Cerere ordin prefect

  1. Copii xerox de pe actele de identitate ale proprietarilor;
  2. Copii xerox de pe actul de proprietate al imobilului (respectiv contract de vânzare-cumpărare / contract de schimb / act de donatie / certificat de mostenitor / act de partaj / hotărâre judecătorească / act de adjudecare) din care să rezulte – cota indiviză în metri pătrati;
  3. Orice acte pe care primăria le consideră necesare stabilirii situației juridice;
  4. Taxa pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a terenului 39,00 lei, achitată la Directia Finante Publice Locale Buzău;
  5. Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțe Publice Locale Buzău, pentru imobilul deținut de proprietar/coproprietari la solicitarea serviciului E.P.L;
    NOTĂ: cererea/cererile pot fi individuale sau comune, formulate și semnate de fiecare proprietar/coproprietar al imobilului pentru care se solicită emiterea ordinului de prefect.

Loading