Ședință ordinară – 15.11.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 15 noiembrie 2019, ora 11:00.

Proces verbal ședință CLM din 15.11.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 noiembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 360 din data de 07.11.2019 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 352 din data de 07.11.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 367 din data de 08.11.2019 privind aprobarea DOCUMENȚATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ „DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 355 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Stabilirea zone/or unitare din cadrul municipiului Buzău”.

Anexa 4

5. PROIECT DE HOTĂRÎRE NR. 361 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 368 din data de 11.11.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 11.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 362 din data de 07.11.2019 privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău -forma actualizată potrivit Codului administrativ.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 365 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău. 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 1/2

REGULAMENT 2/2

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 354 din data de 07.11.2019 privind numirea domnului Ion Bogdan în funcția de membru în consiliul de administrație al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 366 din data de 08.11.2019 privind aprobarea tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 340 din data de 16.10.2019 privind aprobarea de modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipală „RAM” Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 353 din data de 07.11.2019 privind majorarea capitalului social și modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 300 din data de 18.09.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 03.05.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 273 din data de 22.08.2019 pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietățile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor electrice și de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 357 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 §i 66359.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 358 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 356 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, județul Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 359 din data de 07.11.2019 privind organizarea și funcționarea Târgului de Crăciun – ediția 2019 și a Orășelului Copiilor – ediția 2019/2020.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 363 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de producție și depozitare corpuri de iluminat și confecții metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, județul Buzău.

22. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Leana Stroe.

23. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Liviu Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Ședință extraordinară – 31.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru joi, 31 octombrie 2019, ora 13:00.

Proces verbal ședință CLM din 31.10.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 31 octombrie 2019:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 344 din data de 25.10.2019 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 349 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,LUCRĂRI ÎNTREȚINERE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT”.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 350 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,Lucrări de reparații la unitățile de învățământ”.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 343 din data de 25.10.2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 347 din data de 25.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 346 din data de 25.10.2019 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 348 din data de 28.10.2019 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZĂU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE , ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN RETENȚIE APĂ PLUVIALĂ, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

Ședință ordinară – 21.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în ședință ordinară, pentru luni, 21 octombrie 2019, ora 11:00.

Proces verbal ședință CLM din 21.10.2019.

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 21 octombrie 2019:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 339 din data de 15.10.2019 privind conferirea titlului de „OMUL ANULUI 2019″ domnului Costel Vînătoru.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 338 din data de 15.10.2019 privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalități cu merite deosebite.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 329 din data de 14.10.2019 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 330 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al Ill-lea, 2019.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 321 din data de 14.10.2019 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU ,,Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și dotarea unei noi creșe în Buzău”.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 322 din data de 14.10.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 323 din data de 14.10.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Regenerarea spațiului urban adiacent Parc Tineretului – crearea unui spațiu activ de recreere”.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 325 din data de 14.10.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302 din data de 24.09.2019 privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții din cadrul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 324 din data de 14.10.2019 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 335 din data de 15.10.2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitațile cu personalitate juridică ale învațământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019-2020.
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 11.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 11.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00.
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 337 din data de 15.10.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/30.09.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020″ și mandatarea reprezentantului UAT Buzău să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Buzău 2008″ aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 311 din data de 07.10.2019 privind atribuirea unor locuințe construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău.
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 312 din data de 07.10.2019 privind schimbarea locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeași categorie, din locuințele pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău.
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 328 din data de 14.10.2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente.
 18.  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238 din data de 23.07.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii. 
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 333 din data de 15.10.2019 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societații Comerciale „Trans ­Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Vernești.
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 317 din data de 11.10.2019 privind aderarea comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu, județul Buzău, prin consiliile locale, la Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău 2008″.
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 275 din data de 29.08.2019 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 276 din data de 29.08.2019 privind acordarea gratuității la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III).
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.08.2019 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 334 din data de 15.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și „TRANS BUS” S.A. Buzău.
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 320 din data de 11.10.2019 pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299 din data de 17.09.2019 privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan, în suprafață de 1.255 m.p., cu nr. cadastral 67661 situat în municipiul Buzău pe bulevardul Republicii, adiacent blocurilor 12A, 12B.
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 314 din data de 11.10.2019 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.549 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 -142 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în Ședinta ordinară.
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 14.08.2019 privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brândușelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 298 din data de 12.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domiciliul public al municipiului a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat.
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 306 din data de 26.09.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Bd. Unirii, nr. 203 (Cartierul Orizont) în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 301 din data de 23.09.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 326 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58, cu numărul cadastral 63.029, prin atribuire directă, către soții Drăguțu Daniel și Drăguțu Mariana-Carmen.
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319 din data de 11.10.2019 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 318 din data de 11.10.2019 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5 și nr. 7, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 327 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea trecerii terenului cu număr cadastral 54.811 (număr cadastral vechi 14.440), situat în strada Depozitului, nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
 36. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 331 din data de 14.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară.
 37. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 332 din data de 15.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541.
 38. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 303 din data de 24.09.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în Tarlaua 34, parcela 54, adiacent Centurii de Est.
 39. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 315 din data de 11.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 39.
 40. Raport Semestrial al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aferent semestrului I al anului 2019.
 41. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 341 din data de 18.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „TRANS BUS S.A.” Buzău.
 42. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 342 din data de 18.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „URBIS-SERV S.R.L.” Buzău.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 305 din data de 26.09.2019 pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificarile și completările ulterioare.

– Curtea de conturi
Proces verbal de constatate
Raport de audit financiar
Decizia nr. 27

 

Ședință ordinară – 09.09.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în ședință ordinară, pentru luni, 9 septembrie 2019, ora 14:00.

Proces verbal ședință CLM din 09.09.2019.

Ședință ordinară – 23.08.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 23 august 2019, ora 09,00.

Proces verbal ședință CLM din 23.08.2019

Ședință ordinară – 30.07.2019

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09.00.

Proces verbal ședință CLM din 30.07.2019

 

Ședință extraordinară – 29.07.2019

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru luni, 29 iulie 2019, ora 09.45.

Proces verbal ședință CLM din 29.07.2019

Înregistrare audio ședință extraordinară CLM din 29.07.2019 

Ședință extraordinară – 14.06.2019

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru vineri, 14 iunie 2019, ora 09.00.

Proces verbal ședință CLM din 14.06.2019

Înregistrare audio ședință extraordinară CLM din 14.06.2019 – partea 1

Înregistrare audio ședință extraordinară CLM din 14.06.2019 – partea 2

Ședință ordinară – 30.05.2019

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 30 mai 2019.

Proces verbal ședință CLM din 30.05.2019

Înregistrare audio ședință ordinară CLM din 30.05.2019 – partea 1

Înregistrare audio ședință ordinară CLM din 30.05.2019 – partea 2