Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2019

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de feb. 21, 2024 @ 10:30

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2019
Anexa nr. 1
2/17.01.2019 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
Anexă
3/17.01.2019 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 12/29.01.2018
4/17.01.2019 Hotărâre prin care se ia act de renunţarea Cabinetului de insolvență Ivănescu Maria la funcţia de lichidator judiciar pentru S.C. AQUAFOR S.A. din motive personale și numirea în calitate de lichidator judiciar a R&R PROINSOLVENŢĂ prin practician în insolvenţă RÂPEANU ELENA în vederea lichidării Societăţii Comerciale „AQUAFOR” S.A. Buzău
5/17.01.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00, și respectiv 29.01.2019, ora 11.00
6/17.01.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 28.01.2019 orele 12,00, respectiv 29.01.2019 orele 12,00
Notă rectificare
7/17.01.2019 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
8/17.01.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Constituției și Episcopiei, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr. 1 Cartier Constituției
Anexa nr. 2 Cartier Episcopiei
9/17.01.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 
10/17.01.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
11/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Dosoftei Alexandru şi Dosoftei Lili a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent garajului situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei lângă blocul 1 Haşdeu
12/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Baldovin Corneliu şi Baldovin Mariana Cireşica a terenului indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P8, parter
13/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire parcare subterană și supraterană etajată”, str. Democraţiei, nr. 6, municipiul Buzău, judeţul Buzău
14/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire salon evenimente”, Şoseaua Spătarului, Tarlaua 46, Parcela 64, municipiul Buzău, judeţul Buzău
15/17.01.2019 Hotărâre PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
Anexa nr.1
16/17.01.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
17/17.01.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Vadu – Pașii, limitrof Stației de Epurare
18/17.01.2019 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei ” PLAN URBANISTIC
ZONAL – REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI „, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
19/22.02.2019 Hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența Persoanelor Buzău
20/22.02.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin
21/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020
Anexă
22/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare
Anexă
23/22.02.2019 Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
24/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău
25/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului
societății a comunei Stâlpu
26/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Cernătești
27/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2019
28/22.02.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13,
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
29/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Buzău”
Obiectivul tematic: promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Obiectivul specific: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non roma) în orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori prin implemetarea unor măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității
Anexă
30/22.02.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
31/22.02.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
Anexa A la anexa 4 – CS stradal
Anexa B la anexa 4 – CS stradal
32/22.02.2019 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
33/22.02.2019 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
34/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
35/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
36/22.02.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
37/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului)
38/22.02.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
39/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter
40/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.644, strada Primăverii din municipiul Buzău
41/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău din municipiul Buzău
42/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri indivize aferente unor pasaje (ganguri) pietonale
43/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum public, situat în municipiul Buzău, în vecinătatea staţiei electrice Buzău-Nord
44/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău şi atribuirea denumirii unui drum adiacent numerelor cadastrale 68174 (calea ferată Buzău-Nehoiaşu), 66784 (Pepiniera dendrologică) şi 67550 (cimitir)
45/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în Tarlaua 34, Parcela 541
46/22.02.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2019
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
47/06.03.2019 Hotărâreprivind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Merei
48/06.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Buzău
49/06.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău
Anexă regulament parcări
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
50/06.03.2019 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 22 februarie 2019 privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
51/06.03.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
52/06.03.2019 Hotărâre PRIVIND REVOCAREA HCL NR.15/2019 CÂT SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
Act aditional nr. 1 la Protocol de asociere
Act aditional nr.1 la Acordul de parteneriat
53/06.03.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00
54/06.03.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12.00, și respectiv 29.03.2019, ora 12.00
55/06.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin amenajarea unui spațiu de recreere”
Studiu de fezabilitate – etapa I
Studiu de fezabilitate – etapa II
56/27.03.2019 Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2018
57/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
Notă de fundamentare
Raport
58/27.03.2019 Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
59/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului
pentru anul școlar 2018-2019
60/27.03.2019 Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
61/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
62/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2019
Anexă
63/27.03.2019 Hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare
64/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZAU”
Anexa nr.1
65/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCȚIA/EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4, BUZĂU, ALEEA PARCULUI, NR 10” din municipiul Buzău
Anexa nr.1
66/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARC TINERETULUI” din municipiul Buzău
Anexa nr.1
67/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „ REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE”
Anexa nr.1
68/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
Anexa nr.1
69/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste DN 2B, municipiul Buzău”
Anexa nr.1
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație cu ridicarea topografică
Plan de situație proiectat
Plan general
Profil transversal Tip 1
70/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare sistem rutier străzile Griviței, Oltețului, cpt. av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Borderou, foaie de semnături și foaie de capăt
Coperta A4
Expertiza tehnică
Plan de situație cu ridicarea topografică
Plan de situație proiectat
Plan general
Plan de încadrare în zonă
Profil transversal Tip 1
71/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”
CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
Plan zonă
Pasaj Unirii
Deviz general
Formular F2
Formular F3
72/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
Anexă
73/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
74/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierele Gării, Poștă și Mihai Viteazul, municipiul Buzău, pe străzi, respectiv a blocurilor de locuințe pe Bulevardul Industriei și Șoseaua Brăilei, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr.1 – Cartier Gării
Anexa nr.2 – Cartier Poștă
Anexa nr.3 – Cartier Mihai Viteazul
Anexa nr.4 – Bld. Industriei și Șos. Brăilei
75/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Independenței, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexă
76/27.03.2019 Hotărâre privind modificarea pozitiei 1 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
77/27.03.2019 Hotărâre privind modificarea pozitiei 3 din Anexa la Hotărârea nr. 10/17.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
78/27.03.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
79/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a doamnei Metescu Mihaela – Claudia
80/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţiilor Ţigău Nicolae şi Ţigău Maria – Mădălina
81/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Costin Cristinel şi Pătraşcu Silvia
82/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Oprescu Adrian şi Oprescu Maria
83/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Constantin şi Pătraşcu Elena
84/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Pasajului nr. 24
85/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 54.810, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău,
bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56
86/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
87/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente străzilor: Șoseaua Nordului, Libertății, Victoriei,
Aleea Centrală, Dinicu Golescu
Raport de evaluare
88/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu, nr. 11, cartier Orizont
89/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 114, cartier Orizont
90/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 36, cartier Orizont
91/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 12, cartier Orizont
92/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
Anexă
93/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
94/27.03.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a doamnei Iancu Angela și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
95/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea “Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău”
Planșă Registru spații verzi
Spații verzi
Arbori
96/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND)
Deviz general
Foaie de capăt
Plan general
97/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
98/27.03.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Micro 14, bloc 29B, ap. 46, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
99/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Sava Gotul nr. 14
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
100/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri
101/24.04.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel
102/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
Anexe nr. 1 – 7
RAPORT PRIMAR la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
RAPORT SERVICIU  la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
REFERAT pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
103/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019
Anexe
104/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
105/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (anexa A, B)
Anexe nr. 1 – 5
106/24.04.2019 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
107/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post
108/24.04.2019 Hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia
Anexă
109/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie
110/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale „RER ECOLOGIC SERVICE” S.A. Buzău
111/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii
112/24.04.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
113/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre  privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
LISTA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL BUZĂU CU IMOBILELE ( BLOCURI) ARONDATE, PRECUM ȘI ALOCAREA DE NUMERE POȘTALE
Anexă
114/24.04.2019
(caracter normativ)
 Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
LISTA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL BUZĂU CU IMOBILELE ( BLOCURI) ARONDATE, PRECUM ȘI ALOCAREA DE NUMERE POȘTALE
Anexă
115/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii Șoselei „ Spătaru ” în Șoseaua „ București ” și schimbarea Șoselei „ Pogonele ” în Șoseaua „ Constanței ” din municipiul Buzău
LISTA STRĂZILOR REDENUMITE DIN MUNICIPIUL BUZĂU
Anexa nr. 1 – 2
116/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău
Anexă
117/24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi VI
118/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 316/17.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
119/24.04.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu ” – creaţie artistică originală
120/24.04.2019 Hotărâre pentru darea unui teren din municipiul Buzău, în folosință gratuită, Parohiei Gârlași Buzău, pentru extinderea cimitirului existent
121/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice București asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni
122/24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
123/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău
Anexă
124/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Anexă IMOBIL
125/24.04.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772
126/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău
127/24.04.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Republicii, nr. 85
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
128/10.05.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00
129/10.05.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 12,00, respectiv 17.05.2019 orele 12,00
130/30.05.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
131/30.05.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău
Anexa nr.1
Anexa nr.2
132/30.05.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRĂGAICA – 2019”
133/30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.1/1
Anexa nr.1/2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
Anexa nr.6/1
Anexa nr.6/2
Anexa nr.7
Anexa nr.8
Anexa nr.9/1.1
Anexa nr.9/1.2
Anexa nr.9/2.1
Anexa nr.9/2.2
Anexa nr.10
Anexa nr.11
134/30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
135/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău.
Balanță verificare
Hotărârea Consiliului de Administrație al SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Raport Audit
Raport bilanț
Situații financiare anuale
136/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
Hotărârea Consiliului de Administrație al SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Notă de fundamentare privind întocmirea  BVC PE ANUL 2019
Raport pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC PIEȚE. TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Anexa nr.1
Anexa.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
137/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
138/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
139/30.05.2019 Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
140/30.05.2019  Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Trans Bus S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin Petruș
141/30.05.2019 Hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan
142/30.05.2019 Hotărâre  privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00
143/30.05.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 31.05.2019, ora 14.00
144/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”
Plan de încadrare în localitate
Situația existentă
Plan de situație propus
Anexa nr.2
Plan amenajare
Împrejmuire
Detaliu împrejmuire
Extras de carte funciară
Certificat de urbanism
Deviz general defalcat
Deviz general
Plan drenajei
Plan de situație
Schema de principiu
Plan irigare
Lista de cantități cu valori
Lista de cantități fără valori
Memoriu
145/30.05.2019 Hotărâre privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară BUZĂU-MĂRĂCINENI să aprobe, să atribuie și să încheie în numele și pe seama municipiului Buzău, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între asociație și operatorul de transport regional S.C. TRANSBUS S.A.
146/30.05.2019 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018 prin care s-a aprobat renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Nicolae  Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din
” Strada Mareșal Averescu ” în ” Bulevardul Mareșal Averescu ”
147/30.05.2019 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ” Strada Colonel Ion Buzoianu ”
în ” Strada I.C. Brătianu ”
148/30.05.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în
municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor
Nedelcu Florin şi Nedelcu Mihaela – Loredana
149/30.05.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în
municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
a soţilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga
150/30.05.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău
a terenurilor aferente unor străzi
151/30.05.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a
unui teren situat în municipiul Buzău, strada Gogu Vicatus nr. 29
152/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, situate pe strada Pamfil Șeicaru, nr. 24, nr. 32, nr. 22, nr. 30 și nr. 7, în municipiul Buzău, cartier Orizont
153/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 28, cartier Orizont
154/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 14, cartier Orizont
155/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 26, cartier Orizont
156/30.05.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2019
157/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018
ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău
Hotărâre Consiliul de Administrație RAM
Anexele nr.1-4
Anexele nr.5-6
Anexa nr.7 – Note explicative
Anexa nr.8 – Raportul administratorului
Anexa nr.9 – Declarație
Anexa nr.10 – Propunerea de acoperire a pierderilor
Anexa nr.11
158/30.05.2019 Hotărâre privind reoganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
Anexa nr. 1 – Organigrama
Anexa nr.2 – Stat de Funcții
STATUTUL SOCIETĂŢII COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU
159/30.05.2019 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău”
Anexa nr.1 – Studiu de Fezabilitate
160/30.05.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură,
Plante Aromatice şi Medicinale
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
161/14.06.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru Mihai, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău
162/14.06.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Kati Orzea
163/14.06.2019 Hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019
Raport primar
Raport serviciu
Anexa
164/14.06.2019 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158 din 30 mai 2019 privind reorganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
165/14.06.2019 Hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
166/29.07.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Diaconiță Emil Viorel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
167/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”
Memoriu Tehnic
Deviz General
Plan
168/30.07.2019 Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019
169/30.07.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
Anexa 1: Buget local – Venituri
Anexa 1a: Rectificarea bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul municipiului Buzau pe anul 2019
Anexa 2: Buget local – Cheltuieli
Anexa 4 B: Lista cu titlul „Alte cheltuieli” al capitolului „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”
Anexa 5: Venituri proprii
170/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019
Anexa 1: BUGETUL LOCAL 2019 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI
Anexa 2: BUGETUL LOCAL 2019 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI
Anexa 3: BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Anexa 4: BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Anexa 5: BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2019 – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
171/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%
Anexa nr.1
Anexa nr.2
172/30.07.2019 HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU SI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”
Anexa nr.1
Anexa nr.2
173/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
174/30.07.2019 Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Anexe nr.1-7
175/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Anexă
176/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
177/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice
Anexă Regulament
178/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău către Societatea Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Anexă
179/30.07.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare , a structuii organizatorice şi funcţionale , a numărului de personal şi a ştatului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
Ștat de Funcții
Organigrama
180/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică furnizată de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău consumatorilor racordaţi la sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
181/30.07.2019 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat şi completat
182/30.07.2019 Hotărâre privind extinderea locuinţei sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
183/30.07.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442 din municipiul Buzău, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
184/30.07.2019 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în anexa la H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s a aprobat arondarea imobilelor blocuri de locuințe colective din Cartie rul Demo crației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin eliminarea din coloana ” Denumire bloc ” a cuvântului ” B loc ” ce apare la nr. crt.7
185/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr.1
Anexa nr.2
186/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Nicolae Bălcescu”, delimitat de intersecția străzilor George Emil Palade și Constantin Garoflid cu Bulevardu l Unir ii în S trada Arhitect Petre Antonescu din municipiul Buzău și arondarea imobilelor blocuri de locuințe colective pe această stradă, cât și atribuirea de numere administrative (poștale)
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Biografie
187/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr.1 – 6
188/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Sfântul Sava Gotul ” în strada „ 12 aprilie 372 ” din municipiul Buzău
Anexă
Anunț public
189/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii “Viceamiral Ion Murgescu “ în “ Amiral Ion Murgescu “
190/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr.1 -6
Anunț public
191/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona Centrală , municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexă
192/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr.1 – 6
193/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr.1 – 3
194/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr. 1 – 3
195/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
Anexe nr. 1 – 3
196/30.07.2019 Hotărâre privind modificarea poziției 5 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
197/30.07.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a doamnei Manolache Mihaela – Valentina
198/30.07.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Dima Petre şi Dima Stela
199/30.07.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Iancu Georgian şi Iancu Mariana – Daniela
200/30.07.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Stan Doru – Gabriel şi Stan Livia – Emilia
201/30.07.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unor terenuri situate în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, a Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău
202/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău
203/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Soroca (fostă strada Colonel Ion Buzoianu) nr. 21

*Anulată prin SC nr. 234/2023 a Tribunalului Buzău; Dosar nr. 985/114/2020*; Definitivă prin decizia nr. 1078/2023 a Curții de Apel Ploiești

204/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău
205/30.07.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind transmiterea în folosinţă gratuită către Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii nr. 18
206/30.07.2019 Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit Universităţii Bucureşti, asupra unor spaţii pentru învăţământ, situate într-un imobil din cartierul Broşteni
207/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal
208/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea închirierii imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei, nr. 5
209/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 34, cartier Orizont
210/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide, nr. 5, respectiv strada Ștefan Popescu, nr. 1, nr. 6, nr. 8, nr. 20, nr. 43, nr. 45, nr. 47, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 54 și nr. 55,municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri
211/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 100, cartier Orizont
212/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 5, cartier Orizont
213/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 10, cartier Orizont
214/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii nr. 40, aferent construcţiei proprietatea soţilor Neagu Viorel-Cristinel şi Neagu Geanina
215/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei nr. 401bis
216/30.07.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii nr. 98 bis
217/30.07.2019 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău
218/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
219/30.07.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău
220/30.07.2019 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere – Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”
221/30.07.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Alexandru Vlahuţă nr. 16
222/30.07.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, fundătura Uzinei nr. 8
223/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Înfiinţare structură de suport a noilor afaceri (Construire clădire cu destinaţia structură suport a noilor afaceri)”, str. Victoriei, nr. 20, municipiul Buzău, judeţul Buzău
224/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire spatiu comercial cu regim de inaltime parter,” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 68794, situat în B-dul.Unirii, nr. 160, din municipiul Buzău, județul Buzău
225/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu la „Construire clădire cu destinație Stație I.T.P.” amplasată în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 330, judeţul Buzău
226/30.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuințe individuale cu regim de înălțime P+1, P+2E, și hală depozitare” intravilan, U.T.R. 29, Tarla 41, Parcela 717, municipiul Buzău, judeţul Buzău
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
227/23.08.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019
Anexa 1 buget 2019 – venituri
Anexa 1 buget 2019 – cheltuieli
Anexa 2 buget 2019 – credite interne
Anexa 3
Anexa 3A
Anexa 3C
Anexa 3/6 – cultură
Anexa 3/7
Anexa 3/8 – locuințe și servicii
Anexa 3B/1 – proiecte externe
Anexa 5
Anexa 6/2
228/23.08.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
Anexa – procedură eșalonare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
229/23.08.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
Anexa
230/23.08.2019 Hotărâre privind aprobarea cooperării/asocierii Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Artiști pe Scena Vieții Buzău în vederea finanțării sumelor necesare deplasării corului „Happy Kids” la „Samaa International Festival For Religious and Sufi Music”, ediția a XII-a, ce se va desfășura în perioada 20-27 septembrie 2019 în Cairo, Egipt
Anexa
231/23.08.2019 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Tabara de documentare si creatie – Buzau- oras deschis artei
Anexa
232/23.08.2019 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019
233/23.08.2019 Hotărâre privind numirea domnului Aurel Gubandru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
234/23.08.2019 Hotărâre privind numirea domnului Valentin – Marian Dragu în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
235/23.08.2019 Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan
236/23.08.2019 Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Trans Bus„ S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin-Petruș
237/23.08.2019 Hotărâre privind revocarea ȋn parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181 din 30 iulie 2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău
238/23.08.2019 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral, municipiul Buzău”
Anexa
239/23.08.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
Anexa 1.1 – corpuri existente
Anexa 1.2 – puncte transformare
Anexa 1.3 – estimare costuri
Anexa 1.4 – estimare costuri înființare
Anexa 1.5 – listă operațiuni
Anexa 1.6 – listă operațiuni festiv
Anexa 1.7 – matricea riscurilor
Studiu de oportunitate
Anexa 2.1 – centralizarea situației existente
Anexa 2.2 – matricea riscurilor
Anexa 2.3 – indicatori de performanță
Anexa 2.4 – listă operațiuni întreținere SIP
Anexa 2.5 – listă operațiuni investiții iluminat festiv
Anexa 2.6 – listă operațiuni investiții
Anexa 2.7 – regulament iluminat
Caiet de sarcini
Anexa 3
240/23.08.2019 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a
municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
241/23.08.2019 Hotărâre pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
242/23.08.2019 Hotărâre privind darea în administrare către RAM Buzău, a unor echipamente termoenergetice aflate în punctul termic al Colegiului Național “Mihai Eminescu”, situat în municipiul Buzău, strada Independenței, nr. 22, jud. Buzău
Anexa
243/23.08.2019 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2019-2020, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău
244/23.08.2019 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect – „Sală de sport cu tribună de 180 locuri la Şcoala Gimnazială nr. 11 situată în Cartier Micro 3, strada Chiristigii nr. 7, municipiul Buzău, judeţul Buzău”
245/23.08.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcelele 541şi 536, respectiv Tarlaua 35, Parcelele 585 şi 583
246/23.08.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 106, cartier Orizont
247/23.08.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2019
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
248/09.09.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ
249/09.09.2019 Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019
Anexa 1 – venituri
Anexa 2 – cheltuieli totale
Anexa 3 – credite interne
250/09.09.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
251/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021
252/09.09.2019 Hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
253/09.09.2019 Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția/extinderea și dotarea gradiniției cu program prelungit nr. 4, Buzău, Aleea Parcului, nr. 10” COD SMIS 129524
254/09.09.2019 Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
255/09.09.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009
256/09.09.2019 Hotărâre privind aprobarea unei cooperării a Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”
257/09.09.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017
258/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”
Amplasament
Propunere bl. 104-105
Plan situație bl.104-105
Propunere Str. Penteleu
Plan situație Penteleu
Propunere Școala „Ion Creangă”
Plan situație Școala „Ion Creangă”
Propunere CEC
Plan situație CEC
Propunere Iazului
Plan situație Iazului
Locuri de joacă
Caiet de sarcini – fișe tehnice
Devizul General 1
Centralizator pe obiectiv 1
Investiție echipamente 1
Deviz General 2
Centralizator pe obiectiv 2
Investiție echipamente 2
259/09.09.2019 Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si transmiterea fara plata a unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
260/09.09.2019 Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
261/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019
Anexa 4
262/09.09.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea art. I din Hotărârea nr. 279/ 2018 pentru modificarea art. 1, lit. c) și d) și art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău a unor terenuri propietate publică a municipiului Buzău
263/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe
264/09.09.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, parcela 459 – Lot 1, a doamnei Borbely – Gagu Mariana – Luana
265/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Buzău, pe de o parte și Societatea Comercială Warehouses de Pauw România S.R.L.
266/09.09.2019 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”
267/09.09.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente unor locuri de joacă
268/09.09.2019 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei „PUZ – ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”
269/09.09.2019 Hotărâre privind conferirea post-mortem, a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan Polschi și acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția de Asistență Socială Buzău, către familia defunctului
270/30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
Anexa 1-2
AF Buzău
Aviz ADI
Aviz CTE
DG-CRT
DG-CST
Indicatori fizici
271/30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
Anexa
Aviz ADI
Aviz CTE
272/30.09.2019 Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020Indicatori fizici.
Aviz ADI
Aviz CTE
Cofinanțare CRT
Cofinanțare CST
Eșalonare cofinanțare POIM
273/30.09.2019 Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa 3
Anexa 3B/3
Notă rectificare

Postate în data de 17.09.2019

>

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
274/21.10.2019 Hotărâre privind conferirea titlului de „OMUL ANULUI 2019” domnului Costel Vînătoru.
275/21.10.2019 Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite.
276/21.10.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „TRANS BUS S.A” Buzău, din data de 21.10.2019, ora 11:45.
277/21.10.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „URBIS-SERV S.R.L.” Buzău, din data de 21.10.2019, ora 12:00.
278/21.10.2019 Hotărâre pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificările și completările ulterioare.
279/21.10.2019 Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa nr. 1-venituri
Anexa nr. 1-cheltuieli
Anexa nr. 1a
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/2
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4a
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/12
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3B/3
Anexa nr. 3B/4
Anexa nr. 4/1
Anexa nr. 5
Adresă prefectură HCL
280/21.10.2019 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea, 2019.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3-4
Anexa nr. 5
281/21.10.2019 Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și dotarea unei noi creșe în Buzău”.
282/21.10.2019 Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”.
283/21.10.2019 Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Regenerarea spatiului urban adiacent Parc Tineretului – crerea unui spatiu activ de recreere”.
284/21.10.2019 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
Anexa nr. 1-3
285/21.10.2019 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.
286/21.10.2019 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
287/21.10.2019 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
288/21.10.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00.
289/21.10.2019 Hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău.
290/21.10.2019 Hotărâre privind schimbarea locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeaşi categorie, din locuinţele pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău.
291/21.10.2019 Hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente.
Notă rectificare
Anexa nr. 1-2
Anexa nr. 3
292/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
293/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Vernești.
294/21.10.2019 Hotărâre privind aderarea comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu, judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008″.
295/21.10.2019 Hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.
296/21.10.2019 Hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III).
297/21.10.2019 Hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.
298/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
299/21.10.2019 Hotărâre pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Adresă prefectură HCL
300/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan, în suprafață de 1.255 m.p., cu nr. cadastral 67661 situat în municipiul Buzău pe bulevardul Republicii, adiacent blocurilor 12A, 12B.
301/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.549 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142.
302/21.10.2019 Hotărâre privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brânduşelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.
Anexe 1-2
303/21.10.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat.
304/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Bd. Unirii, nr. 203 (Cartierul Orizont) în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
305/21.10.2019 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
306/21.10.2019 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu număr cadastral 54.811 (număr cadastral vechi 14.440), situat în strada Depozitului, nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
307/21.10.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecţia Gară CFR Buzău.
308/21.10.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541.
309/21.10.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în
Tarlaua 34, parcela 541, adiacent Centurii de Est.
310/21.10.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 39.
311/31.10.2019 Hotărâre privind privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/12
Anexa nr. 3A
312/31.10.2019 Hotărâre privind DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT”.
313/31.10.2019 Hotărâre privind DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „Lucrări de reparații la unitățile de învățământ”.
314/31.10.2019 Hotărâre privind pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
315/31.10.2019 Hotărâre privind privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
Anexă
316/31.10.2019 Hotărâre privind pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI.
317/31.10.2019 Hotărâre privind la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZAU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE, BAZIN RETENTIE APA PLUVIALA, SEMNALISTICA, AMENAJARE SPATII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM SI ORGANIZARE DE SANTIER”.

Postate în data de 05.11.2019

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
318/15.11.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Liviu Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
319/15.11.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Leana Stroe.
320/15.11.2019 Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 1a
Anexa nr. 2
Anexa nr. 2a
Anexa nr. 5
321/15.11.2019 Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”.
322/15.11.2019 Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ „DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU.
323/15.11.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul municipiului Buzau”.
Anexă
324/15.11.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
325/15.11.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.
326/15.11.2019 Hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019,
privind instituirea unor facilități fiscale.
327/15.11.2019 Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
328/15.11.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
329/15.11.2019 Hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
330/15.11.2019 Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău.
331/15.11.2019 Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău.
332/15.11.2019 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.
Anexă
333/15.11.2019 Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării „Iazului”, Str. „Coloniilor”).
Anexe nr. 1-4 
334/15.11.2019 Hotărâre pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.
335/15.11.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 şi 66359.
336/15.11.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.
337/15.11.2019 Hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, judeţul Buzău.
338/15.11.2019 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2019 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2019/2020.
339/15.11.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de productie si depozitare corpuri de iluminat si confectii metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
340/15.11.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020.

Postate în data de 26.11.2019

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
341/12.12.2019 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL NR.282/21.10.2019 pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”
342/12.12.2019 Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019
Anexa NR. 1/1 – BUGETUL LOCAL 2019 – VENITURI
Anexa NR. 1/2 – BUGETUL LOCAL 2019 – CHELTUIELI 
Anexa NR. 1A – Rectificarea bugetelor instituţiilor publice finanţate din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2019
Anexa NR. 2 – BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2019
Anexa NR. 2A – Programul principalelor evenimente culturale pe anul 2019
Anexa NR. 3 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2019 CU FINANŢARE INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOCAL
Anexa NR. 3A – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2019 CU FINANŢARE DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI
Anexa NR. 3B.1 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII – PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Anexa NR. 3B.2 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII – PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Anexa NR. 3B.3 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII – PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Anexa NR. 3B.4 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII – PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Anexa NR. 3C – Lista investiţiilor finanţate din împrumuturi interne
Anexa NR. 3/1 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
Anexa NR. 3/2 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANEI
Anexa NR. 3/3 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul ORDINE PUBLICĂ I SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Anexa NR. 3/4 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT
Anexa NR. 3/4A – REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI ÎNVĂŢĂMÂNT – 2019
Anexa NR. 3/6 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Anexa NR. 3/7 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri şi lucrări repartizate pentru capitolul ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Anexa NR. 3/8 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de lucrări repartizate pentru capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
Anexa NR. 3/9 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul PROTECŢIA MEDIULUI
Anexa NR. 3/10 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul TRANSPORTURI
Anexa NR. 3/11 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri şi lucrări repartizate pentru capitolul COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE
Anexa NR. 3/12 – Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes public al S.C. TRANSBUS S.A. BUZĂU
Anexa NR. 3/13 – Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes public al S.C.COMPANIA DE APĂ S.A.BUZĂU
Anexa NR. 3/14 – Lista transferurilor de la bugetul local către Regia Autonomă Municipală “R.A.M.” Buzău pentru obiectivele de investiţii de interes public 
Anexa NR. 4/1 – Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes public al SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU
Anexa NR. 4A – Lista cheltuielilor cu bunuri şi servicii la capitolul 9 – „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”
Anexa NR. 4B – Lista cu titlul „Alte cheltuieli” al capitolului „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”
Anexa NR. 5 – BUGETUL INSTITUŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL 2019
Anexa NR. 6/1 – Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT – venituri proprii
Anexa NR. 6/2 – Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes public al Centrului Cultural Alexandru Marghiloman
343/12.12.2019 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Staţii de Încărcare autobuze electrice AFERENTE PROIECT COD SMIS 127739
344/12.12.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar şi emisiune de obligaţiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
345/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
Anexa NR. 1 – Procedură privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
346/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
Anexe NR. 1-13
Anexa NR. 14 – Tarife reglementate prin Hotărârea nr. 334/15.11.2019 a Consiliului Local al municipiului Buzău privind accesul pe proprietățile Municipiului Buzău
347/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău
Anexe NR. 1-5 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 – SINTETIC
Anexa NR. 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe ANUL 2019
Anexa A – INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – Criteriile de performanţă şi condiţiile de evaluare a acestora pe 2019
Anexa B – INDICATORI DE PERFORMANŢĂ pentru anul 2019 conform prevederilor OG.26/21.08.2013
CENTRALIZATOR CU CANTITATEA DE ENERGIE TERMICĂ FACTURATĂ PE TIP DE COMBUSTIBIL PE ANUL 2013 -gcal-
348/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – Criteriile de performanţă şi condiţiile de evaluare a acestora pe 2019
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – pentru anul 2019 conform prevederilor OG.26/21.08.2013
CENTRALIZATOR CU CANTITATEA DE ENERGIE TERMICĂ FACTURATĂ PE TIP DE COMBUSTIBIL PE ANUL 2013 -gcal-
Anexe NR. 1-5 -BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 – SINTETIC
Anexa NR. 4 – Programul de investiţii, dotari şi sursele de finanţare pe ANUL 2019
349/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
350/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
Anexa NR. 1 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019
Anexa NR. 2 – DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI CHELTUIELI ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
Anexa NR. 3 – GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
Anexa NR. 4 – PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE 2019 RECTIFICAT
Anexa NR. 5 – MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATULUI BRUT ŞI DE REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE
NOTA DE FUNDAMENTARE privind întocmirea BVC – rectificat – ANUL 2019
RAPORT pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli RECTIFICAT pe anul 2019 al SC PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA BUZĂU
351/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău
RAPORT – NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
352/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
353/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
354/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00
355/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind respingerea unei contestaţii administrative
356/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008″ în conformitate cu noile modificări legislative
357/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
358/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău
359/12.12.2019 Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
360/12.12.2019 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţiei Locale Buzău
361/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului şi canalului aferent”
STUDIU DE FEZABILITATE – „AMENAJAREA ZONEI ADIACENTE PARCULUI TINERETULUI ŞI CANALULUI AFERENT JUDEŢUL BUZĂU”
Anexa NR.1 – ”AMENAJAREA ZONEI ADIACENTE PARCULUI TINERETULUI ŞI CANALULUI AFERENT JUDEŢUL BUZĂU”
362/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”
Anexa NR. 1 – CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE STAŢII AUTOBUZ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU
363/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”
364/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău

Anexa NR. 1 – REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR DE JOACĂ PENTRU COPII SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUZĂU
365/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă
din Municipiul Buzău

Anexa NR. 1 – STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PRIVIND ADMINISTRAREA LOCURILOR DE JOACĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU

Anexa NR. 2 – CAIET DE SARCINI PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PRIVIND ADMINISTRAREA LOCURILOR DE JOACA DIN MUNICIPIUL BUZĂU
366/12.12.2019 Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
Anexa NR. 2 – CONTRACT PRIVIND CONCESIONAREA PRIN GESTIUNE DELEGATĂ A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
367/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
Anexa NR. 1 – CENTRALIZATOR TARIFE PROPUSE PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI BUZĂU începând cu 01.01.2020
368/12.12.2019 Hotărâre privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău
Anexa NR. 1 – CONTRACT DE COMODAT – PROIECT –
369/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind atribuirea denumirii „Primar Ştefan Frăţilă”, parcului situat în strada Sf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău
370/12.12.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publică în folosinţa gratuită şi temporară a parohiilor „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, „Sf. Ioan Botezătorul” şi  „Mihai Viteazul” din municipiul Buzău
371/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participaţiune a Municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societăţii Comerciale „Eximprod Grup” S.A. Buzău)
372/12.12.2019 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
373/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul Industriei, nr. 5
374/12.12.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosinţă drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 şi 65265
375/12.12.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G şi 8H
376/12.12.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai, nr. 26 bis
377/12.12.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului nr. 28
378/12.12.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) ,,Construire clădire de turism cu regim de înălţime P+2 nivele„ amplasată în municipiul Buzău, str. Tunel nr. 2, judeţul Buzău
379/12.12.2019

(caracter normativ)

Hotărâre privind ,,Accesul gratuit la competiţii sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”
380/24.12.2019 Hotărâre privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
Anexa NR. 1
Anexa NR. 2
381/24.12.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00.

Postate în data de 30.12.2019

pagina editata la data de feb. 21, 2024 @ 10:30

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading