FURNIZAREA  DE  DATE  CU  CARACTER  PERSONAL din
REGISTRUL  NAŢIONAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

 

 

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016

Responsabil prelucrare date cu caracter personal

Date de contact, Program de lucru

Adresa şi date de contact

 • Adresa: Mun. Buzău, Piața Teatrului nr. 1
 • Telefon:  0238 712 317
 • Fax: 0338 408 104
 • Email : evidenta.persoanelor@primariabuzau.ro

Program de lucru cu publicul

Primiri documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 – 16:30
miercuri: 8:30 – 12:30      14:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30- 13:00

Eliberări documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 -16:30
miercuri: 8:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30 – 14:00

 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal
 Aplicarea, in principal, a urmatoarelor prevederi legale:

– O.G. nr. 84 din 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr. 295/16.03.2021 republicată pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare unitară a dispoziţiilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
– Legea nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr. 64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicare unitara a dispozitiilor in materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR)

 •  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale susmentionate in mod exemplificativ si limitativ.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat cei prevazuti de lege, cat si cei carora le sunt furnizate date cu caracter personal in conditiile obtinerii consimtamantului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligati sa utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate date cu caracter personal: Permanent
Dreptul de acces, rectificare, stergere: conform reglementarilor in vigoare, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite
Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite
Dreptul de a depune plangere: la autoritatea de supraveghere competenta, respectiv:

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Mun. Bucuresti, Blvd. G-ral Gheorghe Mageru nr. 28-30 Sector 1 cod postal 010336.

Taxele care se achită pentru obţinerea unor informaţii din R.N.E.P.
   Conform dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/ 2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/ 2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent: taxă verificări persoane = 1 leu/ persoană şi se achită în contul bugetului local al Municipiului Buzău;
Modalităţi de plată a taxelor  

*Contul în care se poate vira contravaloarea taxelor prevăzute de lege este:

                       RO84TREZ16621330250XXXXX

Scutirea de la plata taxelor legale
     Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind  evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, , republicată, cu modificările și completările ulterioare,  se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin   modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 • casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi   ocrotirii sociale a persoanelor vârsnice;
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Loading