Ședinţă ordinară – 30 IUNIE 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.06.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 30.06.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 125/14.06.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ionel TUDORACHE;

2. Proiect de hotărâre nr. 93/08.05.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;

3. Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015;

4. Proiect de hotărâre nr. 111/22.05.2023 privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 112/23.05.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”;

Documentație

7. Proiect de hotărâre nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 123/14.06.2023 privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

9. Proiect de hotărâre nr. 124/14.06.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 64/25.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău în anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 126/15.06.2023 privind aderarea comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

11. Proiect de hotărâre nr. 127/15.06.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 307/28.12.2022 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 128/16.06.2023 privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 a imobilului cu numărul cadastral 68755-C5, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, nr. 8;

13. Proiect de hotărâre nr. 129/16.06.2023 privind darea în administrarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a imobilului Punct Termic nr.29, proprietate publică a Municipiului Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 130/19.06.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului – Lot 1, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnul V.L. – I.;

15. Proiect de hotărâre nr. 131/19.06.2023 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;

16. Proiect de hotărâre nr. 132/20.06.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 19.07.2023, ora 12:00, respectiv 20.07.2023, ora 12:00;

Documentație

17. Proiect de hotărâre nr. 133/20.06.2023 privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

18. Proiect de hotărâre nr. 134/20.06.2023 privind aprobarea modificării 10 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

19. Proiect de hotărâre nr. 135/21.06.2023 privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 136/22.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2023;

21. Diverse – spre informare, Raportul privind deplasarea la CERN – Elveția, în perioada 15-22 aprilie 2023, în cadrul programului de formare ”PROFESORI ROMÂNI LA CERN”.

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 137/26.06.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023 – sesiunea 2

Suplimentar 2

1.- Proiect de hotărâre nr.138/29.06.2023 pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.

Deviz

 

Loading

Ședinţă ordinară – 31 Mai 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 31.05.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 31.05.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 58/03.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului local privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 88/27.04.2023 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază;

3. Proiect de hotărâre nr. 89/02.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de teren de 43.2 ha (etapa 2) din tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, judeţul Buzău”;

4. Proiect de hotărâre nr. 90/03.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan neîmprejmuit, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 443, Tarlaua 18, Parcelele 79 și 80, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.;

5. Proiect de hotărâre nr. 91/05.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii S.D. și S.C.;

6. Proiect de hotărâre nr. 92/05.05.2023 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 95/10.05.2023 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 96/10.05.2023 pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 100/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ȘTEFAN I. MARIAN – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ;

10. Proiect de hotărâre nr. 101/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI – ACTIVITATE ECONOMICĂ;

11. Proiect de hotărâre nr. 102/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. ETERN COMPANY S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre nr. 103/15.05.2023 privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. MIKI & BIA S.R.L.;

13. Proiect de hotărâre nr. 104/15.05.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 478, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către O.V, B.M.G., C.A., A.G. și A.V.M.;

14. Proiect de hotărâre nr. 105/16.05.2023 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

15. Proiect de hotărâre nr. 106/17.05.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

16. Proiect de hotărâre nr. 108/19.05.2023 pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Casei Județene de Pensii Buzău, a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 109/19.05.2023 pentru valorificare partidă din produse accidentale II – P.EXT. Crâng 2022;

18. Proiect de hotărâre nr. 110/22.03.2023 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 113/24.05.2023 privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 114/24.05.2023 pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, strada Hangarului nr. 9, LOT 2;

21. Proiect de hotărâre nr. 115/24.05.2023 pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.18/29.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 116/25.05.2023 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

23. Proiect de hotărâre nr. 117/25.05.2023 pentru aprobarea cotizației pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, pentru anul 2023;

24. Proiect de hotărâre nr. 118/25.05.2023 privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a Municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, Strada Ion Caraion, nr. 3;

25. Proiect de hotărâre nr. 119/26.05.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

Planuri de amplasament și delimitare

26. Diverse.

Loading

Ședinţă extraordinară – 17 Mai 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 17.05.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 17.05.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 67/13.04.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară DRĂGAICA – 2023

2.- Proiect de hotărâre nr. 94/09.05.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 29.05.2023, ora 12:00, respectiv 30.05.2023, ora 12:00;

Documente financiare

3.- Proiect de hotărâre nr. 97/11.05.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

4.- Proiect de hotărâre nr. 98/11.05.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 199/20.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE;

5.- Proiect de hotărâre nr. 99/12.05.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.

 

Loading

Ședinţă ordinară – 25 Aprilie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 25.04.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 25.04.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 66/12.04.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Paul Costache;

2. Proiect de hotărâre nr. 41/14.03.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”;

Documentație PUD GIVET

3. Proiect de hotărâre nr. 54/24.03.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100;

4. Proiect de hotărâre nr. 55/28.03.2023 pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 56/30.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna B.M.;

6. Proiect de hotărâre nr. 57/03.04.2023 privind modificarea și actualizarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

7. Proiect de hotărâre nr. 59/05.04.2023 pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 60/06.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 63/07.04.2023 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții B.I. și B.M. – L. a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent balconului cu acces din apartament, situat în municipiul Buzău, limitrof apartamentului 1 din strada Spiru Haret, bloc 5A, parter;

10. Proiect de hotărâre nr. 64/10.04.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului "PT 26 Școala de Oarbe" din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Județului Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 65/12.04.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 312/28.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/23.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local – 9;

12. Proiect de hotărâre nr. 68/13.04.2023 privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 69/18.04.2023 pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 70/18.04.2023 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;

15. Proiect de hotărâre nr. 71/18.04.2023 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 72/18.04.2023 privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 73/18.04.2023 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

18. Proiect de hotărâre nr. 74/18.04.2023 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 75/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1 – Bloc C1 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa 1

20. Proiect de hotărâre nr. 76/19.04.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 22.05.2023, ora 12.00, şi respectiv 30.05.2023, ora 12.00;

21. Proiect de hotărâre nr. 77/19.04.2023 privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 106545/24.09.2020 privind Serviciul public de producere, transport, distribuție, furnizare a energiei termice în Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 78/19.04.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 19;

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 79/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 2 – Bloc E3 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

2. Proiect de hotărâre nr. 80/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 3 – Bloc 14l (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

3. Proiect de hotărâre nr. 81/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 4 – Bloc 12D (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

4. Proiect de hotărâre nr. 82/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 5 – Bloc 12F (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

5. Proiect de hotărâre nr. 83/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 6 – Bloc 2 Integral (Aleea Industriilor nr. 1, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

6. Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 7 – Bloc P13 (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

7. Proiect de hotărâre nr. 85/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 8 – Bloc 105 (Str. Spiru Haret, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

8. Proiect de hotărâre nr. 86/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

9. Proiect de hotărâre nr. 87/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 910 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL ENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

ANEXA 1 Blocuri

Loading

Ședinţă extraordinară – 10 Aprilie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.04.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.04.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 61/06.04.2023 privind participarea UAT Municipiul Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 62/06.04.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7/26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău.

Loading

Ședinţă ordinară – 23 Martie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 23.03.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 23.03.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 21/14.02.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 28/16.02.2023 privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 32/28.02.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

4. Proiect de hotărâre nr. 33/02.03.2023 pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 34/07.03.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie şi a directorului executiv de la Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 35/07.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 476, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii P.S. și P.G. – L.;

7. Proiect de hotărâre nr. 36/09.03.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023;

8. Proiect de hotârâre nr. 37/09.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 38/10.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 39/13.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 9;

ANEXE

11. Proiect de hotărâre nr. 40/14.03.2023 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre nr. 42/14.03.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 1;

13. Proiect de hotărâre nr. 43/14.03.2023 privind modificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

14. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

15. Proiect de hotărâre nr. 45/14.03.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022;

16. Proiect de hotărâre nr. 46/16.03.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum;

ANEXA

17. Proiect de hotărâre nr. 47/16.03.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU” – faza proiect tehnic de execuție, proiect finanțat prin programul național de investiții “ANGHEL SALIGNY”;

18. Proiect de hotărâre nr. 49/17.03.2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 50/17.03.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng – 2;

20. Proiect de hotărâre nr. 51/17.03.2023 privind aprobarea actualizării devizului și a restului de executat pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZĂU” proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 – CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ;

21. Proiect de hotărâre nr. 52/17.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2023.

22. Diverse – Raportul Primarului Municipiului Buzău privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2022.

Suplimentar

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/16.03.2023 privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53/22.03.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.

Loading

Ședinţă ordinară – 23 Februarie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 23.02.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 23.02.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 26/16.02.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 17/08.02.2023 pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

3. Proiect de hotărâre nr. 18/08.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 70/22.04.2021 privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 19/09.02.2023 privind actualizarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;

ANEXE Proiect hotărâre nr. 19

5. Proiect de hotărâre nr. 20/13.02.2023 privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 22/15.02.2023 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 23/15.02.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 24/15.02.2023 privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 25/15.02.2023 privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 27/16.02.2023 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 29/16.02.2023 privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 20 de profesori de fizică, chimie, biologie, matematică și informatică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 15-21 aprilie 2023 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveţia;

12. Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Trans Bus” S.A. Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2023 privind aprobarea cofinanţării proiectelor investiţionale ale Consiliului Raional Ialoveni –“Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional-Muzeu Ialoveni la nivelurile demisol și parter” și “Edificarea și instalarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț”;

Loading

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 03 Februarie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 03.02.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 03.02.2023

1.- Proiect de hotărâre nr. 16/02.02.2023 privind aprobarea unui act adițional la Contractul de servicii de salubrizare nr. 11226/2020 privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.

Loading

Ședință ordinară – 26 Ianuarie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 26.01.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.01.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, județul Buzău”;

Parte desenată – Etapa 1

Parte scrisă – Etapa 1

2. Proiect de hotărâre nr. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

3. Proiect de hotărâre nr. 1/09.01.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei Mihăileşti, județul Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 2/10.01.2023 privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca parte civilă în dosarul penal nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești;

5. Proiect de hotărâre nr. 3/13.01.2023 pentru aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică;

6. Proiect de hotărâre nr. 4/17.01.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.;

7. Proiect de hotărâre nr. 5/17.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 6/18.01.2023 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 7/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 8/18.01.2023 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;

11. Proiect de hotărâre nr. 9/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 10/19.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

13. Proiect de hotărâre nr. 11/19.01.2023 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 12/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00;

15. Proiect de hotărâre nr. 13/19.01.2023 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

16. Proiect de hotărâre nr. 14/19.01.2023 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 15/19.01.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00;

Loading

Ședință ordinară – 28 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.12.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.12.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 306/15.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28.12.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2022 privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022;

3. Proiect de hotărâre nr. 245/15.11.2022 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%;

4. Proiect de hotărâre nr. 292/29.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă;

5. Proiect de hotărâre nr. 293/05.12.2022 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2023, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

6. Proiect de hotărâre nr. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 296/06.12.2022 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 297/08.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului);

10. Proiect de hotărâre nr. 300/12.12.2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

11. Proiect de hotărâre nr. 301/12.12.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii I.I. și I.T.-M.;

12. Proiect de hotărâre nr. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;

13. Proiect de hotărâre nr. 303/14.12.2022 privind suspendarea contractului de managent al doamnei F.–D.P., director – manager al Centrului Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 304/15.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023;

15. Proiect de hotărâre nr. 305/15.12.2022 privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor din Municipiul Buzău a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 307/16.12.2022 privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Buzău pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963;

17. Proiect de hotărâre nr. 308/16.12.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;

18. Proiect de hotărâre nr. 309/19.12.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 310/19.12.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul 326 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău;

20. Proiect de hotărâre nr. 311/19.12.2022 privind numirea unui manager interimar la Centrul Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 312/21.12.2022 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 229/20.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 313/21.12.2022 privind aprobarea rectificării de buget pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

23. Proiect de hotărâre nr. 314/21.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8;

ANEXE 1, 2, 3, 4

24. Proiect de hotărâre nr. 315/21.12.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

25. Proiect de hotărâre nr. 316/22.12.2022 privind aprobarea participării în cadrul Proiectului “Centrul de excelență pentru învățământ dual-tehnic preuniversitar și universitar Buzău”, a aprobării Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

26. Proiect de hotărâre nr. 317/22.12.2022 privind rectificarea 11 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

27. Proiect de hotărâre nr. 318/22.12.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2023.

Loading