Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 2016

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:31

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

 1/28.01.2016

HCL pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
HCL pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2016
HCL privind neaplicarea la nivelul municipiului Buzău a acordării unor facilităţi fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, în cazul obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local
HCL privind modificarea şi completarea unor prevederi din contractul de vânzare –cumpărare a energiei termice nr. 846 din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Energy” SA Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 4/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL privind eliberarea domnului Baciu Gabriel – Paul din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2016 de una din persoanele majore apte de muncă din familiile, beneficiare de ajutor social
HCL pentru aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pe anul 2016
HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2016 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău
HCL pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din municipiul Buzău
HCL privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
HCL privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând municipiului Buzău şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor adăposturi de apărare civilă, situate în municipiul Buzău str. Dorobanţi, bloc D15, subsol şi cartier Broşteni, bloc J1, subsol
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor construcţii provizorii – locuinţe de necesitate tip container
HCL pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Dragomir Nattric” S.R.L. Buzău, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc B4 – B5, parter
HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri proprietate publică, situate în municipiul Buzău, pentru amplasare chioşcuri difuzare presă

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

17/25.02.2016

HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău

18/25.02.2016

HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău

19/25.02.2016 

(caracter normativ)
HCL privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău şi a preţului local de facturare la populaţie

20/25.02.2016 

HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ”Piete, Târguri şi Oboare” SA Buzău

21/25.02.2016 

HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
HCL pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău

23/25.02.2016 

HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău

24/25.02.2016 

(caracter normativ)
HCL privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
HCL privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Societății Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
HCL pentru modificarea facilităţilor oferite de Societatea Comercială ”RER Ecologic Service” SA Buzău pe perioada de derulare a contractului de concesiune nr. 3450/2006
HCL privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice
HCL privind modalitatea de identificare a beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate
HCL privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău

30/25.02.2016 

HCL pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău

31/25.02.2016 

HCL pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău

32/25.02.2016 

HCL privind majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016 în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniţă

33/25.02.2016 

HCL privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2016, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat

34/25.02.2016 

HCL privind încheierea contractelor de închiriere pentru patru unităţi locative cu destinaţie de locuinţe sociale de necesitate

35/25.02.2016 

HCL privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Centrală termică”, Liceul Tehnologic „Costin Neniţescu”, str. Transilvaniei nr. 134, municipiul Buzău
HCL pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu „Reţea de distribuţie apă şi branşamente pe strada Aerodromului”

37/25.02.2016 

HCL privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

38/25.02.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a drumului situat în municipiul Buzău, tarlaua 37, parcela 682

39/25.02.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 16.B, mezanin

40/25.02.2016 

HCL privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

41/25.02.2016 

HCL pentru aprobarea modificării şi completării anexei nr. 2 la Hotărârea nr.180/2015 a Consiliui Local al Municipiului Buzău, privind asocierea în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ”Turism Briant” S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare turistică, precum si aprobarea contractului de asociere in participatiune

42/25.02.2016 

HCL privind transferul terenului situat în intravilanul municipiului Buzău, cu numărul cadastral 65306, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului

43/25.02.2016 

HCL privind aprobarea acordării dreptului de a executa o reţea subterană şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău

44/25.02.2016 

HCL privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. în vederea transformării în operator regional

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

45/07.03.2016

HCL privind aprobarea exercitării atribuţiilor conferite de lege ale primarului municipiului Buzău de către un viceprimar

46/07.03.2016 

HCL a acţionarului unic privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău în vederea transformării în operator regional de transport rutier de persoane
HCL pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017

48/31.03.2016 

HCL pentru modificarea Hotărârii nr. 6/ 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău

49/31.03.2016 

HCL pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2016
HCL privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

51/31.03.2016 

HCL pentru actualizarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău
HCL privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport APOTRANS S.R.L. pentru angajaţii Societăţii Comerciale „BOROMIR PROD” S.A. Buzău
HCL privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SAVTRANS S.R.L. pentru angajaţii S.C. NEWTEX COMPANY S.R.L., respectiv Societatea Comercială „AGRANA ROMÂNIA” S.A.
HCL pentru aprobarea numirii unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
HCL pentru completarea Hotărârii nr. 79/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău și stabilirea indemnizației lunare a membrilor neexecutivi
HCL pentru aprobarea planului de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 2016 – 2020
HCL pentru revocarea Hotărârii nr. 16/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri proprietate publică, situate în municipiul Buzău, pentru amplasare chioşuri difuzare presă

58/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenului aferent acesteia situate în complexul comercial Micro XIV, strada Aleea Scolilor, municipiul Buzău

59/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada N. Bălcescu, bloc 3A, parter

60/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 401bis

61/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Democraţiei nr. 43 bis

62/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 39

63/31.03.2016 

HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul B 17, parter
HCL privind transferul terenului situat în intravilanul municipiului Buzău, cu numărul cadastral 60408, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului

65/31.03.2016 

HCL pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Crăciun Costică a terenului proprietate privată a municipiului, aferent extinderii şi accesului separat la cabinetul medical situat în municipiul Buzău, strada Obor, bloc 5, scara B, parter, limitrof apartamentului cu nr. 4

66/31.03.2016 

HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – mai 2016

67/31.03.2016 

HCL privind aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău

68/31.03.2016 

HCL privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
69/28.04.2016 HCL privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015

70/28.04.2016  HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău

71/28.04.2016  HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
72/28.04.2016   HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău

73/28.04.2016   HCL privind stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
74/28.04.2016   HCL privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
75/28.04.2016  HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
76/28.04.2016 

(caracter normativ)

HCL privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
77/28.04.2016  HCL pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016
78/28.04.2016  HCL privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2015” unor personalităţi cu merite deosebite
79/28.04.2016  HCL privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea organizării Festivalului internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a V-a, în perioada 6-8 mai 2016
80/28.04.2016  HCL privind organizarea şi funcţionarea tărgului de vară „DRAGAICA – 2016”
81/28.04.2016  HCL privind modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local
82/28.04.2016  HCL privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
83/28.04.2016  HCL privind trecerea unui mijloc fix aflat în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia
84/28.04.2016  HCL privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia
85/28.04.2016  HCL privind aprobarea acordării dreptului de a executa o reţea subterană pe un teren proprietate publică a Municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
86/28.04.2016  HCL privind aprobarea acordării dreptului de a executa două reţele subterane şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
87/28.04.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, tarlaua 37, parcela 682
88/28.04.2016  HCL pentru revocarea Hotărârii nr. 48/2016 prin care se modifică Hotărârea nr. 6/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân
89/28.04.2016  HCL privind aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11
90/28.04.2016  HCL privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Ionescu Constantin
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
91/26.05.2016 HCL pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
92/26.05.2016  HCL privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
93/26.05.2016  HCL privind revocarea, precum şi numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
94/26.05.2016   HCL privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
95/26.05.2016 

(caracter normativ)

HCL pentru modificarea art.1, alin. (1) din Hotărârea nr. 76/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
96/26.05.2016   HCL privind aprobarea acordării suplimentului postului, precum și a suplimentului treptei de salarizare funcționarilor publici care au lucrat în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău în perioada 01.01.2004-23.10.2008
97/26.05.2016  HCL privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţie de locuinţă socială de necesitate
98/26.05.2016 

(caracter normativ)

HCL privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 167/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar
99/26.05.2016 

(caracter normativ)

HCL pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului Buzău
100/26.05.2016  HCL privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport „Trans Expres” S.R.L. pentru angajaţii Societăţior Comerciale „Avicola” S.A., respectiv „Alison Hayes” S.R.L. Buzău
101/26.05.2016  HCL pentru aprobarea rectificării bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
102/22.06.2016 HCL privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
103/22.06.2016  HCL privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al Municipiului Buzău
104/22.06.2016  HCL privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Buzău
105/22.06.2016   HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile iunie – august 2016
106/22.06.2016  HCL privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău
107/22.06.2016   HCL privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
108/01.07.2016 HCL privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, în sensul înlăturării oricărei şi tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege acţionarului majoritar
109/01.07.2016  HCL privind aprobarea efectuării unui audit juridic şi economico-financiar al Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău în beneficiul municipiului Buzău, în calitate de acţionar majoritar al acesteia, pe cheltuiala societăţii, pentru perioada 2008 – 2016
110/01.07.2016  HCL privind revocarea mandatului domnului Stefan Nedelcu de repezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a domnului Lucian Alexandru Sălcuţan
111/01.07.2016   HCL privind împuternicirea expresă a reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău să convoace şi să ţină în orice formă legală adunări generale ale acţionarilor acestei societăţi
112/01.07.2016  HCL privind aprobarea efectuării unui audit juridic şi economico-financiar al obligaţiilor prezente şi al activităţii Primăriei Municipiului Buzău pentru perioada 2008 – 2016
113/01.07.2016   HCL privind revocarea mandatului reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” şi numirea domnului Primar Constantin Toma în această calitate
 114/01.07.2016   HCL privind aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
  115/15.07.2016   HCL pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată

 116/15.07.2016   HCL privind dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău
 117/15.07.2016   HCL privind suspendarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Buzău
 118/15.07.2016   HCL privind aprobarea încetării contractului de cooperare nr. 1.349/20.03.2009 perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială „MM Expert Media” S.R.L. Buzău
 119/15.07.2016   HCL privind aprobarea încetării contractului de cooperare nr. 20.176/17.10.2008 perfectat între municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Elcar Gid” S.R.L. Buzău
 120/15.07.2016   HCL pentru revocarea Hotărârii nr. 156/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 121/15.07.2016   HCL pentru elaborarea unui nou plan de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 2016 – 2020
 122/15.07.2016   HCL pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea nr. 89/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11
 123/15.07.2016   HCL privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 14637 situat în municipiul Buzău, Parcul Tineretului
 124/15.07.2016   HCL privind revocarea Hotărârii nr. 92 din 26 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
125/28.07.2016  HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2016 precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016
126/28.07.2016  HCL privind aprobarea încetării programului de practicare a patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău pentru luna decembrie 2016
127/28.07.2016  HCL pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost Buzău
128/28.07.2016  HCL privind revocarea mandatului reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” şi numirea domnului Primar Constantin Toma în această calitate
129/28.07.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenului aferent acesteia situate în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, bloc 17, parter
130/28.07.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29.C, parter
131/28.07.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8
132/28.07.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Rahovei nr. 37
133/28.07.2016  HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P5, parter
134/28.07.2016  HCL privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău
135/28.07.2016  HCL privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora
136/28.07.2016  HCL privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
137/28.07.2016  HCL privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numărul cadastral 66114 situat în municipiul Buzău, tarlaua 37, parcela 682
138/28.07.2016  HCL privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65937 situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271
139/28.07.2016  HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a parcărilor publice din municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind participarea municipiului Buzău cu suma de 80 mii lei, la evenimentele dedicate Aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Armatei a -2-a

141/25.08.2016

 HCL privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății  Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău

142/25.08.2016

 HCL privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017
Buletine de vot
Anexe

143/25.08.2016

 HCL privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

144/25.08.2016

 HCL pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău
Anexa

145/25.08.2016

 HCL pentru completarea Hotărârii nr. 135/ 2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora

146/25.08.2016

 HCL pentru modificarea articolului 5 din Hotărârea  nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente

147/25.08.2016

 HCL privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău
Anexe

148/25.08.2016

 HCL privind aprobarea planului de acţiune pentru gestionarea şi reducerea zgomotului ambiental pentru municipiul Buzău
Plan de actiune

149/25.08.2016

 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Primăverii, nr. 5

150/25.08.2016

 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17

151/25.08.2016

 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente garajelor situate în municipiul Buzău pe b-dul N. Bălcescu, limitrof cimitirului „Dumbrava”

152/25.08.2016

 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a drumului situat în municipiul Buzău, adiacent Galleriei Mall Buzău

153/25.08.2016

 HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Victoriei nr. 78

154/25.08.2016

 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile  septembrie – noiembrie 2016

155/25.08.2016

 HCL privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău
Organigrama
Stat de functii

156/25.08.2016

 HCL privind instituirea taxei de reabilitare termică și stabilirea mecanismului de recuperare la bugetul local a contribuției beneficiarilor finali ai lucrarilor de reabilitare termică, a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale

157/25.08.2016

 HCL privind participarea Unității Administrative Teritoriale municipiul Buzău în calitate de solicitant la depunerea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 “Dezvoltare Locală Integrată (360°) în comunitățile marginalizate rome, AP 4/PI 9.ii/OS 4.1.
Anexa

158/25.08.2016

 HCL privind aprobarea contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea  înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 si a actului aditional privind aportul financiar si material al partilor in cadrul asocierii
Contract de asociere

159/25.08.2016

 HCL pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie Romano” Buzău

160/25.08.2016

 HCL pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială Concas S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent lucrărilor de construire „Ansamblu de locuinţe colective şi spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii”, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii nr. 203
 161/31.08.2016 
 HCL privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind analizarea hotărârii consiliului de administraț ie al Societăț ii Comerciale “Prestcom Serv” S.A Buzău cu privire la solicitarea de intrare în procedura de insolvenț a/reorganizare judiciară

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
HCL privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău precum şi în consiliul de administraţie al societăţii
HCL pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău precum şi împuternicirea domnului Sălcuţan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău
HCL privind propunerea de revocare a mandatului administratorului Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău şi numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă precum şi împuternicirea domnului Sălcuţan Alexandru Lucian să ducă la îndeplinire hotărârea privind propunerea de revocare a mandatului administratorului acestei societăţi şi de numire provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
HCL  privind modificarea a parţială H.C.L.M. 114/01 iulie 2016 pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL HCL privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora şi a unui schimb de locuinţe
HCL HCL pentru aprobarea prelungirii exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
HCL privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat din municipiul Buzău

171/29.09.2016 

(caracter normativ)
HCL privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu şi Independenţei (între strada Pompiliu Ştefu şi imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău

172/29.09.2016 

(caracter normativ)
HCL privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

173/29.09.2016 

(caracter normativ)
HCL pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău

174/29.09.2016 

(caracter normativ)
HCL pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor
HCL pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unor terenuri proprietate publică Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău
HCL pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Soufflet Malt România” S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent construcţiei „Corp administrativ”, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2
177/29.09.2016 
HCL pentru aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
HCL privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63631 situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 374
HCL pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1
HCL pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor reţele de alimentare cu apă potabilă
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, ce face legătura între D.N.10 şi proprietăţile adiacente acestuia, Tarlalele nr. 6, 7 şi 8
HCL HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, aflat în prelungirea arterei de circulaţie existentă, cu denumirea de “Intrarea Plaiului”
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Buzău – Vadu Paşii
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului nr. 101
HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului nr. 111
HCL privind modificarea în parte a Hotărârii nr. 135/28 iulie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora
HCL pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire locuinte colective, strada Grigore Alexandrescu, nr. 8bis, municipiul Buzău, judeţul Buzău”
HCL privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Buzău
HCL privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău
HCL pentru desemnarea unei persoane mandatate să voteze în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. “Prestcom Serv” S.A., convocată de administratorul judiciar la data de 30.09.2016 pentru desemnarea administratorului special, care va avea atribuţiile prevăzute de art. 56, alin. (1) din Legea nr. 85/2014
HCL privind modificarea si completarea Hotărârii 161/2016 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
HCL privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de-a X-a ediţii a Bienalei Internaţionale „Ion Andreescu”
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
193/18.10.2016 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016
194/18.10.2016 Hotărâre privind validarea unei dispoziţii emise de primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016
195/18.10.2016 Hotărâre privind aderarea Municipiului Buzău la Convenția Primarilorangajament voluntar al autorităților locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de acțiune pentru promovarea eficienței energetice și a energiei durabile
196/18.10.2016 Hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea nr. 176/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială “Soufflet Malt” România S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent construcţiei „Corp administrativ”, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2
197/27.10.2016 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Cristea Mariana
198/27.10.2016 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Hudiţoiu Bogdan – Florin
199/27.10.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
200/27.10.2016 Hotărâre privind eliberarea domnului Nedelcu Ștefan din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Urbis Serv ” S.R.L Buzău
201/27.10.2016 Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
202/27.10.2016 Hotărâre privind aderarea comunelor Valea Sălciei, Florica, Năieni, Cozieni, Padina , Mărgăriteşti și Movila Banului judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008″precum și modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
203/27.10.2016 Hotărâre pentru modificarea punctului nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 136/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată de Hotărârea nr. 146/2016, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
204/27.10.2016 Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere, a fişei locative şi a fişei de calcul, al cuantumului chiriei şi coeficienţilor care stau la baza recalculării acestor chirii, pentru unităţile locative din blocurile A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău
205/27.10.2016 Hotărâre pentru avizarea documentaţiei de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni pe traseul 2M Buzău-Săpoca
206/27.10.2016

(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Buzău
207/27.10.2016 Hotărâre privind aprobarea transferului drumului în suprafaţă de 13.833 m.p., situat în municipiul Buzău, în tarlaua 19, zona D.N. 10 Buzău – Braşov, cu numărul cadastral 60946, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Buzău
208/27.10.2016 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
209/27.10.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Concas” S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent lucrărilor de construire „Ansamblu de locuinţe colective şi spaţii pentru funcţiuni conexe locuirii”, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii nr. 203
210/27.10.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială ” General Consult ” S.R.L. Buzău, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, bulevardul Unirii, la parterul blocurilor 10C şi 10D
211/27.10.2016 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău a bunului imobil “Pădurea Crâng” din municipiul Buzău
212/27.10.2016 Hotărâre pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea nr. 90/2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc L2, parter, bloc E8, parter şi demisol şi bloc E1, parter
213/27.10.2016 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a imobilului „Sală de sport cu tribună de 180 locuri în Municipiul Buzău, Liceul cu program sportiv Iolanda Balasz Sotter, Micro 14, aleea Şcolilor nr. 1”
214/27.10.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Primăverii, nr. 5, pe care este edificată o construcţie
215/27.10.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenului aferent garajelor situate în municipiul Buzău, cartier micro 14, adiacent Grădiniţei nr. 7
216/27.10.2016 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
217/27.10.2016 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
218/09.11.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
219/14.11.2016 Hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale”
220/14.11.2016 Hotărâre privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 2015-2020” al Municipiului Buzău
221/14.11.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău în anul 2017
222/14.11.2016 Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și aprobării liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale
223/14.11.2016 Hotărâre pentru completarea și înlocuirea componenței nominale a Comisiei pentru muncă și protecție socială a Consiliului Local al Municipiului Buzău
224/14.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
225/14.11.2016 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2016 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2016/2017
226/14.11.2016 Hotărâre privind înființarea “Clubului Seniorilor “ în cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” precum și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.  Anexa
227/14.11.2016 Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău
228/14.11.2016 Hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Buzău, ale Municipiului Buzău și ale Primarului Municipiului Buzău în litigiile prezente cu S.C „Compania de Apă” SA Buzău prevăzute în anexa 1 dar și în litigiile viitoare cu S.C “Compania de Apă” Buzău S.A.
229/24.11.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul structurii de management pentru gestionarea Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) finanțate prinProiectul privind învățământul secundar (ROSE)
230/24.11.2016 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău
231/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea modelului legitimației primarului municipiului, a viceprimarilor și a consilierilor locali, precum şi a modelului semnului distinctiv al calității acestora. Anexa Legitimatii
232/24.11.2016

(caracter normativ)
Hotărâre privind taxa specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiară individual, fară contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
233/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea facilităţilor oferite de Societatea Comercială ”RER Ecologic Service” S.A Buzău pe perioada de valabilitate a Contractului de Concesiune nr. 3450/2006, astfel cum a fost prelungit prin Actul aditional nr. 1/2014
234/24.11.2016

(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău. Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4
235/24.11.2016 Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
236/24.11.2016 Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 18
237/24.11.2016 Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109
238/24.11.2016 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65.088 situat în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A
239/24.11.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 181-187
240/24.11.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent căii de acces din aleea Dumbrava la imobilul cu nr. 9 B
241/24.11.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 368
242/24.11.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 1 A, precum şi aprobarea vânzării acestui teren către Societatea Comercială ” Zahiu Elva ” S.R.L. Buzău
243/24.11.2016 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul C2
244/24.11.2016

(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271, lotul 2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire
245/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Pîslaru Simona – Cătălina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 156, cartier Orizont
246/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Simion Alexandru a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 17, cartier Orizont
247/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Simion Bogdan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 19, cartier Orizont
248/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stănică Daniel Laurenţiu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 128, cartier Orizont
249/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Drăgoi Gina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 176, cartier Orizont
250/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Moiseanu Cristina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 158, cartier Orizont
251/24.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Bîrcă Ciprian – Mihail a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 136, cartier Orizont
252/24.11.2016 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2016 – februarie 2017
253/24.11.2016 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisiile de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
254/07.12.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
255/07.12.2016 Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, Direcţiei Poliţie Locală şi Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
256/07.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier Aleea Plopilor, strada Rahovei, strada Viilor, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
257/07.12.2016 Hotărâre  privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Alianţa Culturală pentru Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de a II-a ediţii a festivalului-concurs pentru elevi „Talentul din liceu se-ARaTĂ”
258/21.12.2016 Hotărâre pentru rectificarea bugetului şi validarea Dispoziţiei nr. 1.049/09.12.2016 privind majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016
259/21.12.2016

(caracter normativ)

Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
260/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
261/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău
262/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
263/21.12.2016 Hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2016
264/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier strada Izvor, Fundătura Viilor, Intrarea Pescăruş, Aleea Luncii, Aleea Pajurei, Intrarea Plaiului şi strada Rahovei-tronsonul cuprins între străzile Primăverii şi Dorobanţi, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
265/21.12.2016 Hotărâre pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România – Filiala Buzău –
266/21.12.2016 Hotărâre privind subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”
267/21.12.2016 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului local al Muncipiului Buzău
268/21.12.2016 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui membru provizoriu din consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
269/21.12.2016 Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
270/21.12.2016 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău
271/21.12.2016 Hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
272/21.12.2016 Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău a unui spaţiu situat în incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” din municipiul Buzău
273/21.12.2016

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, adiacent nr. 17, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire
274/21.12.2016

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unei părţi din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 1 (actual nr. 5)
275/21.12.2016

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, şoşeaua Buzău – Vadu Paşii
276/21.12.2016

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
277/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Ion Diana Viorela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 242, cartier Orizont
278/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Duţă Bogdan Corin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 6, cartier Orizont
279/21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire bază sportivă pentru practicare tenisului de câmp, Şoseaua Brăilei, nr. 62, tarlaua nr. 54,parcela 866,număr cadastral 65335, municipiul Buzău, judeţul Buzău”
280/21.12.2016 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2016

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:31

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading