Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Juridic

COMPONENȚĂ

Consilier juridic – Bașturea Mariana-Mihaela
Consilier juridic – Coroian Elena-Cristina
Consilier juridic – Dima Viorel

DATE CONTACT

Adresa : Piața Daciei, nr.1, camera 18
Telefon direct: 0238 710 659

ATRIBUȚII

Atribuții generale

• Reprezintă autoritățile administrației publice locale ( Primarul Municipiului Buzău și Consiliul Local al Municipiului Buzău ) precum și unitatea administrativ teritorială- Municipiul Buzău, în fața instanțelor judecătorești, a parchetelor și a altor organisme cu activitate jurisdicțională, prin susținerea intereselor acestora și ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte ;
• Avizează, la cerere, pentru legalitate, actele cu caracter juridic și administrativ încheiate de Primăria Municipiului Buzău și de Municipiul Buzău ;
• Ține evidența și comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind administrația publică locală și problemele de interes general.

Atribuții specifice

• Acordă consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului ;
• Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției ;
• Acordă asistență, consultanță și reprezentare juridică instituției în care își desfășoară activitatea ;
• Avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic ;
• Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ trimise spre avizare ;
• Semnează, la solicitarea conducerii instituției, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituției ;
• Exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituției, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituției ;
• Întocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese și sesizări înregistrate la sediul instituției ;
• Acordă asistență juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu legislația în vigoare ;
• Ține evidența tuturor actelor și documentelor întocmite ;
• Informează conducerea cu privire la aparițiile și modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituției ;
• Participă, pe baza delegației și împuternicirii exprese a Primarului Municipiului Buzău sau a președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău, la încheierea acordurilor de mediere în condițiile prevăzute de Legea nr. 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator și ale Noului Cod de Procedură Civilă ;
• Avizează, la cerere, contractele, convențiile și protocoalele încheiate de către instituție cu alte persoane fizice sau juridice ;
• Asigură consultanță juridică angajaților instituției și îi informează pe aceștia cu privire la noile apariții legislative sau modificări aduse în domeniu ;
• Avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului ;
• Redactează prin operare P.C. toate actele și documentele care se referă la activitatea compartimentului juridic ;
• Colaborează, la cerere, la întocmirea proiectelor de dispoziții și de hotărâri ;
• Instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul Local al Municipiului Buzău sunt părți. În acest sens , realizarea activității biroului este posibilă prin îndeplinirea următoarelor atribuții :
• Reprezintă fața instanțelor judecătorești competente interesele administrației publice locale ( Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchete ) ;
• Studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului ori ale Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
• Pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, la care sunt anexate toate probele/documentele necesare promovării acestora, analizează legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată ;
• Întocmește întâmpinări și interogatorii, formulează toate căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția este parte.
• Participă în cadrul comisiilor de punere în posesie a imobilelor restituite în natură în baza Legii nr. 10/2001 completată și modificată ;
• Asigură soluționarea, întocmirea și reprezentarea în justiție a dosarelor privind restituirea imobilelor în natură sau în despăgubiri bănești conform prevederilor Legii nr. 10/2001 ;
• Îndeplinește activitatea de comunicare prin afișare a citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Codului de rpocedură civilă ;
• Îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

pagina editata la data de aug. 1, 2019 @ 13:18

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading