Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2022

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de ian. 5, 2023 @ 11:21

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/ 18.01.2022 Hotărâre privind privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurată în Hotărârea de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 259/23.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru  transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri – parc
2/ 18.01.2022 Hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 9/07.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare ȋnregistrat ȋn anul 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
3/ 27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ SERVICE”

Anexă

4/27.01.2022 Hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, Str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
5/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2022 – 2023
6/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”

Anexă

7/27.01.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “TRANS BUS” S.A. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău
8/27.01.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “URBIS SERV” S.R.L. Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău
9/27.01.2022 Hotărâre privind darea în administrare către Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Söter”, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5

Anexă

10/27.01.2022 Hotărâre privind înființarea secției sportive ″Sportul pentru toți″ la Sport Club Municipal Gloria Buzău
11/27.01.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România S.R.L.), municipiul Buzău”

Anexă

12/27.01.2022 Hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE ȘI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL BUZĂU), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

13/10.02.2022 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2022 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2021, de către RAM TERMO VERDE S.R.L, până la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2022
14/10.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022.

Anexe

15/10.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2022.

Anexe

16/10.02.2022 Hotărâre privind aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău
17/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău
18/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA  BUZĂU”

Anexe

19/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ”

Anexe

20/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
21/28.02.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2022
22/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU
23/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus  plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
24/28.02.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 12.00
25/28.02.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 13.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 13.00
26/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 66847, categoria de folosință drum – Aleea Industriilor din municipiul Buzău

Anexe

27/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022
28/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022
29/28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2022
30/28.02.2022 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 227/20.12.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.262/31.10.2018 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1
31/28.02.2022 Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 8 la Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
32/28.02.2022 Hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.192/24.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal,  statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia
33/28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” referitor la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

34/04.03.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară ( de îndata) din data de 04.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
35/04.03.2022 Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la mixturi asfaltice și plombări practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
36/04.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău
37/04.03.2022 Hotărâre privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022
38/29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

ANEXA 2

39/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022
40/ 29.03.2022 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău
41/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022
42/29.03.2022 Hotărâre pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
43/ 29.03.2022 Hotărâre pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău
44/ 29.03.2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
45/29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
46/29.03.2022 Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
47/ 29.03.2022 Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar
48/29.03.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019
49/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

Anexă

50/29.03.2022 Hotărâre privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
51/ 29.03.2022 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău
52/29.03.2022 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
53/29.03.2022 Hotărâre privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

ANEXA

54/29.03.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
55/29.03.2022 Hotărâre 2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
56/ 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022
57/ 29.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău
58/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău
59/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
60/29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
61/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL  A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU
62/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU
63/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”
64/29.03.2022  Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
65/ 29.03.2022  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00
66/29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău
67/29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia     într-un centru educațional în aer liber

Anexa

68/ 29.03.2022  Hotărâre pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng)
69/ 29.03.2022  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006
70/ 29.03.2022   Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00
71/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.
72/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
73/29.03.2022   Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță”
74/29.03.2022   Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022

Hotărâre

Nr.hotărâre /data

Titlul hotărârii

75/ 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău
76/ 28.04.2022 Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, Parcelele 141 – 142
77/ 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente (la parter spații comerciale și servicii)”

Anexă

78 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Autorizare construire centru de servicii recreative”

Anexă

79 / 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sistem de iluminat la Stadionul de atletism Buzău

Anexă

80 / 28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Săgeata și Robeasca, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
81 / 28.04.2022  Hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2021
82 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor C.A.G. și C.C.E
83 /28.04.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.
84 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea si acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul RAM TERMO VERDE SRL, în perioada octombrie 2020 -decembrie 2021
85 / 28.04.2022 Hotărâre privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
86 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
87 / 28.04.2022 Hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646 aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 67/2019 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 -Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Anexă 

88 / 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ – COMPETENȚĂ 10 – FONFUL LOCAL, a note de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ” CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

89/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea Acordului de Înfrațire între Municipiul Buzău din Romania și Raionul Ialoveni din Republica Moldova
90/ 26.05.2022 Hotărâre  pentru aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Buzău, județul Buzău din Romania și Municipiul Strășeni, Raionul Strășeni din Republica Moldova
91/ 26.05.2022 Hotărâre  privind înființarea Teatrului Municipal ,,V. Maximilian” Buzău
92/ 26.05.2022 Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din municipiul Buzău
93/ 26.05.2022 Hotărâre privind organizarea și funcționarea Târgului de vara „DRĂGAICA – 2022”
94/ 26.05.2022 Hotărâre pentru modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, aprobate prin HCL nr.192/24.11.2021, precum și pentru aprobarea denumirii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
95/ 26.05.2022 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 179/27.10.2021 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2
96/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 13.00, și respectiv 02.06.2022, ora 13.00
97/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 12.00, și respectiv 02.06.2022, ora 12.00
98/ 26.05.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL
99/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
100/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
101/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Buzău”

Anexă

102/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația -faza ”proiect tehnic” (PT) pentru obiectivul de investiții „Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”

Anexă

103/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2022
104/ 26.05.2022 Hotărâre pentru aprobarea trecerii bunului – fântâna arteziană (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Piața Daciei, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acesteia
105/ 26.05.2022 Hotărâre privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea
106/ 26.05.2022 Hotărâre 2022 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
107/ 26.05.2022 Hotărâre pentru adoptarea formei finale a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
108/ 26.05.2022 Hotărâreprivind aprobarea modificării 7 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01 .2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
109/ 26.05.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00
110/ 26.05.2022 Hotărâre 2022 privind modificarea Anexei nr. 8 – „Proces verbal de predare-primire bunuri de retur platforme de colectare selectivă a deșeurilor” la Contractul de servicii nr.122610/06.11.2020 privind asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

111/ 29.06.2022 Hotărâre 2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu
112/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău
113/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău
114/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii
115/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău
116/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia
117/ 29.06.2022 Hotărâre privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
118/ 29.06.2022 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău
119/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău
120/ 29.06.2022 Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău
121/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu

Anexa

122/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)

Anexa

123/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
124/ 29.06.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale  “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca
125/ 29.06.2022 Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului  Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) -tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău
126/ 29.06.2022 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022

tr>

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

127/ 13.07.2022 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adelin-Laurențiu Petrișor
128/ 13.07.2022 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng
129/ 13.07.2022 Hotărâre privind rectificarea 1 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
130/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău;
131/27.07.2022 Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019 (Caracter normativ)
132/27.07.2022 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018 (Caracter normativ)
133/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău (Caracter normativ)
134/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău (Caracter normativ)

Anexe

135/27.07.2022 Hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet, către Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău (Caracter normativ)

Anexa 2

136/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1- Bloc 24A (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr.171, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

137/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 2- Bloc 25 (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr. 175, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

138/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 3- Bloc 26 B (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției, nr. 179, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

139/27.07.2022 Hotărâre 2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 5- Bloc 3C (str. Ion Băieșu nr.2, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

140/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 30- Bloc 39 AB (Cartier Crâng, Aleea Centrală, nr.10, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

141/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 4 – Bloc 11 (Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Unirii, nr.114, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

142/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

143/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa

144/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a doamnei P.O. – M
145/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Parcela 459, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.M. – V. și T. F. – I.
146/27.07.2022 Hotărâre privind alipirea unui număr de 14 loturi de teren, cu numerele cadastrale 56186, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56198, 56199, 56200, 63302, situate în municipiul Buzău, cartier Simileasca
147/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 12.00
148/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 13.00
149/27.07.2022 Hotărâre 2022 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al U.A.T. Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont
150/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;
151/27.07.2022 Hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU
152/27.07.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău
153/27.07.2022 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău
154/27.07.2022 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022
155/27.07.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.07.2022, ora 12:00, respectiv 29.07.2022, ora 12:00
156/27.07.2022 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
157/27.07.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

158/18.08.2022 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ștefan-Octavian Ciurea
159/18.08.2022 Hotărâre privind constituirea Grupului de lucru propriu al Municipiului Buzău referitor la aşezările informale
160/18.08.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M. și M.L
161/18.08.2022 Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău asupra Punctului Termic nr. 8, radierea punctului de lucru deschis în acest punct termic, precum și predarea acestuia către U.A.T. Municipiul Buzău
162/18.08.2022 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a lucrării din metal neferos – creaţie artistică originală, denumită „PARAȘUTISTUL
163/18.08.2022 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2022
164/18.08.2022 Hotărâre privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
165/18.08.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. – M. și M.E
166/18.08.2022 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2022-2023, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău
167/18.08.2022 Hotărâre pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău
168/18.08.2022 Hotărâre pentru modificarea art.1 și anexei la HCL nr.125/29.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4,  și 6, pe teritoriul municipiului Buzău
169/18.08.2022 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi, pe străzile Independenței, Crizantemelor, în Cartierul Dorobanți 2, Cartierul Broșteni și în zona Clubul Polițiștilor, municipiul Buzău, județul Buzău”

Anexă

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

170/08.09.2022 Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  domnului Adrian George Peticilă
171/08.09.2022 Hotărâre privind organizarea și funcționarea „Târgului TOAMNA BUZOIANĂ – 2022″
172/08.09.2022 Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022
173/08.09.2022 Horărâre privind modificarea și completarea HCL nr.60/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5- VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de ăroiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
174/20.09.2022 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng
175/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în Municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soții M.M. și M.L.
176/20.09.2022 Hotărâre privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a Municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 2
177/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 9 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
178/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile d=prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
179/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Stabilirea zonelor de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul Municipiului Buzău”
180/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022 – sesiunea 2
181/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng – Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92 – conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, Județul Buzău)
182/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor de cazare și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău, pentru anul școlar 2022 – 2023
183/20.09.2022 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT (proiect tehnic) al obiectivului de investiții publice „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, Strada Plantelor nr. 8B – Municipiul Buzău”
184/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi pe străzi din Municipiul Buzău și parcări în cartierele Broșteni și Dorobanți 1, Municipiul Buzău, Județul Buzău”
185/20.09.2022 Hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineret, construite în regim de inchiriere prin Agenția Națională de Locuințe în Municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora
186/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren, din domeniul public al Municipiului Buzău și administrarea Societății Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
187/20.09.2022 Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat prin „Fondul de mediu”, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău
188/20.09.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 21.09.2022
189/20.09.2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 – 2023
190/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor Tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. și DN 2B, Municipiul Buzău, Județul Buzău”
191/20.09.2022 Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022
192/20.09.2022 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 214 din 16.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”
193/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Buzău și Fundația Umanitară Agrinvest, pentru realizare complex de sănătate – spital municipal, pe teritoriul Municipiului Buzău

Anexă

194/20.09.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2022
195/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău
196/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău
197/20.09.2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico-economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”

Anexa 3

Anexa 4

198/20.09.2022 Hotărâre pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției Exterioare de la Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Munisterului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău
199/20.09.2022 Hotărâre privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”
200/20.09.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 59/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică modernă a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică modernă a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău
201/20.09.2022 Hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat Nr. 91.800/MDRAP/08.09.2018/ Nr. 21.343/BUZĂU/ 27.07.2018 și a Protocolului de Asociere Nr. 91.808/MDRAP/08.09.2018/Nr.21.357 /BUZĂU/27 .07 .20 l 8 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2018 aferente proiectului ,,Achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești, COD SMIS 127739
Proiect finanțat prin AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4,
Obiectivul specific 4.1 -REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ în parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
202/29.09.2022 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL nr. 197/20.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 3-1

ANEXA 4

203/29.09.2022 Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

204/07.10.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 07.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
205/07.10.2022 Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022
206/07.10.2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022-2023
207/07.10.2022 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT1, județ Buzău
208/07.10.2022 Hotărâre privind implementarea proiectului CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU. Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1
209/07.10.2022 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 11.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
210/07.10.2022 Horărâre privind aprobarea depunerii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL,  a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investiții ”MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ”
211/07.10.2022 Hotărâre pentru aprobarea rectificării 2 a Anexei nr. 4 – ”Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 27.07.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
212/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027
213/28.10.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău
214/28/10/2022 Hotărâre privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău
215/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii D.E. – O. și D.M. – E
216/28.10.2022 Hotărâre privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
217/28.10.2022 Hotărâre pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea domnului C.I., situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, nr. 8
218/28.10.2022 Hotărâre privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”
219/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău
220/28.10.2022 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
221/28.10.2022 Hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău
222/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.I și T.N.
223/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților S.N. și S.R.
224/28.10.2022 Hotărâre privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, aprobat prin HCL nr.234/20.10.2020, modificată și completată prin HCL nr. 207/20.12.2021, HCL nr. 208/20.12.2021 și HCL nr. 110/26.05.2022
225/28.10.2022 Hotărâre privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 3
226/28.10.2022 Hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 275 și strada Lăstunului nr. 2
227/28.10.2022 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
228/28.10.2022 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău
229/28.10.2022 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng – 2
230/28.10.2022 Hotărâre privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
231/28.10.2022 Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
232/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023
233/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al Municipiului Buzău
234/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău
235/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/2022, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
236/28.10.2022 Hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Buzău în calitate de partener în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

237/07.11.2022 Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022.
238/07.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022 – sesiunea 3.
239/29.11.2022 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Laura Kuhlmann (Postolache)
240/29.11.2022 Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău
241/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU” în municipiul Buzău, B-dul GĂRII, nr. 8

Anexă

242/29.11.2022 Hotărâre privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău
243/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – P. și M.L. – C
244/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parcul Tineretului, Lot 2, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SOFT DIGITAL SISTEM S.R.L.
245/29.11.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022
246/29.11.2022 Hotărâre privind exprimarea acordului prealabil al Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin înființarea unui centru de permanență în municipiul Buzău
247/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M. Kogălniceanu” din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
248/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”

Anexă

249/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire locuinţe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice- str. Depozitului nr.9 și nr.13, municipiul Buzău”

Anexă

250/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022
251/29.11.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 13.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 13.00
252/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 6 Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.88, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1A

253/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 7 Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.90, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1B

254/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 8 Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.92, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1C

255/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 9 Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.94, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1D

256/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.119, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ– COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1G

257/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 11 Bloc 1I, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 1I

258/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 12 Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 76, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 2A

259/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.74, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 2B

260/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 86, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 2C

261/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.66, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 3A

262/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 16 Bloc 8G, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 8G

263/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 17 Bloc 8F, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 8F

264/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 18 Bloc 13A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.122, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 13A

265/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 128, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 13C

266/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 130, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 13D

267/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 21 Bloc 13F, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 134, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 13F

268/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.142, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 14J

269/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.144, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 14K

270/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 24 Bloc 15A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.146, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 15A

271/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 25 Bloc 16B, Bulevardul Unirii, Cartier Democraţiei, nr. 131, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 16B

272/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 26 Bloc 29, Aleea Feroviarilor, Cartier Al. Marghiloman nr. 4, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 29

273/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 27 Bloc 41, Aleea Centrală, Cartier Crâng, nr.3, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 41

274/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, COMPONENTA 28 Bloc 17, Aleea Jupiter, Cartier Al. Marghiloman nr.8, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI Bloc 17

275/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 29 Bloc 19E, Bulevardul Unirii, Cartier Constituţiei nr.151, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 – DALI bloc 19 E

276/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA ZONEI PIETONALE CUZA VODĂ – PIAȚA TEATRULUI (BAZAR) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”

Anexa 1 – DALI Cuza Vodă, Piața Teatrului

277/29.11.2022 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău
278/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a Comunei Berca
279/29.11.2022 Hotărâre privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
280/29.11.2022 Hotărâre privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
281/29.11.2022 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 12.00

Proiect nr. 285 + Documentație – AGOA Compania de Apă

282/29.11.2022 Hotărâre privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
283/29.11.2022 Hotărâre privind două schimburi de locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău
284/29.11.2022 Hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ
285/29.11.2022 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
286/29.11.2022 Hotărâre privind actualizarea salarizării personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău
287/29.11.2022 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman Buzău – Familia Ocupațională Administrație
288/29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru proiectul Creşterea gradului de digitalizare a infrastructuril de apă la nivelul operatorului regional CAB în vederea eficientizării consumurilor de apă în municipiul Buzău” al Companiei de Apă S.A. Buzău finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M)

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

289/12.12.2022 Hotărâre privind rectificarea 10 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
290/28.12.2022 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28.12.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
291/28.12.2022 Hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău. aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022
292/28.12.2022 Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%;
293/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă;
294/28.12.2022 Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2023, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;
295/28.12.2022 Hotărâre privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;
296/28.12.2022 Hotărâre privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;
297/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;
298/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului);
299/28.12.2022 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;
300/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii I.I. și I.T.-M.;
301/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;
302/28.12.2022 Hotărâre privind suspendarea contractului de managent al doamnei F.–D.P., director – manager al Centrului Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;
303/28.12.2022 Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023;
304/28.12.2022 Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor din Municipiul Buzău a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău;
305/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Buzău pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963;
306/28.12.2022 Hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;
307/28.12.2022 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;
308/28.12.2022 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părţi din imobilul 326 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău;
309/28.12.2022 Hotărâre privind numirea unui manager interimar la Centrul Cultural și Educațional ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;
310/28.12.2022 Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 229/20.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău;
311/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării de buget pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;
312/28.12.2022 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8;

ANEXĂ

313/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
314/28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Proiectului “Centrul de excelență pentru învățământ dual-tehnic preuniversitar și universitar Buzău”, a aprobării Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
315/28.12.2022 Hotărâre privind rectificarea 11 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;
316/28.12.2022 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2023.

pagina editata la data de ian. 5, 2023 @ 11:21

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading