Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2015

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

 1/29.01.2015

HCL pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău
HCL privind validarea unei dispoziţii emisă de primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014
HCL pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
HCL pentru aprobarea contractului de vânzare – cumpărare a energiei termice produsă de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Energy” SA Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
HCL pentru aprobarea contractului de vânzare – cumpărare a energiei termice care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
HCL pentru aprobarea preţurilor locale de producere şi furnizare a energiei termice,din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a surselor de apă potabilă situate în municipiul Buzău, în vederea înscrierii în cartea funciară
HCL pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu Conducta Magistrală de Apă construită de la Sursa de apă Crâng, din parcul „Crâng”, până la intersecţia cu b. dul N. Bălcescu
HCL privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se vor executa în anul 2015 de persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social
HCL privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pentru anul 2015
HCL privind desemnarea domnului consilier Toader Florin – Marian în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism  a Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL privind aderarea comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
HCL pentru înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 29/2013 privind reconstituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea ghiduluisolicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local
HCL pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din municipiul Buzău
HCL pentru atribuirea de denumiri unor prelungiri de artere de circulaţie din municipiul Buzău
HCL pentru aprobarea modificării contractului nr. 15.154/878 din 19 septembrie 2006, modificat prin actele adiţionale nr. 2 din 19 noiembrie 2008, respectiv 16.131/11 din 02 octombrie 2012, privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Dezvoltări Rezidenţiale” S.R.L. Buzău
HCL privind forma în care se va întocmi şi ţine la zi Registrul agricol în perioada 2015 – 2019 în cadrul Primăriei municipiului Buzău
HCL privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism
HCL privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Buzău
HCL pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor actualizate aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Buzău, judeţul Buzău” – Cererea de finanţare nr. 1
HCL pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor actualizate aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Buzău, judeţul Buzău” – Cererea de finanţare nr. 2
HCL pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor actualizate aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Buzău, judeţul Buzău” – Cererea de finanţare nr. 3

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL pentru aprobarea bugetului generalal municipiului Buzău pe anul 2015
HCL pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015
HCL privind aprobarea studiului de oportunitate actualizat, a documentaţiei de atribuire actualizate şi a contractului cadru în vederea delegarii gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, în vederea realizării obiectivului de investiţii de tip DBFO (proiectare-execuţie-finanţare-exploatare) pentru reţeaua urbană de strazi din municipiul Buzău, judeţul Buzău
(caracter normativ)
HCL privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău produsă pe bază de gaze naturale şi a preţului local de facturare la populaţie
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
HCL privind majorarea capitalului social, modificarea şi abrogarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
(caracter normativ)
HCL pentru modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău
HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a  Municipiului Buzău
HCL privind aprobarea repartizării a cinci locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe, eliberate pe parcursul folosirii, precum şi a unui schimb de locuinţe
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor şi mijloacelor fixe aferente forajelor de captare a apei potabile pentru Sursa de Apă „Crâng”, situate în municipiul Buzău, în pădurea „Crâng”, în vederea înscrierii în cartea funciară
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Depoului, nr. 1A

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

 HCL privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar al Municipiului Buzău, al domnului Radu Nicolaie – Sebastian – Valentin
HCL privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Radu Nicolaie – Sebastian – Valentin
HCL privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Istrătescu Stefan – Liviu
 HCL privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 a Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău
 HCL privind majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
 HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
 HCL privind majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău
 HCL pentru modificarea Hotărârii nr.77/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 HCL privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2014” unor personalităţi cu merite deosebite
(caracter normativ)
HCL privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Buzău nr.38/2015, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi formulărilor depropuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora, precum şi aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău
 HCL pentru aprobarea solicitării de transmitere a unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Buzău şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 HCL privind aprobarea propunerilor pentru stingerea creanţelor fiscale a debitorului Societatea Comercială „Metaplast” S.A Buzău prin darea în plată a unor bunuri imobile în proprietatea publică a municipiului Buzău
 HCL pentru aprobarea vânzării directe către chiriaşul Burcea Bombonel, a locuinţei proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă nr. 25
 HCL pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Ion Mircea a terenului proprietate privată a municipiului, aferent extinderii spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Obor, bloc 1, parter, limitrof apartamentului cu nr. 3
 HCL pentru aprobarea vânzării către „OPTIMED”- Societate Cooperativă Buzău a unor terenuri proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiilor comerciale situate în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă, la parterul blocurilor A5 şi A6
 HCL privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării
 HCL pentru modificarea Hotărârii nr. 119/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism
 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2015

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Gubandru Aurel
HCL privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Coman Constantin
HCL pentru completarea componenţei nominale a comisiei de validare, precum şi a unor comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău
 HCL privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2014
               ► ANEXE
HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2015 precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015
                ► ANEXE
HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău
                ► ANEXE
HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale ” Urbis-Serv ” S.R.L. Buzău
                 ► ANEXE
 HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
                  ► ANEXE
 HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
 HCL pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2015
 HCL privind desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care unitatea administrativ-teritorială municipiul Buzău, are calitatea de asociat – membru fondator
 HCL pentru modificarea unor articole din Hotărârea nr. 122/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea, Asociaţiei CLLD Buzău, judeţul Buzău

 70/30.04.2015 

HCL pentru modificarea Hotărârii nr.19/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău
 HCL pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu reţele de apă şi canalizare
(caracter normativ)
 HCL privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de producător, a taxei de viză semestrială a acestora, precum şi a preţului carnetului de comercializare a produselor agricole
 HCL privind modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul general al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local
(caracter normativ)
HCL privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare de pe raza municipiului Buzău 
 HCL pentru aprobarea structurii organizatorice, funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău
 HCL privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinată închirierii şi eliberată pe parcursul folosirii
 HCL pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea Comercială ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău a parcărilor publice din municipiul Buzău
 HCL pentru validarea Dispoziţiei nr. 170/2015 privind stabilirea cuantumului salariilor de bază ale personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău
 HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Ediţiei a VI-a a Cupei Liceelor Focus Tv

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind reducerea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind constatarea renunţării la mandat şi revocarea unor membrii ai comisiei de cenzori, precum şi desemnarea auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 HCL privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRAGAICA – 2015”
HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Lucrări de construcţii – Grup Sanitar în extensie la Şcoala gimnazială Mihail Kogălniceanu, Strada Transilvaniei nr. 313, municipiul Buzău, judeţul Buzău”
HCL pentru aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău

86/28.05.2015 

HCL privind reorganizarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” prin preluarea Casei de Cultură „Ion Caraion” Buzău, precum şi abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 75/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 HCL pentru aprobarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare care urmează a fi distribuite raţionalizat în situaţii deosebite
 HCL pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „URBIS-SERV” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea tuturor dosarelor formulate în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi
 HCL pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc L2, parter, bloc E8, parter şi demisol şi bloc E1, parter
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent extinderii şi accesului separat la spaţiul comercial situat în municipiul Buzău,strada Unirii, blocul 8D, apartament 1
HCL pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a imobilului situat în municipiul Buzău, strada poet T. Neculuţă, nr. 30, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 şi a Grădiniţei cu Program Normal “Pinochio”
 HCL pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului arabil proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Dorobanţi, în tarlaua 61, parcela 3

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale a Consiliului Elevilor
HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al campionatului de minifotbal „CUPA CARTIERELOR”
HCL pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de personal şi a ştatului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 HCL privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Buzau 2008 „, pentru aprobarea stabilirii ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor la apa potabilă şi canalizare – epurare practicate de Societatea Comercială ” Compania de Apă ” S.A. Buzău, pe aria de operare de la data de 01 iulie 2015
HCL pentru modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reţele exterioare alimentare cu apă, canalizare menajeră, instalaţii electrice şi termice în incinta Colegiului Naţional B.P.Haşdeu, municipiul Buzău, judeţul Buzău”

100/26.06.2015 

HCL privind aprobarea unui schimb de locuinţă, precum şi a repartizării a două locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe, eliberate pe parcursul folosirii
(caracter normativ)

 HCL pentru aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Buzău 

       ►  ANEXA – Nomenclator stradal
 HCL privind modificarea Hotărârii nr. 86 din 28 mai 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind reorganizarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” prin preluarea Casei de Cultură „Ion Caraion” Buzău, precum şi abrogarea unor articole din Hotărârea nr, 275 din 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 HCL pentru aprobarea “Proiectului de management cultural“ al Centrului cultural “Alexandru Marghiloman“ Buzău
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Depozitului, nr. 13
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 16 H, parter
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent garajelor situate în municipiul Buzău, cartier micro 3 Unirii Nord, adiacent blocurilor E1, E2 şi E3
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Unirii, nr. 4 A
 HCL pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire anexa a exploatatiilor agricole menita sa adaposteasca utilaje si masini agricole, tarlaua 6, parcela 18, intravilan municipiul Buzău, judetul Buzău”, precum si a regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societătii Comerciale „Agrisan” S.R.L., cu sediul social in comuna Pietroasele, satul Sarânga, judeţul Buzău
 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2015

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II lea 2015, precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015
HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice “Reabilitare, modernizare fântână arteziană din Piaţa Dacia, municipiul Buzău”
HCL privind aderarea comunei Săhăteni, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
 HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative sub deviza „Artişti Plastici Buzoieni la Palatul Parlamentului”

114/30.07.2015 

(caracter normativ)
HCL privind aprobarea tarifului pentru ora de manoperă pe categorii de activităţi practicate în calculul situaţiilor de plată şi a devizelor de lucrări de S.C. „Prestcom Serv” S.A. Buzău

115/30.07.2015 

(caracter normativ)
HCL privind aprobarea tarifelor percepute de S.C. „Trans-Bus” S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică

116/30.07.2015 

HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 a Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
 HCL pentru atribuirea denumirii unei artere de circulaţie din municipiul Buzău
 HCL pentru acordarea avizului în vederea atribuirii unei denumiri imobilului de interes judeţean situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 3
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter
 HCLprivind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului exclusiv aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Olteţului lângă blocul 4A (4B)
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului exclusiv aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc C1, parter
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă
 HCL privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
 HCL privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
 HCL pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a imobilului “Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale” proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Jupiter, nr. 3 – piaţa Micro 5

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015
HCL pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 70/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău
HCL pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2015
 HCL privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţat din bugetul local şi de la bugetul de stat din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 – 2016
HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „CT1 Micro XIV – Racord la reţeaua de transport a SACET Buzău” municipiul Buzău, judeţul Buzău
HCL privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale “Urbis- Serv” S.R.L. Buzău

132/27.08.2015 

HCL pentru aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău în perioada 2006 – semestrul I 2015, prin prestarea serviciilor publice de de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 2 A, parter
 HCL pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cucu Lucian – Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 16 H, parter
 HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, zona pasajului de cale ferată Buzău – Nehoiaşu
 HCLpentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren arabil proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe strada Transilvaniei nr. 516
 HCL pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A
HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Extindere reţea iluminat public în municipiul Buzău, judeţul Buzău”

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015

140/24.09.2015

HCL pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu bunuri pentru iluminatul public

141/24.09.2015

HCL pentru completarea inventarului bunurilor  care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu „Reţea de distribuţie apă şi branşamente pe strada Hipodrom”
 HCL privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 – 2016
HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Competiţiei Romstal Europa Top 10 Juniori şi Cadeţi
HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al participării sportivului Lefter Costin-Cătălin legitimat la C.S. SHIN-DO la Campionatul Mondial Unificat  WTKA – WKA

145/24.09.2015

HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului BLUZĂU 20
 HCL privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului TOP T 2015
 HCL privind aprobarea unei creşteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul creşelor din municipiul Buzău
 HCL pentru atribuirea de denumiri unor artere de circulaţie din municipiul Buzău
(caracter normativ)
 HCL privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău  pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii
 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 25
HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie – decembrie  2015

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind  virarea unor credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015

153/06.10.2015

HCL pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea nr. 70/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău
(caracter normativ)
HCL pentru  aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III lea precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015

155/28.10.2015

HCL privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale

156/28.10.2015

HCL privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

157/28.10.2015

HCL privind aprobarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordate personalul poliţiei locale

158/28.10.2015

 HCL privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinată închirierii şi eliberată pe parcursul folosirii

159/28.10.2015

 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în semestrul II 2015 şi în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău

160/28.10.2015

 HCL privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 147/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

161/28.10.2015

 HCL pentru aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău

162/28.10.2015

 HCL privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor – ediţia 2015/2016

163/28.10.2015

 HCL privind aprobarea programului de practicare a patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău
(caracter normativ)
 HCL privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

165/28.10.2015

 HCL pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău

166/28.10.2015

 HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, la parterul blocului 17

167/28.10.2015

 HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar

168/28.10.2015

 HCL privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

169/28.10.2015

 HCL pentru aprobarea vânzării directe către chiriaşul Lazăr Elena, a locuinţei proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în b-dul Gării, nr. 37

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind  aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 25.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
171/26.11.2015  HCL pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015
 172/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău
 173/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău
 174/26.11.2015 

(caracter normativ)
HCL privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică
 175/26.11.2015 

(caracter normativ)
HCL privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
 176/26.11.2015 
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Olteţului nr. 4
 177/26.11.2015 
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr. 97
 178/26.11.2015 
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr. 109 A
 179/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, pentru Tribunalul Buzău
 180/26.11.2015 
HCL privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ”Turism Briant” S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare turistică, precum şi aprobarea contractului de asociere în participaţiune
 181/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului comercial Bazar
 182/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, prin atribuire directă, către Compania Naţională Poşta Română S.A. Bucureşti, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire
 183/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Merişan Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău
 184/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Ferme Com” S.R.L. Verneşti, judeţul Buzău, a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Olteţului, lângă blocul 4A (4B)
 185/26.11.2015 
HCL pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „O Şansă în Plus” S.R.L., cu sediul social în comuna Stîlpu, satul Stîlpu nr. 239, Corp C.1, etaj 1, judeţul Buzău a terenului aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, cartier micro 12, strada Mareşal Al. Averescu, fără număr

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de municipiul Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
HCL privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul “Reabilitare Corp 6 – Colegiul National B.P. Hasdeu, Municipiul Buzău”, SMIS 53541 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
HCL pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015
HCL privind aprobarea achiziţionării a patru autoturisme în sistem leasing financiar, pe o perioadă de 12 luni
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
HCL pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2016 a Fundaţiei pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”
HCL pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2016 a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă Romănia – Filiala Buzău
(caracter normativ)
HCL pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL privind prorogarea pentru anul 2016 a termenului de aplicare a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a căror pază şi siguranţă civică se asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale
HCL privind modificarea unui articol din Hotărârea nr. 5/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi modificarea şi completarea unor prevederi din contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 843 din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
HCL pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău
HCL privind aprobarea unor creşteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul creşelor din municipiul Buzău, începând cu 01 decembrie 2015
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a drumului public situat în municipiul Buzău, adiacent străzii Primăverii
HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare, în scopul difuzării de film cinematografic, a cinematografului „Dacia” situat în municipiul Buzău, Piaţa Dacia nr. 1
HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2016
HCL privind soluţionarea cererii pentru eliberarea unui certificat de urbanism

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:31

Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Loading