Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259/27.11.2023 privind modificarea 10 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Proiect de hotărâre nr. 259

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 252/21.11.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L. pe raza municipiului Buzău.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 252

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246/09.11.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE”.

Descarcă anunț

Proiect de hotărâre nr. 246 – NORMATIV

ANEXĂ

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238/31.10.2023 privind organizarea și funcționarea “TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 238 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237/26.10.2023 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 237

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 236 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.220 din 19.10.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 220

Loading

Proiect de hotărâre nr. 217/17.10.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 217

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 204

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 188

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.165/17.08.2023 privind organizarea și funcționarea Târgului “TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 165 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.159/09.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 159 – NORMATIV

Anexă

Documentație

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158/03.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE ,,BETLEEM” BUZĂU“.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 158

Anexă

Documentație

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 157

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.155/26.07.2023 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 155

Anexă

Documentație

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 154/21.07.2023 privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 154 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 122/13.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L), situate în Municipiul Buzău.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 122

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 121 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE”.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 120 NORMATIV

1. ACTE

2. AVIZE

3. MEMORIU

4. REGULAMENT

5. PLANȘE

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 112/23.05.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 112

Loading

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de mai 5, 2023 @ 12:14

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading