Ședință ordinară- 29.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.03.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.03.2022

1.  Proiect de hotărâre nr. 13/03.02.2022 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

Anexa 2

2. Proiect de hotărâre nr. 38/09.03.2022 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 39/09.03.2022 pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 40/09.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022

5. Proiect de hotărâre nr. 41/09.03.2022 pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

6. Proiect de hotărâre nr. 42/10.03.2022 pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 43/10.03.2022 privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 45/15.03.2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 47/15.03.2022 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar

11. Proiect de hotărâre nr. 48/16.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

12.  Proiect de hotărâre nr. 49/16.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 52/16.03.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

16. Proiect de hotărâre nr. 53/17.03.2022 privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

Anexă

17. Proiect de hotărâre nr. 54/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 55/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

20. Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău

22. Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

24. Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU”

25. Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

26. Proiect de hotărâre nr. 63/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

27. Proiect de hotărâre nr. 64/21.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE

28. Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00

29. Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

30. Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia într-un centru educațional în aer liber

Anexă

31. Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng)

32. Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2022 pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006

33. Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00

34. Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.

35. Proiect de hotărâre nr. 72/23.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

36. Proiect de hotărâre nr. 73/23.03.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”

37. Proiect de hotărâre nr. 74/23.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022

 

Loading

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 04.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare ( de îndată) din 04.03.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 04.03.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 33/01.03.2022 privind aprobarea prețurilor și tarifelor la mixturi asfaltice și plombări practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 34/02.03.2022 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 35/02.03.2022 privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 36/ 04.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară ( de îndată) din data de 04.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Loading

Ședință ordinară – 28 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii FEBRUARIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.02.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 1/07.01.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău

Anexa1 + Documentație

2. Proiect de hotărâre nr. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU”

Documentație

3. Proiect de hotărâre nr. 11/01.02.2022 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ”

Anexe

4. Proiect de hotărâre nr. 19/11.02.2022 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 20/11.02.2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2022

6. Proiect de hotărâre nr. 21/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

7. Proiect de hotărâre nr. 22/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. Proiect de hotărâre nr. 23/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 12.00

9. Proiect de hotărâre nr. 24/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 13.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 13.00

10. Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 66847, categoria de folosință drum – Aleea Industriilor din municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

12. Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022

13. Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2022

14. Proiect de hotărâre nr. 29/21.02.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 227/20.12.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.262/31.10.2018 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

15. Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2022 privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 8 la Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

Documentație

16. Proiect de hotărâre nr. 31/22.02.2022 pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.192/24.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia

17. Proiect de hotărâre nr. 32/22.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” referitor la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Documentație

Loading

Ședinţă extraordinară – 10 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.02.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.14 din 04.02.2022 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2022 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2021, de către RAM TERMO VERDE S.R.L, până la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre nr.15 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr.16 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2022

Suplimentar

Loading

Ședința ordinară 27.01.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Ianuarie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 27.01.2022 (Youtube)

1.Proiect de hotărâre nr. 240 din 15.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Hală Service

ANEXE

2.Proiect de hotărâre nr. 241 din 15.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Locuințe și Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, Str. Depozitului, nr. 9 și 13, Municipiul Buzău, Județul Buzău

PUZ case sociale

3. Proiect de hotărâre nr. 245 din 23.12.2021 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022-2023

4.Proiect de hotărâre nr. 246 din 27.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil servicii profesionale Penumologie, Radiologie, RMN, Bronhoscopie, Spirometrie, Somnologie, Recuperare respiratorie, Laborator analize, cu regim de înălțime P+2

Anexa PUD MED SARAIS

5.Proiect de hotărâre nr. 2 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale TRANS BUS SA Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

6.Proiect de hotărâre nr. 3 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale URBIS SERV SRL din Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

7.Proiect de hotărâre nr. 4 din 12.01.2022 privind darea în administrare către Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv Iolanda Balaș Soter, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5

Anexa

8.Proiect de hotărâre nr. 8 din 18.01.2022 privind înființarea secțiiei sportive Sportul pentru toți la Sport Club Municipal Gloria Buzău

9.Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.01.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România SRL), municipiul Buzău

ANEXA 1 – CD SF STATII AUTOBUZ YAZAKI

10.Proiect de hotărâre nr. 10 din 20.01.2022 privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT municipiul Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA

 

 

Loading

Ședinţă extraordinară 18.01.2022

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 18 ianuarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 18.01.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.6 din 18.01.2022 privind privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurată în Hotărârea de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 259/23.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri – parc

2. Proiect de hotărâre nr.7 din 18.01.2022 pentru validarea Dispoziției nr. 9/07.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Loading

Ședință extraordinară – 27.12.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 27.12.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 27.12.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 242 din 23.12.2021 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre nr. 243 din 23.12.2021 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, ȋn anul 2021- sesiunea 2

3. Proiect de hotărâre nr. 244 din 23.12.2021 privind aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții depus în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”

Loading

Ședință ordinară – 20.12.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 20.12.2021

Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 781 din 10.12.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Dispozitie privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii DECEMBRIE 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 20.12.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 222/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian Mironescu

2. Proiect de hotărâre nr. 223/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Lucian Șercăianu

3. Proiect de hotărâre nr. 198 din 05.11.2021 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 203 din data de 12.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 215 din 22.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE D+P+3E+4 RETRAS+ÎMPREJMUIRE

Anexe

6. Proiect de hotărâre nr. 218 din 02.12.2021privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 219 din 06.12.2021 privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaș – Söter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Granitului nr. 4

8. Proiect de hotărâre nr. 220 din 06.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.12.2021, ora 12:00, respectiv 29.12.2021, ora 12:00

9. Proiect de hotărâre nr. 221 din 06.12.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65940 situat în municipiul Buzău, sursa de apă Crâng – Parcul Crâng

Anexe

10. Proiect de hotărâre nr. 224 din 07.12.2021 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Romano – Catolică Buzău a terenului în suprafață de 3.900 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Veteranilor, înscris în Cartea Funciară nr. 53066 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 53066

11. Proiect de hotărâre nr. 225 din 07.12.2021 privind participarea Municipiului Buzău la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Buzau”

12. Proiect de hotărâre nr. 227 din 08.12.2021 pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 93/28.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 228 din 08.12.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”

Anexa 1

Anexa 1 A3

14. Proiect de hotărâre nr. 229 din 09.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 13.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 13.00

15. Proiect de hotărâre nr. 230 din 09.12.2021privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 12.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 12.00

16. Proiect de hotărâre nr. 231 din 09.12.2021 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”

17. Proiect de hotărâre nr. 232 din 10.12.2021 privind recalcularea chiriei, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2022, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 233 din 10.12.2021 privind completarea denumirii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău și aprobarea organigramei, statului de funcții, salariilor de bază ale personalului și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 234 din 10.12.2021 privind rectificarea 7 a bugetului local al Municipiului Buzău, pe anul 2021

20. Proiect de hotărâre nr. 235 din 10.12.2021 privind adoptarea modificării Metodologiei de alocare a unor sume din  bugetul Municipiului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzau în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”, aprobată prin HCL nr. 145/16.09.2021

21. Proiect de hotărâre nr. 236 din 10.12.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2022

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 216/25.11.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în strada lunei nr. 47

2. Proiect de hotărâre nr. 217 din 25.11.2021 pentru aprobarea modificării și completării hotărârii  nr. 262/31.10.2018 a consiliului local al municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului buzău, situat în Strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

3. Proiect de hotărâre nr. 237 din 13.12.2021 pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L

4. Proiect de hotărâre nr. 238 din 14.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 239 din 14.12.2021 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022

Loading

Ședință ordinară 24.11.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 24.11.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Noiembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 24.11.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 190 din 22.10.2021 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%;

2. Proiect de Hotărâre Nr. 191 din 22.10.2021 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

3. Proiect de Hotărâre Nr. 197 din 05.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CAȘERAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”

Anexe

4. Proiect de Hotărâre Nr. 199 din 09.11.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

5. Proiect de Hotărâre Nr. 200 din 10.11.2021 privind aprobarea înființării Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoane Adulte din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău

6. Proiect de Hotărâre nr. 201 din 10.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia

7. Proiect de Hotărâre Nr. 202 din 12.11.2021 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

8. Proiect de Hotărâre Nr. 204 din 15.11.2021 privind completarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău

9. Proiect de Hotărâre Nr. 205 din 15.11.2021 privind aprobarea Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări în vederea demarării procedurii de organizare a selecției pentru ocuparea postului de Director Executiv al Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău

10. Proiect de Hotărâre Nr. 206 din 15.11.2021 pentru oportunitatea investiţiei „PUZ-ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”

11. Proiect de Hotărâre Nr. 207 din 16.11.2021 pentru aprobarea solicitării de transmitere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Municipiul Buzău din domeniul public al Municipiului Buzău și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în domeniul public al Statului român în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale

12. Proiect de Hotărâre Nr. 208 din 16.11.2021 pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău

13. Proiect de Hotărâre Nr. 209 din 16.11.2021 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III, 2021

Anexe

14. Proiect de Hotărâre Nr. 210 din 16.11.2021 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri – mijloace fixe (partea supraterană din rețeaua de termoficare Magistrala 1) din domeniul privat al Municipiului Buzău, în condițiile legii

15. Proiect de Hotărâre Nr. 211 din 17.11.2021 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2022, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora

16. Proiect de Hotărâre Nr. 212 din 17.11.2021 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu, municipiul Buzău”

Anexe

17. Proiect de Hotărâre Nr. 213 din 17.11.2021 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022

18. Proiect de Hotărâre Nr. 214 din 17.11.2021 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

Anunț Public Hotărâri cu caracter normativ

 

Loading

Ședință extraordinară – 05.11.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 05.11.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 05.11.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 193 din 02.11.2021 pentru aprobarea trecerii unor stații de autobuz (construcții) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora

2. Proiect de Hotărâre Nr. 194 din 03.11.2021 pentru completarea Hotărârii nr. 176/27.10.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P. T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

3. Proiect de Hotărâre Nr. 195 din 03.11.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Buzău, ca membri în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău care au vacantat posturi de directori și directori adjuncți – sesiunea 2021

4. Proiect de Hotărâre Nr. 196 din 04.11.2021 privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

Loading