CARTEA  DE  IDENTITATE  PROVIZORIE

         Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, iar pentru viitor şi cartea electronică de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului roman şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci să obţii

Cartea de identitate provizorie:

 

Ce este cartea de identitate provizorie Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul  în care acesta nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Cine poate solicita o carte de identitate provizorie
 • Cetăţenii români cu domiciliul în România care nu deţin toate documentele care fac dovada numelui, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • Cetăţenii români cu domiciliu în străinătate şi reşedinţa în România
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la Direcția Evidenţa Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Buzău

Adresa şi date de contact

 • Adresa: Mun. Buzău, Piața Teatrului, nr. 1
 • Telefon:  0238 712 317
 • Fax: 0338 408 104
 • Email : evidenta.persoanelor@primariabuzau.ro

Program de lucru cu publicul

Primiri documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 – 16:30
miercuri: 8:30 – 12:30      14:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30- 13:00

Eliberări documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 -16:30
miercuri: 8:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30 – 14:00

Acte necesare
 • Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate   (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Actul de identitate deţinut:
  • Buletinul de identitate;
  • Cartea de identitate;
  • Cartea de identitate provizorie;
 • Certificatul de naştere – dacă poate fi prezentat (original);
 • Certificatul de căsătorie – dacă este cazul şi poate fi prezentat (original);
 • Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilăCertificatul de divorţ, dacă este cazul şi dacă poate fi prezentat/(ă) (original);
 • Documentul care face dovada adresei de domiciliu – dacă poate fi prezentat (original) (vezi informaţii aici);
 • 2 fotografii tip act de identitate (dimensiunea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei);
 • Chitanţa cu contravaloarea taxelor aferente de 1  leu;

În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica ,,domiciliu,, din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în baza de date informatizată la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă;

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica ,,domiciliu,, din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate, dar numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.

Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/16.03.2021 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.105/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea O.G. nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine de la lucrătorul competent să soluţioneze cererea de schimbare a domiciliului din strainatate in Romania de la sediul Direcției Evidenţa Persoanelor (Download) (se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei);
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
  IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.
 • Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
  • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.
  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În cazul în care, după depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, înmânarea acestuia se realizează astfel:

  a) pe bază de procură specială autentificată la notarul public român;
  b) pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, procura va fi prezentată tradusă și legalizată, potrivit normelor în vigoare;

Procedura eliberării cărţii de identitate provizorii

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 • În cartea de identitate provizorie, rubricile “Motivul eliberării” sau, după caz, “Domiciliu” se completează după cum urmează:
 • „Lipsă certificat de naştere”, „lipsă certificat de căsătorie” sau „lipsă dovadă divorţ” – pentru persoanele care nu pot prezenta dovada numelui, a prenumelui, a datei de naştere ori a stării civile;
 • „Lipsă locuinţă” – pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă;
 • * Notă:  La rubrica „domiciliu” se înscrie localitatea, unde a fost identificat solicitantul, la data eliberării actului de identitate
 • „Lipsă dovada adresei de domiciliu” – pentru persoanele care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu.
 • * Notă:   În cartea de identitate provizorie, la rubrica „domiciliu”, se înscrie adresa la care solicitantul declară că locuieşte efectiv.

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

 • În cartea de identitate provizorie, la rubrica “Domiciliu” se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, la rubrica “Motivul eliberării” se înscrie menţiunea “Reşedinţă C.R.D.S.”, iar pe versoul cărţii de identitate provizorii se aplică şi se completează autocolantul privind stabilirea reşedinţei.

Loading