FAMILIE, SERVICII SOCIALE

Termene:

 • 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort
 • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul nascut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile

Acte necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii copilului cu număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă sunt căsătoriţi);
 • declaraţia de recunoaştere semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultat din afara căsătoriei; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele şi prenumele pe care îl va purta copilul.

Aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă:

 • dorinţa de a se căsători
 • faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei
 • ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei

Sunt necesare:

 • actul de identitate
 • certificatul de naştere, în original şi în copie
 • certificatul medical privind starea sănătaţii; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
 • acte în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul)
  • certificatul de deces al fostului soţ
  • certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960)
  • certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei
  • sentinţa de divorţ ramasă definitivă şi irevocabilă
  • aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru încuviinţarea căsătoriei (în cazul femeii care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani împliniţi)

Acte necesare:

 • paşaportul;
 • adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la locul de domiciliu (Primărie) – tradusă şi legalizată la un notar public român;
 • certificat de naştere în original şi copie;
 • dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiile consulare (din România) ale ţărilor a căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei;
 • certificate prenupţiale;
 • declaraţia notarială (dată la un notar public român), care trebuie să cuprindă datele de stare civilă, domiciliul, naţionalitatea, cetăţenia, starea civilă.

Competenţa: Primăria unde a avut loc naşterea

Condiţii şi procedură:

 • În situaţia în care cel născut nu a împlinit vârsta de 1 an, sau în cazul copilului născut mort şi neînregistrat în termen de 3 zile de la data naşterii. În această situaţie înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului localităţii unde s-a produs naşterea pe baza declaraţiei făcute de către persoana care declară naşterea, din care să rezulte motivele întârzierii declarării naşterii, anexându-se eventual acte justificative.
 • În situaţia în care cel născut a împlinit vârsta de 1 an de la data naşterii
 • În această situaţie înregistrarea naşterii se face numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.
  Mai sunt necesare:

  • certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă sunt căsătoriţi); sau după caz, declaraţia de recunoaştere semnată de ambii părinţi în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată (declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele şi prenumele pe care îl va purta copilul);
  • dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, va decide prin dispoziţie primarul localităţii unde se înregistrează naşterea.

Eliberarea se face la cerere

Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civilă se depune de către solicitant la primăria unde a fost înregistrată naşterea, căsătoria sau decesul, menţionând împrejurările în care acestea au dispărut, au fost distruse, pierdute etc.

Pentru eliberare sunt două situaţii:

 • situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în localitatea a cărei primărie deţine actele de stare civilă ale solicitantului. În acest caz se respectă condiţiile conform procedurii.
 • situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în altă localitate a cărei primărie nu deţine actele sale de stare civilă. În acest caz solicitantul poate depune cererea la primăria localităţii în care domiciliază urmând ca ofiţerul de stare civilă să facă demersurile necesare obţinerii certificatului.

Privind persoanele îndreptăţite să solicite eliberarea certificatelor de stare civilă:

 • certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, pe bază de buletin de identitate, adeverinţă temporară sau paşaport (pentru minorii care nu posedă buletin de identitate, precum şi pentru cei puşi sub inierdicţie, certificatul de naştere, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;
 • certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi, iar pentru motive întemeiate, ambilor soţi;
 • certificatul de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite, care justifică motivele pentru care le solicită, respectiv soţul supravieţuitor, fiului sau fiicei persoanei decedate;
 • în cazuri deosebite (persoane grav bolnave netransportabile, internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială etc.) se eliberează certificate de naştere sau de căsătorie şi altor persoane, cu aprobarea primarului. Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinta în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procură specială.

Toate certificatele se eliberează pe baza buletinului de identitate a solicitantului.

Competenţa: Primăria localităţii în care domiciliază solicitantul

Sunt necesare:

 • cererea de solicitare a schimbării numelui, bine motivată, care trebuie să fie însoţită de urmatoarele:
  • certificatele de stare civila în original : naştere, căsătorie şi naştere ale copiilor minori (dacă este cazul);
 • un exemplar din Monitorul Oficial al României în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui;
 • actul de consimţământ dat în forma autentică al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

După emiterea deciziei de schimbare a numelui sau prenumelui se va achita taxa de schimbare de nume sau prenume. Sunt scutite de taxă numele formate din expresii indecente sau ridicole.

Acte necesare:

 • certificatul constatator de deces;
 • buletinul de identitate al decedatului;
 • certificatul de naştere şi căsătorie;
 • livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 50 de ani;
 • la înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu buletinul de identitate;
 • înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauză violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.
 • actele de stare civilă privind cetăţenii români aflate în străinatate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele.
 • actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primăria din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
 • cererea de transcriere se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, însoţită de certificatul ori extrasul original, o copie (xerocopie) legalizată a acestora şi traducerea în limba română, autentificate de un notar public sau de oficiul consular român.
 • cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea, direct sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, în ţară, de un notar public, iar în străinătate, de oficiul consular român din statul de reşedinţă. În acest caz, cererea de depunere la primăria localităţii în raza căreia au avut ultimul domiciliu, iar dacă nu au avut vreodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, unde se va efectua transcrierea certificatului.
 • după înregistrarea cererii, aceasta se înaintează, împreună cu toate documentele prin Serviciul judeţean de evidenţă a populaţiei, la Direcţia de evidenţă a populaţiei care va dispune asupra transcrierii.

Este acordat la cererea solicitantului.

Acte necesare:

 • cerere
 • actele de identitate ale soţilor şi ale copiilor până la vârsta de 14 ani, dacă se află în întreţinerea părinţilor
 • certificatul de căsătorie
 • certificatul de deces dacă unul dintre soţi este decedat
 • hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă
 • dovada domiciliului comun al soţilor

Primăria oferă următoarele servicii sociale, prin

Compartimentul de Autoritate Tutelară şi Direcţia de Asistenţă Socială:

 • Anchete sociale la solicitarea instanţei de judecată privind încredinţarea minorilor implicaţi în procese de divorţ
 • Anchete sociale la solicitarea poliţiei privind situaţia socio-familială a minorilor care au săvârşit diferite fapte prevăzute de legea penală
 • Asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului cu ocazia perfectării unor contracte de vânzare cumpărare a locuinţelor sau a altor bunuri pe care acestea le au în proprietate
 • Anchete sociale privind situaţia socio-familială a persoanelor care au solicitat instanţei de judecată întreruperea sau amânarea din motive sociale a executării pedepsei pe care aceştia au primit-o pentru săvârşirea diferitelor infracţiuni
 • Anchete sociale la solicitarea Spitalulul N.P. Săpoca, privind situaţia socio-familială a unor bolnavi care se află sub tratament ambulatoriu
 • Dispoziţii de curatelă
 • Dispoziţii de tutelă pentru minori şi pentru persoanele majore puse sub interdicţie .

Întocmirea şi verificarea periodică a dosarelor sociale ale asistenţilor parentali pentru persoanele cu deficienţă funcţională gravă în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, nr.102 / 1999.
Acte necesare:

 • cerere;
 • angajament;
 • copia actelor de identitate (al asistentului personal şi al bolnavului);
 • certificatului de persoană cu handicap (copie şi original);
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana ce urmează să fie încadrată ca asistent personal este aptă pentru a îngriji o persoană cu handicap grav copia deciziei de pensionare a persoanelor cu handicap grav.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează anchetă socială şi vizite periodice la domiciliu

Se întocmesc şi verifică periodic dosarele beneficiarilor de masă la cantina de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 208/1997.
Acte necesare:

 • cerere;
 • actele de identitate pentru toţi membri familiei (copie şi original);
 • declaraţie notarială privind veniturile familiei;
 • acte doveditoare privind cuantumul lunar al veniturilor familiei;
 • adeverinţă de elev pentru minorii care frecventează cursurile şcolare;
 • certificate de stare materială de la Direcţia Economică pentru toate persoanele majore din familie.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează anchetă socială, verificări periodice la domiciliu şi actualizarea actelor de venit.

Întocmirea dosarelor pentru alocaţie de stat pentru minori. Se acordă lunar în cuantumuri care se indexează prin Hotărâre de Guvern.Acte necesare:

 • cerere;
 • buletinul de identitate al părintelui care completează cererea (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia( copie şi original).

Notă: Se ridică lunar de la Oficiul poştal de cartier pe bază de cupon-mandat transmis de Direcţia de Asistenţă Socială.

Se acordă o singură dată pentru fiecare dintre primii patru copii nou născuţi vii, copii în vârstă de până la 6 luni:

 • beneficiar – mama copilului;
 • cuantum – 1 400 000 lei.

Acte necesare:

 • buletinul de identitate al mamei (original şi copie);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de nou născut (original şi copie);
 • declaraţie pe propria răspundere dată de mamă, privind rangul copilului nou născut;
 • certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior (original şi copie);
 • adeverinţă eliberată de primarul localităţii de domiciliu sau al celei în care a fost înregistrată naşterea din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou născut (în cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă localitate decât cea în care domiciliază mama).

Notă: Se încasează de la casieria Primăriei Municipiului Buzău în zilele stabilite pentru efectuarea plăţilor, ce se comunică din timp prin afişare

Întocmirea dosarelor pentru alocaţie suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii în conformitate cu Legea 119/1997.
Se acordă lunar familiilor care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii.
Cuantumul alocaţiei se stabileşte în funcţie de numărul copiilor şi se indexează periodic prin Hotărâre de Guvern.Acte necesare:

 • buletinele de identitate ale părinţilor (copie);
 • certificatul de căsătorie (copie);
 • certificatele de naştere ale copiilor (copie);
 • livretul de familie de la Starea Civilă (copie şi original);
 • adeverinţă de elev pentru copii care au împlinit vârsta de 16 ani, sau certificate medicale pentru copii care sunt încadraţi în gradul 1 sau 2 de invaliditate.

Notă: Plata alocaţiei suplimentare încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acesteia prevăzute de lege.

Acte necesare:

 • cerere;
 • buletinul de identitate al persoanei care solicită internarea (copie şi original);
 • ultimul cupon de pensie sau alt act din care să rezulte venitul lunar al solicitantului;
 • adeverinţă medicală cu recomandare de internare;
 • certificat de stare materială de la Direcţia Economică;
 • analize medicale.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează anchetă socială

Acte necesare:

 • cerere;
 • buletinul de identitate al al solicitantului (copie şi original);
 • certificatul de persoană cu handicap (copie şi original);
 • declaraţie notarială privind veniturile lunare ale solicitantului;
 • certificat de stare materială de la Direcţia Economică.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează anchetă socială

 • Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
  • 630 O00 lei pentru o singură persoană;
  • 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  • 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  • 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  • 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  • câte 157.000 lei pentru fiecare persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii nr.416/ 2001.

  Cuantumul se stabileşte ca diferenţă dintre sumele prevăzute mai sus şi venitul net al familie.
  Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.Acte necesare:

  • buletin de identitate (soţ, soţie, copii), (original şi copie);
  • actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator;
  • certificatele de naştere ale copiilor ( original şi copie);
  • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului;
  • adeverinţă de elev sau student, eliberate recent, în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
  • hotărâre, judecătorească, actualizată, privind obligaţia legală de întreţinere (copie);
  • adeverinţă de la Forţele de Muncă pentru persoanele apte de muncă;
  • talonul de plată al ajutorului de şomaj reprezentând drepturile cuvenite pentru ultima lună completă;
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net din ultima lună, realizat de persoanele încadrate în muncă;
  • taloane sau adeverinţe de pensie din ultima lună plătită;
  • adeverinţă eliberată de organul financiar teritorial din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberate cu cel mult două săptămâni înainte şi de la Direcţia Economică a Primăriei;
  • proces verbal de impunere şi/sau Declaraţie de impunere privind impozitul pe venitul agricol, conform Legii nr.34/1994 pentru anul curent;
  • adeverinţă de la Asociaţia de locatari din care să rezulte persoanele care locuiesc la adresa respectivă;
  • adeverinţă de la locul naşterii din care să rezulte că persoana care solicită ajutorul social are/nu are în proprietate teren agricol şi cuantumul venitului agricol realizat de pe acest teren (pentru persoanele născute în judeţul Buzău),(persoanele născute în altă localitate din ţară vor prezenta declaraţie notarială cu privire la cele arătate mai sus).

  Notă: Pentru fiecare caz în parte se va efectua anchetă socială, verificări periodice la domiciliu precum şi actualizarea documentaţiei prezentate la dosar. 

pagina editata la data de nov. 24, 2016 @ 16:55

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.