Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Documente necesare pentru completarea cererilor şi formularelor la Direcţia Finanţe Publice Locale

I. Taxe şi Impozite Persoane fizice

 1. Declarare și impunere clădiri

1.1. Clădiri dobândite prin cumpărare, donație etc.

1.2. Clădiri nou construite.

 1. Declarare și impunere terenuri
 2. Scoatere din evidențe clădiri/terenuri
 3. Declarare și impunere mijloace de transport
 4. Scoaterea din evidențe a mijloacelor de transport
 5. Transfer auto
 6. Eliberare certificat de atestare fiscală
 7. Restituiri/compensari
 8. Scutiri

a) Persoane cu grad de handicap grav şi acccentuat şi persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate

b) Veterani de război, văduve de război şi ale veteranilor de război necăsătorite

c) Certificatul de revoluționar

d) Militari veterani

e) Deportaţii/Persecutaţii Politic

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri şi teren pentru

Facilităţi fiscale  care se acordă în anul 2018 conform H.C.L. nr. 376/18.XII.2017

Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă

 1. Eliberare istoric de rol fiscal

II. Taxe si impozite Persoane juridice

 1. Declarare clădiri
 2. Declarare terenuri
 3. Încetări terenuri/clădiri
 4. Declarare autovehicule
 5. Finalizări contracte leasing
 6. Încetări auto
 7. Transfer auto
 8. Modificări ale sediului social
 9. Eliberări certificate fiscale indiferent de destinația acestora
 10. Restituiri/compensări
 11. Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 12. Încetarea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 13. Declarare/ Vizare bilete și abonamente
 14. Decont Bilete și abonamente
 15. Fuziuni/Divizări societăți comerciale

I. Taxe şi Impozite Persoane fizice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane fizice

Notă: Documentele anexate formularelor tipizate vor fi fotocopii, se certifică ,,conform cu originalul” şi  se semnează.

1. Declarare și impunere clădiri

1.1. Clădiri dobândite prin cumpărare, donație etc.

 Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice – Descarcă formular ITL 001/2016

 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare etc.
 • Copie B.I./C.I.
 • Împuternicire sau procură (acolo unde este cazul)

1.2. Clădiri nou construite

 Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice – Descarcă formular ITL001/2016

 • Autorizație de construire
 • Memoriul tehnic general
 • Proces -Verbal de Recepție a Terminării Lucrărilor
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire – Descarcă formular ITL 064/2016
 • Copie B.I./C.I.
 • Împuternicire sau procură (acolo unde este cazul)

2. Declarare și impunere terenuri

 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – Descarcă formular ITL 003/2016
 • Titlul de proprietate /act de vânzare-cumpărare /certificat de moștenitor etc.
 • Copie B.I./C.I.
 • Cerere solicitare înscriere în Registrul Agricol( acolo unde este cazul)
 • Împuternicire sau procură (acolo unde este cazul)

3. Scoatere din evidențe clădiri/terenuri

 • Cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale – Descarca formular ITL 010/2016
 • Actul de vânzare – cumpărare, de donație, sentința civilă definitivă și irevocabilă etc.
 • Autorizație de demolare și proces-verbal de recepție (de desființare)
 • Memoriul tehnic general
 • Copie B.I./C.I.
 • Împuternicire sau procură(acolo unde este cazul)

4. Declarare și impunere mijloace de transport

 •  Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice:
 • Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare – cumpărare / factură fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
 • Copie B.I./C.I.
 • Cartea de identitate auto
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL a unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul (acolo unde este cazul)
 • Adeverința eliberată de R.A.R. sau de altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone.
 • În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și au fost înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va specifica data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii.
 • Împuternicire sau procură(acolo unde este cazul)

5. Scoaterea din evidențe a mijloacelor de transport

 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport – Descarcă formular ITL 016/2016
 • Certificatul de distrugere sau actul de vânzare- cumpărare
 • Certificatul de radiere (poliție) pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art. 6
 • Copie B.I./C.I.
 • Împuternicire sau procură(acolo unde este cazul)
 • Copie după cartea de identitate a mașinii
 • Copie după buletinul cumpărătorului

6. Transfer auto

7. Eliberare certificat de atestare fiscală

 Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice – Descarcă formular ITL 010/2016

 • Copie B.I./C.I
 • Anexa 24 sau Certificatul de deces (acolo unde este cazul), în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
 • Împuternicire sau procură(acolo unde este cazul)

8. Restituiri/compensari

 Cerere de restituire – Descarcă formular ITL 059/2009

 • Cerere de compensare – Descarcă formular ITL 058/2009
 • Copie B.I./C.I.
 • Chitanțele prin care s-au achitat sumele (exemplarul original)
 • Sentinţa în original -definitivă şi irevocabilă în cazul restituirii taxei de timbre
 • Împuternicire sau procură(acolo unde este cazul)

9. Scutiri

 În aplicarea art.456 alin.(1), art.464 alin.1, art.469 alin(1) lit.r), s), t), u) din Codul fiscal, scutirea de la plata impzitului/taxei pe: clădiri, teren, mijloace de transport  se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ-teritoriale.

Notă: pentru scutirile enumerate, scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil deținut de persoana beneficiară, conform modificărilor aduse la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin H.G. nr. 159/2016.

Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condiţiilor în care se acordă scutirile sau reducerile de impozit, persoanele în cauză trebuie să depună noi declaraţii fiscale în termen de 30 de zile de la apariţia schimbărilor.

Documente necesare

 • Cerere contribuabil-Descarcă formular(după caz)
 • BI/C.I ale ambilor soți (unde e cazul)
 • Certificat de căsătorie (unde e cazul)
 • Actul de proprietate a bunurilor mobile şi imobile pentru care se solicită scutirea de la plata impozitelor

a)  Persoane cu grad de handicap grav şi acccentuat şi persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav şi accentuat(scutirea se aplică pentru adresa de domiciliu şi un singur mijloc de transport ales de contribuabil)

Documente necesare

 • Cerere contribuabil
 • Certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate (scutirea se aplică pentru adresa de domiciliu şi un singur mijloc de transport ales de contribuabil).
 • Copie B.I./C.I.
 • Act proprietate imobil/ carte de identitate a mijlocului de transport ales de contribuabil.

b)  Veterani de război, văduve de război şi ale veteranilor de război necăsătorite (scutirea se acordă pentru toate clădirile şi terenurile titular şi coproprietar (soţ/soţie)şi un singur mijloc de transport ales de contribuabil

     Documente necesare:

 • Cerere contribuabil
 • Legitimație de veteran de război, văduvă de război, văduvă nerecăsătorită a veteranilor de război vizată pentru anul în curs.
 • Copie B.I./C.I
 • Copie carte de identitate mijloc de transport ales de solicitant
 • Copie acte de proprietate imobile.

c)  Certificatul de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004 (scutirea se aplică pentru adresa de domiciliu – cotă parte şi un singur mijloc de transport ales de contribuabil)

Documente necesare:

 • Cerere contribuabil-Descarcă formular
 • Copie certificate de revoluţionar
 • Copie B.I./C.I
 • Copie carte de identitate mijloc de transport
 • Copie act proprietate imobil

d)  Militari veterani (OUG nr. 82/2006)

Scutirea se acordă pentru toate clădirile şi terenurile – cotă parte, clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2, lit. a, c, e din pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare.

Documente necesare:

 • Cerere contribuabil-Descarcă formular
 • Copie B.I./C.I
 • Acte proprietate imobile/terenuri
 • Adeverința eliberată de unitatea militară care atestă participarea la acţiuni militare în afara tării/legitimaţie de militar veteran.

e)  Deportaţii/Persecutaţii Politic (Legea nr. 118/1990)

Scutirea se acordă pentru adresa de domiciliu şi un singur mijloc de transport ales de solicitant.

Documente necesare:

 • Cerere contribuabil-Descarcă formular
 • Copie B.I/C.I
 • Copie acte proprietate imobil/teren
 • Copie document justificativ care atestă situaţia respectivă.

 Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri şi teren pentru:

Clădiri/ teren care, potrivit legii,  prevăzute la art. 456 alin (1) lit. x sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.”

 Documente necesare:

 • Cerere contribuabil-Descarcă formular
 • Copia avizului conform al Ministerului Culturii sau al direcţiilor judeţene de cultură, respective al Direcţiei de Cultură, potrivit prevederilor legale.
 • autorizația de construire.
 • copia procesului- verbal de recepție a lucrărilor de consolidare
 • sau renovare majoră.
 • declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației.
 • dovada că lucrările s-au efectuat pe cheltuiala proprie.

De asemenea, potrivit art. 469 din Codul fiscal, nu se datorează impozit pentru următoarele mijloace de transport, printre altele:

– mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

– mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban;

– vehiculele istorice;

– mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

– autovehiculele acționate electric -50% conform H.C.L nr.376/18.XII.2017;

Facilităţi fiscale care se acordă în anul 2018 conform H.C.L. nr. 376/18.XII.2017 Anexa nr. 11

 • Scutirea impozitului/taxei pe clădiri
 • cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizaţii guvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale .
 • cladiri restituite potrivit art. 16 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afecţiunea de interes public.
 • clădirile afectate de cutremur peste 50%, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs cutremurul.
 • clădirea folosită ca domiciliu, la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de întreţinere pentru creşterea performanţei energetice, în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 37/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • clădirea folosită ca domiciliu, unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhetectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • clădirea folosită ca dmiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice fără venituri, ori ale căror venituri totale constau în exclusivitate în indemnizaţii de şomaj sau ajutor socoal.
 • clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
 1. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri:

a) clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) clădirea folosită ca domiciliu, cu o suprafaţă construită desfăşurată mai mică de 80 m2, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare totale din anul anterior sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie 2017, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: – nu dețin alte clădiri în proprietate sau coproprietate, în afara celei de domiciliu; – nu dețin în proprietate mijloace de transport; – suprafața de teren în proprietate să fie până la 500 m2 în intravilan și până la 2000 m2 în extravilan. La determinarea suprafeţei de 80 m2 nu se ia în calcul suprafaţa anexelor precum: grajduri, coteţe, magazii, depozite, garaje. Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să depună, dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistență socială, alocație de stat pentru copii) din luna decembrie 2017. Conform prevederilor art. 464, alin. (2) din Legea nr. 227/2015.

 •  Conform prevederilor art. 464, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă şi scutirea sau reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe terenul aferent cladirilor de la punctul I, din prezenta anexă.
 • Scutirile nu se aplică pentru spațiile folosite pentru activități economice sau de agrement.

Documente necesare:

 • Cerere solicitant
 • Copie act proprietate imobil/teren
 • Copie dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensii, carnet de şomaj, pensie de asistenţă social, alocaţia de stat pentru copii) din luna decembrie 2017.

 Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate 

Documente necesare:

 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – Descarcă formular ITL 015/2016
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – Descarcă formular ITL 014/2016
 • Certificat de înregistrare al societăţii (copie –după caz)

10. Eliberare istoric de rol fiscal

Documente necesare:

 • Cerere – Descarca formular ITL 010/2016
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Procură sau împuternicire în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar
 • Împuternicire avocațială în original în situația reprezentării contribuabilului prin avocat

Dacă  aveți neclarități sau întrebări suplimentare contactați Serviciul Relaţii cu Publicul, Gestionarea Dosarelor Fiscale (camera 32) – Direcţia Finanţe Publice Buzău

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

II. Taxe si impozite Persoane juridice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane juridice

NOTĂ: Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru încadrarea folosinţei imobilelor în categoria rezidenţial, nerezidenţial, mixt, declaraţia depusă pentru acestea, începând cu 01.01.2016, va fi însoţită de documente care atestă categoria de folosinţă, după caz:

 • contracte de închiriere/comodat
 • certificat constatator ONRC
 • declarație pe propria răspundere, unde nu există alte documente pentru clarificarea folosinţei imobilului.

1. Declarare clădiri:

 Declarație de impunere completată cu:

 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare
 2. cu valoarea lucrăriilor de construcţii în cazul clădirilor nou construite
 3. cu valoarea de achiziţie
 4. cu valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de flosinţă, după caz. – Descarcă formular ITL 002/2016

Documente necesare:

 • Delegație + copie CI delegat
 • Raport de reevaluare întocmit de specialişti în domeniu acreditaţi ANEVAR
 • Autorizaţia de construire, Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, Proces-Verbal de recepţie
 • Act de dobândire
 • Evidența contabilă (după caz): Balanța de verificare analitică cont 212 pe elemente component

În cazul clădirilor dobândite prin act de adjudecare:

 • Proces-verbal de licitaţie
 • Act de adjudecare
 • Copie CUI

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

2. Declarare terenuri:

 Documente necesare:

 • Declarație de impunere, completată, cu suprafața totală, din care construită la sol – Descarcă formular ITL 004/2016
 • Act de dobândire
 • Schiță cadastrală
 • Balanța de verificare
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

3. Încetări terenuri/clădiri:

 Documente necesare:

 • Cerere/adresă de scoatere din evidență terenuri – Descarcă formular ITL 012/2016
 • Act de înstrăinare.
 • Autorizaţie de demolare.
 • Copie CUI.
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

4. Declarare autovehicule:

 Documente necesare:

Pentru autovehicule în proprietate:

 • factura în cazul dobândirii de la persoană juridică(cinci exemplare sau copii conform cu originalul/ înregistrate în registrul de evidenţă a mijloacelor de transport).
 • factura reziduală în cazul terminării contractului de leasing.
 • contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la persoană fizică(cinci exemplare conform cu originalul /înregistrate în registrul de evidenţă a mijloacelor de transport).
 • pentru autovehiculele importate – factura tradusă de un traducător autorizat pentru autoturismele cumpărate din țări comunitare (copii conforme cu originalul, semnate și ștampilate).

Pentru autovehicule în leasing:

 • copie contract leasing și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate).
 • copie contract novație/cesiune și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate).

Însoțite de următoarele documente:

 • Cartea de identitate (copie+original).
 • Adeverință RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone.
 • Certificatul de atestare fiscală atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate, cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație)
 • Fişă îmatriculare
 • Copie CUI/ după caz
 • Delegație+copie CI delegat.

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

5. Finalizări contracte leasing:

 Documente necesare:

 • Cerere (PF – Descarcă   / PJ – Descarcă )
  • Mențiune completare: Pentru PF se completează rubrica c) Alte destinații cu ,,finalizare leasing” iar la PJ se completeaza după ,,solicit eliberarea unui certificat privind situația obligațiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la” cu ,,finalizare leasing”.
 • Factura reziduală.
 • Certificat de atestare fiscală copie.
 • Copie CUI.
 • Delegație + copie CI delegat.

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

6. Încetări auto:

 Documente necesare:

 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat.
 • Cerere de scoatere din evidență, completată, ștampilată – Descarcă formular ITL 027/2016
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice – Descarcă formular ITL 012/2016
 • Factura de vânzare în cinci exemplare sau copii conform cu originalul.
 • Cartea de identitate a vehiculului.
 • Certificat de distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)
 • Delegație + copie CI delegat.

7. Transfer auto:

 Documente necesare:

 • Cerere de transfer – Descarcă formular ITL 027/2016
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice – Descarcă formular ITL 012/2016
 • Copie CUI nou.
 • Copie Cerere de înscriere Mențiuni – Registrul Comerțului.
 • Copie Sentință Judecătorească.
 • Delegație + copie CI delegat.

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

8. Modificări ale sediului social:

 Documente necesare:

 • Cerere din partea societății de solicitare a schimbării sediului – Descarcă formular ITL 012/2016
 • Copie CUI nou.
 • Copie Cerere înscriere Mențiuni – depusă la Registrul Comerțului.
 • Copie Sentința Judecătorească emisă de Registrul Comerțului.
 • Delegație+copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

9. Eliberări certificate fiscale indiferent de destinația acestora

Documente necesare:

 • Cerere tip completată și ștampilată – Descarcă formular ITL 012/2016
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri, autovehicule) este necesară – plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile
 • Delegație + copie CI delegat.

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 10. Restituiri/compensări:

 Documente necesare:

 • Cerere de restituire – Descarcă formular ITL 059/2009
 • Cerere de compensare – Descarcă formular ITL 058/2009
 • Documentele de plată în original sau copie conform cu originalul, semnată și ștampilată, după caz.
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de înstrăinare, hotărâri judecatorești definitive și irevocabile etc.)
 • Copie CUI.
 • Delegație + copie CI delegat.

Notă:  În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

11. Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:

 Documente necesare:

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

12. Încetarea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:

 Documente necesare:

 • Cerere – Descarcă formular ITL 012/2016
 • Documente justificative din care să rezulte desființarea materialului publicitar la o dată certă
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

13. Declarare/ Vizare bilete și abonamente:

 Documente necesare:

 • Copie factura achizitie biliete si biletele de spectacol (fizic) in vederea vizarii

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

14. Decont Bilete și abonamente:

 Documente necesare:

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

15. Fuziuni/Divizări societăți comerciale:

 Documente necesare:

 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto ș.a.)
 • Copie proiect fuziune/divizare
 • Hotărâre Judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii /divizării
 • Procesul-Verbal de predare-primire cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă
 • Balanța analitică la data predării/primirii
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

pagina editata la data de sept. 7, 2020 @ 13:13

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading