Cerere atribuire locuință ANL

  1. Copii ale actelor de identitate ale solicitantului și ale tuturor mebrilor familiei;
  2. Copii ale actelor de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, sentință judecătorească);
  3. Declarație notarială dată în conformitate cu prevederile cap. A, punctul (2) din Anexa nr. 11 a H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
  4. Adeverinţă de salariat cu venitul net lunar realizat în ultimele 12 luni, atât de către solicitant cât şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, sau cupon de pensie, sau declaratie că nu beneficiază de nici un venit, inclusiv alocația copiilor – pentru toți membrii majori ai familiei;
  5. Acte doveditoare a situației locative actuale;
  6. Acte studii solicitant;
  7. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, dacă este cazul

Loading