ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind aprobarea unor tarife şi taxe care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn sedinţă ordinară:

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 232/2009, prin care se propune aprobarea unor tarife şi taxe care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 43, alin. (8) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonan-ţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile Ordinului nr. 483/2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Contractului  - cadru de furnizare energie termică;

- Hotărārea nr. 78/2008 a consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău.

Īn temeiul art. 36, alin (2), lit. d), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă tarifele şi taxele care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, după cum urmează:

 

 

Nr. crt.

Denumire tarife şi taxe

Valoare fără TVA

-lei-

Valoare cu TVA

-lei-

1.

Inventariere SET, calcul SET şi eliberare referat tehnic pentru bloc pānă la 4 nivele

117,04

139,28

2.

Inventariere SET, calcul SET şi eliberare referat tehnic pentru bloc  pānă la 10 nivele

161,55

192,24

3.

Calcul SET şi eliberare referat tehnic pentru bloc pānă la 4 nivele

32,88

39,13

4.

Calcul SET şi eliberare referat tehnic pentru bloc pānă la 10 nivele

49,33

58,70

5.

Eliberare disponibil de presiune la baza blocului

32,88

39,13

 

Art.2.- Sumele provenite din īncasarea tarifelor şi taxelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărāre vor fi depuse īn cont distinct şi utilizate la reabilitarea şi modernizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice din municipiul Buzău, conform listei de investiţii legal aprobate.

Art.3.- Prezenta se aplică īncepānd cu data publicării īn presa locală şi postare pe site-ul Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău şi al Primăriei municipiului Buzău www.primariabuzau.ro. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului şi Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externă, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 29 ianuarie 2009

Nr.6

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu  23 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.