Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

CARTEA DE IDENTITATE

Cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, definesc actul de identitate, potrivit O.U.G. 97/2005, R. Cu acestea se face dovada identităţii, a cetăţeniei, a adresei de domiciliu şi, respectiv, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor ori terţelor persoane împuternicite de aceştia prin procură notarială.

În situaţia în care solicitantul se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească scopul pentru care a fost eliberată, respectiv depunerea cererii şi/sau ridicarea actului de identitate, şi motivul/motivele eliberării actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Cetăţenii se pot prezenta, în cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, în vederea eliberării unuia nou, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile.

În toate celelalte situaţii prevăzute de lege (în cazul împlinirii vârstei de 14 ani, dacă s-a modificat numele, prenumele titularului, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului, în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor,; în cazul atribuirii unui nou CNP; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării)cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

În cazul actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile, titularii pot solicita oricând preschimbarea lor.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului pană la data înmânării noului document.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorii este de 1 an.

Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie a localităţii pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

Pentru cetăţenii netransportabili, care solicită eliberarea unui act de identitate, există posibilitatea ca terţe persoane să se prezinte la ghişeu cu un act medical doveditor al stării de sănătate ce nu permite deplasarea, completează un formular şi primeşte informaţiile necesare.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul din părinţi sau, după caz, de reprezentatul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia din părinţi sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, în cazul când părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în situaţia in care părinţii au domicilii diferite.

Dacă minorul, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia din părinţi locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care el locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu în faţa personalului serviciului de evidenţă, la notarul public sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul în care acesta se află.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Când actul de identitate se solicită după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare următoarele documente

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia din părinţi sau a unei terţe persoane din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
 • actul de identitate al celui ce dă declaraţia;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Solicitantul are obligaţia ca, în termenul prevăzut de lege, să se prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Solicitantul, în termenul legal, este obligat să prezinte la serviciul public comunitar de evidenţă documentele:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

În termenul prevăzut de lege, solicitantul prezintă serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Solicitantul are obligaţia să solicite în termenul legal un nou act de identitate prezentând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • actul de identitate deteriorat;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
 • un document emis de autorităţi/ instituţii publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire studii, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Cetăţenii români care doresc schimbarea domiciliului din străinătate în România, se prezintă serviciului comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul cu documentele:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, model Anexa15;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • paşaport românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul emis de autorităţile străine, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea actului de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde locuiesc, prezentând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa 11/Anexa15;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi copie;
 • certificatele româneşti de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • paşaportul/actul de identitate emis de autorităţile străine, original şi copie;
 • permis de şedere, după caz, emis de Oficiul pentru Imigrări, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie (Anexa 12), pentru mediu rural, în baza actului de identitate.

Persoana fizică prezintă pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa 11;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, cu bandă albă 7 mm;
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • chitanţa 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cu domiciliu în străinătate şi reşedinţă în România, model Anexa 18;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
 • paşaportul emis de autorităţile străine, original şi copie;
 • certificatul de naştere şi/sau căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţă în România;
 • două fotografii mărimea ¾, cu bandă albă 7 mm;
 • chitanţa 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, solicitantul prezintă următoarele documente:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, model Anexa 19;
 • actul de identitate valabil;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural(Anexa 12) în baza actului de identitate.

Dovada adresei de domiciliu se poate face, potrivit legii, cu următoarele documente:

a) Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau după caz, la lit. d).
c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b).(Anexa14)
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu un imobil cu destinaţie de locuinţă.
e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal sau actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)- d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Pentru minori şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere de la litera c) se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

Formulare

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia, cu majuscule, şi se semnează de către solicitant sau, după caz, de reprezentantul său legal, în cazul persoanelor majore şi de către solicitant şi reprezentantul său legal, pentru minori, în faţa funcţionarului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Formularele se listează pe o singură foaie, A4, faţă/verso!

În cazul schimbării denumirii străzii sau al atribuirii de numere poștale imobilelor (blocuri de locuințe) sunt necesare următoarele documente:

 • Adeverință privind denumirea actuală a străzii
 • Adeverință pentru identificare bloc de locuințe

ADRESE NOI BUZĂU

Lista străzilor din Municipiul Buzău

pagina editata la data de iul. 8, 2021 @ 09:17

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading