Şedinţa ordinară – 07.08.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 07 august 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 07.08.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 07 august 2020:

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212 din data de 30.07.2020 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 211 din data de 29.07.2020 privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului/ activităţilor aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 214 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 213 din data de 30.07.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău

Partea a doua

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201 din data de 23.07.2020 privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum şi împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care semneze Contractul de modificare şi reafirmare a contractului de asistenţă pentru proiectîncheiat de către municipiul Buzău, judeţul BuzăuSocietatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău în calitate de debitor Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 209 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costeşti, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costeşti, în calitate de membre asociate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 210 din data de 29.07.2020 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială Compania de ApăS.A. Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 208 din data de 29.07.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a două imobile situate în municipiul Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 207 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 206 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 205 din data de 29.07.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 din data de 27.07.2020 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local 4

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 215 din data de 30.07.2020 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua 35, a soţilor Macovei lon si Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 153 din data de 11.06.2020 Privind „Aprobarea de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021″

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 27.07.2020 privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grantacordat unităţilor de invaţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unități

 

Suplimentar
Suplimentar nr. 1
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea întâi
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a doua
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a treia
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a patra
Anexă Suplimentar nr. 1 – Partea a cincea
Suplimentar nr. 2
Suplimentar nr. 3
Suplimentar nr. 4

Loading

Şedinţa ordinară – 20.07.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 20 iulie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 20.07.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 20 iulie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 185 din data de 09.07.2020 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 180 din data de 07.07.2020 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 195 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 189 din data de 09.07.2020 privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 187 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administrație al Societăţii Comerciale „Trans Bus, S.A. Buzău

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 186 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administratie al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi OboareS.A. Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 197 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău

Partea a doua

Partea a treia

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 132 din data de 27.05.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăți cu răspundere limitatăavând ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Partea a doua

Partea a treia

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 133 din data de 27.05.2020 privind aprobarea: Studiului de oportunitateModalității de atribuire a serviciului publicContractului de delegare a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

Partea a şasea

Partea a şaptea

Partea a opta

Partea a noua

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 191 din data de 13.07.2020 pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău în cadrul procedurii de insolvență

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 07.07.2020 privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbăşoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural Alexandru MarghilomanBuzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 176 din data de 03.07.2020 pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188 din data de 09.07.2020 privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meşterilor Populari și Artiștilor din Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 174 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinte din fondul vechi casă naţionalizatăsituată în str. Filantropiei, nr. 26, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 175 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broşteni, str. Cicoarei, nr. 7, bloc 17, ap. 37, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială R.E.RSUDS.A. (fostă Societatea Comercială R.E.R. Ecologic ServiceS.A.)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 173 din data de 26.06.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 127 din data de 13.05.2020 pentru aprobarea Strategiei pentru tranziţia la economia circulară în municipiul Buzău 20202030

Anexă – Partea întâi

Anexă – Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 184 din data de 08.07.2020 privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177 din data de 03.07.2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 190 din data de 13.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 192 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local1

Notă justificativă

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 193 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local – 2

Notă justificativă

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local 3

Notă justificativă

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 196 din data de 14.07.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 183 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIMUNICIPAL ŞI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baştan, Cazarma 3177Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău

 

Notă BVC Urbis

 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Suplimentar nr. 2 – Partea întâi

Partea a doua

Loading

Şedinţa ordinară – 26.06.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru vineri, 26 iunie 2020, ora 10:00. 

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 26.06.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 26 iunie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 134 din data de 28.05.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzăua domnului Daniel Lambru şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137 din data de 03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 156 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 160 din data de 12.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 140 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12D)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 141 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 12F)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 142 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 141)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operaţiunea Aclădiri rezidenţiale

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 143 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuinţe (Bloc 105)în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC C1)în cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 145 din data de 09.06.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (BLOC E3)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte  POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A clădiri rezidenţiale

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 09.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 159 din data de 12.06.2020 Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidențiale

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 147 din data de 09.06.2020 privind actualizarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor TehnicoEconomici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelordin municipiul Buzău – Buzău Velocity

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148 din data de 10.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău”

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 154 din data de 11.06.2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂUINTEGRAT CU SISTEM PARKANDRIDE

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 157 din data de 12.06.2020 pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136 din data de 03.06.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale Urbis ServS.R.L. Buzău

Partea a două

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 150 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău

Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 114 din data de 30.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 161 din data de 15.06.2020 pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizaţiile care implementează obligatiile privind răspunderea extinsă a producatorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135 din data de 03.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A.Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169 din data de 18.06.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168 din data de 18.06.2020 privind luarea unei decizii legate de componenta Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 19, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 166 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, ap. 6, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 167 din data de 16.06.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinţe din fondul vechi casă naţionalizatăsituată în str. Libertății, nr. 35, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 138 din data de 03.06.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 163 din data de 15.06.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 din data de 18.02.2020 privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada Nicu Constantinescu, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu si rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizontîn Strada ,Sit. CiprianȘtefan Polschidin municipiul Buzău

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 152 din data de 10.06.2020 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părţi din imobilul 326

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 162 din data de 15.06.2020 pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi OboareS.A. Buzău

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158 din data de 12.06.2020 pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău şi Parohia Sfinții Îngeri

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 din data de 10.06.2020 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 151 din data de 10.06.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, nr. 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 139 din data de 04.06.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire, str. Alexandru Vlahută, nr. 18, municipiul Buzău, judeţul Buzău

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Suplimentar nr. 2

Suplimentar nr. 3 – Partea întâi

Partea a doua

Suplimentar nr. 4 – Partea întâi

Partea a doua

 

Loading

Şedința ordinară – 18.05.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 18 mai 2020, ora 10:00. 

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 18.05.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 18 mai 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 116 din data de 08.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 08.05.2020 pentru modificarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 124 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 141 Unirii)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea clădiri rezidenţiale

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 125 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)în cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 126 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „REABILITAREA TERMICĂ A DOUA BLOCURI DE LOCUIE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (BLOC E3 ȘI BLOC C1 CARTIER EPISCOPIEI)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 123 din data de 12.05.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.1.S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip CONSTRUIRE BASPORTIVĂ TIP 1DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118 din data de 11.05.2020 privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău forma actualizată potrivit Codului administrativ

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 121 din data de 11.05.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unităţii administrativteritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 din data de 11.05.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00respectiv 03.04.2020, ora 14:00

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119 din data de 11.05.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu şi amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre bdul Gării, bdul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

Anexa nr. 1 – Partea întâi

Anexa nr. 1 – Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 98 din data de 08.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 06.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie august 2020

Suplimentar nr. 1 – Partea întâi

Partea a doua

Suplimentar nr. 2

Suplimentar nr. 3

Loading

Şedința ordinară – 29.04.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru miercuri, 29 aprilie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 29.04.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 29 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 97 din data de 03.04.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105 din data de 14.04.2020 privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 108 din data de 21.04.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncţionale Piaţa Daciei şi conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din data de 13.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 110 din data de 21.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2Organigrama, anexei 3 Statul de funcţii, precum şi anexei 4 Normele Financiare proprii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103 din data de 13.04.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 2021, cu modificările ulterioare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 104 din data de 14.04.2020 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 100 din data de 10.04.2020 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale ,,TransBusS.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106 din data de 15.04.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi OboareS.A. Buzău

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109 din data de 21.04.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale ,,Piete, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 107 din data de 15.04.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din data de 16.03.2020 pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111 din data de 22.04.2020 privind atribuirea denumirii de ,,Aleea Galleriei, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65 din data de 05.03.2020 privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului ,,Crângdin municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 din data de 14.02.2020 privind ,,decontarea cheltuielilor pentru participarea la competiţii şcolare sportive naţionale şi internaţionale, a sportivilor şcolari, acordarea burselor de performanţă sportivă şcolară şi premierea performanţelor sportive şcolare

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 din data de 21.01.2020 privind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piaţa Revoluției 1989

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 112 din data de 23.04.2020 pentru aprobarea profilului consiliului de administraţie şi a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis Serv SRL Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 din data de 24.04.2020 privind repartizarea, în vederea închirieriia unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Loading

Şedinţă extraordinară – 13.04.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru luni, 13 aprilie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 13.04.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 13 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99 din data de 10.04.2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020

Loading

Şedinţă extraordinară – 02.04.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 2 aprilie 2020, ora 12:00.

Proces verbal Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din 02.04.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 2 aprilie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 31.03.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 31.03.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 din data de 31.03.2020 privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid 19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău

Loading

Ședință ordinară – 30.03.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 30.03.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 martie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 16.03.2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 16.03.2020 privind aprobarea eșalonării obligaţiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Filiala Buzău

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 18.03.2020 PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015 – 2020AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016 2023”

Partea a doua

Partea a treia

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 18.03.2020 privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. PiețeTârguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzăua domnului Cristian Ștefan Ceaușel

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 18.03.2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBISSERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări şi declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România, pentru anul 2020

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale RAM” Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 27.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.03.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială ,,UrbisServS.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale ,,UrbisServSRL Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 87 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Trans BusS.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89 din data de 23.03.2020 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr. 1

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 16.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 20192020cu modificările ulterioare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 16.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului si Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

Partea a doua

Anexa nr. 1

Anexa la Regulament

Anexa nr. 2

Anexa A și B la Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa A la Anexa nr. 3

Anexa B la Anexa nr. 3

Anexa C (C1-C13) la Anexa nr. 3

Anexa D la Anexa nr. 3

Anexa E la Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa A si B la Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexele 1, 2, 3 – CS DDD – la Anexa nr. 5

Anexa 4 – PROGRAM UNITAR DDD 2020 – la Anexa nr. 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376 din data de 22.11.2019 privind schimbarea denumirii tronsonului din ,,Bulevardul Industriei , delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevardîn ,,Strada Drăgăiciidin municipiul Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din data de 22.01.2020 privind atribuirea denumirii de Aleea ,,Veterinaruluiunui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.03.2020 privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționarii capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.ASucursala de Distribuție Buzău

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212

29. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019

Loading

Ședință ordinară – 27.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 27.02.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 20.02.2020  pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
Partea a șasea
Partea a șaptea

2. PROIECT DE HOT.ĂRÂRE NR. 46 din data de 20.02.2020 privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 20.02.2020 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea achiziționării de catre Societatea Comercială ,, Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 21.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr, 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 din data de 17.02.2020  pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice II Alexandru Marghiloman II Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din data de 21.02.2020 privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific „Math&Languages” la Congresul Internațional „Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din data de 18.02.2020 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ,,CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 din data de 18.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fast Micro 14). 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 21.02.2020 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea trecerii terenului ·cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 21.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 19.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35 din data de 17.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire bloc de locuințe de serviciu îi împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 18.02.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judetul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42 din data de 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședintă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020. 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont. 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cat și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
Partea a doua

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61 din data de 25.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536. 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60 din data de 25.02.2020 privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha. 

Loading

Ședinţă extraordinară – 11.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru marți, 11 februarie 2020, ora 09,00.

Proces verbal ședință CLM din 11.02.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 11 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 din data de 06.02.2020 privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 din data de 07.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Partea a doua

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 din data de 07.02.2020 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național ,,Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 din data de 06.02.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 06.02.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Loading