Ședință ordinară – 26 Ianuarie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. Proiect de hotărâre nr. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, județul Buzău”;

Parte desenată – Etapa 1

Parte scrisă – Etapa 1

2. Proiect de hotărâre nr. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

3. Proiect de hotărâre nr. 1/09.01.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei Mihăileşti, județul Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 2/10.01.2023 privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca parte civilă în dosarul penal nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești;

5. Proiect de hotărâre nr. 3/13.01.2023 pentru aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică;

6. Proiect de hotărâre nr. 4/17.01.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.;

7. Proiect de hotărâre nr. 5/17.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 6/18.01.2023 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 7/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 8/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 9/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 10/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

13. Proiect de hotărâre nr. 11/19.01.2023 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00;

15. Proiect de hotărâre nr. 13/19.01.2023 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

16. Proiect de hotărâre nr. 14/19.01.2023 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 15/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00;

Ședință ordinară – 28 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.12.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.12.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 306/15.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28.12.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2022 privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022;

3. Proiect de hotărâre nr. 245/15.11.2022 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%;

4. Proiect de hotărâre nr. 292/29.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă;

5. Proiect de hotărâre nr. 293/05.12.2022 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2023, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

6. Proiect de hotărâre nr. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 296/06.12.2022 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 297/08.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului);

10. Proiect de hotărâre nr. 300/12.12.2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

11. Proiect de hotărâre nr. 301/12.12.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii I.I. și I.T.-M.;

12. Proiect de hotărâre nr. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;

13. Proiect de hotărâre nr. 303/14.12.2022 privind suspendarea contractului de managent al doamnei F.–D.P., director – manager al Centrului Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 304/15.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023;

15. Proiect de hotărâre nr. 305/15.12.2022 privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor din Municipiul Buzău a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 307/16.12.2022 privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Buzău pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963;

17. Proiect de hotărâre nr. 308/16.12.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;

18. Proiect de hotărâre nr. 309/19.12.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 310/19.12.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul 326 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 311/19.12.2022 privind numirea unui manager interimar la Centrul Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 312/21.12.2022 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 229/20.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 313/21.12.2022 privind aprobarea rectificării de buget pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

23. Proiect de hotărâre nr. 314/21.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8;

ANEXE 1, 2, 3, 4

24. Proiect de hotărâre nr. 315/21.12.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

25. Proiect de hotărâre nr. 316/22.12.2022 privind aprobarea participării în cadrul Proiectului “Centrul de excelență pentru învățământ dual-tehnic preuniversitar și universitar Buzău”, a aprobării Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

26. Proiect de hotărâre nr. 317/22.12.2022 privind rectificarea 11 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

27. Proiect de hotărâre nr. 318/22.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2023.

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 12 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 12.12.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare ( de îndată) din 12.12.2022

Descarcă proiect de hotărâre nr. 298

Ședință ordinară – 29 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.11.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.11.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 246/15.11.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Laura Kuhlmann (Postolache)

2. Proiect de hotărâre nr. 237/25.10.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 239/28.10.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU” în municipiul Buzău, B-dul GĂRII, nr. 8

Anexă PUD sediu judecătorie

4. Proiect de hotărâre nr. 243/14.11.2022 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 244/14.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – P. și M.L. – C

6. Proiect de hotărâre nr. 247/15.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parcul Tineretului, Lot 2, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SOFT DIGITAL SISTEM S.R.L.

7. Proiect de hotărâre nr. 248/15.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022

8. Proiect de hotărâre nr. 249/16.11.2022 privind exprimarea acordului prealabil al Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin înființarea unui centru de permanență în municipiul Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 250/17.11.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M. Kogălniceanu” din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

10. Proiect de hotărâre nr. 251/17.11.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”

Aneză DALI Cinema Dacia Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 252/17.11.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire locuinţe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice- str. Depozitului nr.9 și nr.13, municipiul Buzău”

Anexa

12. Proiect de hotărâre nr. 253/17.11.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022

13. Proiect de hotărâre nr. 254/18.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 13.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 13.00

14. Proiect de hotărâre nr. 255/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 6 Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.88, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1A

15. Proiect de hotărâre nr. 256/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 7 Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.90, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1B

16. Proiect de hotărâre nr. 257/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 8 Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.92, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1C

17. Proiect de hotărâre nr. 258/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 9 Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.94, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1D

18. Proiect de hotărâre nr. 259/18.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.119, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ– COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1G

19. Proiect de hotărâre nr. 260/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 11 Bloc 1I, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1I

20. Proiect de hotărâre nr. 261/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 12 Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 76, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 A

21. Proiect de hotărâre nr. 262/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.74, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 B

22. Proiect de hotărâre nr. 263/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 86, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 C

23. Proiect de hotărâre nr. 264/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.66, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 3 A

24. Proiect de hotărâre nr. 265/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 16 Bloc 8G, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 8G

25. Proiect de hotărâre nr. 266/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 17 Bloc 8F, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 8F

26. Proiect de hotărâre nr. 267/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 18 Bloc 13A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.122, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13A

27. Proiect de hotărâre nr. 268/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 128, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13C

28. Proiect de hotărâre nr. 269/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 130, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13D

29. Proiect de hotărâre nr. 270/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 21 Bloc 13F, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 134, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13F

30. Proiect de hotărâre nr. 271/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.142, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 14J

31. Proiect de hotărâre nr. 272/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.144, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 14K

32. Proiect de hotărâre nr. 273/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 24 Bloc 15A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.146, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 15A

33. Proiect de hotărâre nr. 274/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 25 Bloc 16B, Bulevardul Unirii, Cartier Democraţiei, nr. 131, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 16B

34. Proiect de hotărâre nr. 275/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 26 Bloc 29, Aleea Feroviarilor, Cartier Al. Marghiloman nr. 4, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 29

35. Proiect de hotărâre nr. 276/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 27 Bloc 41, Aleea Centrală, Cartier Crâng, nr.3, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 41

36. Proiect de hotărâre nr. 277/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, COMPONENTA 28 Bloc 17, Aleea Jupiter, Cartier Al. Marghiloman nr.8, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 17

37. Proiect de hotărâre nr. 278/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 29 Bloc 19E, Bulevardul Unirii, Cartier Constituţiei nr.151, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 19 E

38. Proiect de hotărâre nr. 279/22.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA ZONEI PIETONALE CUZA VODĂ – PIAȚA TEATRULUI (BAZAR) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”

Anexa 1 DALI Cuza Voda, Piata Teatrului_

39. Proiect de hotărâre nr. 281/22.11.2022 pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău

40. Proiect de hotărâre nr. 282/22.11.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a Comunei Berca

41. Proiect de hotărâre nr. 283/22.11.2022 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

42. Proiect de hotărâre nr. 284/22.11.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

43. Proiect de hotărâre nr. 285/22.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 12.00

Suplimentar

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280/22.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 286/24.11.2022 privind două schimburi de locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287/24.11.2022 privind actualizarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288/24.11.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289/25.11.2022 privind actualizarea salarizării personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290/25.11.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman Buzău – Familia Ocupațională Administrație

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291/28.11.2022 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru proiectul Creşterea gradului de digitalizare a infrastructuril de apă la nivelul operatorului regional CAB în vederea eficientizării consumurilor de apă în municipiul Buzău” al Companiei de Apă S.A. Buzău finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M)

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 7 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 07.11.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.11.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 241/04.11.2022 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 242/04.11.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 3.

Ședință ordinară – 28 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 180/05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027

2. Proiect de hotărâre nr. 206/03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 207/03.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 208/03.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii D.E. – O. și D.M. – E

5. Proiect de hotărâre nr. 212/05.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 215/10.10.2022 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea domnului C.I., situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, nr. 8

7. Proiect de hotărâre nr. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”

8. Proiect de hotărâre nr. 220/11.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 221/12.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 222/13.10.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 223/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.I și T.N.

12. Proiect de hotărâre nr. 224/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților S.N. și S.R.

13. Proiect de hotărâre nr. 225/17.10.2022 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, aprobat prin HCL nr.234/20.10.2020, modificată și completată prin HCL nr. 207/20.12.2021, HCL nr. 208/20.12.2021 și HCL nr. 110/26.05.2022

14. Proiect de hotărâre nr. 226/17.10.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 3

15. Proiect de hotărâre nr. 227/17.10.2022 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 275 și strada Lăstunului nr. 2

16. Proiect de hotărâre nr. 228/18.10.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

17. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 230/20.10.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng – 2

19. Proiect de hotărâre nr. 231/20.10.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2022 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

21. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

22. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al Municipiului Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 235/21.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 236/24.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/2022, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

2. Proiect de hotărâre nr. 238/26.10.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Buzău în calitate de partener în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 11 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 216/11.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 11.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 217/11.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investiții MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ

3. Proiect de hotărâre nr. 218/11.10.2022 pentru aprobarea rectificării 2 a Anexei nr. 4 – Programul de invesiții, dotări și surse de finanțare la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 27.07.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 07 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 209/05.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 07.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 210/05.10.2022 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 211/05.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

4. Proiect de hotărâre nr. 213/05.10.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT1, județul Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 214/06.10.2022 privind implementarea proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / commune; I.1.c: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C.

Ședință extraordinară (de îndată) – 29 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 29.09.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 29.09.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 204/27.09.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL nr. 197/20.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 3-1

ANEXA 4

2. Proiect de hotărâre nr. 205/27.09.2022 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

 

Ședință ordinară – 20 Septembrie 2022

Anunțul public cu hotărârile normative adoptate în cadrul ședinței ordinare a CLM Buzău, din data de 20.09.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței ordinare 20.09.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 20.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 172/01.09.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng

2. Proiect de hotărâre nr. 173/01.09.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M și M.L.

3. Proiect de hotărâre nr. 174/02.09.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 2

4. Proiect de hotărâre nr. 175/02.09.2022 privind aprobarea modificării 9 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr. 176/02.09.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 177/05.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul Municipiului Buzău”

7. Proiect de hotărâre nr. 184/07.09.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 2

8. Proiect de hotărâre nr. 185/09.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng – Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92 – conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, Județul Buzău)

9. Proiect de hotărâre nr. 186/12.09.2022 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău, pentru anul școlar 2022-2023

10. Proiect de hotărâre nr. 187/13.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT (proiect tehnic) ai obiectivului de investiții publice ”Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, Strada Plantelor nr. 8B- Municipiul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 188/13.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi pe străzi din municipiul Buzău și parcări în cartierele Broșteni și Dorobanți 1, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

12. Proiect de hotărâre nr. 189/13.09.2022 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

13. Proiect de hotărâre nr. 190/13.09.2022 pentru aprobarea trecerii unui teren, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 191/13.09.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din „Fondul de mediu”, cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 192 din 14.09.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 21.09.2022

16. Proiect de hotărâre nr. 193/14.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 – 2023

17. Proiect de hotărâre nr. 194/14.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. și DN 2B, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

18. Proiect de hotărâre nr. 195/14.09.2022 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

19. Proiect de hotărâre nr. 196/14.09.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 214 din 16.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

20. Proiect de hotărâre nr. 197/14.09.2022 pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Buzău și Fundația Umanitară Agrinvest, pentru realizare complex de sănătate -spital municipal, pe teritoriul Municipiului Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 198/14.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2022

Suplimentar 1

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind  aprobarea  documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 199 DIN 15.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

Anexe

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 DIN 15.09.2022 pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției Exterioare de la Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201/16.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA C3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe /comune Subinvestiția I1.b. – Construirea de insule ecologice digitalizate

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 DIN 19.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.59/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 DIN 19.09.2022 privind modificarea Acordului de parteneriat Nr. 91.800/MDRAP/08.09.2018/ Nr. 21.343 /BUZĂU/ 27.07.2018 şi a Protocolului de Asociere Nr. 91.808/MDRAP/08.09.2018/Nr. 21.357 /BUZĂU/27.07.2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2018 aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” COD SMIS 127739 Proiect finantat prin AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ in parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației