu data de 01 ianuarie 2009, dată la care Hotărārea nr. 278/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 29 ianuarie 2009   

Nr.4

 

 

Hotărarea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.