Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2017

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 202120222023

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:30

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/16.01.2017 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016
2/16.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
3/16.01.2017 Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
4/16.01.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
5/16.01.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str.col.Ion Buzoianu, nr.109
6/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
7/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una din persoanele majore apte de muncă din famillile, beneficiare de ajutor social
8/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău
9/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Restaurarea Domului Central din Cimitirul Eroilor – municipiul Buzău, judetul Buzău”
10/26.01.2017 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău
11/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.201/2016 privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
12/26.01.2017 Hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
13/26.01.2017 Hotărâre privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
14/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piaţa Teatrului
15/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35A
16/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 148, cartier Orizont
17/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Vlad Cosmin-Mihai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 68, cartier Orizont
18/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 66, cartier Orizont
19/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 8, cartier Orizont
20/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal, „Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului Turistic si Cultural de Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr.40, municipiul Buzău, judeţul Buzău (fostul Spital „I.C.Brătianu”) municipiul Buzău, judeţul Buzău”
21/26.01.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
22/26.01.2017 Hotărâre privind împuternicirea persoanei care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău
23/26.01.2017 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
24/02.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2017 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
25/02.02.2017 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, în vederea  initierii/analizării/ parcurgerii procedurilor legale privind sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT – Municipiul Buzău, preluată în sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
26/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA)
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
27/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
28/23.02.2017 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion
29/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local privind implementarea unei platforme de management educaţional în scopul monitorizării şi creşterii performanţei şcolare pentru nivelurile de şcolarizare primar, gimnazial, profesional şi liceal
30/23.02.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Ionescu Maria
31/23.02.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău
32/23.02.2017 Hotărâre privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant
33/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a Actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii
34/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
35/23.02.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
36/23.02.2017 Hotărâre privind aderarea comunei Cilibia, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
37/23.02.2017 Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora
38/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 237 – 239b, denumită ”Intrarea Transilvaniei”
39/23.02.2017 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007–2013 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
40/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
41/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „MCM Petrol” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent pompei distribuţie şi rezervorului motorină, situate în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 107
42/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
43/23.02.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru
perioada martie – mai 2017
44/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor
45/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea prin diminuare a preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru agenţii economici, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
46/23.02.2017 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141-142, aflat în domeniul public al Municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
47/22.03.2017 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău şi să voteze în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017
48/22.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 – 2020
49/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional
50/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare
51/28.03.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017
52/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
53/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017
54/28.03.2017 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare
55/28.03.2017 Hotărâre privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Buzău
56/28.03.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017
57/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2017
58/28.03.2017 Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală
59/28.03.2017 Hotărâre privind procedura de eliberare a abonamentelor pentru persoanele care beneficiază de reduceri şi gratuităţi pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Buzău
60/28.03.2017 Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport “DUBLU G”  S.R.L.
61/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2017
62/28.03.2017 Hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău
63/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
64/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
65/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unor spaţii cu destinaţia sediu partid, situate în municipiul Buzău, strada Unirii Nord, bloc 20, parter, strada Unirii Nord, bloc 22, parter şi strada Uniri, bloc B13-B14, parter
66/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203, bloc C1, parter
67/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „IRISH SPORTS” SRL Buzău
68/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere de circulaţie din municipiul Buzău
69/28.03.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Industriilor, adiacent nr. 17

70/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în  b-dul Unirii, lângă blocul C2, micro 3
71/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Miclea Ovidiu Costin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiei situată în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A
72/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Neagu Alexandra Arabela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 248, cartier Orizont
73/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenele Hîrsu Valentina  şi Alexandrescu Elena – Georgeta a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8
74/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Mărăcineanu Neculae şi Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producţie, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5
75/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Nica Maria a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P 5, parter
76/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Panait Elena, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în  municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29 C, parter
77/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, str. Pietroasele, nr. 15
78/28.03.2017 Hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil , respectiv dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 66763 situat în municipiul Buzău, str. Aleea Sporturilor
79/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc 20 și bloc 22
80/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor  spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc E1 și bloc E2
81/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, bloc B13 parter și adiacent blocului B14
82/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unui imobil situat pe aleea Castanilor, nr. 3
83/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, limitrof Parohiei Sfântul Spiridon
84/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
85/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi în vederea înscrierii acestora în cartea funciară
86/28.03.2017 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
87/28.03.2017 Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale a Comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău
88/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în Şoseaua Nordului
89/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
90/12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Autorităţii Urbane a municipiului Buzău
91/12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Acordului de Delegare a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020
92/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
93/28.04.2017 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului e personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016
94/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
95/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
96/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
97/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
98/24.04.2017 Hotărâre privind eliberarea domnului Sava George din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Ecogen Energy” S.A. Buzău
99/28.04.2017 Hotărâre privind eliberarea doamnei Preda Anișoara din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
100/28.04.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe Târguri și Oboare” S.A Buzău
101/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
102/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 2016-2030”
103/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzău”
104/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal Al.Averescu din municipiul Buzău”
105/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Județul Buzău”
106/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
107/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău
108/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău
109/28.04.2017 Hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzău
110/28.04.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
111/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „DIFCART” S.A. Buzău
112/28.04.2017 Hotărâre pentru prelungirea dreptului de folosință cu titlu gratuit, a Casei Județene de Pensii Buzău, asupra unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18
113/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare  a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
114/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare  a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
115/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis
116/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont
117/28.04.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
118/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale nr. 7 Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
119/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu,municipiul Buzău”
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
120/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
121/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
122/11.05.2017 Hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
123/11.05.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A Buzău
124/11.05.2017 Hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Ecogen Energy” S.A Buzău
125/11.05.2017 Hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L Buzău
126/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
127/11.05.2017 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică a Municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice
128/11.05.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Judeţean Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Noaptea Muzeelor 2017
129/11.05.2017 Hotărâre privind aderarea comunei Colţi, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
130/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii

131/11.05.2017

Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire Hipermarket; Amplasare container IMBISS comert produse tip fast-food, Amenajari exterioare in incinta : Rezerva PSI; Post Trafo; Imprejmuire parţiala ;Totemuri si elemente de signalistica ; Modificare functiune zona din Industrie si depozite in Institutii si Servicii” municipiul Buzău, județul Buzău
132/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcţii, birouri (supantă), dotări specifice activităţii propuse în incintă (împrejmuire, parcare, racorduri utilităţi)
133/26.05.2017 Hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite
134/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
135/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău
136/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public la nivelul municipiului Buzău
137/26.05.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017
138/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
139/26.05.2017 Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău aduse ca aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
140/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
141/36.05.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturall în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău – Buzz CEE – ediţia a II-a, 4 – 9 iulie 2017”
142/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului de interes public local Festivalul internaţional de muzică uşoară pentru
copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a VIa,
23 – 25 iunie 2017
143/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23″ în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă Rowmania/România naturală văzută din barcă” – ediţia a I-a, 8 – 9 iulie 2017
144/26.05.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă
din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local
145/26.05.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a
ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate
146/26.05.2017 Hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii
147/26.05.2017 Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
148/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu,municipiul Buzău”
149/26.05.2017 Hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1,
parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
150/26.05.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate
populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum
151/26.05.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind majorarea tarifului de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău
152/26.05.2017 Hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 si a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
153/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv „Tenis Club” Buzău
154/26.05.2017 Hotărâre pentru darea în administrare a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 5, către Poliţia Locală a Municipiului Buzău, pentru sediu
155/26.05.2017 Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere
156/26.05.2017 Hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Șah
157/26.05.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
158/11.05.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri de joacă
159/26.05.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a
terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate, pentru colectarea deşeurilor menajere
160/26.05.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom Romania Communications S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter
161/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de 7.064,00 m.p., situat pe şoseaua de centură, tarlaua 61
162/26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A
163/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 164, cartier Orizont
164/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Badea Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 25, cartier Orizont
165/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stana Cristel a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier Orizont
166/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Moiseanu Cristinel Felici a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 160, cartier Orizont
167/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Corciu Mariana a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont
168/26.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Lupan Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii şi accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc A1,
limitrof apartamentului 4
169/26.05.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2017
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

170/09.06.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2017”

171/09.06.2017

Hotărâre ppentru revocarea Hotărârii nr. 137 din 26 mai 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru acordarea unui mandat doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi, respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 şi, respectiv,13.06.2017
172/09.06.2017 Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 12.06.2017 şi, respectiv, 13.06.2017
173/09.06.2017 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 155 /26.05.2017 pentru darea unui teren în folosinţă gratuită Bisericii Parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, B – dul Nicolae Bălcescu pentru Curtea Bisericii şi activităţi de binefacere
174/09.06.2017 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 149 /26.05.2017 pentru închirierea spaţiului situat pe b-dul Unirii, cartier Micro 3 bloc E 1, parter pentru sediul partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
175/30.06.2017 Hotărâre pentru rectificarea bugetelor instituţiilor publice de asistentă socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău pe anul 2017
176/30.06.2017 Hotărâre privind desemnarea observatorului din partea consiliului local la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău
177/30.06.2017 Hotărâre privind numirea doamnei Gabriela Antonescu în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
178/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor din municipiul
Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora
179/30.06.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/31.07.2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului Buzău la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020”
180/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
181/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia Locală a municipiului Buzău
182/30.06.2017 Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău
183/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului
Buzău 2016-2023”
184/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1
185/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
186/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 4B D. Filipescu, Integral 1 şi Gerom 2 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
187/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea perfectării înlesnirii la plată a obligaţiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău cu depunerea ,în vederea eşalonării la plată, de garanţii imobiliare/mobiliare proprietatea privată ale regiei
188/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106 / 28.04.2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor /autovehiculelor /remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
189/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul N. Titulescu nr. 18
190/30.06.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
191/30.06.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, nr. 30, pe care sunt edificate construcţii
192/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „FRET COM” S.R.L. Buzău
193/30.06.2017 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
194/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter
195/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lăstunului nr. 101
196/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat în municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu, pentru programul ”Şcoală după şcoală”
197/30.06.2017 Hotărâre  pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău,  strada Păcii nr. 19
198/30.06.2017 Hotărâre privind stabilirea chiriei şi a coeficienţilor care stau la baza recalculării
acesteia pentru unităţile locative din blocurile A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
199/30.06.2017 Hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău
200/30.06.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea
“Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” din municipiul Buzău
201/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Banciu Larisa Mihaela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 1, cartier Orizont
202/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cojocaru Neculai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot A 51
203/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Păunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 126, cartier Orizont
204/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Şerbănică Victor Valentin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 132, cartier Orizont
205/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii Mihalache Răzvan Claudiu şi Şerbănică Cristina,a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 134 , cartier Orizont
206/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Dobrescu Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 142, cartier Orizont
207/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Cîmpeanu Stela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot D 143
208/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 144, cartier Orizont
209/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 146, cartier Orizont
210/30.06.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal privind “Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în strada Cuza Vodă nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei” din municipiul Buzău, judeţul Buzău
211/30.06.2017 Hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Buzău să îndeplinească toate formalităţile legale pentru realizarea reducerii cu 50% a tarifului apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzau de către Societatea Comercială ” Compania de Apă” S.A Buzău

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
212/27.07.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2017
213/27.07.2017 Hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la şedinţe
214/27.07.2017 Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali pentru perioada 2017 – 2020
215/27.07.2017 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 123/2017 privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
216/27.07.2017 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
217/27.07.2017 Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
218/27.07.2017 Hotărâre pentru aprobarea listei de investitii anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
219/27.07.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Colegiul Naţional B. P. Hasdeu în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „150 de ani de la înfiinţarea actualului Colegiu Naţional B. P. Hasdeu, şcoală reprezentativă a Buzăului”
220/27.07.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Bulevardul Culturii în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul Internaţional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediţia a II-a, 17 – 23 septembrie 2017
221/27.07.2017 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
222/27.07.2017 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare skate park din Parcul Tineretului, municipiul Buzău”
223/27.07.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
224/27.07.2017 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
225/27.07.2017 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării unor terenuri proprietatea Societăţii Comerciale ”Romcarbon” S.A. Buzău

226/27.07.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 78

227/27.07.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor nr. 3
228/27.07.2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
229/27.07.2017 Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 07.08.2017 şi,  respectiv, 08.08.2017
230/27.07.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Spiridon Magdalena Otilia a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 154, cartier Orizont
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
231/03.08.2017 Hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
Anexe
232/03.08.2017 Hotărâre  privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de
interes public local „Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor
buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne – Explorer „
233/24.08.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al instituţiilor de asistenţă socială, pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei bugetare în sistemul naţional de raportare a situaţiilor financiare
234/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, precum şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare la Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane fără Adăpost şi la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”
235/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2015
236/24.08.2017 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi plătită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
237/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Hair Redivivus în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2017”, 15 – 17 septembrie 2017
238/24.08.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzau
239/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău
240/24.08.2017 Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală ordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
241/24.08.2017 Hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, str. Granitului nr. 4
242/24.08.2017 Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Buzău – Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2, parter
243/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, gruparea de blocuri 6 E – H
244/24.08.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău
a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii
245/24.08.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
246/24.08.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a imobilului Piaţa Daciei
247/24.08.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 61731 situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18
248/24.08.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire centru medical Neurolife” str. Obor, nr.4, municipiul Buzău, judeţul Buzău
249/24.08.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire bloc de locuinţe colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale „Mecan Construct” S.A., cu sediul social în localitatea Pătârlagele, judeţul Buzău
250/24.08.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2017
251/24.08.2017 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
252/24.08.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.143/2016 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţíi Comerciale “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
253/24.08.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
254/24.08.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 5 al ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 25.08.2017, ora 11.00, şi respectiv, ora 11.30
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
255/05.09.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, pe anul 2017
256/05.09.2017 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al Municipiului Buzău
257/05.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea in vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice “GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT”CEI ŞAPTE PITICI” – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
258/05.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL
HENRI COANDĂ – CORP C2 (CORP TEHNIC)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
259/05.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL
HENRI COANDĂ – CORP C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”

260/05.09.2017

Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL
HENRI COANDĂ – CORP C5 (INTERNAT)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
261/05.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE –ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 – CORP C1”, ÎN CADRUL ROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
262/29.09.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
263/29.09.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2017 – 2018
264/29.09.2017 Hotărâre pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017
265/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Buzău în litigiile cu personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte litigii
266/29.09.2017 Hotărâre privind numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării Societăţii Comerciale „AQUAFOR” S.A. Buzău
267/29.09.2017 Hotărâre privind organizarea festivalului “Toamna Buzoiană” în perioada 04-08 octombrie 2017
268/29.09.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017
269/29.09.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Clubul Sportiv GTC Motorsport în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local GTC Trophy 2017, 12 – 15 octombrie 2017
270/29.09.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu S. C. King Promotion S.R.L. în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Gala de box profesionist, 30 octombrie – 03 noiembrie 2017
271/29.09.2017 Hotărâre privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
272/29.09.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare” S.A Buzău
273/29.09.2017 Hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
274/29.09.2017 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local al Municipiului Buzău şi Consiliul Local al Comunei Vintilă – Vodă, judeţul Buzău în vederea cofinanţării serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Vintilă Vodă
275/29.09.2017 Hotărâre privind aderarea comunelor Vîlcelele şi Bozioru, judeţul Buzău, prin consiliul
local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
276/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”
277/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire platforme îngropate pentru deşeuri menajere în municipiul Buzău”
278/29.09.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populaţie, agenţi economici/instituţii publice), practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
279/29.09.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău
280/29.09.2017 Hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport NICO DNR CORNEL S.R.L.
281/29.09.2017 Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 84/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia
282/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
283/29.09.2017 Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere
284/29.09.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77/2017 privind apobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 7
285/29.09.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 60950 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19
286/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
287/29.09.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8
288/29.09.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 25
289/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire sediu firmă, prestări servicii şi imprejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, municipiul Buzău, judeţul Buzău
290/29.09.2017 Hotărâre de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice “GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CEI ŞAPTE PITICI” – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice”
291/29.09.2017 Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
292/29.09.2017 Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C5 (Internat)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
293/29.09.2017 Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C4 (Şcoala Veche şi Şcoala Nouă)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
294/29.09.2017 Hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
295/29.09.2017 Hotărâre privind retragerea municipiului Buzău , în calitate de membru fondator prin Consiliul Local, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru”
296/29.09.2017 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu-Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
297/12.10.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare în sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A Buzău
298/12.10.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
299/12.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneş, str.Aerodromului şi Intrarea Aviaţiei din municipiul Buzău”
300/12.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Buzău
301/27.10.2017 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Ioniţă Victor -Ştefan şi declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
302/27.10.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ţăndărescu Ştefan
303/27.10.2017 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite
304/27.10.2017 Hotărâre privind numirea unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L Buzău
305/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ”Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
306/27.10.2017 Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei şi aprobării liniei de subvenţionare prioritară în domeniul asistenţei sociale
307/27.10.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău
308/27.10.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
309/27.10.2017 Hotărâre privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Buzău cu regim de caracter permanent şi funcţionare continuă, în vederea înlăturării consecinţelor negative
310/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare Stadion atletism şi refacere împrejmuire teren – b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzău”
311/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
312/27.10.2017 Hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 286/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului Buzau, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter
313/27.10.2017 Hotărâre privind transferul unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului
314/27.10.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare
315/27.10.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63.822 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142
316/27.10.2017 Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Buzău, a unor imobile restituite în baza Legii nr. 10/2001
317/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de exercitare a dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău pentru cumpărarea terenului indiviz situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”
318/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii Enache Luminiţa-Smaranda şi Enache Dan-Dumitru a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Griviţei nr. 8
319/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire staţie de distribuţie carburanţi” tarlaua 42, parcela 738, municipiul Buzău, judeţul Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
320/16.11.2017 Hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea
şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017
321/16.11.2017 Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ţăndărescu Ştefan în calitate de membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău
322/16.11.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Buzău în anul 2018
323/16.11.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/29.09.2017
324/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
325/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău
326/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti,
administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău
327/16.11.2017 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Municipiului Buzău, judeţul Buzău
328/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor din Piaţa Daciei, municipiul Buzău
329/16.11.2017 Hotărâre privind aprobarea repartizării pentru închirierea unei locuinţe de serviciu, situată în Municipiul Buzău, cartier Micro 14, bloc 14A, ap. 12, aflată în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzău
330/16.11.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.134 situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, LOT 1
331/16.11.2017 Hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru ieşirea din indiviziune, cu sultă, asupra cotei de 1/4 din imobilul situat în municipiul Buzău, b.dul N. Bălcescu, bl. 20A, ap.12, cotă care face parte din domeniul privat al municipiului Buzău
332/16.11.2017 Hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Buzău, a unor spaţii proprietate privată a municipiului Buzău
333/16.11.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului drum public, situat în intravilan, Aleea Moara cu Plopi
334/16.11.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate pentru colectarea deşeurilor menajere
335/16.11.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui spaţiu cu altă destinaţie situat în municipiul Buzău, strada Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
336/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17
337/16.11.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor, adiacent
imobilului cu nr. 35 A
338/27.10.2017 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Buzău
339/16.11.2017 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah
340/16.11.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal ” Extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău „, municipiul Buzău, judeţul Buzău
341/16.11.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018
342/16.11.2017 Hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău situat pe str. general Grigore Baştan, nr. 1 din municipiul Buzău
343/16.11.2017 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 3.871 situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan, nr. 1
344/16.11.2017 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2017 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2017/2018
345/29.11.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
Anexe HCL 345/2017
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
346/18.12.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017
Anexe
347/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare
348/18.12.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție a Trofeului „Buzăul Sportiv” de iarnă, 21 – 23 decembrie 2017
349/18.12.2017 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău
350/18.12.2017 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea Aviației din municipiul Buzău”
351/18/12/2017 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea Aviației din municipiul Buzău”
352/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Șoseaua Pogonele, tronson cuprins între S.C. Romrecycling S.R.L. și limita U.A.T. Municipiul Buzău”
353/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Construire monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău”
354/18.12.2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
Anexe
355/18.12.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a tuturor notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001
356/18.12.2017 Hotărâre privind aprobarea majorării onorariului avocatului colaborator Ionescu Gabriela
Expunere
Raport
357/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2018 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2018 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
358/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
359/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău
360/18.12.2017 Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
361/18.12.2017 Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, prin aport în numerar
362/18.12.2017 Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
363/18.12.2017 Hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
364/18.12.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
365/18.12.2017 Hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018 a Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”
366/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Cernăteşti, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
367/18.12.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău
368/18.12.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău
369/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
370/18.12.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor imobile reprezentând terenuri şi terenuri cu construcţie, situate în municipiul Buzău, strada Haiducului numerele: 2, 4, 6, 8, 11, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
371/18.12.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil reprezentând teren cu construcţie, situat în municipiul Buzău, strada Dreaptă nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
372/18.12.2017 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32
373/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale
374/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în aleea Dumbrava nr. 9 bis din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
375/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
376/18.12.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
377/18.12.2017 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al municipiului Buzău
378/18.12.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
379/18.12.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor
380/18.12.2017 Hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire și Cooperare între Municipiul Buzău, județul Buzău din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:30

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading