Şedința ordinară – 18.05.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 18 mai 2020, ora 10:00. 

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 18.05.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 18 mai 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 116 din data de 08.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 08.05.2020 pentru modificarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 124 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 141 Unirii)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea clădiri rezidenţiale

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 125 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)în cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 126 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „REABILITAREA TERMICĂ A DOUA BLOCURI DE LOCUIE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (BLOC E3 ȘI BLOC C1 CARTIER EPISCOPIEI)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 123 din data de 12.05.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.1.S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip CONSTRUIRE BASPORTIVĂ TIP 1DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118 din data de 11.05.2020 privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău forma actualizată potrivit Codului administrativ

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 121 din data de 11.05.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unităţii administrativteritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 din data de 11.05.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00respectiv 03.04.2020, ora 14:00

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119 din data de 11.05.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu şi amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre bdul Gării, bdul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

Anexa nr. 1 – Partea întâi

Anexa nr. 1 – Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 98 din data de 08.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 06.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie august 2020

Suplimentar nr. 1 – Partea întâi

Partea a doua

Suplimentar nr. 2

Suplimentar nr. 3

Şedința ordinară – 29.04.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 29.04.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 29 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 97 din data de 03.04.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 din data de 14.04.2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 108 din data de 21.04.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncţionale Piaţa Daciei şi conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din data de 13.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 110 din data de 21.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2Organigrama, anexei 3 Statul de funcţii, precum şi anexei 4 Normele Financiare proprii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103 din data de 13.04.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 2021, cu modificările ulterioare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 104 din data de 14.04.2020 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 100 din data de 10.04.2020 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale ,,TransBusS.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106 din data de 15.04.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi OboareS.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109 din data de 21.04.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 107 din data de 15.04.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din data de 16.03.2020 pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111 din data de 22.04.2020 privind atribuirea denumirii de ,,Aleea Galleriei, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65 din data de 05.03.2020 privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului ,,Crângdin municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 din data de 14.02.2020 privind ,,decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiţii şcolare sportive naţionale şi internaţionale, a sportivilor şcolari, acordarea burselor de performanţă sportivă şcolară şi premierea performanţelor sportive şcolare

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 din data de 21.01.2020 privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piaţa Revoluției 1989

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 112 din data de 23.04.2020 pentru aprobarea profilului consiliului de administraţie şi a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis Serv SRL Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 din data de 24.04.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Şedinţă extraordinară – 13.04.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru luni, 13 aprilie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 13.04.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 13 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99 din data de 10.04.2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020

Şedinţă extraordinară – 02.04.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 2 aprilie 2020, ora 12:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 02.04.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 2 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 31.03.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 31.03.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 din data de 31.03.2020 privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid 19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău

Ședință ordinară – 30.03.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 30.03.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 martie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 16.03.2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 16.03.2020 privind aprobarea eșalonării obligaţiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Filiala Buzău

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 18.03.2020 PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015 – 2020AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016 2023”

Partea a doua

Partea a treia

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 18.03.2020 privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. PiețeTârguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzăua domnului Cristian Ștefan Ceaușel

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 18.03.2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBISSERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări şi declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România, pentru anul 2020

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale RAM” Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 27.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.03.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială ,,UrbisServS.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale ,,UrbisServSRL Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 87 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Trans BusS.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89 din data de 23.03.2020 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr. 1

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 16.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 20192020cu modificările ulterioare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 16.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului si Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

Partea a doua

Anexa nr. 1

Anexa la Regulament

Anexa nr. 2

Anexa A și B la Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa A la Anexa nr. 3

Anexa B la Anexa nr. 3

Anexa C (C1-C13) la Anexa nr. 3

Anexa D la Anexa nr. 3

Anexa E la Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa A si B la Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexele 1, 2, 3 – CS DDD – la Anexa nr. 5

Anexa 4 – PROGRAM UNITAR DDD 2020 – la Anexa nr. 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376 din data de 22.11.2019 privind schimbarea denumirii tronsonului din ,,Bulevardul Industriei , delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevardîn ,,Strada Drăgăiciidin municipiul Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din data de 22.01.2020 privind atribuirea denumirii de Aleea ,,Veterinaruluiunui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.03.2020 privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționarii capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.ASucursala de Distribuție Buzău

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212

29. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019

Ședință ordinară – 27.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 27.02.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 20.02.2020  pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
Partea a șasea
Partea a șaptea

2. PROIECT DE HOT.ĂRÂRE NR. 46 din data de 20.02.2020 privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 20.02.2020 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea achiziționării de catre Societatea Comercială ,, Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 21.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr, 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 din data de 17.02.2020  pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice II Alexandru Marghiloman II Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din data de 21.02.2020 privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific „Math&Languages” la Congresul Internațional „Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din data de 18.02.2020 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ,,CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 din data de 18.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fast Micro 14). 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 21.02.2020 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea trecerii terenului ·cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 21.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 19.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35 din data de 17.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire bloc de locuințe de serviciu îi împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 18.02.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judetul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42 din data de 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședintă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020. 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont. 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cat și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
Partea a doua

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61 din data de 25.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536. 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60 din data de 25.02.2020 privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha. 

Ședinţă extraordinară – 11.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru marți, 11 februarie 2020, ora 09,00.

Proces verbal ședință CLM din 11.02.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 11 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 din data de 06.02.2020 privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 din data de 07.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Partea a doua

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 din data de 07.02.2020 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național ,,Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 din data de 06.02.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 06.02.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Ședință ordinară – 30.01.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 11:00.

Proces verbal şedinţă ordinară a Consiliului Local din 30.01.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 ianuarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 din data de 22.01.2020 privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 din data de 15.01.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ,,lmplementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.
Plansa 1
Plansa 2
Plansa 3
Plansa 4
Plansa 5
Plansa 6
Plansa 7
Plansa 8 
Plansa 9
Proiect luminotehnic 1
Proiect luminotehnic 2
Studiu de fezabilitate „Școala nr. 11”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014 – 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 din data de 22.01.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din data de 16.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 din data de 20.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 400 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din data de 09.01.2020 privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 413 din data de 06.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 din data de 09.01.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
Anexa nr. 1
Anexa nr. 6

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 din data de 13.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2) din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 din data de 14.01.2020 pentru aprobarea vânzării către soții Mărăcineanu Neculae și Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producție, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii, nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 din data de 22.01.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 din data de 16.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 din data de 10.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 10.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.) 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din data de 21.01.2020 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DE BIROURI, CABINĂ POARTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE

22. Raport DAS

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 din data de 23.01.2020 pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău -Mărăcineni” 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 din data de 27.01.2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcții, precum și anexei 4 – Normele Financiare proprii 
Partea a doua
Partea a treia

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont 

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont 

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 9i nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

Partea a doua

Suplimentar

 

Şedinţă extraordinară – 24.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marţi, 24 decembrie 2019, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 24 decembrie 2019:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 416 din data de 19.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 417 din data de 23.12.2019 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 418 din data de 23.12.2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
– AVIZ –

 

Ședință ordinară – 12.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 12 decembrie 2019, ora 12:00.

Proces verbal şedinţa ordinară a Consliului Local din 12.12.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 decembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 412 din data de 06.12.2019 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 392 din data de 02.12.2019  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a lndicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stații de încărcare autobuze electrice.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 411 din data de 05.12.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 375 din data de 21.11.2019  pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru  aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 374 din data de 19.11.2019 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 395 din data de 02.12.2019  pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 394 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 408 din data de 04.12.2019 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 409 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Piețe, Târguri și Oboare II S.A. Buzău.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 405 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Urbis – Serv II S.R.L.Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 406 din data de 04.12.2019 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 410 din data de 04.12.2019 privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 402 din data de 04.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ‘„RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 397 din data de 03.12.2019 privind respingerea unei contestații administrative.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 393 din data de 02.12.2019 privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară „Buzau 2008″ în conformitate cu noile modificări legislative.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 372 din data de 19.11.2019 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuință din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 373 din data de 19.11.2019 privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 381 din data de 29.11.2019 privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unitățile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 377 din data de 26.11.2019 privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local a căror pază se asigură de Direcția Poliției Locale Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 379 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului și canalului aferent”.

Deviz revizuit

SF Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 401 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”.

Anexa nr. 1

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR: 398 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”.
A-03
A-04
Listă locații noi
Memoriu tehnic
Memoriu tehnic rezistență
Platforme 1
Platforme 2
Platforme 3
Platforme 4
Platforme 5
Platforme 6
Poza 43
43/1
43/2
43/3
43/4
Poza 44
Poza 45
Poza 46
Poza 47
Poza 48
Poza 49
Poza 50
Poza 51
Raspuns ID
Studiu de fezabilitate

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 351 din data de 31.10.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 380 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă din Municipiul Buzău.

Partea a doua

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 378 din data de 29.11.2019 privind scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 371 din data de 18.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

Modificare tarife la serviciul de salubrizare

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 407 din data de 04.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău.

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 345 din data de 25.10.2019 privind atribuirea denumirii ,,Primar Ștefan Frățila”, parcului situat în strada Sf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău.

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 384 din data de 29.11.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publica în folosință gratuită și temporară a parohiilor „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, „Sf. loan Botezatorul” și „Mihai Viteazul” din municipiul Buzău.

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 399 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societății Comerciale Eximprod Grup S.A. Buzău).

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 396 din data de 03.12.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 403 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea cumpărării imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcție și terenul aferent acesteia, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul lndustriei, nr. 5.

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 389 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosință drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 și 65265.

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 391 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G și 8H.

Partea a doua

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 382 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai nr. 26 bis.

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 383 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat 1n municipiul Buzau, strada Siriului nr. 28.

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 387 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 388 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

Partea a doua

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 385 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 386 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont.

41. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 404 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) „Construire clădire de turism cu regim de înălțime P+2 nivele,, amplasată în municipiul Buzău, str. Tunel nr. 2, județul Buzău.

42. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 336/15.10.2019 privind ,,Accesul gratuit la competiții sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”.