Ședință ordinară – 29 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 29.11.2023 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 217/17.10.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;

2. Proiect de hotărâre nr. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 242/06.11.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 506, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către L.S. și L.G.M.;

4. Proiect de hotărâre nr. 246/09.11.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE“;

ANEXĂ

5. Proiect de hotărâre nr. 248/13.11.2023 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 249/13.11.2023 privind închirierea unui spațiu situat în municipiul Buzău, pentru sediul local al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 250/14.11.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2023;

8. Proiect de hotărâre nr. 251/20.11.2023 privind desemnarea auditorului financiar statutar al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2023 pentru aprobarea trecerii a două imobile – construcții, din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

10. Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2023 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2023 privind aprobarea înființării Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 256/23.11.2023 privind rectificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.252/20.11.2023 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TEMRO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

2. Proiect de hotărâre nr.257/24.11.2023 privind aprobarea constituirii comitetului partenerial de dezvoltare teritorială (structură partenerială) al strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău (CPDT SIDU Buzău).

Loading

Ședință extraordinară – 10 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.11.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 237/26.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

2.- Proiect de hotărâre nr. 238/31.10.2023 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”;

3.- Proiect de hotărâre nr. 243/08.11.2023 privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

ANEXA 1

4.- Proiect de hotărâre nr. 244/08.11.2023 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” și pentru aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, Proiect finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;

5.- Proiect de hotărâre nr. 245/08.11.2023 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023.

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.247/09.11.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Loading

Ședință extraordinară – 03 Noiembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 03.11.2023 (Youtube)

Proces verbal al ședinței extraordinară din 03.11.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 239/02.11.2023 referitor la aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru litigiul ce urmează a fi deschis în contradictoriu cu Societatea Comercială RER SUD SA Buzău, în scopul obligării acesteia pe cale judecătorească la plata cu titlu de compensație a sumei de 2.855.000 lei, ce urmează a fi actualizată cu rata inflației;

2.- Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2023 privind desființarea a două posturi de consilier personal al primarului – consilier gradul I A din cadrul Compartimentului Cabinet Primar;

3.- Proiect de hotărâre nr. 241/02.11.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Loading

Ședință ordinară – 30 Octombrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.10.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 30.10.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786;

2. Proiect de hotărâre nr. 204/03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 205/05.10.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 206/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a patru terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către M.D.-D. și M.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 207/05.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 501, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către N.M. și N.A.;

6. Proiect de hotărâre nr. 208/06.10.2023 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2023-2024, a imobilului situat pe Strada Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 214/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Kids Tennis Club Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”,în anul 2023- sesiunea 5;

8. Proiect de hotărâre nr. 215/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Clubului sportiv Tenis Club Magic Shot SP, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

9. Proiect de hotărâre nr. 216/13.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității Asociației Club Sportiv Vibe Dance Studio-Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;

10. Proiect de hotărâre nr. 218/17.10.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 513/3B, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.N. și I.N.A.;

11. Proiect de hotărâre nr. 219/17.10.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 220/19.10.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%;

13. Proiect de hotărâre nr. 223/20.10.2023 privind acceptarea Ofertei de donaţie a unei sume de bani din partea ”Fundația Umanitare Agrinvest”;

14. Proiect de hotărâre nr. 224/20.10.2023 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT2, Județul Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 225/20.10.2023 pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 226/23.10.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 227/23.10.2023 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

18. Proiect de hotărâre nr. 228/23.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului Pagina 3 din 3 preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

19. Proiect de hotărâre nr. 229/23.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 230/23.10.2023 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

21. Proiect de hotărâre nr. 231/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00;

22. Proiect de hotărâre nr. 232/24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 13.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 13.00;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr.233/25.10.2023 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M.Kogălniceanu” și Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

2. Proiect de hotărâre nr.234/25.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

3. Proiect de hotărâre nr.235/25.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Loading

Ședință extraordinară (de îndată) – 19 Octombrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 19.10.2023 (Youtube)

Proces verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 19.10.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 221/19.10.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 19.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2.- Proiect de hotărâre nr. 222/19.10.2023 privind aprobarea asigurării continuității serviciului public de ecarisaj prin încheierea unui contract de prestări servicii cu Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, până la reluarea activității serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 175/2019 privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Loading

Ședință extraordinară – 12 Octombrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 12.10.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 12.10.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 209/10.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău;

2.- Proiect de hotărâre nr. 210/10.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale pentru analiza solicitărilor și atribuirea locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

3.- Proiect de hotărâre nr. 211/11.10.2023 privind adoptarea unor măsuri referitoare la Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr.3450/2006 a municipiului Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 212/11.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 213/11.10.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5.

Loading

Ședință ordinară – 28 Septembrie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.09.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 28.09.2023

1.Proiect de hotărâre nr. 199/22.09.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului David – Andrei VLAD;

 2. Proiect de hotărâre nr. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 158/03.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău“;

Documentație

Anexa

4. Proiect de hotărâre nr. 181/08.09.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 4;

5. Proiect de hotărâre nr. 182/11.09.2023 pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027;

6. Proiect de hotărâre nr. 183/11.09.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 184/13.09.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.C.-M. și I.R.-I.;

8. Proiect de hotărâre nr. 185/14.09.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 5, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către V.M. și V.G.-S. (fostă L.G.-S.);

9. Proiect de hotărâre nr. 186/15.09.2023 privind componența Comitetului Director al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”;

10. Proiect de hotărâre nr. 187/18.09.2023 pentru completarea 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7 din 26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 189/19.09.2023 privind darea în administrarea Liceului Tehnic a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, înscrise în cărțile funciare nr. 63007 și nr. 62476 a U.A.T. Municipiul Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 190/20.09.2023 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare străzi: Str. Haiducului, Aleea Margaretelor, Aleea Mărgăritarelor, Str. Cătinei, Fundătura Pescăruș, Fundătura Viorelelor, Str. Rapsodiei,Str. Tuberozelor, Aleea Ceferiștilor, Aleea dintre Grădinița de pe Str. Ion Caraion și Biserică, zona de la Intersecția Străzii Ostrovului cu parcarea McDonald`s (în fața Farmaciei Catena)”;

Anexa

Comisia Tehnico-Economică

13. Proiect de hotărâre nr. 191/20.09.2023 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construcție centrale termice zona Cămine Contactoare din Municipiul Buzău”;

Anexa

Comisia Tehnico-Economică

14. Proiect de hotărâre nr. 192/21.09.2023 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 194/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclişti, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

17. Proiect de hotărâre nr. 195/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

18. Proiect de hotărâre nr. 196/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

19. Proiect de hotărâre nr. 197/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea şi creşterea gradului de atractivitate şi siguranţă al transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

20. Proiect de hotărâre nr. 198/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Regenerarea spaţiului urban adiacent Parc Tineretului – crearea unui spaţiu activ de recreere” COD SMIS 129253, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2 – Apel de proiecte nr POR/189/4/2/Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ;

21. Proiect de hotărâre nr. 200/22.09.2023 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;

22. Proiect de hotărâre nr. 201/22.09.2023 privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

23. Proiect de hotărâre nr. 202/22.09.2023 pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

24. Proiect de hotărâre nr. 203/22.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2023;

 

Loading

Ședință ordinară – 31 August 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 31.08.2023 (Youtube)

Proces verbal al ședinței ordinare 31.08.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 122/13.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 152/13.07.2023 privind completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 153/18.07.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;

4. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2023 privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;

5. Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”;

Documentație proiect

6. Proiect de hotărâre nr. 156/31.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;

7. Proiect de hotărâre nr. 159/09.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”;

Documentație proiect

8. Proiect de hotărâre nr. 160/09.08.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 31;

9. Proiect de hotărâre nr. 161/09.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău”;

ANEXĂ

10. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;

Documentație proiect

11. Proiect de hotărâre nr. 163/11.08.2023 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;

ANEXĂ

12. Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng;

13. Proiect de hotărâre nr. 165/17.08.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;

14. Proiect de hotărâre nr. 166/17.08.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 167/21.08.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 168/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora 13.00;

17. Proiect de hotărâre nr. 169/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;

Materiale proiect

18. Proiect de hotărâre nr. 170/23.08.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;

19. Proiect de hotărâre nr. 171/23.08.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 172/23.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău, T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;

21. Proiect de hotărâre nr. 173/23.08.2023 privind rectificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

22. Proiect de hotărâre nr. 174/24.08.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 3;

23. Proiect de hotărâre nr. 175/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

24. Proiect de hotărâre nr. 176/24.08.2023 privind aprobarea modificării 11 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

25. Proiect de hotărâre nr. 177/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

26. Proiect de hotărâre nr. 178/25.08.2023 pentru aprobarea trecerii unui imobil – construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

27. Diverse: Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 7068/10.07.2023 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați de Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.

Suplimentar

1.- Proiect de hotărâre nr.179/29.08.2023 privind aprobarea completării și actualizării portofoliului de proiecte aferente “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2017-2027”.

2.- Proiect de hotărâre nr.180/29.08.2023 pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău.

Loading

Ședinţă ordinară – 14 Iulie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 14.07.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 14.07.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Lucica DIȚIU;

2. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Mirela Alina GEARBĂ-SELL;

3. Proiect de hotărâre nr. 139/04.07.2023 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

4. Proiect de hotărâre nr. 140/05.07.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii G.P.-M. și G.G.-A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.178/27.10.2021 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5);

6. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71592, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, Parcela 709;

7. Proiect de hotărâre nr. 145/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” Buzău – Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

8. Proiect de hotărâre nr. 146/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA NR. 15 „GEORGE EMIL PALADE” Buzău, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

9. Proiect de hotărâre nr. 147/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” Componenta ȘCOALA NR. 7 – BUZĂU, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

ANEXA 1

10. Proiect de hotărâre nr. 148/07.07.2023 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Bulevardul Unirii nr. 202, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 149/07.07.2023 privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare S.A.” Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 150/07.07.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Buzău a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii;

13. Proiectul de hotărâre nr. 151/07.07.2023 privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Loading

Ședinţă ordinară – 30 IUNIE 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.06.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 30.06.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 125/14.06.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ionel TUDORACHE;

2. Proiect de hotărâre nr. 93/08.05.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;

3. Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015;

4. Proiect de hotărâre nr. 111/22.05.2023 privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 112/23.05.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”;

Documentație

7. Proiect de hotărâre nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 123/14.06.2023 privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

9. Proiect de hotărâre nr. 124/14.06.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 64/25.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău în anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 126/15.06.2023 privind aderarea comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

11. Proiect de hotărâre nr. 127/15.06.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 307/28.12.2022 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 128/16.06.2023 privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 a imobilului cu numărul cadastral 68755-C5, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, nr. 8;

13. Proiect de hotărâre nr. 129/16.06.2023 privind darea în administrarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a imobilului Punct Termic nr.29, proprietate publică a Municipiului Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 130/19.06.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului – Lot 1, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnul V.L. – I.;

15. Proiect de hotărâre nr. 131/19.06.2023 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;

16. Proiect de hotărâre nr. 132/20.06.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 19.07.2023, ora 12:00, respectiv 20.07.2023, ora 12:00;

Documentație

17. Proiect de hotărâre nr. 133/20.06.2023 privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

18. Proiect de hotărâre nr. 134/20.06.2023 privind aprobarea modificării 10 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

19. Proiect de hotărâre nr. 135/21.06.2023 privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 136/22.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2023;

21. Diverse – spre informare, Raportul privind deplasarea la CERN – Elveția, în perioada 15-22 aprilie 2023, în cadrul programului de formare ”PROFESORI ROMÂNI LA CERN”.

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 137/26.06.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023 – sesiunea 2

Suplimentar 2

1.- Proiect de hotărâre nr.138/29.06.2023 pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.

Deviz

 

Loading