Ședință extraordinară – 11.05.2021

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 11.05.2021

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 11.05.2021 (Youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a lunii mai a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. Proiect de Hotărâre nr. 91 din data de 07.05.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău

2. Proiect de Hotărâre nr. 93 din data de 07.05.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Trans Bus S.A. Buzău

3. Proiect de Hotărâre nr. 92 din data de 07.05.2021 pentru aprobarea aderării U.A.T. Municipiul Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău

Ședință ordinară – 22.04.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 22.04.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii aprilie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 13.04.2021 pentru soluționarea contestației nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din date de 13.04.2021 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2021

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația ”Orașe Energie în România”, pe anul 2021

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pe semestrul II al anului școlar 2020-2021

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 09.04.2021 pentru ratificarea cotizației pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a doua terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 15.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul publical municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcții situate în municipiul Buzău, str. Haiducului numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 14.04.2021 privind extinderea locuinței situată în strada Alexandru Marghiloman nr.17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.04.2021 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnii Andrei George, Stana Constantin, respectiv Societatea Comercială Romoil 2003 S.R.L.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din data de 09.04.2021 pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 16.04.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora in condițiile legii

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ” CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P + 5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS”

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA ”CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

Suplimentar

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Suplimentar 3

Suplimentar 4

Suplimentar 5

 

Ședința ordinară – 25.03.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii martie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 DIN DATA DE 10.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 10.03.2021 privind modificarea și completare HCL NR. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile Programul Operațional Regional 2014-2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 15.03.2021 pentru modificarea HCL nr.271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 11.03.2021 privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61  din data de 16.03.2021 privind numirea a doi consilieri locali în componența Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, precum și pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și repartizarea acesteia

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 10.03.2021 privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1954 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2021

Anexă

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 12.01.2021 privind modificarea și completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin HCL nr.188/30.06.2017

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58  din data de 15.03.2021 pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 si 2022-2023

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 11.03.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor a S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48 din data de 10.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021 ora 13:00 și respectiv 31.03.2021 ora 13:00

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 11.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14:00 și respectiv din data de 31.03.2021, ora 14:00

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 15.03.2021 pentru aprobarea unor norme locale privind tăieri de corecți la arbori executată de către Societate Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 din data de 19.03.2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și funcționale, numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 din data de 15.03.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini ( realizarea unui drum public) a domnilor Andrei George, Stan Constantin respectiv a Societății Comerciale Romoil 2003 S.R.L. , a trei terenuri situate in municipiul Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont 

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 09.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65/22.03.2021 pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66/22.03.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău Nr. 257/23.11.2020

Suplimentar

Raport 2020

Ședință ordinară – 25.02.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

1. Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii februarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr.17 din data de 18.01.2021 pentru aprobarea prețurilor și tarifelor locale de, producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMOVERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr.27 din data de 25.01.2021 privind aprobarea oportunității investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ȘI NR. 13”, Municipiul Buză

4. Proiect de hotărâre nr. 28 din data de 29.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația câinilor, a celorlalte animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 307/27.10.2017

5. Proiect de hotărâre nr. 29 din data de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13:00 și respectiv 26.02.2021 , ora 13:00

6. Proiecte de hotărâre nr.30 din date de 05.02.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14:00 și respectiv 16.02.2021, ora 14:00

7. Proiect de hotărâre nr.31 din data de 05.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I Buzău- Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare a operatorului TRANS BUS S.A

8. Proiecte de hotărâre nr.32 din data de 09.02.2021 privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân, la nivelul municipiului Buzău”

9. Proiect de hotărâre nr.33 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr.34 din data de 11.02.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, privind aprobarea profilului consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

11. Proiecte de hotărâre nr.35 din data de 12.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

12. Proiect de hotărâre nr.36 din data de 15.02.2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Buzău

13. Proiect de hotărâre nr.37 din data de 17.02.2021 privind modificare HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 39 din data de 22.02.2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Construire Cimitir Municipal Micro IVX și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

Descarcă supliment aici

 

 

 

 

 

Ședință ordinară – 27.01.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii ianuarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. Proiect de hotărâre nr. 14 din data de 18.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți

2.Proiect de hotărâre nr. 1 din data de 05.01.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3.Proiect de hotărâre nr. 18 din data de 19.01.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile Mobilitate Urbană, Regenerare Urbană

4.Proiect de hotărâre nr. 275 din data de 11.11.2020 pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2021-2022

5.Proiect de hotărâre nr. 16 din data de 18.01.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2020-2021

6.Proiect de hotărâre Nr. 22 / 19.01.2021 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Buzău

7.Proiect de hotărâre Nr. 21 / 19.01.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în Municipiul Buzău

8.Proiect de hotărâre Nr. 20 / 19.01.2021 privind aprobarea Contractului – Cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipiul Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SA

9.Proiect de hotărâre Nr. 321 / 15.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă

10.Proiect de hotărâre Nr.7 / 14.01.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare mezanin Bloc 8 F, G, H – Bdul Unirii, prin schimbarea funcțiunii din birouri in apartamente”

 

11.Proiect de hotărâre Nr. 8 / 14.01.2021 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, Municipiul Buzău “

12.Proiect de hotărâre Nr. 13 / 18.01.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ” RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00

13.Proiect de hotărâre Nr.6 / 12.01.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membrii ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație,aprobarea planului de selecție pentru administratorii SC URBIS SERV SRL Buzău

14.Proiect de hotărâre Nr. 25 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

15.Proiect de hotărâre Nr. 23 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii in Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

16.Proiect de hotărâre Nr. 24 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

17.Proiect de hotărâre Nr. 324 / 31.12.2020 privind modul de acordare a gratuitățiilor precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

18.Proiect de hotărâre Nr. 299 / 03.12.2020 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al Municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49 / 06.03.2019

19.Proiect de hotărâre Nr. 2 / 07.01.2021 privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ” RAM ” Buzău

20.Proiect de hotărâre Nr. 5 / 12.01.2021 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate in anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății,pe anul 2021

21.Proiect de hotărâre Nr. 26 / 20.01.2021 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobat prin Anexa nr. 3 HCLM Buzău nr.157 / 20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

22.Proiect de hotărâre Nr. 11 / 18.01.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021

23.Proiect de hotărâre Nr. 10 / 18.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza in anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social si de către parinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de actiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

24.Proiect de hotărâre Nr. 12 / 18.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza in anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

25.Proiect de hotărâre Nr. 9 / 15.01.2021 pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată in Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter

26.Proiect de hotărâre Nr. 3 / 08.01.2021 pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău și domnul Petcu Alexandru

27.Proiect de hotărâre Nr.15 / 18.01.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate in Municipiul Buzău,tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan si Nazâru Anișoara

28.Proiect de hotărâre Nr. 19 / 19.01.2021 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 7

Procesul-Verbal al ședinței ordinare a lunii Ianuarie a Consiliului local al Municipiului Buzău din data de 27 ianuarie 2021

Şedinţa ordinară – 22.12.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru marți, 22 decembrie 2020, ora 08:30.

 

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 22 decembrie 2020:

1. PROIECT‌ ‌‌DE‌ ‌‌HOTĂRÂRE‌ ‌‌NR‌.‌ ‌‌318‌ ‌‌din‌ ‌‌data‌ ‌‌de‌ 14‌.‌12‌.‌2020‌ ‌‌privind‌ ‌‌rectificarea‌ ‌‌10‌ ‌‌a‌ ‌‌bugetului‌ ‌‌municipiului‌ Buzău‌,‌  pe‌ ‌‌anul‌ ‌‌2020‌
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 266 din data de 06.11.2020 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021cu rata inflației de 3,8%
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 303 din data de 03.12.2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 273 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 297 din data de 26.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora – 2
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 305 din data de 04.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 3
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 272 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 298 din data de 26.11.202privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 2
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 304 din data de 04.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 200% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 3
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 274 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 300% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora 2
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 301 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 400% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 271 din data de 10.11.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzăuca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 300 din data de 03.12.2020 privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% începând cu anul 2021, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora – 2
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 306 din data de 08.12.2020 privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local a căror pază se asigură de Direcția Poliție Locală Buzău
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 315 din data de 14.12.2020 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcționale, numărului de personal şi statului de funcții ale Societății Comerciale UrbisServS.R.L. Buzău
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310 din data de 09.12.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 202/02.09.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău şi numirea unui consiliu de administrație provizoriu
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308 din data de 09.12.2020 privind vacantarea posturilor de membri ai consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație și aprobarea Planului de selecție pentru administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 317 din data de 14.12.2020 privind reorganizarea Comisiei TehnicoEconomice la nivelul UAT Municipiul Buzău
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 276 din data de 11.11.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319 din data de 14.12.2020 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Buzău
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 312 din data de 14.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 320 din data de 15.12.2020 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 14.12.2020 privind recalcularea chiriei pentru anul 2021, la unitățile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 322 din data de 15.12.2020 pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 314 din data de 14.12.2020 privind darea în administrare către Școala Postliceală Sanitară Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv lolanda Balaș Sötersituat în municipiul Buzău, aleea Școlilor nr1
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 311 din data de 10.12.2020 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 1
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 307 din data de 08.12.2020 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, a doamnei Negoiță Steliana
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 256 din data de 15.09.2020 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în bulevardul Republicii, bl. 12A, 12B
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 14.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie martie 2021
Suplimentar
Suplimentar nr. 1
Descarcă proces verbal din data de 22.12.2020

Şedinţa ordinară – 23.11.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 23 noiembrie 2020, ora 13:00.

Proces verbal 23.11.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 23 noiembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdoamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului General maior aviator, Vasile Toader

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 292 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Doctor în Muzică Daniel Nicolae Jinga

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 293 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Comandor aviator (rez.)Doctor în ştiinţe militare, Marius Adrian Nicoară

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 295 din data de 17.11.2020 privind conferirea, postmortem, a titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUcercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 270 din data de 09.11.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local Mădălina Munteanu și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 283 din data de 12.11.2020 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 267 din data de 06.11.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 281 din data de 12.11.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 282 din data de 12.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fundamentare şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul Sistem integrat de parcări modulare în municipiul Buzău”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 269 din data de 09.11.2020 privind constituirea Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290 din data de 16.11.2020 privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 258 din data de 06.10.2020 privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259 din data de 13.10.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 286 din data de 13.11.2020 privind predarea de către S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către U.A. T. Municipiul Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 285 din data de 13.11.2020 privind aprobarea deschiderii și înregistrării Punctelor de Lucru ale societății de termoficare RAM TERMO VERDE S.R.L date în administrarea societății potrivit HCL Buzău nr. 206/02.09.2020 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului public de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 284 din data de 12.11.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 226/16.09.2020 și nr. 227/16.09.2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 din data de 23.07.2020 privind atribuirea denumirii ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala ,,Sfântul Savaşi blocul 141 din municipiul Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287 din data de 16.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri parc

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288 din data de 16.11.2020 pentru rezilierea Contractului de cooperare nr. 9.884/2008 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. ELCAR GIDS.R.L.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 268 din data de 09.11.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69459 situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 278 din data de 12.11.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71601, situat în municipiul Buzău, tarlaua 20, parcelele 109 şi 110, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289 din data de 16.11.2020 pentru aprobarea schimbului a trei loturi de teren aflate la dispoziția Comisiei Municipale Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu un teren proprietate privată a Municipiului Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 279 din data de 12.11.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 277 din data de 11.11.2020 privind propunerea de declarare a imobilului situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 43, ca bun de uz și de interes public local – 6

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280 din data de 12.11.2020 privind punerea la dispoziția Companiei de Apă S.A. Buzău a trei loturi de terenproprietate publică a municipiului, situate în extravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 10, Parcela 43, respectiv Tarlaua 11, Parcela 47, în vederea executării unor foraje pentru lucrarea ,Studiu de soluție, proiectare şi asistenţă tehnică pentru alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca UAT Săhăteni și Amaru și Dulbanu UAT Amaru, județul Buzău” 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Şedinţa extraordinară – 28.10.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 28 octombrie 2020, ora 11:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 28.10.2020

Ședința de Constituire – 27.10.2020

Convocare în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Buzău, în data de 27 octombrie 2020, la ora 13:00, în (locația) Amfiteatrul din Parcul Tineretului din municipiul Buzău.

Şedinţa extraordinară – 20.10.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru marţi, 20 octombrie 2020, ora 11:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 20.10.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 20 octombrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 264 din data de 16.10.2020 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 263 din data de 16.10.2020 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 261 din data de 14.10.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUDS.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din data de 15.10.2020 privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile colectarea separată și transportul separat al deşeurilor și al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuinte, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de înghet, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Anexă nr. 1
Anexă nr. 1.1 şi 1.2
Anexă nr. 1.3
Anexă nr. 2
Anexă nr. 2.1 şi 2.2
Anexă nr. 2.3
Anexă nr. 3
Anexă nr. 3.1
Anexă nr. 3.2
Anexă nr. 3.3 şi 3.4
Anexă nr. 3.5
Anexă nr. 3.6
Anexă nr. 4
Anexă nr. 4.1
Anexă nr. 4.2, 4.3 şi 4.4
Anexă nr. 5
Anexă nr. 6
Anexă nr. 7

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 265 din data de 16.10.2020 privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 260 din data de 14.10.2020 privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum şi alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34