Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2022

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 20212022

pagina editata la data de aug. 5, 2022 @ 12:57

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/ 18.01.2022 Hotărâre privind privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurată în Hotărârea de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 259/23.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru  transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri – parc
2/ 18.01.2022 Hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 9/07.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
3/ 27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ SERVICE”

Anexă

4/27.01.2022 Hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, Str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
5/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2022 – 2023
6/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”

Anexă

7/27.01.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “TRANS BUS” S.A. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău
8/27.01.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “URBIS SERV” S.R.L. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău
9/27.01.2022 Hotărâre privind darea în administrare către Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Söter”, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5

Anexă

10/27.01.2022 Hotărâre privind înființarea secției sportive ″Sportul pentru toți″ la Sport Club Municipal Gloria Buzău
11/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România S.R.L.), municipiul Buzău”

Anexă

12/27.01.2022 Hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE ȘI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL BUZĂU), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

13/10.02.2022 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2022 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2021, de către RAM TERMO VERDE S.R.L, până la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2022
14/10.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022.

Anexe

15/10.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2022.

Anexe

16/10.02.2022 Hotărâre privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău
17/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău
18/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA  BUZĂU”

Anexe

19/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ”

Anexe

20/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
21/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2022
22/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU
23/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus  plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
24/28.02.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 12.00
25/28.02.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 13.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 13.00
26/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 66847, categoria de folosință drum – Aleea Industriilor din municipiul Buzău

Anexe

27/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022
28/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022
29/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2022
30/28.02.2022 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 227/20.12.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.262/31.10.2018 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1
31/28.02.2022 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 8 la Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
32/28.02.2022 Hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.192/24.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal,  statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia
33/28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” referitor la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

34/04.03.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară ( de îndata) din data de 04.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
35/04.03.2022 Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la mixturi asfaltice și plombări practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
36/04.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău
37/04.03.2022 Hotărâre privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022
38/29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

ANEXA 2

39/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022
40/ 29.03.2022 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău
41/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022
42/29.03.2022 Hotărâre pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
43/ 29.03.2022 Hotărâre pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău
44/ 29.03.2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
45/29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
46/29.03.2022 Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
47/ 29.03.2022 Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar
48/29.03.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
49/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

Anexă

50/29.03.2022 Hotărâre privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
51/ 29.03.2022 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău
52/29.03.2022 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
53/29.03.2022 Hotărâre privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

ANEXA

54/29.03.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
55/29.03.2022 Hotărâre 2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
56/ 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022
57/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău
58/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău
59/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
60/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
61/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL  A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU
62/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU
63/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”
64/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
65/ 29.03.2022  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00
66/29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău
67/29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia     într-un centru educațional în aer liber

Anexa

68/ 29.03.2022  Hotărâre pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng)
69/ 29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006
70/ 29.03.2022   Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00
71/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
72/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
73/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță”
74/29.03.2022   Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022

Hotărâre

Nr.hotărâre /data

Titlul hotărârii

75/ 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău
76/ 28.04.2022 Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, Parcelele 141 – 142
77/ 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente (la parter spații comerciale și servicii)”

Anexă

78 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Autorizare construire centru de servicii recreative”

Anexă

79 / 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sistem de iluminat la Stadionul de atletism Buzău

Anexă

80 / 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Săgeata și Robeasca, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
81 / 28.04.2022  Hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2021
82 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor C.A.G. și C.C.E
83 /28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.
84 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea si acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul RAM TERMO VERDE SRL, în perioada octombrie 2020 -decembrie 2021
85 / 28.04.2022 Hotărâre privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
86 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
87 / 28.04.2022 Hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646 aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 67/2019 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 -Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Anexă 

88 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ – COMPETENȚĂ 10 – FONFUL LOCAL, a note de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ” CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

89/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea Acordului de Înfrațire între Municipiul Buzău din Romania și Raionul Ialoveni din Republica Moldova
90/ 26.05.2022 Hotărâre  pentru aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Buzău, județul Buzău din Romania și Municipiul Strășeni, Raionul Strășeni din Republica Moldova
91/ 26.05.2022 Hotărâre  privind înființarea Teatrului Municipal ,,V. Maximilian” Buzău
92/ 26.05.2022 Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din municipiul Buzău
93/ 26.05.2022 Hotărâre privind organizarea și funcționarea Târgului de vara „DRĂGAICA – 2022”
94/ 26.05.2022 Hotărâre pentru modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, aprobate prin HCL nr.192/24.11.2021, precum și pentru aprobarea denumirii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
95/ 26.05.2022 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 179/27.10.2021 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2
96/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 13.00, și respectiv 02.06.2022, ora 13.00
97/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 12.00, și respectiv 02.06.2022, ora 12.00
98/ 26.05.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL
99/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
100/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
101/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Buzău”

Anexă

102/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația -faza ”proiect tehnic” (PT) pentru obiectivul de investiții „Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”

Anexă

103/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2022
104/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea trecerii bunului – fântâna arteziană (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Piața Daciei, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acesteia
105/ 26.05.2022 Hotărâre privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea
106/ 26.05.2022 Hotărâre 2022 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
107/ 26.05.2022 Hotărâre pentru adoptarea formei finale a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
108/ 26.05.2022 Hotărâreprivind aprobarea modificării 7 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01 .2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
109/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00
110/ 26.05.2022 Hotărâre 2022 privind modificarea Anexei nr. 8 – „Proces verbal de predare-primire bunuri de retur platforme de colectare selectivă a deșeurilor” la Contractul de servicii nr.122610/06.11.2020 privind asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

111/ 29.06.2022 Hotărâre 2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu
112/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău
113/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău
114/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii
115/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău
116/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia
117/ 29.06.2022 Hotărâre privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
118/ 29.06.2022 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău
119/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău
120/ 29.06.2022 Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău
121/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu

Anexa

122/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)

Anexa

123/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
124/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale  “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca
125/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului  Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) -tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău
126/ 29.06.2022 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022

tr>

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

127/ 13.07.2022 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adelin-Laurențiu Petrișor
128/ 13.07.2022 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng
129/ 13.07.2022 Hotărâre privind rectificarea 1 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
130/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău;
131/27.07.2022 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019 (Caracter normativ)
132/27.07.2022 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018 (Caracter normativ)
133/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău (Caracter normativ)
134/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău (Caracter normativ)

Anexe

135/27.07.2022 Hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet, către Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău (Caracter normativ)

Anexa 2

136/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1- Bloc 24A (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr.171, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

137/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 2- Bloc 25 (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr. 175, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

138/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 3- Bloc 26 B (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției, nr. 179, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

139/27.07.2022 Hotărâre 2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 5- Bloc 3C (str. Ion Băieșu nr.2, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

140/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 30- Bloc 39 AB (Cartier Crâng, Aleea Centrală, nr.10, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

141/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 4 – Bloc 11 (Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Unirii, nr.114, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

142/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

143/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

144/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a doamnei P.O. – M
145/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Parcela 459, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.M. – V. și T. F. – I.
146/27.07.2022 Hotărâre privind alipirea unui număr de 14 loturi de teren, cu numerele cadastrale 56186, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56198, 56199, 56200, 63302, situate în municipiul Buzău, cartier Simileasca
147/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 12.00
148/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 13.00
149/27.07.2022 Hotărâre 2022 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al U.A.T. Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont
150/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;
151/27.07.2022 Hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU
152/27.07.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău
153/27.07.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău
154/27.07.2022 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022
155/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.07.2022, ora 12:00, respectiv 29.07.2022, ora 12:00
156/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
157/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

pagina editata la data de aug. 5, 2022 @ 12:57

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.

MASURI PREVENIRE COVID-19