ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind aprobarea de penalizări la factura reprezentānd cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn sedinţă ordinară:

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 51/CLM/2008, prin care se propune aprobarea de penalizări la factura reprezentānd cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

-  raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-  prevederile art. 43, alin. (8) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonan-ţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie ter-mică nr. 325/2006;

- prevederile art. 248 din Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

- prevederile art. 238 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Buzău, aprobat prin Hotărārea nr. 225/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- Hotărārea nr. 14/2008 a consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;

Īn temeiul art. 36, alin (2), lit. d), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.- Se aprobă nivelul penalităţilor īn sumă fixă la factura reprezentānd cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconec-tării ilegale de la serviciul public de alimentare cu energie termică, penalităţi care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, după cum urmează:

a) apartament cu o cameră =  21,84 lei/lună;  

b) apartament cu două camere = 32,64 lei/lună;  

c) apartament cu trei camere = 42,24 lei/lună;  

d) apartament cu patru camere  = 58,80 lei/lună.

Art.2.- Penalităţile la factură prevăzute la art. 1 din prezenta hotărāre se aplică pānă la intrarea īn legalitate a consumatorilor finali, inclusiv luna emiterii de către operator a procesului- verbal de consta-tare a deconectării.

Art.3.- Sumele provenite din īncasarea penalităţilor la factură vor fi depuse īn cont distinct şi utilizate la reabilitarea şi modernizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice din municipiul Buzău, conform listei de investiţii legal aprobate.

Art.4.- Prezenta se aplică īncepānd cu data publicării īn presa locală şi postare pe site-ul Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău şi al Primăriei municipiului Buzău www.primariabuzau.ro.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului şi Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 29 ianuarie 2009

Nr.5

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.