Şedinţa ordinară – 23.11.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 23 noiembrie 2020, ora 13:00.

Proces verbal 23.11.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 23 noiembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdoamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului General maior aviator, Vasile Toader

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 292 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Doctor în Muzică Daniel Nicolae Jinga

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 293 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Comandor aviator (rez.)Doctor în ştiinţe militare, Marius Adrian Nicoară

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 295 din data de 17.11.2020 privind conferirea, postmortem, a titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUcercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 270 din data de 09.11.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local Mădălina Munteanu și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 283 din data de 12.11.2020 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 267 din data de 06.11.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 281 din data de 12.11.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 282 din data de 12.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fundamentare şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul Sistem integrat de parcări modulare în municipiul Buzău”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 269 din data de 09.11.2020 privind constituirea Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290 din data de 16.11.2020 privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 258 din data de 06.10.2020 privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259 din data de 13.10.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 286 din data de 13.11.2020 privind predarea de către S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către U.A. T. Municipiul Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 285 din data de 13.11.2020 privind aprobarea deschiderii și înregistrării Punctelor de Lucru ale societății de termoficare RAM TERMO VERDE S.R.L date în administrarea societății potrivit HCL Buzău nr. 206/02.09.2020 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului public de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 284 din data de 12.11.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 226/16.09.2020 și nr. 227/16.09.2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 din data de 23.07.2020 privind atribuirea denumirii ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala ,,Sfântul Savaşi blocul 141 din municipiul Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287 din data de 16.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri parc

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288 din data de 16.11.2020 pentru rezilierea Contractului de cooperare nr. 9.884/2008 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. ELCAR GIDS.R.L.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 268 din data de 09.11.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69459 situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 278 din data de 12.11.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71601, situat în municipiul Buzău, tarlaua 20, parcelele 109 şi 110, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289 din data de 16.11.2020 pentru aprobarea schimbului a trei loturi de teren aflate la dispoziția Comisiei Municipale Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu un teren proprietate privată a Municipiului Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 279 din data de 12.11.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 277 din data de 11.11.2020 privind propunerea de declarare a imobilului situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 43, ca bun de uz și de interes public local – 6

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280 din data de 12.11.2020 privind punerea la dispoziția Companiei de Apă S.A. Buzău a trei loturi de terenproprietate publică a municipiului, situate în extravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 10, Parcela 43, respectiv Tarlaua 11, Parcela 47, în vederea executării unor foraje pentru lucrarea ,Studiu de soluție, proiectare şi asistenţă tehnică pentru alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca UAT Săhăteni și Amaru și Dulbanu UAT Amaru, județul Buzău” 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Loading

Şedinţa extraordinară – 28.10.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 28 octombrie 2020, ora 11:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 28.10.2020

Loading

Ședința de Constituire – 27.10.2020

Convocare în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Buzău, în data de 27 octombrie 2020, la ora 13:00, în (locația) Amfiteatrul din Parcul Tineretului din municipiul Buzău.

Loading

Şedinţa extraordinară – 20.10.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru marţi, 20 octombrie 2020, ora 11:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 20.10.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 20 octombrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 264 din data de 16.10.2020 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 263 din data de 16.10.2020 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 261 din data de 14.10.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUDS.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din data de 15.10.2020 privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile colectarea separată și transportul separat al deşeurilor și al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuinte, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de înghet, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Anexă nr. 1
Anexă nr. 1.1 şi 1.2
Anexă nr. 1.3
Anexă nr. 2
Anexă nr. 2.1 şi 2.2
Anexă nr. 2.3
Anexă nr. 3
Anexă nr. 3.1
Anexă nr. 3.2
Anexă nr. 3.3 şi 3.4
Anexă nr. 3.5
Anexă nr. 3.6
Anexă nr. 4
Anexă nr. 4.1
Anexă nr. 4.2, 4.3 şi 4.4
Anexă nr. 5
Anexă nr. 6
Anexă nr. 7

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 265 din data de 16.10.2020 privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 260 din data de 14.10.2020 privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum şi alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34

Loading

Şedinţa extraordinară – 24.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 24.09.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 24 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 21.09.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale RAMBuzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală RAMBuzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O. G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termicesemnat la Londra la 13 aprilie 1997

Anexă – Patrimoniu primărie – Investiţie BERD

 

Loading

Şedinţa ordinară – 16.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 16 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 16.09.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 16 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 241 din data de 07.09.2020 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238 din data de 07.09.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău” COD SMIS 129372; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246 din data de 08.09.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, ÎN CALITATE DE LIDER ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN CALITATE DE PARTENER, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI REGENERARE URBANĂ”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 245 din data de 08.09.2020 privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementării proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 243 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, STR. GEORGE COȘBUC, NR. 5, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 244 din data de 08.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de învestiții Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.09.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 234 din data de 25.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240 din data de 07.09.2020 privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 248 din data de 09.09.2020 privind desemnarea auditorului financiar statutar al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 251 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice Construire Muzeul Eroilor în incinta Cimitirului Eroilor, municipiul Buzău”

Muzeul Eroilor – PLAN PARTER
Muzeul Eroilor – PLAN ETAJ
Muzeul Eroilor – PLAN ÎNVELITOARE
Muzeul Eroilor – FAŢADA PRINCIPALĂ
Muzeul Eroilor – FAŢADA POSTERIOARĂ
Muzeul Eroilor – FAŢADA LATERALĂ DREAPTA
Muzeul Eroilor – FAŢADA LATERALĂ STÂNGA
Muzeul Eroilor – SECŢIUNEA 4
Muzeul Eroilor – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ
Muzeul Eroilor – PLAN DE ÎNCADRARE
Muzeul Eroilor – PLAN DE SITUAŢIE
Muzeul Eroilor – PLAN DE TRASARE
Muzeul Eroilor – P.O.E.
Studiul de Fezabilitate
Borderou
Fişă de responsabilităţi
Foaie capăt
IE1 – 420x594mm
IE2 – 210x297mm
IS1 – 420x594mm
IS2 – 297x420mm
IT1 – 297x490mm
Memoriu instalaţii electrice
Memoriu instalaţii sanitare
Memoriu instalaţii termice
Program controlul calităţii electrice
Program controlul calităţii încălzire şi climatizare
Program controlul calităţii sanitare
Memoriu rezistenţă
Rezistenţă Muzeu – Plan fundaţii
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii 1, 2
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii F1 axele B2, B3
Rezistenţă Muzeu – Detalii fundaţii F1 axele D2, D3
Elevaţie GF – 30×30 axele 2, 3, D
Plan cofraj placă peste parter
Plan cofraj şi armare stâlpi S1, S1*, S2, S3, S4 înfundată

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 253 din data de 10.09.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Extindere rețele apă și canalizare  în Parcul Tineretului, municipiul Buzău”

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 221 din data de 14.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 242 din data de 07.09.2020 privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 179 din data de 06.07.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 239 din data de 07.09.2020 privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 din data de 24.07.2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lunei, nr. 37B

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 249 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide nr. 9, nr. 21, nr. 23, nr. 6, nr. 8, nr. 10, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 40, nr. 48, nr. 34, nr. 32, nr. 1 și nr. 56, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 1C
Anexa nr. 1D
Anexa nr. 1E
Anexa nr. 1F
Anexa nr. 1G
Anexa nr. 1H
Anexa nr. 1I
Anexa nr. 1J
Anexa nr. 1K
Anexa nr. 1L

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 250 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 60, nr. 58, nr. 56, nr. 52, nr. 44, nr. 34, nr. 32, nr. 30, nr. 28, nr. 18, nr. 16, nr. 14, nr. 12, nr. 17, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 30, nr. 7  și nr. 6, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri

Extras de carte funciară pentru informare nr. 66804
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52209
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52208
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52205
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52204
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66800
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52198
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52197
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66816
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52189
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52188
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52187
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52186
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52229
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52232
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52233
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52234
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52235
Extras de carte funciară pentru informare nr. 52236
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66802
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66797
Extras de carte funciară pentru informare nr. 66992

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 252 din data de 09.09.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID ÎN IS ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII DE SERVICII ȘI SPAȚII COMERCIALE”

 

Suplimentar
Suplimentar nr. 1

Loading

Şedinţa extraordinară – 02.09.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 02 septembrie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 02.09.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 02 septembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 225 din data de 24.08.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 226 din data de 24.08.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vlad George Aurelian, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 228 din data de 24.08.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Costache Florin

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 229 din data de 24.08.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Rusu Viorica Veronica

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 231 din data de 25.08.2020 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 222 din data de 19.08.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ”IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 233 din data de 25.08.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 223 din data de 20.08.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 235 din data de 26.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 224 din data de 21.08.2020 privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 232 din data de 25.08.2020 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236 din data de 27.08.2020 privind aprobarea Modalității de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237 din data de 27.08.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, excepția dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D., aprobat prin O.G. nr. 38/1997 pentru ratificare Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea ”Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 230 din data de 24.08.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 227 din data de 24.08.2020 privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău

 

Loading

Şedinţa ordinară – 07.08.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 07 august 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 07.08.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 07 august 2020:

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212 din data de 30.07.2020 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 211 din data de 29.07.2020 privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului/ activităţilor aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 214 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 213 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău

Partea a doua

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201 din data de 23.07.2020 privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum şi împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care semneze Contractul de modificare şi reafirmare a contractului de asistenţă pentru proiectîncheiat de către municipiul Buzău, judeţul BuzăuSocietatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău în calitate de debitor Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 209 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costeşti, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costeşti, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 210 din data de 29.07.2020 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 208 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 207 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 206 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 205 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 din data de 27.07.2020 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local 4

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 215 din data de 30.07.2020 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soţilor Macovei lon si Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 153 din data de 11.06.2020 Privind „Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021″

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 27.07.2020 privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grantacordat unităţilor de invaţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

 

Suplimentar
Suplimentar nr. 1
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea întâi
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a doua
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a treia
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a patra
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a cincea
Suplimentar nr. 2
Suplimentar nr. 3
Suplimentar nr. 4

Loading

Şedinţa ordinară – 20.07.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 20 iulie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 20.07.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 20 iulie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 185 din data de 09.07.2020 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 180 din data de 07.07.2020 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 195 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 189 din data de 09.07.2020 privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 187 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administrație al Societăţii Comerciale „Trans Bus, S.A. Buzău

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 186 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administratie al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi OboareS.A. Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 197 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău

Partea a doua

Partea a treia

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 132 din data de 27.05.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăți cu răspundere limitatăavând ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Partea a doua

Partea a treia

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 133 din data de 27.05.2020 privind aprobarea: Studiului de oportunitateModalității de atribuire a serviciului publicContractului de delegare a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

Partea a şasea

Partea a şaptea

Partea a opta

Partea a noua

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 191 din data de 13.07.2020 pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău în cadrul procedurii de insolvență

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 07.07.2020 privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbăşoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural Alexandru MarghilomanBuzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 176 din data de 03.07.2020 pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188 din data de 09.07.2020 privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meşterilor Populari și Artiștilor din Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 174 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinte din fondul vechi casă naţionalizatăsituată în str. Filantropiei, nr. 26, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 175 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broşteni, str. Cicoarei, nr. 7, bloc 17, ap. 37, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială R.E.RSUDS.A. (fostă Societatea Comercială R.E.R. Ecologic ServiceS.A.)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 173 din data de 26.06.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 127 din data de 13.05.2020 pentru aprobarea Strategiei pentru tranziţia la economia circulară în municipiul Buzău 20202030

Anexă – Partea întâi

Anexă – Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 184 din data de 08.07.2020 privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177 din data de 03.07.2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 190 din data de 13.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 192 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local1

Notă justificativă

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 193 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local – 2

Notă justificativă

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local 3

Notă justificativă

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 196 din data de 14.07.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 183 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIMUNICIPAL ŞI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baştan, Cazarma 3177Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău

 

Notă BVC Urbis

 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Suplimentar nr. 2 – Partea întâi

Partea a doua

Loading

Şedinţa ordinară – 26.06.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 26 iunie 2020, ora 10:00. 

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 26.06.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 26 iunie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134 din data de 28.05.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzăua domnului Daniel Lambru şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137 din data de 03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 156 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 160 din data de 12.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 140 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12D)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 141 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12F)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 142 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 141)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operaţiunea Aclădiri rezidenţiale

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 143 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 105)în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC C1)în cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 145 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC E3)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte  POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 09.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 159 din data de 12.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidențiale

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 147 din data de 09.06.2020 privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor TehnicoEconomici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelordin municipiul Buzău – Buzău Velocity

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148 din data de 10.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău”

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 154 din data de 11.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂUINTEGRAT CU SISTEM PARKANDRIDE

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 157 din data de 12.06.2020 pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136 din data de 03.06.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale Urbis ServS.R.L. Buzău

Partea a două

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 150 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău

Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114 din data de 30.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 161 din data de 15.06.2020 pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizaţiile care implementează obligatiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135 din data de 03.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A.Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169 din data de 18.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168 din data de 18.06.2020 privind luarea unei decizii legate de componenta Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 166 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 6, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 167 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinţe din fondul vechi casă naţionalizatăsituată în str. Libertății, nr. 35, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 138 din data de 03.06.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 163 din data de 15.06.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 din data de 18.02.2020 privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada Nicu Constantinescu, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu si rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizontîn Strada ,Sit. CiprianȘtefan Polschidin municipiul Buzău

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 152 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părţi din imobilul 326

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 162 din data de 15.06.2020 pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi OboareS.A. Buzău

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău şi Parohia Sfinții Îngeri

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 din data de 10.06.2020 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 151 din data de 10.06.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 139 din data de 04.06.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire, str. Alexandru Vlahută, nr. 18, municipiul Buzău, judeţul Buzău

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Suplimentar nr. 2

Suplimentar nr. 3 – Partea întâi

Partea a doua

Suplimentar nr. 4 – Partea întâi

Partea a doua

 

Loading