Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

Direcția Evidența Persoanelor

Director executiv – TOMA ELENA CAMELIA

Compartiment Stare Civilă

Inspector – Coroian Doru-Catalin
Inspector – Glevesanu Smaranda
Inspector – Oprea Gabriela Monica
Inspector – Dinu Emilian Bebe
Consilier Juridic – Stoica-Chiculescu Roberta-Andreea

Serviciul Evidența Persoanelor

Inspector – Moise Alexandru
Inspector – Șendruc Roxana
Inspector – Moise Georgeta-Silvia
Inspector – Nita Rodica-Iuliana
Inspector – Ciresaru Carmen Crenguta
Referent – Cristea Petre
Inspector – Marin Nicoleta
Inspector – Chiricuta Lenuta
Inspector – Dumitrescu Cosmin Mihail
Inspector – Toma Alexandra
Referent – Balan Carmen
Consilier – Burlan Olivia

Compartiment Ghiseu Unic

Inspector – Barbu Petruta
Inspector – Petcu Cristinel-Nicusor
Inspector – Plesa Danut
Inspector – Popa Cristina
Referent – Lupsa Daniela
Referent – Vijiac Mariana

Programul de lucru cu publicul

Adresa: Mun. Buzău, bd. Unirii, nr 301A, Galleria Mall, etaj 1

Telefon/Fax:  0238 712 317

Email : evidenta.persoanelor@primariabuzau.ro

Primiri documente:

 • luni: 8.30 – 16.30
 • marţi: 8.30 – 16.30
 • miercuri: 8.30 – 12.30      14.30 – 18.30
 • joi: 8.30 – 16.30
 • vineri: 8.30- 13.00

Eliberări documente:

 • luni: 8.30 – 16.30
 • marţi: 8.30 -16.30
 • miercuri: 8.30 – 18.30
 • joi: 8.30 – 16.30
 • vineri: 8.30 – 14.00

Program de audienţe

Director executiv – TOMA ELENA CAMELIA
Miercuri: 12.00 – 14.00

Şef serviciu – PLEȘA DĂNUȚ
Joi: 11.00 – 13.00

ATRIBUȚII

 • intocmeste, tine evidenta si elibereaza certificatele de stare civila.
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta personei fizice, in conditiile legii.
 • intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile Legii nr. 119/1996 republicata.
 • intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie ori intocmeste ulterior actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila, in conditiile legii.
 • desface casatoria din care nu au rezultat copii, prin procedura administrativa prevazuta de lege.
 • actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanelor care contine datele cu caracter personal (nume, prenume, domiciliu/resedinta, cod numeric personal s.a.).
 • furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, datele necesare pentru actualizarea Registrului national de evidenta a persoanelor.
 • furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si a institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici sau cetatenilor, datele de identificare si cele referitoare la adresa de domiciliu/resedinta ale persoanei.
 • primeste de la Biroul judetean de administrare a bazelor de date cartile de identitate, cartile de alegator, pe care le elibereaza solicitantilor.
 • tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.
 • indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
 • constata contraventii si aplica sanctiuni, in conditiile legii.

Atributii specifice pe linie de evidenta a persoanelor si eliberarea actelor de identitate:

In domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, Direcţia de evidenţă a persoanelor are următoarele atri­buţii principale:

 • organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
 • pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor de competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia re­gimului de evidenţă a persoanelor;
 • înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fie­cărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identi­tate;
 • colaborează cu formaţiunile de poliţie, organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 • asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;
 • identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmă­rite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi sesizează unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 • înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eli­berarea acestora;
 • actualizează Registrul naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de iden­titate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de
 • desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a peti­ţiilor cetăţenilor;
 • asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.I.R.A., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce la revin, în temeiul legii;
 • formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modifica­rea metodologiilor de lucru etc;
 • întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
 • răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păs­trare a arhivei specifice;
 • soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.I.R.A., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
 • organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
 • eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unită­ţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;
 • acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identita­te;
 • asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării, în registrul cu număr de înre­gistrare obţinut de la registratura generală;
 • asigură securitatea documentelor serviciului.
 • asigură păstrarea secretului de serviciu a informaţiilor clasifi­cate, potrivit legii.

Atribuţii pe linie de informatică:

 • actualizează registrul naţional de evidenţă a populaţiei locale cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionă­rii acestora;
 • preia în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
 • actualizează baza naţională de date privind evidenţa persoane­lor şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate;
 • transmite în sistem informatic automat lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate, completează fişa de însoţire a lotu­lui şi celelalte evidenţe;
 • operează în baza de date naţională data înmânării cărţii de identitate;
 • execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamen­telor din dotare;
 • evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
 • clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
 • rezolvă erorile din baza de date naţională (constatate cu oca­zia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
 • salvează şi arhivează pe suport magnetic fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;
 • furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adre­să ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, jude­ţene şi locale, agenţii economici şi de către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
 • administrează reţeaua şi domeniul informatic pe probleme de competenţa Direcţiei de Evidenţa Persoanelor;
 • desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în sco­pul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţi­lor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
 • colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.I.R.A. în vederea asigurării utili­zării datelor în conformitate cu prevederile legale;
 • execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a softwa-re-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică, în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;
 • asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia mă­suri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu.
 • execută alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei.

Atribuţii pe linie de stare civilă:

 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
 • înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comuni­cări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
 • pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia re­gimului de stare civilă;
 • înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecă­rei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
 • eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea auto­rităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civi­lă, la cererea persoanelor fizice;
 • trimite structurii informatice din cadrul direcţiei, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de de­ces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar, Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău;
 • ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispari­ţia acestora;
 • atribuie coduri numerice personale, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
 • propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul ur­mător, şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evi­denţă a persoanelor;
 • se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de sta­re civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
 • ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
 • înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele registrului au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
 • sesizează imediat serviciului judeţean de specialitate în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
 • primeşte cererile şi efectuează menţiunile cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
 • la solicitarea instanţelor judecătoreşti, efectuează verificări cu pnvire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor destare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecăto­rească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 • desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezol­vare a petiţiilor cetăţenilor;
 • asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.I.R.A., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 • formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modifica­rea metodologiilor de lucru;
 • întocmeşte situaţiile statistice, sintezele care conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul direcţiei, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
 • răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păs­trare a arhivei şi depunerii acesteia la arhiva generală, în condiţiile prevăzute de lege;
 • execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în cola­borare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu iden­titate necunoscută;
 • colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a pă­rinţilor copiilor abandonaţi;
 • asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării, în registrul cu număr de înre­gistrare obţinut de la registratura generală;
 • eliberarea livretului de familie şi actualizarea acestuia.
 • primirea cererilor în vederea acordării sprijinului financiar la întemeierea familiei.
 • desface căsătorii din care nu au rezultat copii prin procedura administrativă prevăzută de lege.

Atribuţii pe linie de analiză-sinteză:

 • primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul direcţiei;
 • verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
 • organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţiona­rea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 • distribuie corespondenţa repartizată de directorul executiv sau directorul executiv adjunct şi o predă, după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele speciale destinate pentru expediere;
 • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezol­varea acestora în termenul legal;
 • organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea direcţiei;
 • centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 • transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sintezele şi analizele întocmite;
 • asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciu­lui cu documentele rezultate din activitatea de profil, documente care vor fi predate la arhiva generală în termenele prevăzute de lege.

pagina editata la data de iul. 8, 2021 @ 08:52

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.