Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Arhitect Șef al Municipiului Buzău

Raluca Elena BOBESCU

Adresă: Piața Daciei nr. 1 (Palatul Comunal) • camera 2
Telefon direct: 0238 710 614
Centrală: 0238 411 015 int. 332

Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană

COMPONENȚĂ

> Dinu Nicolae
> Dumitru Daniela Viorica
> Stan Marius
> Tudor Cristina

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei nr. 1 (Palatul Comunal), camera 5
Telefoane centrală: 0238 411 015 int. 314, 315

Ziua SapamaniiProgramul
Luni – Marţi – Joi08:00 – 16:30
Miercuri08:00 – 18:30
Vineri08:00 – 14:00
 • Verifica documentatiile de urbanism depuse de solicitanti ( personae fizice sau juridice) in vederea avizarii/aprobarii din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare si incadrarea in prevederile Planului Urbanistic General si Regulamentul de urbanism afferent;
 • Rezolva corespondenta cu cetatenii referitor la cererile, sesizarlile si reclamatiile depuse aferente compententei serviciului;
 • Verifica documentatiile  de urbanism (Plan urbanistic de detaliu) si (Plan urbanistic zonal) privind respectarea metodologiei de intocmire a acestora si le inainteaza spre analiza si avizare Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  si Comisiei de Parimoniu (dupa caz),din cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzau ; Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism si apoi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzau;
 • Intocmeste si transmite corespondenta specifica In vederea completarii documentatiilor  depuse spre aprobare;
 • Prezinta spre analiza si avizare documentatiile de urbanism, in faza de proiect, Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, programeaza  sedintele acesteia cu acordul presedintelui , functie de necesitati, convoaca membrii comisiei;
 • Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, este introdus in proiectele de hotarare a documentatiilor de urbanism, ce sunt promovate spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzau;
 • Intocmeste si inainteaza Raportul  Serviciului de Urbanism si Dezvoltare Urbana  privind documentatiile de urbanism (PUD;PUZ), in vederea analizei si aprobarii acestuia in Consiliului Local al Municipiului Buzau;
 • La sugestia cetatenilor propune elaborarea de studii si proiecte  care sa transpuna , la nivelul municipiului, propunerile cuprinse in planurile de amenajarea teritoriului municipiului Buzau;

Aduce in permanenta la zi harta sectorului, pe care evidentiaza Planurile Urbanistice de Detaliu si Zonale aprobate de Consiliul Local al municipiului Buzau ;

 • Pastreaza evidenta Planurilor Urbanistice de Detaliu si Zoanle ;
 • Asigura  evidenta certificatelor de urbanism  in ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenta  a acestora;
 • Redacteaza si prezinta spre semnare certificatele de urbanism , cu respectarea legislatiei in vogoare;
 • Realizeaza eliberarea certificatelor de urbanism in termenele si conditiile prevazute de lege;
 • Asigura prelungirea certificatelor de urbanism , respectind legislatia in vogoare;
 • Arhiveaza documentatiile de urbanism, certificatele de urbanism eliberate;
 • Intocmeste rapoarte de specialitate   referitoare la domeniul de activitate ;
 • Primeste si inregistreaza pe software special, in cadrul sistemului coputerizat, toate documentatiile depuse in cadrul serviciului si asigura evidenta computerizata a repartizarii documentatiilor si urmarirea unitara a traseului tuturor lucrarilor, de la inregistrarea acestora pana la solutionare;
 • Colaboreaza cu compartimentele din cadrul Primariei municipiului Buzau, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Buzau, cu organismele si institutiile care au atributii in domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului;
 • Intocmeste  diferite situatii statistice, functie de solicitari, specifice domeniului de activitate.

Serviciul Autorizare în Construcţii

COMPONENȚĂ

> Lungu Eduard Vasile
> Iancu Nicolae
> Constantinescu Alexandru

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei nr. 1 (Palatul Comunal), camera 22
Telefon direct: 0238 723 398
Centrală: 0238 411 015 int. 334

Ziua SapamaniiProgramul
Luni – Marţi – Joi08:00 – 16:30
Miercuri08:00 – 18:30
Vineri08:00 – 14:00
 • Verifica daca documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare si de reglementarile urbanistice aprobate prin PUD, PUZ, PUG, indeplinirea conditiilor impuse prin certificatele de urbanism anexate, a acordurilor si avizelor obtinute si notifica in scris solicitantului lipsurile constatate in vederea luarii masurilor de rezolvare corespunzatoare;
 • Restituirea documentatiilor incomplete in termenul stabilit prin lege;
 • Asigura evidenta documentatiilor pentru eliberarea autorizatiilor de construire si desfiintare, a solicitarilor si modul de rezolvare a acestora, a tuturor actelor ce la instrumenteaza, precum si inregistrarea lor in registrele speciale si banca de date computerizata a serviciului;
 • Asigura eliberarea autorizatiilor de construire si desfiintare in termenul legal si in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Primeste si inregistreaza pe software special, in cadrul sistemului computerizat, toate documentatiile depuse si asigura evidenta computerizata a repartizarii documentatiilor si urmarirea unitara a traseului tuturor acestor documentatii de la inregistrarea acestora si pana la solutionarea lor;
 • Urmareste periodic arhivarea documentelor specifice activitatii serviciului;
 • Documentatiile tehnice inaintate pentru eliberarea autorizatiilor de construire si desfiintare sunt verificate de seful de serviciu daca indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare, precum si conditiile impuse prin certificatele de urbanism si a avizelor anexate si vizeaza legalitatea acestora anterior transmiterii catre reprezentantii autoritatii administratiei publice locale, semnatari prevazuti de lege ai autorizatiilor de construire si desfiintare;
 • Respecta programul orar de lucru cu publicul si de control in teren stabilit la nivelul serviciului aprobat de conducerea institutiei si este obligat sa se inregistreze in “caietul privind evidenta deplasarilor in municipiu”exemplificand scopul si eficienta controlului efectuat;
 • Verifica si solutioneaza solicitarile inaintate serviciului conform legislatiei in vigoare;
 • 10. Intocmeste note de constatare la solicitarea personalului ierarhic superior – Sef serviciu, Arhitect-Sef, Viceprimar, Primar – urmare a verificarilor in teren, cu propuneri de luare a masurilor si de intrare in legalitate;
 • Participa in calitate de membru delegat al administratiei publice locale la receptiile la terminarea lucrarilor autorizate, urmare a solicitarilor beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, inregistrate conform legislatiei in termenele legale;
 • Raspunde de corectitudinea si exactitatea datelor si informatiilor stipulate in documentele intocmite;
 • Indeplineste atributii legale (specifice activitatii serviciului) in interesul institutiei Primariei stabilite prin dispozitiile Primarului, Viceprimarului, Arhitectului-Sef, Sefului de serviciu sau hotarari emise de Consiliul Local al Municipiului Buzau;
 • Verifica amplasamentul pentru care se solicita eliberarea autorizatiilor de construire sau desfiintare, comunica si colaboreaza cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Buzau, in cazul in care problematica impune acest lucru;

Informatii Utile Urbanism

pagina editata la data de oct. 28, 2021 @ 16:34

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading