Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice

COMPONENȚĂ

> Mihail Vasilica – şef serviciu
> Disantolo Giuliano Paolo
> Ene Panait
> Hurlup Oana
> Mihai Carmen Marinela
> Militaru Georgeta
> Popa Gabriel Leonard
> Rădulescu Nicolae
> Stanciu Angela
> Ungureanu Gabriel

Atributii

 • gestionează activitatea de constatare, control şi inspecţie fiscală a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice : impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxa folosinţă teren închiriat sau concesionat, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, redevenţe, chirii, alte taxe locale;
 • constată concordanţa datelor ce definesc titularul de rol, domiciliul, adresa bunului, patrimoniul din documentele fiscale, cu informaţiile din programul informatic, operând atunci când se impune, pe baza documentelor şi a constatărilor din teren modificările necesare;
 • desfăsoară activităţi de inspecţii fiscale conform planificării în vederea verificării sinceritătii datelor înscrise în declaraţiile de impunere pe propria răspundere ;
 • soluţionează cererile de compensare sau restituire de sumă privind persoanele fizice ;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative, tuturor contribuabililor, persoane fizice, care încalcă legislaţia fiscală, pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale de impunere sau depunerea acestora peste termen ;
 • solutionează cererile privind  radierile auto prin scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport respective ;
 • verifică şi soluţionează cererile pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
 • verifică şi soluţionează cererile pentru acordarea  scutirilor conform H.C.L.M.-urilor anuale ;
 • în baza cererilor contribuabililor şi a actelor doveditoare se ocupă de transferarea dosarelor auto în alte localităţi cât şi de confirmarea de primire a dosarelor auto pentru contribuabilii care şi-au stabilit adresa de domiciliu în municipiul Buzău ;
 • înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează, semnează carnetele şi urmăreşte încasarea impozitelor pe spectacole ;
 • evidenţiază, calculează şi urmăreşte încasarea redevenţei pentru contractele de concesiune încheiate de primăria Buzău cu persoanele fizice ;
 • debitează şi urmăreşte încasarea impozitelor aferente acordurilor pentru folosirea temporară a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău pentru garaje , chioşcuri, tonete, măsuţe pliante, căi de acces etc ;
 • colaborează cu Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Fizice şi sprijină activitatea acestuia în vedere urmăririi şi recuperării debitelor ;
 • răspunde de întocmirea şi încasarea facturilor pentru procesele verbale privind achiziţionarea cabinetelor medicale cât şi pentru terenurile care au aparţinut domeniului public şi care au fost înstrăinate persoanelor fizice ;
 • realizează activităţi de inventariere a masei impozabile urmărind includerea în evidenţele fiscale a clădirilor, conform autorizaţiilor de construire şi colaborează cu S.A.U.A.C.D.C. în vederea stabilirii pe baza valorii de impunere a diferenţei de încasat de la solicitantul- contribuabil ca efect al regularizării ;
 • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele locale iar la cererea contribuabililor furnizează relaţii cu privire la modul de calcul al acestora;
 • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi orice alte probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale;
 • eliberează adeverinţe de rol persoanelor fizice care nu deţin documente (contractele de vânzare –cumpărare în original) în vederea eliberării cartilor de identitate de S.P.C.L.E.P .Buzău;
 • solicită informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale;
 • colaborează cu alte direcţii de impozite şi taxe locale, precum şi cu alte instituţii publice: Poliţie, Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Registrului Comerţului, Judecătorie, Tribunal etc.,în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile urmăribile, facând toate cererile necesare pentru întocmirea  dosarului fiscal;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Cosiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:35

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.