Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2021

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de apr. 18, 2023 @ 09:01

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/27.01.2021 Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți
2/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
3/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”

Anexa

4/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 – 2022

Anexa

5/27.01.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

6/27.01.2021 Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Buzău
7/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

Anexa

8/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipal Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

9/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

Anexele Nr. 1-2-3

10/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”

Anexa Nr. 1

11/27.01.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00
12/27.01.2021 Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

Anexa Nr. 3

13/27.01.2021 Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău
14/27.01.2021 Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU
15/27.01.2021 Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
16/27.01.2021 Hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.
17/27.01.2021 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
18/27.01.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău
19/27.01.2021 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna Ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021
20/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat
21/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021

Anexa

22/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

Anexa

23/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

Anexa 1

24/27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în Municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
25/27.01.2021 Hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău și domnul Petcu Alexandru
26/27.01.2021 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara
27/27.01.2021 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 7

Postate în data de 09.01.2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

28/25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Anexa 3A

Anexa 3B

29/25.02.2021 Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău
30/25.02.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00
31/25.02.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău

din data de 25.02.2021, ora 13.00, şi respectiv 26.02.2021, ora 13.00

32/25.02.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, și respectiv 26.02.2021, ora 14.00
33/25.02.2021 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
34/25.02.2021 Hotărâre privind aplicarea planului de tarifare zonală in cadrul  A.D.I. Buzau – Mărăcineni  și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării  contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA
35/25.02.2021 Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii  S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

36/25.02.2021 Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație,  aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

Anexa 1

Anexa 2

37/25.02.2021 Hotărâre privind aprobarea oportunității investiției „CONSTRUIRE LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ŞI NR. 13 ”, MUNICIPIUL BUZĂU

Descarcă PUZ

Încadrare căi de comunicație și transport

Încadrare ortofotoplan – context zonal

Situația existentă

Reglementari urbanistice (1.1000)

38/25.02.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții
“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

Documentație

Instalații-Cimitir Buzău PDF VAR. 3

39/25.02.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir uman și împrejmuire – Tarlaua 19 –număr Cadastral 60953“

Anexa 1

Deviz Cimitir Municipal

Memoriu tehnic generala 02-2021-Rev3

Plan Cimitir Micro XIV SF Revizuit FEB2021-Model

Anunț Public Hotărâri Adoptate în ședința CLM din 25.03.2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

40/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr.1

Anexa nr. 1 / 1

Anexa nr. 1 / 2

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6/1

Anexa nr. 6/2

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9 1/1

Anexa nr. 9 1/2

Anexa nr. 9 2/1

Anexa nr. 9 2/2

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

41/25.03.2021 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

42/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
43/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020
44/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
45/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

Anexă

46/25.03.2021 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
47/25.03.2021 Hotărâre privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău
48/25.03.2021 Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
49/25.03.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
50/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021
51/25.03.2021 Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017
52/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
53/25.03.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
54/25.03.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

55/25.03.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

56/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzău
57/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea unor norme locale privind tăieri de corecție la arbori executate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
58/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

Anexa nr. 1

59/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău
60/25.03.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021
61/25.03.2021 Hotărâre pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Nr.hotărâre /data

Titlul hotărârii

62/22.04.2021  Hotărâre pentru soluţionarea contestaţiei nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021
63/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 2A

ANEXA 2B

ANEXA 3 – 2021

ANEXA 3)1 DOT AUT 2021

ANEXA 3)2 Dot Invat 2021

Anexa 3)2a invatamant buget

ANEXA 3)3-cultura 2021

ANEXA 3)4- dot.as.soc.2021

ANEXA 3)5 LOC.SI SERV.dec

ANEXA 3)6 Prot mediului

ANEXA 3)7 Transporturi proiecte bg.local

Anexa 3)8 combustibil si en

anexa 3)9 lista TRANSbuz

ANEXA 3)10 TRANSF COMP DE APA

Anexa 3)11 -transf.Combustibili si energie

ANEXA 3A 1 -excedent febr

ANEXA 3A 2 -excedent Col ec

ANEXA 3b-1-proiecte externe POCA-oct

ANEXA 3B-2-proiecte invatamant

ANEXA 3B-3-proiecte externe blocuri 2

ANEXA 3B-4-proiecte externe autobuze MDRAP-oct

ANEXA 3B-5-proiecteASIST.SOC.-CRESA

ANEXA 3B-6-proiecte prot. med.oct

ANEXA 3b-7-proiecte externe COL EC

Anexa 3C 1 imprumut

ANEXA 3C 2-lista imprumut transilv+CEC

Anexa 4A 2021

Anexa 4B la HCL 2021

ANEXA 5 nr maxim de personal

ANEXA 6)1 Dot Inv venit proprii

anexa 6)2 lista Centru Marghiloman

anexa 6)3 lista Gloria Buzau

ANEXA 6ANEXA 7

64/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021

2)1 Anexa nr.2)1 Centrul Cultural inv

3)1 Anexa nr.3)1 Gloria inv

8)1 ECONOMIC PROIECT inv

13)1 CFR BUG LOC inv

15)1 LIC PROGR SPORT inv

15)a1 LIC PROGR SPORT inv venit pr

18)1 FILIPESCU BUG LOC inv

19)1 SCOALA 1 CP AV MIRCEA BADUL BUG LOC inv

25)a)1 Scoala 11 inv venit pr

29)a)1 Scoala ION CREANGA inv venit pr –

1 SC. POSTLICEALA SANITARA

2 CENTRUL AL MARGHILOMAN.-VP

2a program activitati 2021 Centr Cultural

3 CS GLORIA

3a Atletism 2021

3b Box 2021

3c Fotbal juniori 2021

3d Fotbal seniori 2021

3e Handbal 2021

3f Karate 2021

3g Modelism 2021

3h Rugby 2021

3i Sah 2021

3j Tenis Masa 2021

4 DAS BUG LOC – A 4

5 COLEGIUL NAT B P HASDEU- BL

5a COLEGIUL HASDEU VP

6 COL NAT MIHAI EMINESCU- BL

6a COL M Eminescu VP

7 COL PEDAGOGIC SPIRU HARET- BL

7a COL Sp Haret VP

8 COLEGIUL ECONOMIC- BL

8a ECONOMIC

9 LICEUL TEHNIC BL

9a LIC TEHNIC

10 LICEUL AGRICOL ”DR C ANGELESCU”- BL

10a LICEUL AGRICOL VP

11 LIC AL. MARGHILOMAN BL

11a LIC A MARGHILOMAN VP

12 SEMINARUL TEOLOGIC BL

12a SEMINARUL T VP

13 LIC CFR BL

13a CFR VP

14 LIC DE ARTE BL

14a LIC ARTA VP

15 LPS BL

15a LPS VP

16 MESERII BL

16a LIC Meserii si Servicii VP

17 GR. MOISIL BL

17a LIC TEHNOLOGIC Gr Moisil VP

18 D. FILIPESCU BL

18a LIC TEHNOLOGIC D Filipescu VP

19 BADULESCU BL

19a SC Cpt Av M Badulescu VP

20 TITULESCU BL

21 D. ROMANO BL

21a SC 5 -VP

22 SC 7 BL

22a SCOALA 7

23 N. CONSTANTINESCU BL

23a SCOALA N CONSTANTINESCU

24 ZANGOPOL BL

25 SCOALA GIMN NR 11- BL

25a SCOALA 11

26 SCOALA GIMN SF APOST ANDREI- BL

26a SC APOST ANDREI

27 SCOALA GIMN M KOGALNICEANU- BL

27a Kogalniceanu VEN PR

28 SC 15 BL

28a SC G E Palade VP

29 ION CREANGA BL

29a SC I Creanga VP

30 BASTAN BL

30a BASTAN VP

31 GPP 1

31a GPP 1 – VP

32 GPP 3

32a gpp 3

33 GPP 4

33a Gpp 4 VP

34 GPP Boboceii

34a BOBOCEI – VP

35 GPP 6

35a Gpp 6 VP

36 GPP Cei 7 Pitici

36a GPP 7 pitici VP

37 GPP 9

37a Gpp 9 VP

38 GPP 10

38a GPP 10- VP

39 GPP 8

39a Gpp 8 VP

40 GPP 18

40a Gpp 18 VP

65/22.04.2021 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020 -2021

Anexă

66/22.04.2021

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021

67/22.04.2021 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2021

1. MEMBRII OER Înștiințare de plată cotizație OER 2021 (1)

Hotărârea 3_21.04.2020 aprobare Cotizaţie 2021

68/22.04.2021 Hotărâre pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
69/22.04.2021

Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

 70/22.04.2021

Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al  S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

71/22.04.2021 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara
72/22.04.2021 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
73/22.04.2021 Hotărâre privind extinderea locuinței situată în str. Alexandru Marghiloman, 17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Acord comisie

Mincă Grigore

74/22.04.2021 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnii Andrei George, Stana Constantin, respectiv Societatea Comercială Romoil 2003 S.R.L.
75/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău
76/22.04.2021  Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

ANEXA CENTRALIZATOR casare

77/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

A1.INCADRARE IN ZONA

A2.SITUATIA EXISTENTA

A3.PERMISIUNI SI RESTRICTII

A4.MOBILARE URBANA

A5.ECHIPARE EDILITARA

A6.PROPRIETATE TERENURI

MEMORIU PUZ

REGULAMENT PUZ

78/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL  „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE  P + 5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS”

A1.INCADRARE IN ZONA

A2.SITUATIA EXISTENTA

A3.REGLEMENTARI URBANE

A4.MOBILARE URBANA

A5.ECHIPARE EDILITARA

A6.PROPRIETATE TERENURI

MEMORIU PUZ

REGULAMENT PUZ

79/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA “CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

ianuarie 2021 – MEMORIU GENERAL – PUZ ACOCOT

ianuarie 2021 PUZ ACOCOT – REGULAMENT

INCADRARE a1-Model

80/22.04.2021 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
81/22.04.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău
82/22.04.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 11.05.2021, ora 13.00, şi respectiv 12.05.2021, ora 13.00

Convocator AGOA

MATERIAL_1

MATERIAL_1_ANEXA_1

MATERIAL_1_ANEXA_2

MATERIAL_1_ANEXA_3

MATERIAL_1_ANEXA_4

MATERIAL_2_4_5_6

MATERIAL_2_REVIZUIT

MATERIAL_3

MATERIAL_7

RAPORT_1_CNR_2020

RAPORT_2_AUDIT_2020

83/22.04.2021 Hotărâre privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, având numărul cadastral 71731
84/22.04.2021 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71019, situat în municipiul Buzău, strada Alexandru Vlahuță, nr. 16, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

85/11.05.2021 Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău
86/11.05.2021 Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societății Comerciale „Trans  Bus” S.A. Buzău
87/11.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea aderării U.A.T. Municipiul Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

 Anexă

88/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2021

Anexe la hotărâre

89/28.05.2021 Hotărâre privind  completarea și modificarea Hotărârii nr. 65/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020 -2021

Anexă

90/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice  “Sistematizare verticală Cartier Orizont din municipiul Buzau” -rest de executat
91/28.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexă

92/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale  Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
93/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
94/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2020 ale societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
95/28.05.2021 Hotărâre  pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
96/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
97/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău
98/28.05.2021 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău
99/28.05.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
100/28.05.2021 Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
101/28.05.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 28.05.2021, ora 12:00, respectiv 31.05.2021, ora 12:00

Documentație

102/28.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
103/28.05.2021 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat în bulevardul Industriei (fost Aleea Industriilor), în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău

Anexă

104/28.05.2021 Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 76/22.04.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii
105/28.05.2021 Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2  din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

106/17.06.2021 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021
107/17.06.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii referitoare la activitatea fotbalistică de la Sport Club Municipal Gloria Buzău
108/17.06.2021 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în exercitarea de către UAT Municipiul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive ”Fotbal Club Buzău”

Anexă

Deciziile comitetului executiv al FRF din 3 iulie 2019

109/30.06.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 7, din Cart. Micro 14, Municipiul Buzău, județul Buzău

Aviz CTE

Anexa 1

110/30.06.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru grădinițe și creșe – Grădinița cu Program Prelungit și Cămin nr. 9, str. Vulturului, nr. 24, municipiul Buzău, județul Buzău”

Aviz CTE

Anexa 1

111/30.06.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe – Grădinița cu program normal nr. 18, din str. Academiei, nr. 1, cartier Broșteni, Municipiul Buzău”

Aviz CTE

Anexa 1

112/30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE BAZIN DE INOT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, Judetul Buzau” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Bazine de Inot”
113/30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizarii Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”
114/30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor N.I și N.A
115/30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri pășune cu numerele cadastrale 72321, 72330 și 72332, situate în intravilanul municipiului Buzău, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al Societății Comerciale ACOCOT S.R.L. Buzău
116/30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 59201 situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei
117/30.06.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie – septembrie 2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

118/14.07.2021 Hotărâre privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative
119/14.07.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

Anexe

120/14.07.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 3m a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexa

121/14.07.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Anexa

122/14.07.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

Anexa

123/14.07.2021 Hotărâre privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027  Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

ANEXĂ – Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzau

124/14.07.2021 Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
125/14.07.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comasarea/alipirea parcelelor T44, P750/1, NC 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329, 65330, 65331  în scopul construirii unei baze de producție și depozitare”

Documentatie

126/14.07.2021 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin dare în plată

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

127/ 19.08.2021 Hotărâre privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău,  pe anul 2021

Anexe

128/ 19.08.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexă

129/ 19.08.2021 Hotărâre privind aprobarea propunerii pentru  stingerea  creanțelor fiscale a debitorului Societatea Comerciale ” AQUAFOR ” S.A. Buzău prin darea în plată și aprobarea propunerii distribuirii unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Buzău

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

130/ 19.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău în litigiul privind dosarul nr. 1955/114/2021 aflat pe rolul Tribunalului Buzău
131/ 19.08.2021 Hotărâre privind aprobarea Coridorului de Mobilitate Integrat SE-NV,  coridor strategic care sprijină transportul public în comun de călători,  circulația bicicliștilor și circulația pietonilor
132/19.08.2021 Hotărâre privind numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău″
133/ 19.08.2021 Hotărâre privind modificarea 2 a H.C.L. nr. 291/21.10.2019 privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bloc 3A, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
134/ 19.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

Anexă

135/ 19.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

Anexă

136/ 19.08.2021 Hotărâre  pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

Amenajare mezanin și parțial parter în blocul 8 FGH, B-dul Unirii, în vederea relocării sediului Stării Civile și înființării a 6 apartamente

Anexa Nr. 1

137/ 19.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Moscu, municipiul Buzău

Anexa Nr. 1

138/ 19.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participaţiune a Municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societăţii Comerciale „Eximprod Grup” S.A. Buzău)
139/ 19.08.2021 Hotărâre privind confirmarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

140/03.09.2021 Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
141/16.09.2021 Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău,  pe anul 2021

Anexa

142/16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexă

143/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2021

Anexă

144/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sub formă de dividende din sume repartizate în anii anteriori în alte rezerve ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
145/16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din  bugetul Municipiului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzau în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”
146/16.09.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021-2022
147/16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Realizarea unui coridor sustenabil in zona centrala a Municipiului Buzau – Bulevardul Nicolae Balcescu”
148/ 16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău
149/16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare “Reabilitarea termică a două blocuri de locuințe din municipiul Buzău (Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)” și a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, finanțată  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”

Anexă

150/16.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea şi reducerea zgomotului ambiental pentru Municipiul Buzău

Anexă

151/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare strazi Aleea General Ion Jitianu, Aleea Stejarului și Aleea adiacenta blocurilor 4,5,89 de pe Aleea Castanilor”

 Anexa Nr.1

152/16.09.2021 Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele 
153/16.09.2021 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 134/19.08.2021 pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău
154/16.09.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 26.03.2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
155/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Anexe

156/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2021-2022, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău
157/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER”

Documentație

158/16.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

Documentație

159/16.09.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie – decembrie 2021
160/30.09.2021 Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021
161/30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea „PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Anexă

162/30.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău
163/30.09.2021 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe din fondurile statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
164/30.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL” în Municipiul Buzău, str. OLTEȚULUI, nr. 4
165/30.09.2021 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132
166/30.09.2021 Hotărâre privind solicitarea de arondare a  creșelor nr. 1, 4, 7, 8 și 9 din municipiul Buzău la unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică de pe raza U.A.T. municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

167/07.10.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.65 din 2009 pentru aprobarea actului constitutiv actualizat, cu prelungirea duratei de funcționare a Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
168/27.10.2021 Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău,  pe anul 2021
169/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 6 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Anexă

170/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020

Anexă

171/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022

Anexă

172/27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2021, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță
173/27.10.2021 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.7/17.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Statii de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Buzau in vederea aplicarii la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinta de judet”
174/27.10.2021 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
175/27.10.2021 Hotărâre privind înființarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din municipiul Buzău

Anexă

176/27.10.2021 Hotărâre pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P.T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități
177/27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, incinta Şcolii Generale “Episcop Dionisie Romano” Buzău
178/27.10.2021 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării  unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5)
179/27.10.2021 Hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2
180/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate în cartierul Orizont, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău
181/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” si a devizului estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea a 14 strazi din Municipiul Buzau”
182/27.10.2021 Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de  RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

183/05.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor stații de autobuz (construcții) din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora
184/05.11.2021 Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 176/27.10.2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea în administrare a unei părți din imobilul P.T. 20, proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Piața Daciei, limitrof blocului A2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pentru serviciul social – Centru de zi pentru persoane cu dizabilități
185/05.11.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Buzău, ca membri în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău care au vacantat posturi de directori și directori adjuncți – sesiunea 2021
186/05.11.2021 Hotărâre privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău
187/24.11.2021 Caracter normativ Hotărâre NR. 187 DIN 24.11.2021 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%
188/24.11.2021 Caracter normativ Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Anexe

189/24.11.2021 Caracter normativ Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CAȘERAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”
190/24.11.2021 Caracter normativ Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău
191/24.11.2021 Hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoane Adulte din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
192/24.11.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal,  statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia
193/24.11.2021 Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
194/24.11.2021 Hotărâre privind completarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
195/24.11.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări în vederea demarării procedurii de organizare a selecției pentru ocuparea postului de Director Executiv al Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău
196/24.11.2021 Hotărâre pentru oportunitatea investiţiei „PUZ-ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ  A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2)  DIN TARLAUA 33,  ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”
197/24.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Municipiul Buzău din domeniul public al Municipiului Buzău și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în domeniul public al Statului român în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale
198/24.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea
199/24.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III, 2021
200/24.11.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri – mijloace fixe (partea supraterană din rețeaua de termoficare Magistrala 1) din domeniul privat al Municipiului Buzău, în condițiile legii
201/24.11.2021 Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2022, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora
202/24.11.2021 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu, municipiul Buzău”
203/24.11.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii  nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022
204/24.11.2021 Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău,  pe anul 2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

205/20.12.2021 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian Mironescu
206/20.12.2021 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Lucian Șercăianu
207/20.12.2021 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
208/20.12.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău
209/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE D+P+3E+4 RETRAS+ÎMPREJMUIRE

Anexă

210/20.12.2021 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău
211/20.12.2021 Hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaș – Söter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Granitului nr. 4
212/20.12.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.12.2021, ora 12:00, respectiv 29.12.2021, ora 12:00
213/20.12.2021 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65940 situat în municipiul Buzău, sursa de apă Crâng – Parcul Crâng

Anexe

214/20.12.2021 Hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Romano – Catolică Buzău a terenului în suprafață de 3.900 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Veteranilor, înscris în Cartea Funciară nr. 53066 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 53066
215/20.12.2021 Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Buzau”
216/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 93/28.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
217/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”

Anexa 1

218/20.12.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 13.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 13.00
219/20.12.2021 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 12.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 12.00
220/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
221/20.12.2021 Hotărâre privind recalcularea chiriei, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2022, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
222/20.12.2021 Hotărâre privind completarea denumirii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău și aprobarea organigramei, statului de funcții, salariilor de bază ale personalului și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău
223/20.12.2021 Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului local al Municipiului Buzău, pe anul 2021
224/20.12.2021 Hotărâre privind adoptarea modificării Metodologiei de alocare a unor sume din  bugetul Municipiului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzau în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”, aprobată prin HCL nr. 145/16.09.2021
225/20.12.2021 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2022
226/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în strada Lunei nr. 47
227/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii  nr. 262/31.10.2018 a consiliului local al municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului buzău, situat în Strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1
228/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
229/20.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău
230/20.12.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022
231/27.12.2021 Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021
232/27.12.2021 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, ȋn anul 2021- sesiunea 2
233/27.12.2021 Hotărâre privind aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții depus în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”

pagina editata la data de apr. 18, 2023 @ 09:01

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading