Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2024

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de feb. 14, 2024 @ 13:08

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/19.01.2024 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la ȋncheierea exercițiului bugetar al anului 2023;
2/19.01.2024 Hotărâre referitor la aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

*Modifică Hotărârea nr. 4/2020

3/19.01.2024 Hotărâre referitor la aprobarea modificării 12 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

*Modifică Hotărârea nr. 3/2020

4/19.01.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

*Modifică Hotărârea nr. 42/2021

5/19.01.2024 Hotărâre referitor la aprobarea modificării 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 43/25.03.2021 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

*Modifică Hotărârea nr. 43/2021

6/19.01.2024 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amplasare busturi personalități istorice, fântână arteziană, refacere alee pietonală, Parc Crâng, municipiul Buzău”;

Anexă

7/19.01.2024 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 145.590.000 lei, prin credit bancar, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.
8/26.01.2024 Hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” scriitorului Ion BĂIEȘU;
9/26.01.2024 Hotărâre privind modificarea tarifului de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;
10/26.01.2024 Hotărâre pentru modificarea exprimării tarifului pentru serviciul public de salubrizare privind activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, reducerea tarifului de sortare și tariful facturare;
11/26.01.2024 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău, pentru activitățile de: Colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice;
12/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;
13/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului);
14/26.01.2024 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2024 – 2025;
15/26.01.2024 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 – ”Lista bunurilor de retur cu Procesul verbal de predare-preluare” la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, înregistrat la nr. 17652 din 06.02.2023;
16/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău;
17/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;
18/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare;
19/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea modului de calcul al cuantumului contribuției lunare pentru persoanele vârstnice care primesc servicii de îngrijire la domiciliu furnizate de Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău;
20/26.01.2024 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2024 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2023 de către Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2024;
21/26.01.2024 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;
22/26.01.2024 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.02.2024, ora 12.00, şi respectiv 06.02.2024, ora 12.00;
23/26.01.2024 Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 226/30.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

*Modifică Hotărârea nr. 226/2023

24/26.01.2024 Hotărâre pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2024;
25/26.01.2024 Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Fundația pentru Copii „Sfântul Sava” Buzău;
26/26.01.2024 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, pentru Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură „Pietroasa – Istrița” a unui spațiu în imobilul proprietate publică, situat în municipiul Buzău, Piața Teatrului nr. 1;
27/26.01.2024 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău;
28/26.01.2024 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău;
29/26.01.2024 Hotărâre privind actualizarea cuantumului brut al salariilor de bază de încadrare a personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău;
30/26.01.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice- Proiectul Tehnic și Detalii de execuție – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Proiect tehnic

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

31/05.02.2024 Hotărâre pentru îndreptare eroare materială din Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 243 din 29.11.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;

*Modifică Hotărârea nr. 243/2023

32/05.02.2024 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 19.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00;
33/05.02.2024 Hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;
34/05.02.2024 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2024;
35/05.02.2024 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2024;
36/05.02.2024 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2024;
37/05.02.2024 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, pentru anul 2024;
38/05.02.2024 Hotărâre pentru aprobarea înființării, în Municipiul Buzău, a unui Spital municipal, și pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției exterioare din Municipiul Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Hotărâre

pagina editata la data de feb. 14, 2024 @ 13:08

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading