Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2021

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021

pagina editata la data de apr. 8, 2021 @ 08:24

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/27.01.2021Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți
2/27.01.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
3/27.01.2021Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”

Anexa

4/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 – 2022

Anexa

5/27.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

6/27.01.2021Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Buzău
7/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

Anexa

8/27.01.2021Hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipal Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

9/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

Anexele Nr. 1-2-3

10/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”

Anexa Nr. 1

11/27.01.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00
12/27.01.2021Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație si a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV SRL Buzău

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

Anexa Nr. 3

13/27.01.2021Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău
14/27.01.2021Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU
15/27.01.2021Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
16/27.01.2021Hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.
17/27.01.2021Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
18/27.01.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău
19/27.01.2021Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna Ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021
20/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat
21/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021

Anexa

22/27.01.2021Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

Anexa

23/27.01.2021Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

Anexa 1

24/27.01.2021Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în Municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, bloc C1 Centru, parter
25/27.01.2021Hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău și domnul Petcu Alexandru
26/27.01.2021Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara
27/27.01.2021Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 7

Postate în data de 09.01.2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

28/25.02.2021Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Anexa 3A

Anexa 3B

29/25.02.2021Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău
30/25.02.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.03.2021, ora 12:00, respectiv 11.03.2021, ora 12:00
31/25.02.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău

din data de 25.02.2021, ora 13.00, şi respectiv 26.02.2021, ora 13.00

32/25.02.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 14.00, și respectiv 26.02.2021, ora 14.00
33/25.02.2021Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
34/25.02.2021Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău
35/25.02.2021Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii  S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

36/25.02.2021Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație,  aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

Anexa 1

Anexa 2

37/25.02.2021Hotărâre privind aprobarea oportunității investiției „CONSTRUIRE LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE – STRADA DEPOZITULUI NR. 9 ŞI NR. 13 ”, MUNICIPIUL BUZĂU

Descarcă PUZ

Încadrare căi de comunicație și transport

Încadrare ortofotoplan – context zonal

Situația existentă

Reglementari urbanistice (1.1000)

38/25.02.2021Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții
“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

Documentație

Instalații-Cimitir Buzău PDF VAR. 3

39/25.02.2021Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir uman și împrejmuire – Tarlaua 19 –număr Cadastral 60953“

Anexa 1

Deviz Cimitir Municipal

Memoriu tehnic generala 02-2021-Rev3

Plan Cimitir Micro XIV SF Revizuit FEB2021-Model

Anunț Public Hotărâri Adoptate în ședința CLM din 25.03.2021

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

40/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr.1

Anexa nr. 1 / 1

Anexa nr. 1 / 2

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6/1

Anexa nr. 6/2

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9 1/1

Anexa nr. 9 1/2

Anexa nr. 9 2/1

Anexa nr. 9 2/2

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

41/25.03.2021Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

42/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
43/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020
44/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
45/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

Anexă

46/25.03.2021Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021
47/25.03.2021Hotărâre privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău
48/25.03.2021Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
49/25.03.2021Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
50/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021
51/25.03.2021Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017
52/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
53/25.03.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU
54/25.03.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

55/25.03.2021Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

56/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzău
57/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzău
58/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

Anexa nr. 1

59/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău
60/25.03.2021Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021
61/25.03.2021Hotărâre pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

pagina editata la data de apr. 8, 2021 @ 08:24

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.