Ședinţă extraordinară (de îndată) – 07 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 209/05.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 07.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 210/05.10.2022 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 211/05.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

4. Proiect de hotărâre nr. 213/05.10.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT1, județul Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 214/06.10.2022 privind implementarea proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / commune; I.1.c: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C.

Loading

Ședință extraordinară (de îndată) – 29 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 29.09.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 29.09.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 204/27.09.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL nr. 197/20.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 3-1

ANEXA 4

2. Proiect de hotărâre nr. 205/27.09.2022 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

 

Loading

Ședință ordinară – 20 Septembrie 2022

Anunțul public cu hotărârile normative adoptate în cadrul ședinței ordinare a CLM Buzău, din data de 20.09.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței ordinare 20.09.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 20.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 172/01.09.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng

2. Proiect de hotărâre nr. 173/01.09.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M și M.L.

3. Proiect de hotărâre nr. 174/02.09.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 2

4. Proiect de hotărâre nr. 175/02.09.2022 privind aprobarea modificării 9 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr. 176/02.09.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 177/05.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul Municipiului Buzău”

7. Proiect de hotărâre nr. 184/07.09.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 2

8. Proiect de hotărâre nr. 185/09.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng – Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92 – conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, Județul Buzău)

9. Proiect de hotărâre nr. 186/12.09.2022 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău, pentru anul școlar 2022-2023

10. Proiect de hotărâre nr. 187/13.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT (proiect tehnic) ai obiectivului de investiții publice ”Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, Strada Plantelor nr. 8B- Municipiul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 188/13.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi pe străzi din municipiul Buzău și parcări în cartierele Broșteni și Dorobanți 1, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

12. Proiect de hotărâre nr. 189/13.09.2022 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

13. Proiect de hotărâre nr. 190/13.09.2022 pentru aprobarea trecerii unui teren, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 191/13.09.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din „Fondul de mediu”, cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 192 din 14.09.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 21.09.2022

16. Proiect de hotărâre nr. 193/14.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 – 2023

17. Proiect de hotărâre nr. 194/14.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. și DN 2B, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

18. Proiect de hotărâre nr. 195/14.09.2022 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

19. Proiect de hotărâre nr. 196/14.09.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 214 din 16.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

20. Proiect de hotărâre nr. 197/14.09.2022 pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Buzău și Fundația Umanitară Agrinvest, pentru realizare complex de sănătate -spital municipal, pe teritoriul Municipiului Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 198/14.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2022

Suplimentar 1

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind  aprobarea  documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 199 DIN 15.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

Anexe

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 DIN 15.09.2022 pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției Exterioare de la Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201/16.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA C3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe /comune Subinvestiția I1.b. – Construirea de insule ecologice digitalizate

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 DIN 19.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.59/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 DIN 19.09.2022 privind modificarea Acordului de parteneriat Nr. 91.800/MDRAP/08.09.2018/ Nr. 21.343 /BUZĂU/ 27.07.2018 şi a Protocolului de Asociere Nr. 91.808/MDRAP/08.09.2018/Nr. 21.357 /BUZĂU/27.07.2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2018 aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” COD SMIS 127739 Proiect finantat prin AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ in parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Loading

Ședință extraordinară – 08 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței extraordinare din 08.09.2022

Suplimentar probleme

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 08.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 165/10.08.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”

2. Proiect de hotărâre 178 din 05.09.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian George Peticilă

3. Proiect de hotărâre nr. 179/05.09.2022 privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 183 din 07.09.2022 privind renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe

Loading

Ședință ordinară – 18 August 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 18.08.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 18.08.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 164/09.08.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ștefan-Octavian Ciurea;

2. Proiect de hotărâre nr. 159/01.08.2022 privind constituirea Grupului de lucru propriu al Municipiului Buzău referitor la aşezările informale;

3. Proiect de hotărâre nr. 160/01.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M. și M.L.;

4. Proiect de hotărâre nr. 161/08.08.2022 privind încetarea dreptului de administrare al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău asupra Punctului Termic nr. 8, radierea punctului de lucru deschis în acest punct termic, precum și predarea acestuia către U.A.T. Municipiul Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a lucrării din metal neferos – creaţie artistică originală, denumită „PARAȘUTISTUL”;

6. Proiect de hotărâre nr. 163/09.08.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2022;

7. Proiect de hotărâre nr. 166/10.08.2022 privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

8. Proiect de hotărâre nr. 167/10.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. – M. și M.E.;

9. Proiect de hotărâre nr. 168/11.08.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2022-2023, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 169/11.08.2022 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 170/11.08.2022 pentru modificarea art.1 și anexei la HCL nr.125/29.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 171/12.08.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi, pe străzile Independenței, Crizantemelor, în Cartierul Dorobanți 2, Cartierul Broșteni și în zona Clubul Polițiștilor, municipiul Buzău, județul Buzău”.

Anexe

Loading

Ședinţă ordinară – 27 iulie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Iulie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.07.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 27.07.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 95/10.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 129/28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 130/29.06.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018;

4. Proiect de hotărâre nr. 131/29.06.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 132/01.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău;

Anexe, adrese, propunere HCLM

6. Proiect de hotărâre nr. 134/06.07.2022 privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet, către Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău;

Anexa

7. Proiect de hotărâre nr. 137/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1- Bloc 24A (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr.171, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

8. Proiect de hotărâre nr. 138/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 2- Bloc 25 (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr. 175, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

9. Proiect de hotărâre nr. 139/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 3- Bloc 26 B (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției, nr. 179, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

10. Proiect de hotărâre nr. 140/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 5- Bloc 3C (str. Ion Băieșu nr.2, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

11. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 30- Bloc 39 AB (Cartier Crâng, Aleea Centrală, nr.10, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

12. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 4 – Bloc 11 (Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Unirii, nr.114, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

13. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

14. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

15. Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a doamnei P.O. – M.;

16. Proiect de hotărâre nr. 146/14.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Parcela 459, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.M. – V. și T. F. – I.;

17. Proiect de hotărâre nr. 147/18.07.2022 privind alipirea unui număr de 14 loturi de teren, cu numerele cadastrale 56186, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56198, 56199, 56200, 63302, situate în municipiul Buzău, cartier Simileasca;

18. Proiect de hotărâre nr. 148/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 12.00;

19. Proiect de hotărâre nr. 149/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 13.00;

20. Proiect de hotărâre nr. 150/19.07.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al U.A.T. Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont;

21. Proiect de hotărâre nr. 151/19.07.2022 pentru aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 152/20.07.2022 privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU;

23. Proiect de hotărâre nr. 153/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău;

24. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău;

25. Proiect de hotărâre nr. 155/21.07.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022;

26. Proiect de hotărâre nr. 156/21.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.07.2022, ora 12:00, respectiv 29.07.2022, ora 12:00;

27. Proiect de hotărâre nr. 157/21.07.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

28. Proiect de hotărâre nr. 158/21.07.2022 privind aprobarea modificării 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

 

Loading

Ședință extraordinară – 13 IULIE 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 13.07.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 13.07.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 135/06.07.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adelin-Laurențiu Petrișor

2. Proiect de hotărâre nr. 133/05.07.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng

3. Proiect de hotărâre nr. 136/06.07.2022 privind rectificarea 1 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

Loading

Ședință ordinară – 29 IUNIE 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IUNIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.06.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.06.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu

2. Proiect de hotărâre nr. 78/06.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 101/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 102/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii

5. Proiect de hotărâre nr. 103/13.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 117/22.06.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia

7. Proiect de hotărâre nr. 118/22.06.2022 privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre nr. 119/22.06.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 120/22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”

10. Proiect de hotărâre nr. 121/22.06.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 122/22.06.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu

Anexă

12. Proiect de hotărâre nr. 123/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)”

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

14. Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca

15. Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) -tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022

Loading

Ședință ordinară – 26.05.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Mai 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 26.05.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.05.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 82/11.04.2022 pentru aprobarea Acordului de Înfrațire între Municipiul Buzău din Romania și Raionul Ialoveni din Republica Moldova

2. Proiect de hotărâre nr. 96/10.05.2022 pentru aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Buzău, județul Buzău din Romania și Municipiul Strășeni, Raionul Strășeni din Republica Moldova
3. Proiect de hotărâre nr. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal ,,V. Maximilian” Buzău
4. Proiect de hotărâre nr. 12/02.02.2022 referitor la aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din municipiul Buzău
5. Proiect de hotărâre nr. 92/05.05.2022 privind organizarea și funcționarea Târgului de vara „DRĂGAICA – 2022”
6. Proiect de hotărâre nr. 94/09.05.2022 pentru modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, aprobate prin HCL nr.192/24.11.2021, precum și pentru aprobarea denumirii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
7. Proiect de hotărâre nr. 97/11.05.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 179/27.10.2021 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2
8. Proiect de hotărâre nr. 98/11.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 13.00, și respectiv 02.06.2022, ora 13.00
9. Proiect de hotărâre nr. 99/11.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 12.00, și respectiv 02.06.2022, ora 12.00
10. Proiect de hotărâre nr. 100/12.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL
11. Proiect de hotărâre nr. 104/17.05.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
12. Proiect de hotărâre nr. 105/17.05.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
13. Proiect de hotărâre nr. 106/18.05.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Buzău”
Anexă
14. Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația -faza ”proiect tehnic” (PT) pentru obiectivul de investiții „Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”
Anexă
15. Proiect de hotărâre nr. 108/18.05.2022 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2022
16. Proiect de hotărâre nr. 109/18.05.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – fântâna arteziană (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Piața Daciei, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acesteia
17. Proiect de hotărâre nr. 110/18.05.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea
18. Proiect de hotărâre nr. 111/18.05.2022 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
19. Proiect de hotărâre nr. 112/19.05.2022 pentru adoptarea formei finale a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
20. Proiect de hotărâre nr. 113/19.05.2022 privind aprobarea modificării 7 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01 .2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
21. Proiect de hotărâre nr. 114/19.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00
22. Proiect de hotărâre nr. 115/20.05.2022 privind modificarea Anexei nr. 8 – „Proces verbal de predare-primire bunuri de retur platforme de colectare selectivă a deșeurilor” la Contractul de servicii nr.122610/06.11.2020 privind asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Loading

Ședință ordinară – 28.04.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii APRILIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.04.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.04.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 37/07.03.2022 pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău
2. Proiect de hotărâre nr. 75/01.04.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, Parcelele 141 – 142
3. Proiect de hotărâre nr. 76/01.04.2022 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente (la parter spații comerciale și servicii)”
Anexă
4. Proiect de hotărâre nr. 77/04.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Autorizare construire centru de servicii recreative”
Anexă
5. Proiect de hotărâre nr. 79/07.04.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sistem de iluminat la Stadionul de atletism Buzău
Anexă
6. Proiect de hotărâre nr. 81/08.04.2022 pentru aprobarea aderării comunelor Săgeata și Robeasca, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
7. Proiect de hotărâre nr. 83/18.04.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor C.A.G. și C.C.E
9. Proiect de hotărâre nr. 85/20.04.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.
10. Proiect de hotărâre nr. 86/20.04.2022 privind aprobarea si acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul RAM TERMO VERDE SRL, în perioada octombrie 2020 -decembrie 2021
11. Proiect de hotărâre nr. 87/21.04.2022 privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
12. Proiect de hotărâre nr. 88/21.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
13. Proiect de hotărâre nr. 89/21.04.2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646 aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 67/2019 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 -Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
14. Proiect de hotărâre nr. 90/21.04.2022 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții Tărîțe Mihai și Tărîțe Valerica, respectiv soții Tărîțe Gheorghe Dumitru și Tărîțe Mihaela Emilia, a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, precum și a studiului de oportunitate

Suplimentar

Loading