Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2018

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de aug. 7, 2020 @ 15:04

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/29.01.2018 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
2/29.01.2018 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Anica Mihai
3/29.01.2018 Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzau
4/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
Anexe
5/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al creşelor din Municipiul Buzău
Anexe
6/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
Anexe
7/29.01.2018 Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”
8/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul Buzău”
9/29.01.2018 Hotărâre privind realizarea repartizării unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
10/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală
11/29.01.2018 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
12/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău
13/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
14/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
15/29.01.2018 Hotărâre pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
16/29.01.2018 Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
17/29.01.2018 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei „Construire ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte” tarlaua 32, parcelele 430, 432 – 436,municipiul Buzău, judeţul Buzău
18/29.01.2018 Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Buzău
Anexe
19/29.01.2018 Hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău
20/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, strada Unirii, adiacent nr. 160, în vecinătatea blocului C2 din Micro 3
21/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 98 bis
22/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum de exploatare
23/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
24/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 64632, situat în strada Transilvaniei nr. 271 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea soţilor Băducu Dragoş Marian şi Băducu Veronica Luminiţa, cu domiciliul în strada Bucegi nr. 18 din municipiul Buzău, judeţul Buzău
25/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Vadu Paşii
26/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
27/29.01.2018 Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
28/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Anexe
29/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018
Anexe
30/15.02.2018 Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2017
31/15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
Anexă
32/15.02.2018 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018
33/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Anexe
34/15.02.2018 Hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial
Extras
Acord parteneriat
35/15.02.2018 Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii din municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu
36/15.02.2018 Hotărâre privind acordarea avizului pentru numirea în funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii drepturilor sale de salarizare
37/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018 ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
38/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
39/15.02.2018 Hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
40/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. Unirii – tronson Centura Buzău – Nord – Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău”
41/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta
42/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău
Anexă
43/15.02.2018 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
44/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea închirierii, fără licitaţie, a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc 6 E, H, Punctul Termic 40
45/15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.453 situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47
46/15.02.2018 Hotărâre pentru darea unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă gratuită parohiei „Sfânta Treime” Buzău – Simileasca din municipiul Buzău, pentru amenajarea unui cimitir parohial
47/15.02.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren intravilan situat în tarlaua 61, cu acces din strada Primăverii
48/15.02.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2018
49/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017
50/15.02.2018 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 8 și 9 ale ordinii de zi a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 20.02.2018, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
51/22.02.2018 Hotărâre privind aprobarea a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău” (Bloc 3A Hasdeu, Bloc 3B Hasdeu, Bloc Integral 1, Bloc 19A, Bloc 19B, Bloc 19F si Bloc 19G Unirii) în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, POR/2017/3/3.1/A/2/BI şi POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
Anexă
52/23.02.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00
53/27.02.2018 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/2018 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
54/26.03.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei Irina Vlăducă – Marghiloman
55/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi și a unor terenuri cu destinații alei acces, trotuare și parcări în vederea înscrierii acestora în cartea funciară

Anexă nr. 1
Anexă nr. 2
Anexă nr. 3

56/26.03.2018 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin emisiune de obligaţiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexă nr. 1
Anexă nr. 2

57/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
58/26.03.2018 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018, cu modificările ulterioare
59/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale pe anul 2018

Anexă

60/26.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău

Anexă

61/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
62/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”
63/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”
64/26.03.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind  modificarea tarifelor pentru  serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
65/26.03.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
66/26.03.2018 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
67/26.03.2018 Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
68/26.03.2018 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
69/26.03.2018 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
70/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vernești, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vernești, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
71/26.03.2018 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 67099 situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii
72/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
73/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Pompiliu Ștefu
74/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei alei de acces din strada Gogu Vicatus
75/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în vecinătatea celui înscris în cartea funciară nr. 67.099 cu nr. cadastral 67.099, tronsonul cuprins între Kaufland-Sud şi şoseaua Nordului
76/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indiviz, aferente construcţiilor Telekom Romania Communications S.A. situate în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR 2, parter
77/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Urziceni, nr. 27
78/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent unui spațiu comercial situat pe strada Unirii, bloc P8, parter, din municipiul Buzău
79/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței lângă blocul 1 Hașdeu
80/26.03.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00
81/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal ” Construire centru comercial cu funcţiuni conexe”, b-dul Unirii, nr. 10 municipiul Buzău, judeţul Buzău
82/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi  colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855, 14844, 61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
83/26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  municipiului Buzău  pe anul 2017
Raport primar
Raport la proiectul de hotărâre privind contul de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2017
Anexa 1
Anexa 1.1
Anexa 1.2
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5.1
Anexa 5.2
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 7.1
Anexa 7.2
Anexa 8
Anexa 9.1.1
Anexa 9.1.2
Anexa 9.2.1
Anexa 9.2.2
Anexa 10
Anexa 11
84/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul I- 2018 comparativ cu trimestrul I- 2017
Anexa 1
Anexa 2
85/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.28/15.02.2018
Anexa 3
Anexa 3/6
86/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
87/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
88/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău  
89/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea  studiului de fezabilitate  și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din municipiului Buzău”
90/26.04.2018 Hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  unor personalităţi cu merite deosebite
91/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019
Anexa
92/26.04.2018 Hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială Buzău
93/26.04.2018 Hotărâre pentru stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
94/26.04.2018 Hotărâre pentru punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești privind acordarea unei bonificații
95/26.04.2018  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
96/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia
97/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 378/2017 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
98/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea municipiului Buzău
99/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în bulevardul Nicolae Titulescu nr. 18
100/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018  privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea de facilități pentru acesta
101/26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 67.022, 67.111, respectiv 67.112
102/26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea alipirii a opt loturi de teren situate în municipiul Buzău, bulevardul Unirii
103/26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune pentru imobilul teren situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47
104/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, cu numărul cadastral  68.073, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „Prodinvest 94” S.R.L. Buzău
105/26.04.2018 Hotărâre privind declararea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil transmis din domeniul public al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în domeniul public al municipiului Buzău
106/26.04.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
107/26.04.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent  spaţiului  prestări servicii  situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii nr. 40
108/26.04.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Răchitei nr. 86 (Lot 11)  
109/26.04.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui imobil situat în municipiul Buzău, strada Căpitan Purcherea Laurenţiu (în acte strada Depozitului)
110/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
111/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
112/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
113/26.04.2018 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
114/26.04.2018 Hotărâre privind unele măsuri necesare în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
115/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Unirii nr. 1
116/26.04.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
117/18.05.2018 Hotărâre  privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru
118/18.05.2018 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 31/15 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
119/18.05.2018 Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019
120/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali

Anexa

121/18.05.2018 Hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău la unele activităţi gospodăreşti
Anexa 1
122/18.05.2018 Hotărâre  privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018
123/18.05.2018 Hotărâre privind aderarea comunelor Chiliile judeţul Buzău şi Băleşti judeţul Vrancea, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
124/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
125/18.05.2018 Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice
126/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind dosarele de insolvenţă noi
127/18.05.2018 Hotărâre privind  aprobarea majorării  bugetului municipiului Buzău, pe anul 2018

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3.1
Anexa nr. 4
Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2018 – Serviciul buget, evidență, venituri și cheltuieli
Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2018 –  Primar

128/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/15.02.2018  
Anexa 3
Anexa 3/8
129/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare  pe anul 2017  ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău
130/18.05.2018  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
131/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
Anexa
132/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău    
133/18.05.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2018”
134/18.05.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind  atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri publice situate în zonele cu  imobile-blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău
Anexa 1
135/18.05.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum
136/18.05.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz, aferent spaţiului comercial proprietatea Societăţii Comerciale MOBIL LINE S.R.L. Buzău situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter
137/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
138/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal Construire sediu administrativ P+1, hale, garaje, staţie preparat betoane şi mixturi asfaltice, hale depozitare şi platforme tehnologice”  Tarlaua 44, Parcela 787-Şoseaua Spătarului,  municipiul Buzău, judeţul Buzău
Referat
Anexa 1
Anexa 1a
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 3.1
Anexa 4
139/18.05.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2018
140/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea de principiu a modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
141/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Smeeni, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Smeeni, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
142/18.05.2018 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în strada General Grigore Baştan nr.1, lotul nr. 1, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
143/13.06.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
144/13.06.2018 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
145/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea modelului de capace cămine canalizație în municipiul Buzău
Anexă
146/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017
Anexă
147/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău  şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
148/18.06.2018 Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
149/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Anexă
150/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii și a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu din municipiul Buzău”
151/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018
Raport
Referat inițiere
152/18.06.2018 Hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate pe strada Unirii, între municipiul Buzău și doamna Angela Bădiu
153/18.06.2018 Hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 64.212, 58.876, respectiv 58.877
154/18.06.2018 Hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău
Anexă
155/18.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului limitrof Colegiului Naţional Mihai Eminescu
156/18.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Nordului, Tarlaua 30, Parcela 274
157/18.06.2018  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente drumurilor de exploatare și a canalelor de irigațiesituate în tarlaua 33 din municipiul Buzău
158/18.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei, străzi, bulevarde
159/18.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 307 B
160/18.06.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului nr. 50 bis   
161/18.06.2018 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei „ANSAMBLU REZIDENŢIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ŞI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” tarlaua 33, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
162/06.07.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A. Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00, și respectiv 10.07.2018, ora 12.00
163/27.07.2018 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al   municipiului Buzău,  pe trimestrul al II- lea  2018
Raport privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018
Anexa 1
Anexa 2
Raport primar privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018
164/27.07.2018 Hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală
165/27.07.018 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Organigrama
Stat de functii
166/27.07.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada rămasă de mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020
Copertă
Declarație
Cuprins
Plan administrare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
167/27.07.2018 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Judeţean Buzău
168/27.07.2018 Hotărâre privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
169/27.07.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice ”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv «Iolanda Balaș Soter» din municipiul Buzău”
170/27.07.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
171/27.07.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al familiei acestora
172/27.07.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere şi atribuirea de numere administrative
Anexă
Rectificare materială
173/27.07.2018 Hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situat pe teritoriul municipiului Buzău
Anexă
174/27.07.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului, nr. 24   
Rectificare materială
175/27.07.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indivize, aferente spaţiilor comerciale proprietatea Tega Societate Cooperativă, situate în municipiul Buzău, în zona Bazar, bloc 4A, parter și în Micro 3, bloc H3, parter
176/27.07.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor tronsoane (alei) din strada Independenței
177/27.07.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei din Parcul Crâng
178/27.07.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei platforme ecologice îngropată pentru colectarea deşeurilor menajere
179/27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63.734 situat în municipiul Buzău, strada George Coşbuc nr. 5, în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”
180/27.07.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 68.271, categoria de folosinţă drum, situat în municipiul Buzău, strada Tudor Vladimirescu
 181/27.07.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
182/27.07.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 
Anexa 1 Car. Crâng
Anexa 2 Car. Transilvaniei
Anexa 3 Car.Simileasca
Rectificare materială
183/27.07.2018 Hotărâre pentru actualizarea documentației  tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2017 pentru aprobarea  documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea in vederea creŞterii eficienŢei energetice clădiri publice – Liceul Henri CoandĂ – Corp C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, în cadrul Programului OperaŢional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
184/27.07.2018 Hotărâre de aprobare a participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionaleProiect: Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
Anexa 1
Anexa 2
185/27.07.2018 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 pentru aprobarea  Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
186/03.08.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A. Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00, și respectiv 10.07.2018, ora 12.00
187/14.08.2018 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Estcod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI
Anexa acord de parteneriat
188/30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului investiţional al Consiliului Municipal Soroca  – “Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca
Anexa 1
Anexa 2
Decizie
189/30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă „Ion Andreescu”, ediția a XI- a, sugestiv intitulată „BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN CENTENAR”
190/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
191/30.08.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău
192/30.08.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în  cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
193/30.08.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău
Anexa
194/30.08.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei
Anexa 1
Anexa 2
195/30.08.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău
Anexa
196/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”
197/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice ” Înlocuirea și  reconfigurarea  portilor   1  și  2   de acces in incinta  Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzau, str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău
198/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea  proiectului tehnic și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu, municipiul Buzău”
199/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice ” Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru  Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste , str.Plantelor nr.8B- municipiul Buzău
200/30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului)
201/30.08.2018 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi I
202/30.08.2018 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi  II
203/30.08.2018 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi III
204/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea definirii termenului de preț de vânzare al unor terenuri
205/30.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
206/30.08.2018 Hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020” a terenului cu număr cadastral 58709, situat în municipiul Buzău, şoseaua Vadu Paşii
207/30.08.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie-noiembrie 2018
208/30.08.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, a bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul local, precum si a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  pe anul 2018
Raport privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, a bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul local, precum si a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018
Raport primar
Anexa nr. 1
Anexa nr. 1a
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/2
Anexa nr. 3/3
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4a
Anexa nr. 3/5
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/7
Anexa Nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3a
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3B
Anexa nr. 3C
Anexa nr. 4
Anexa nr. 4/1
209/30.08.2018 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu  2007–2013 ” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău ”
210/30.08.2018 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
211/30.08.2018 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
212/12.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale  “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Gălbinași
213/12.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii publice Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
Anexa 2
214/12.09.2018 Hotărâre pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018  privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018
Anexa 1
215/12.09.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local  Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 – 27 septembrie 2018
216/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ARTIS în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Centenarul Filmului Românesc la Buzău
217/27.09.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Fundația Pro Civitas în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Campania „Cântecele Unirii Românilor”
218/28.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L.Buzău
RAPORT (Nota de fundamentare) pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat
219/28.09.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente drumurilor de exploatare și a canalelor de irigație situate în tarlalele 12 și 24 din municipiul Buzău
220/28.09.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren aferent parcului situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor Constantin Garoflid, Ana Ipătescu şi Sava Gotul
221/28.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
222/28.09.2018 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
223/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local „Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău”
224/28.09.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018

Anexa Nr.1 Venituri

Anexa Nr.1 Rectificarea bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul municipiului Buzau pe anul 2018

Anexa Nr.3 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2018 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

Anexa Nr.3/6 Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

Anexa Nr.3/8 Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de lucrari repartizate pentru capitolul LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Anexa Nr. 3B LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Anexa Nr. 5 BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 2018

Anexa Nr. 5A Programul principalelor evenimente culturale pe anul 2018

Anexa Nr. 4 A Lista cheltuielilor cu bunuri şi servicii la capitolul 9 – „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”

Anexa Nr. 4 B  Lista cu titlul „Alte cheltuieli” al capitolului 9 – „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”

Anexa Nr. 2 Cheltuieli

Anexa Nr. 3/4a REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT – 2018

Anexa Nr. 3/4 Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul INVATAMANT

RAPORT  la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018

RAPORT  la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2018

225/28.09.2018 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018
226/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău
Anexa nr. 1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
227/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu şi Integral 1 din Municipiul Buzau” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale
Raport
Expunere de motive
Anexă
228/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19A, 19B, 19F, 19G din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritate de investitii: 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale
Anexă
229/28.09.2018 Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca”
Anexă
230/28.09.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru restricționarea accesului autovehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău
Anexă
231/28.09.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
232/28.09.2018 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău
233/28.09.2018 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
234/28.09.2018 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului,aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
235/28.09.2018 Hotărâre privind redistribuirea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale din municipiul Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
236/28.09.2018 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui imobil situat în incinta Liceului Henri Coandă din municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 50
237/28.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
238/16.10.2018 Hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Buzău”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
239/16.10.2018 Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare
240/16.10.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Centenarul Marii Uniri – Expoziție aniversară
241/16.10.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018
242/16.10.2018 Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
243/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea 2018
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
244/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
245/31.10.2018 Hotărâre pentru adoptarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
246/31.10.2018 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019
Anexa nr. 1
247/31.10.2018 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
248/31.10.2018 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/27.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind completarea Hotărârii nr. 324/16.11.2017 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
249/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”
250/31.10.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău
251/31.10.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
252/31.10.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii „Intrarea Pescăruş”, drum public situat între imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier Simileasca, în „Intrarea Cocorilor”
Anexa nr. 1
253/31.10.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor –blocuri de locuinţe colective din cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
254/31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 14.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
255/31.10.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent drumului de acces situat între străzile Oltețului și Obor
256/31.10.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Siriului adiacent numărului cadastral 6288
257/31.10.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Depoului, nr. 49 Bis
258/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui bun, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
259/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
260/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău
261/31.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale
262/31.10.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
263/02.11.2018 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite
264/02.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2018-2019, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău
265/23.11.2018 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite
266/23.11.2018 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite
267/23.11.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Anexa
Anexa 1 Cheltuieli Funcționare
Anexa 2 Cheltuieli Dezvoltare
Anexa Invatamant
Anexa 1 Venituri Funcționare
Anexa 1a
Anexa 1b
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 3/1
Anexa 3/2
Anexa 3/4
Anexa 3/6
Anexa 3/8
Anexa 3/9
Anexa 3/10
Anexa 3/11
Anexa 3B
Anexa 3C
Anexa 4/1
Anexa 4A
Anexa 5
Anexa 6/1
Raport Primar
268/23.11.2018 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, și preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social și a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială în structura Direcție de Asistență Socială a Municipiului Buzău
Anexa 1
Anexa 2
269/23.11.2018 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău
pentru anul școlar 2018 – 2019
Anexa 1
270/23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
271/23.11.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Unirii, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa 
272/23.11.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei din Parcul Crâng, municipiul Buzău
Anexa Bursucului
Anexa Căprioarei
Anexa Mistrețului
273/23.11.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, delimitat de imobilele aflate la numerele poștale 163A, respectiv 163B de pe strada Transilvaniei și imobilul cu numărul cadastral 18222
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
274/23.11.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada „Constantin Angelescu”,din municipiul Buzău
Anexa
275/23.11.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Tudor Vladimirescu în strada George Emil Palade din municipiul Buzău și arondarea imobilelor – blocuri de locuință colective pe această stradă cât și atribuirea de numere administrative (poștale)
Anexa 1
Anexa 2
276/23.11.2018 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
Raport evaluare străzi etapa V
277/23.11.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum care face legătura între b.dul Unirii și breteaua de circulație aferentă D.N.2 Buzău-Focșani
Calcul estimativ terenuri intravilane
278/23.11.2018 Hotărâre privind modificarea suprafeței străzii Orizontului prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 190/2017, privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor
aferente unor străzi
279/23.11.2018 Hotărâre pentru modificarea art. 1, lit.c) şi lit. d) şi art. 2, alin. 1) din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău,
a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău
280/23.11.2018 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019
281/23.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Păcii nr. 19
282/23.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării terenului intravilan arabil, proprietatea domnilor Vatcu Anton şi Vatcu Adrian, situat în municipiul Buzău,
tarlaua 28, parcela 197 (195 în act)
283/23.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 56824, situat în strada Păcii, nr. 53 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea domnului Niculiţă Irinel Daniel, domiciliat în Buzău, Bdul Unirii, bloc 18 A, ap. 10, etaj 2, administrator al S.C. Matias Agrinvest S.R.L. cu sediul în judeţul Buzău,
comuna Amaru, sat Câmpeni
Completare Raport
284/23.11.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019
285/23.11.2018 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
286/23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local – Trofeul „Buzăul Sportiv” de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100
287/23.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea actualizarii documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii„REABILITAREA IN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL HENRI COANDĂ – CORP C2 (CORP TEHNIC)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
288/23.11.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00, și respectiv 29.11.2018, ora 10.00
289/23.11.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 12.00, și respectiv 29.11.2018, ora 12.00
290/23.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a unei părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis, din municipiul Buzău
291/23.11.2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de municipiul Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
292/17.12.2018 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
293/17.12.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Anexa 1 venituri și cheltuieli 2018
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa 1a
Anexa 1b
Anexa 5 Venituri Proprii
294/17.12.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Notă de rectificare materială  la Hotararea nr. 294/17.12.2018
295/17.12.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării art. 196 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Companiei de Apă S.A. Buzău
296/17.12.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00
297/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea rectificarii a doua a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău
RAPORT (Nota de fundamentare) pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
298/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
299/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău
Adresă
Calcul subvenție
300/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
Notă de fundamentare
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
301/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea înființării unor puncte de lucru ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
302/17.12.2018 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 354/18 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
Anexă
303/17.12.2018 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău
304/17.12.2018 Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2019, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
305/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronson Horticolei și Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzău
Proces verbal CTE
Documentație autorizare lucrări
306/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Proces verbal CTE
Anexa nr. 1
307/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată” din municipiul Buzău, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Proces verbal CTE
Anexa nr. 1
308/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public in Municipiul Buzău”
proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Proces verbal CTE
309/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Proces verbal CTE
Anexa nr. 1
310/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Proces verbal CTE
Anexa nr. 1
311/17.12.2018 Hotărâre privind gratuitatea acordată pe raza municipiului Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A.
312/17.12.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Țintești și Smeeni
313/17.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Merei, Gherăseni și Poșta Cîlnău, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Merei, Gherăseni și Poșta Cîlnău, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
314/17.12.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor tronsoane din Strada „ Col. Ion Buzoianu ” din municipiul Buzău
Anexa nr. 1 – I.C.Brătianu
Anexa nr. 2 – Soroca
315/17.12.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Piersicului nr. 50 bis
316/17.12.2018 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
317/17.12.2018 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
Raport de evaluare  – Străzi IV
318/17.12.2018 Hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile cu numerele cadastrale 68052 şi 68146
319/17.12.2018 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
320/17.12.2018 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
321/17.12.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Ivănețu
Raport de evaluare

pagina editata la data de aug. 7, 2020 @ 15:04

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading