ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 269/2009, prin care se propune actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău;

- raportul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 16, art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se actualizează tarifele de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău, tarife prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tarifele prevăzute la poziţiile 1- 5 din anexă pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă  închiriate persoanelor cu handicap, invalizilor de război, răniţilor în timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi urmaşilor eroilor martiri se reduc cu 50%.

Art.2.- Tarifele stabilite conform art.1 din prezenta hotărâre constituie bază de pornire la licitaţiile publice pentru închirierea suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Art.3. – Pentru închirierea ocazională a spaţiilor din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în scopul desfăşurării de activităţi instructiv - educative se stabileste un tarif de 1,10 lei/mp/zi  şi 0,11 lei/mp/oră.   

Art.4.- Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 februarie 2009.

Cu aceeaşi dată Hotărârea nr. 17/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Licitaţii, Serviciului Administrare Fond Locativ şi Compartimentul Audit Public Intern, precum şi centrele financiare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 29 ianuarie 2009   

Nr.7

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, -  voturi împotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

 

ANEXA

la Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

TARIFELE DE BAZĂ

pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău

 

Specificaţie

Tarif lunar

(lei/mp)

1. Activităţi comerciale:

a) mărfuri alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică, consignaţie, flori naturale şi artificiale şi dependinţe (vestibul, antreu, hol, oficiu, grup sanitar)

16,00

b) mărfuri de librărie, papetărie, depozite de mărfuri

5,50

 

2. Activităţi de prestări servicii:

 

a) cismărie, croitorie, cojocărie, darac lână, vopsitorie şi boiangerie, curăţătorie chimică, rame, geamuri, oglinzi, ateliere reparaţii obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mica industrie

5,50

b) frizerie, coafură, cosmetică

9,00

c) reparaţii şi întreţinere auto, birouri de copiat acte şi multiplicat (xerox), telecomunicaţii, service şi servicii foto

14,00

 

3. Activităţi de producţie şi desfacere din producţia proprie (panificaţie, cofetărie, tipografie şi similare)

9,00

 

4. Activităţi de comerţ cu ridicata

14,00

 

5. Societăţi comerciale cu alte activităţi decât cele prevăzute la pct. 1 – 4

25,00

6. Activităţi social-culturale:

a) grădiniţe, cămine şi creşe, altele decât cele aflate în subordinea Consiliului local, unităţi sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, centre de creaţie, artişti plastici, galerii de artă, biblioteci, cantine de ajutor social

1,10

b) activităţi instructiv-educative (învăţământ preuniversitar şi universitar) şi activităţi sportive

4,50

c) cabinete medicale şi spaţii în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

4,00

d) unităţi de asistenţă sanitar-veterinară

4,50

e) societăţi comerciale cu alte activităţi social-culturale decât cele

14,00

prevăzute la lit. a)- d)

 

 

7. Sedii şi birouri administrative:

 

a) instituţii bugetare, partide şi formaţiuni politice, ligi, fundaţii, asociaţii de proprietari şi alte organizăţii non-profit

2,15

b) activităţi bancare, notariale, avocatură, case de schimb valutar, case amanet, jocuri de noroc, societăţi de investiţii financiare, valori mobiliare şi asigurare

27,00

 

8. Garaje ( construcţii din zidărie )

 

a) unităţi bugetare

3,50

b) societăţi comerciale

4,50

c) persoane fizice

3,50

 

9. Închirieri spaţii pentru activităţi festive

3,00 lei/mp/zi

 

___________________________________________________________________

 

NOTĂ:

În situaţia în care în spaţiul închiriat se desfăşoară mai multe categorii de activităţi, tariful lunar al chiriei minime se stabileşte pentru activitatea cu tariful de bază cel mai mare.