ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

H O T Ă R Ā R E

pentru aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 13.533/2009, prin care se propune aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu aplicabilitate īn municipiul Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 12, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile Ordinului nr. 88/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

- Hotărārea nr. 12 din 29 mai 2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008".

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu aplicabilitate īn municipiul Buzău, regulament prevăzut īn anexele nr. 1 – 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre, după cum urmează:

a) Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzut īn anexa nr. 1, inclusiv anexele 1a şi 1b la regulament;

b) contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute īn anexa nr. 2;

c)  sistemul de alimentare cu apă potabilă şi sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate din municipiul Buzău, prevăzut īn anexa nr. 3;

d) contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzut īn anexa nr. 4, inclusiv anexele nr. 1-3 la contract;

e) normele metodologice de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a consumului total de apă īnregistrat la nivelul branşamentului condominiului, prevăzute īn anexa nr.5, inclusiv anexele nr. 1 -6  la norme;

f) procedura de īnlocuire a braşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, prevăzută īn anexa nr. 6, inclusiv anexele nr. 1 – 3 la procedură;

g) procedura specifică pentru tratarea solicitărilor de expertizare privind contoarele de apă aflate īn regim de reclamaţie la furnizorii de utilităţi, prevăzută īn anexa nr. 7, inclusiv modelele anexelor nr. 1 şi 2 la procedură;

Art.2.- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărārea nr. 57/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Rămān valabile caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi caietul de sarcini al serviciului de canalizare prevăzute īn anexele nr. 2 şi 3 la Hotărārea nr. 57/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.3.- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzut de prezenta hotărāre va fi adus la cunoştinţă publică prin postarea pe site-ul Primăriei municipiului Buzău şi al Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Fănică Bārlă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 27 august 2009

Nr.194

 

Hotărārea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie