Condiţii

Cine poate solicita şi pe ce motive

 • cetăţeanul român
 • personal
 • prin împuternicit
 • prin avocat
 • pentru motive temeinice
Procedură Unde se poate cere schimbarea numelui şi/ sau prenumelui

 

 • la oficiul/ compartimentul/ biroul/ serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are domiciliul.

Identificarea unui motiv temeinic care urmează a fi invocat.

Legea nr.105/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea O.G. nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Cum trebuie procedat, practic,

 

Pasul 1

 • ne prezentăm la funcţionarul stării civile, de la primăria de domiciliu;
 • să avem asupra noastră cartea de identitate, certificatele de stare civilă – original;
 • completăm o cerere de publicare a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a;
 • la această cerere completată, pe formular tip, anexăm copii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere/ căsătorie;
 • solicităm avizarea cererii de către funcţionarul stării civilă  (avizarea constă în semnătura ofiţerului de stare civilă şi ştampila oficială a serviciului – cuprinzând stema României);

Pasul 2

 • se face publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a

Pasul 3

 • Obţinerea cazierului judiciar – pe bază de cerere, făcută personal.
 • Obţinerea cazierului fiscal – pe bază de cerere, făcută personal

Pasul 4

 • efectuarea unor copii simple de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ)
 • întocmirea unor declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc.
 • efectuarea unor copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc
Acte necesare

I.Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani

 

 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • certificatul de cazier judiciar al solicitantului – emis pentru schimbare nume;
 • certificatul de cazier fiscal privind solicitantul – emis pentru schimbare nume;
 • copii simple de pe  certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

II.Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani

 

 • cererea se face de către unul din părinţi, cu consimţământul celuilalt
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • certificatul de cazier judiciar
  1.            al tatălui – emis pentru schimbare nume
  2.            al mamei – emis pentru schimbare nume;
 • certificatul de cazier fiscal
  1.            al tatălui – emis pentru schimbare nume
  2.            al mamei – emis pentru schimbare nume;
 • copie simplă de pe certificatul de naştere al copilului;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

III.Când schimbarea numelui priveşte un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani

 • în plus faţă actele necesare, descrise anterior (la ipoteza II), cererea va fi semnată de minor şi unul din părinţi/ reprezentantul legal
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui, însoţită de actele necesare se depun la Compartimentul de Stare Civilă.

Adresa şi date de contact

 • Adresa: Mun. Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 114 – 118, bl. 8F – 8G – 8H
 • Telefon: 0238/725810
 • Fax: 0238712307
 • Adresa de email: starea.civila@primariabuzau.ro

Program de lucru cu publicul

Zi Interval
Luni 10:00-12:00 – Primiri14:00-16:00 – Eliberări
Marţi 10:00-12:00 – Primiri14:00-16:00 – Eliberări
Miercuri 10:00-12:00 – Primiri14:00-16:00 – Eliberări
Joi 10:00-12:00 – Primiri14:00-16:00 – Eliberări
Vineri 9:00-12:00 – Primiri și  Eliberări
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr.105/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, precum si pentru abrogarea O.G. nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată.
 • H.G. nr.255/2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
Important de ştiut

Ce înseamnă schimbarea numelui

 • schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, la cerere celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă.

Diferenţe între MODIFICAREA şi SCHIMBAREA NUMELUI

– între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială:

 • modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiaţie, adopţie, căsătorie, divorţ, nulitatea căsătoriei);
 • spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legată de vreo schimbare a statutului civil al persoanei;
 • de asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativă poate fi modificat nu numai numele, ci şi prenumele.

Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 • schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 • Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 • orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Ce se întâmplă cu cererea, cine o soluţionează

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean.
 • Serviciul public judeţean verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va înștiința de îndată solicitantul.
 • Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţa cel în cauza nu a ridicat dispozitia, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.
 • Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

Loading