HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2019

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

pagina editata la data de mai 10, 2019 la ora 13:33

Ianuarie

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2019
Anexa nr. 1
2/17.01.2019 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
Anexă
3/17.01.2019 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 12/29.01.2018
4/17.01.2019 Hotărâre prin care se ia act de renunţarea Cabinetului de insolvență Ivănescu Maria la funcţia de lichidator judiciar pentru S.C. AQUAFOR S.A. din motive personale și numirea în calitate de lichidator judiciar a R&R PROINSOLVENŢĂ prin practician în insolvenţă RÂPEANU ELENA în vederea lichidării Societăţii Comerciale “AQUAFOR” S.A. Buzău
5/17.01.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00, și respectiv 29.01.2019, ora 11.00
6/17.01.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 28.01.2019 orele 12,00, respectiv 29.01.2019 orele 12,00
Notă rectificare
7/17.01.2019 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
8/17.01.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Constituției și Episcopiei, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr. 1 Cartier Constituției
Anexa nr. 2 Cartier Episcopiei
9/17.01.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative 
10/17.01.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
11/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Dosoftei Alexandru şi Dosoftei Lili a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent garajului situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei lângă blocul 1 Haşdeu
12/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Baldovin Corneliu şi Baldovin Mariana Cireşica a terenului indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P8, parter
13/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire parcare subterană și supraterană etajată”, str. Democraţiei, nr. 6, municipiul Buzău, judeţul Buzău
14/17.01.2019 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire salon evenimente”, Şoseaua Spătarului, Tarlaua 46, Parcela 64, municipiul Buzău, judeţul Buzău
15/17.01.2019 Hotărâre PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
Anexa nr.1
16/17.01.2019 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
17/17.01.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Vadu – Pașii, limitrof Stației de Epurare
18/17.01.2019 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei ” PLAN URBANISTIC
ZONAL – REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI “, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău

Februarie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
19/22.02.2019 Hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența Persoanelor Buzău
20/22.02.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin
21/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020
Anexă
22/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare
Anexă
23/22.02.2019 Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
24/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău
25/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului
societății a comunei Stâlpu
26/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Cernătești
27/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2019
28/22.02.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13,
aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
29/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Buzău”
Obiectivul tematic: promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Obiectivul specific: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non roma) în orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori prin implemetarea unor măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității
Anexă
30/22.02.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
31/22.02.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
Anexa A la anexa 4 – CS stradal
Anexa B la anexa 4 – CS stradal
32/22.02.2019 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
33/22.02.2019 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
34/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
35/22.02.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
36/22.02.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
37/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului)
38/22.02.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
39/22.02.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter
40/22.02.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.644, strada Primăverii din municipiul Buzău
41/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău din municipiul Buzău
42/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri indivize aferente unor pasaje (ganguri) pietonale
43/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum public, situat în municipiul Buzău, în vecinătatea staţiei electrice Buzău-Nord
44/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău şi atribuirea denumirii unui drum adiacent numerelor cadastrale 68174 (calea ferată Buzău-Nehoiaşu), 66784 (Pepiniera dendrologică) şi 67550 (cimitir)
45/22.02.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în Tarlaua 34, Parcela 541
46/22.02.2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2019

Martie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
47/06.03.2019 Hotărâreprivind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Merei
48/06.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Buzău
49/06.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău
Anexă regulament parcări
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
50/06.03.2019 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 22 februarie 2019 privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
51/06.03.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
52/06.03.2019 Hotărâre PRIVIND REVOCAREA HCL NR.15/2019 CÂT SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
Act aditional nr. 1 la Protocol de asociere
Act aditional nr.1 la Acordul de parteneriat
53/06.03.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00
54/06.03.2019 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12.00, și respectiv 29.03.2019, ora 12.00
55/06.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin amenajarea unui spațiu de recreere”
Studiu de fezabilitate – etapa I
Studiu de fezabilitate – etapa II
56/27.03.2019 Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2018
57/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
Anexa nr.5
Notă de fundamentare
Raport
58/27.03.2019 Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
59/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului
pentru anul școlar 2018-2019
60/27.03.2019 Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
61/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău
62/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2019
Anexă
63/27.03.2019 Hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare
64/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZAU”
Anexa nr.1
65/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCȚIA/EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4, BUZĂU, ALEEA PARCULUI, NR 10” din municipiul Buzău
Anexa nr.1
66/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARC TINERETULUI” din municipiul Buzău
Anexa nr.1
67/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „ REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE”
Anexa nr.1
68/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
Anexa nr.1
69/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Reabilitare pasaj Metalurgica peste DN 2B, municipiul Buzău”
Anexa nr.1
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație cu ridicarea topografică
Plan de situație proiectat
Plan general
Profil transversal Tip 1
70/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare sistem rutier străzile Griviței, Oltețului, cpt. av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Borderou, foaie de semnături și foaie de capăt
Coperta A4
Expertiza tehnică
Plan de situație cu ridicarea topografică
Plan de situație proiectat
Plan general
Plan de încadrare în zonă
Profil transversal Tip 1
71/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”
CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
Plan zonă
Pasaj Unirii
Deviz general
Formular F2
Formular F3
72/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
Anexă
73/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
74/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierele Gării, Poștă și Mihai Viteazul, municipiul Buzău, pe străzi, respectiv a blocurilor de locuințe pe Bulevardul Industriei și Șoseaua Brăilei, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexa nr.1 – Cartier Gării
Anexa nr.2 – Cartier Poștă
Anexa nr.3 – Cartier Mihai Viteazul
Anexa nr.4 – Bld. Industriei și Șos. Brăilei
75/27.03.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Independenței, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
Anexă
76/27.03.2019 Hotărâre privind modificarea pozitiei 1 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
77/27.03.2019 Hotărâre privind modificarea pozitiei 3 din Anexa la Hotărârea nr. 10/17.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
78/27.03.2019 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
Anexă
79/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a doamnei Metescu Mihaela – Claudia
80/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţiilor Ţigău Nicolae şi Ţigău Maria – Mădălina
81/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Costin Cristinel şi Pătraşcu Silvia
82/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Oprescu Adrian şi Oprescu Maria
83/27.03.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Constantin şi Pătraşcu Elena
84/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Pasajului nr. 24
85/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 54.810, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău,
bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56
86/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
87/27.03.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente străzilor: Șoseaua Nordului, Libertății, Victoriei,
Aleea Centrală, Dinicu Golescu
Raport de evaluare
88/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu, nr. 11, cartier Orizont
89/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 114, cartier Orizont
90/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 36, cartier Orizont
91/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 12, cartier Orizont
92/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
Anexă
93/27.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
94/27.03.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a doamnei Iancu Angela și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
95/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea “Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău”
Planșă Registru spații verzi
Spații verzi
Arbori
96/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND)
Deviz general
Foaie de capăt
Plan general
97/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
98/27.03.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Micro 14, bloc 29B, ap. 46, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
99/27.03.2019 Hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Sava Gotul nr. 14

Aprilie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
100/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri
101/24.04.2019 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel
102/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
Anexe nr. 1 – 7
RAPORT PRIMAR la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
RAPORT SERVICIU  la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
REFERAT pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
103/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019
Anexe
104/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
105/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (anexa A, B)
Anexe nr. 1 – 5
106/24.04.2019 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
107/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post
108/24.04.2019 Hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia
Anexă
109/24.04.2019 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie
110/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale “RER ECOLOGIC SERVICE” S.A. Buzău
111/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii
112/24.04.2019 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
113/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre  privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
LISTA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL BUZĂU CU IMOBILELE ( BLOCURI) ARONDATE, PRECUM ȘI ALOCAREA DE NUMERE POȘTALE
Anexă
114/24.04.2019
(caracter normativ)
 Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
LISTA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL BUZĂU CU IMOBILELE ( BLOCURI) ARONDATE, PRECUM ȘI ALOCAREA DE NUMERE POȘTALE
Anexă
115/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii Șoselei „ Spătaru ” în Șoseaua „ București ” și schimbarea Șoselei „ Pogonele ” în Șoseaua „ Constanței ” din municipiul Buzău
LISTA STRĂZILOR REDENUMITE DIN MUNICIPIUL BUZĂU
Anexa nr. 1 – 2
116/24.04.2019
(caracter normativ)
Hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău
Anexă
117/24.04.2019 Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi VI
118/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 316/17.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
119/24.04.2019 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu ” – creaţie artistică originală
120/24.04.2019 Hotărâre pentru darea unui teren din municipiul Buzău, în folosință gratuită, Parohiei Gârlași Buzău, pentru extinderea cimitirului existent
121/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice București asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni
122/24.04.2019 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
123/24.04.2019 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău
Anexă
124/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Anexă IMOBIL
125/24.04.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772
126/24.04.2019 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău
127/24.04.2019 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Republicii, nr. 85

Mai

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
128/10.05.2018 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00
129/10.05.2018 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 12,00, respectiv 17.05.2019 orele 12,00
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre  
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Iunie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
143/13.06.2018 Hotărâre 
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Iulie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
162/06.07.2018 Hotărâre 
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

August

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
186/03.08.2018 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Septembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
212/12.09.2018 Hotărâre 
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Octombrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
238/16.10.2018 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Noiembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
263/02.11.2018 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

Decembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
292/17.12.2018 Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre
Hotărâre

pagina editata la data de mai 10, 2019 la ora 13:33

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.