Ședința ordinară – 25.03.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii martie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 DIN DATA DE 10.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 10.03.2021 privind modificarea și completare HCL NR. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile Programul Operațional Regional 2014-2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 15.03.2021 pentru modificarea HCL nr.271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 11.03.2021 privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61  din data de 16.03.2021 privind numirea a doi consilieri locali în componența Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, precum și pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și repartizarea acesteia

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 10.03.2021 privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1954 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2021

Anexă

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 12.01.2021 privind modificarea și completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin HCL nr.188/30.06.2017

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58  din data de 15.03.2021 pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 si 2022-2023

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 11.03.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor a S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48 din data de 10.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021 ora 13:00 și respectiv 31.03.2021 ora 13:00

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 11.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14:00 și respectiv din data de 31.03.2021, ora 14:00

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 15.03.2021 pentru aprobarea unor norme locale privind tăieri de corecți la arbori executată de către Societate Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 din data de 19.03.2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și funcționale, numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 din data de 15.03.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini ( realizarea unui drum public) a domnilor Andrei George, Stan Constantin respectiv a Societății Comerciale Romoil 2003 S.R.L. , a trei terenuri situate in municipiul Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont 

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 09.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65/22.03.2021 pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66/22.03.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău Nr. 257/23.11.2020

Suplimentar

Raport 2020

Loading