Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 319 – NORMATIV

Proiect de hotărâre nr. 304/15.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 304 – NORMATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 302 – NORMATIV

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 299

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 297/08.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 297

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 296 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 296

Descarcă Contract nr. 185367/10.10.2022 – Depozitare deșeuri

Descarcă Aviz AFM nr. 41148/28.11.2022

Descarcă Adresa UAT nr. 215380/23.11.2022

Descarcă Adresa RER nr.393/28.11.2022

Descarcă Adresa RER 368/15.11.2022

Descarcă Acord APM revizuit 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din municipiul Buzău

Descarcă anunț salubrizare

Descarcă proiect de hotărâre nr. 295

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294/05.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.

Descarcă anunț – PUZ Tarlaua 33

Descarcă proiect de hotarâre nr. 294

PARTE SCRISĂ – ETAPA 1

PARTE DESENATA – ETAPA 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 292/29.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 292

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280 din 22.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 280

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 245/15.11.2022 privind indexarea, la nivelul Municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 245

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240/02.11.2022 privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 240

Raport de specialitate + Referat

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 239/28.10.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU”, în Municipiul Buzău, B-dul GĂRII, nr. 8

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 239

Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237/25.10.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 237

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236/24.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.122610/2020, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 236

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 220/11.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 220

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 219

Regulament

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212/05.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotarăre nr. 212

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 206 din 03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă adresă nr.3948 din 30.05.2022

ANEXA nr. 1 – Studiu oportunitate DDD

ANEXA nr. 2 – Caiet de sarcini DDD

Anexa 2.1. la Caietul de sarcini – PROGRAM UNITAR DDD 2020

Anexe 2.2 la Caietul de sarcini

Anexa 2.3 la Caietul de sarcini CS DDD

ANEXA 3 -Draft contract de concesiune

Anexa 3.1. la contract – Caiet de sarcini

Anexa 3.2 la contract – Regulament

Anexa 3.3 la contract – Oferta

Anexa 3.4 la contract – Bunuri retur

Anexa 3.5 la contract – LISTA Dotărilor

Anexa 3.6 la contract – Indicatori DDD

Anexa 3.7 la contract – Asigurările

Anexa 3.8 la contract – Garanția

Anexa 3.9 la contract – Matricea riscurilor

Descarcă proiect de hotărâre nr. 206

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 207/03.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 207

Strategia de Termoficare a Municipiului Buzău finală

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de dec. 7, 2022 @ 12:57

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19