Servicii, Documente, Acte necesare

Sunt solicitate conform: Legii 350/2001 cu toate modificările şi completările ulterioare, Legii 50/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, art. 36 din Legea 18/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 839/2009 cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 2701/2010, HCL 326/2007, HCL 161/2011.

 • formular cerere tip completat corespunzator
 • certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)
 • certificatul de urbanism (copie)
 • avizul CMUAT – pentru amplasament si mobilier stradal – inclusiv documentatia avizata:
  • plan de situatie cu viza CMUAT
  • plan de mobilare cu viza CMUAT
 • contract de inchiriere sau conventie pentru ocupare loc public
 • avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 • certificat de atestare fiscala obtinut de la Directia Finante Locale
 • contract de salubrizare incheiat cu operatorul licentiat
 • dovada achitarii taxelor legale
 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  – cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • foto locatie si/sau propunerea panoului – firma cu precizarea dimensiunilor
 • chitanta multiplicare plansa si/sau plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  – cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) max 1 an vechime
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de arhitect (unde este cazul)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • copie C.I./CUI
 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • carte de identitate/CUI copie
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului
 • solutia tehnica a furnizorului
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de proiectant retele
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • formular cerere si anexa completate corespunzator
 • carte de identitate/CUI copie
 • certificatul de urbanism copie
 • dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare – copie legalizata
 • plan cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • dovada inregistrarii la Ordinul Arhitectilor din Romania
 • dovada achitarii taxelor legale
 • fisele tehnice si avizele componente
 • avize specifice cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare
 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • CUI / Carte de identitate copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare – copie legalizata
 • Plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului
 • Dovada depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei de afisaj.
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Avize  cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – publicitate
 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire/desfiintare – copie legalizata
 • Plan cadastral cu viza OCPI
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Fisele tehnice si avizele componente
 • Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare
 • cerere tip prin care se solicita avizul consultativ
 • dovada achitarii taxei de consultare prealabila stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism ( nu e obligatoriu)
 • act de proprietate
 • plan cadastral incluzand vecinatatile cu mentionarea situatiei juridice a terenului studiat si a vecinatatilor vizat de OCPI – Buzau
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
  • plan propunere interventie urbanistica incluzand si solutii de accesibilitate / circulatii
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de interventie urbanistica
 • Plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD.(trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

 • cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Buzau
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
  • plan propunere
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de imagine arhitecturala (fotografii amplasament, studii de zona, studiu de risc…)
 • pentru INTRAREA IN LEGALITATE
  • PV de constatare
  • dovada platii amenzii
  • fotografii amplasament
 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD. (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

 • cerere tip prin care se solicita avizul de oporunitate
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT pentru oportunitate, stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Buzau
 • studiu de fundamentare
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral, cu figurarea vecinatatilor
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor din studiul de oportunitate
 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD(trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului
 • certificat de urbansim (de oportunitate)
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Buzau
 • aviz de oportunitate CMUAT si Avizul primarului
 • planul (estimativ) procesului de consultare a populatiei
 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului
 • plansa cu planul de situatie propus vizata CMUAT din documentatia care a stat la baza emiterii avizului de oportunitate
 • studiu de fundamentare

Obs. Documentatia se depune intr-un exemplar

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului
 • certificat de urbansim
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Buzau
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • aviz de oportunitate CMUAT sau/si Aviz CMUAT (dupa caz)
 • declaratie notariala privind numele si adresa proprietarilor tuturor parcelelor invecinate parcelei care a generat elaborarea planului urbanistic, respectiv a proprietarilor parcelelor afectate de reglementarile documentatiei de urbanism
 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului
 • documentaie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministrului de resort. In Memoriul tehnic vor fi identificati (nume si adrese de domiciliu) proprietarii parcelelor afectate de reglementarile planului urbanistic

Obs. Documentatia se depune intr-un exemplar

 • cerere tip prin care se solicita promovarea in Consiliul Local
 • certificat de urbanism, copie, 2 ex.
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire (maxim 3 luni), 2 ex.
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Buzau, 2 ex.
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)
 • toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, 2 ex.
 • raportul procesului de informare si consultare a publicului conform Regulamentului Local aprobat prin HCL 161/16.03.2011 privind Planul Urbanistic Zonal
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, insotita de avize si acorduri potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Legea 350/2001
 • plansele in format electronic (vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970.dwg) pe CD
 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Proces verbal de receptie semnat de reprezentant PMO
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Memoriu de arhitectura de la PAC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC
 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Memoriu de arhitectura de la PAC, anexe la AC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC
 • Formular cerere
 • Carte de identitate proprietari CF
 • Certificat de căsatorie (dacă este cazul)
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie ,  in  cazul apartamentelor atat individuala cat  si colectiva , pag. A,B si C
 • Plan topografic  intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat . In cazul apartamentelor si  schita de defalcare pe apartamentere .
 • Actul de dobandire a imobilului – copie : contract de vanzare-cumparare , certificat de mostenitor , sentinta civila , etc
 • Decizia de atribuire a terenului , in cazul in care aceasta e mentionata la pag. “C “ din coala CF
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza  , anterior anului 1991

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

ACESTEA SUNT DOCUMENTELE NECESARE EMITERII ADEVERINTEI DE NOTARE A EDIFICARII/EXTINDERII CONSTRUCTIEI REALIZATE ANTERIOR APARITIEI LEGII 50/1991

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI
 • Autorizatia de executare de lucrari sau Autorizatia de luare in folosinta sau certificat de mostenitor sau Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar – copie
 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice/Juridice, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza , anterior anului 1991
 • Taxa 25 lei

ACESTEA SUNT DOCUMENTELE NECESARE EMITERII ADEVERINTEI DE RADIERE A CONSTRUCTIEI DESFIINTATE ANTERIOR APARITIEI LEGII 50/1991

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de desfiintare lucrari si/sau acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza pana la actualul proprietar
 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost desfiintata constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA  sau institutia abilitata la data desfiintarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat.
 • Certificat fiscal – Serviciul Impuneri Persoane Fizice
 • Taxa 25 lei
 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI + acte din care sa rezulte legatura intre denumirea inainte de 90 si actuala denumire
 • Autorizatia de desfiintare – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiului de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • Plan de situatie cu viza PMO, anexa la AD
 • Taxa 25 lei
 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Aviz desfacere pavaj
 • Proces verbal receptie semnat de un reprezentant al PMO
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului
 • Declaratie tip cu valoarea finala a lucrarilor , conform evidentelor financiar – contabile in cazul persoanelor juridice
 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor – in cazul persoanelor juridice
 • Dovada achitării taxelor catre ISC – formularul F16 semnat de ISC
 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii
 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de construire – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC , cu distantele pana la limitele de proprietate , in cazul constructiilor nenotate in CF
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie , precum si stadiul fizic al constructiei
 • Memoriu de arhitectura de la PAC + plan situatie
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului
 • Dovada achitării taxelor catre ISC – formularul F16 semnat de ISC
 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii
 • Certificat energetic cladire
 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie sau dovada detinerii terenului
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz)
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , semnat de reprezentant PMO
 • Declaratie tip cu valoarea finala a lucrarilor , conform evidentelor financiar – contabile
 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate, in cazul constructiilor nenotate in CF
 • Memoriu de arhitectura de la PAC si planul de situatie anexa la AC
 • Piesele desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC (fara fatade)
 • Dovada achitării taxelor catre ISC – formularul F16 semnat de ISC
 • Taxa se calculeaza de inspectorul de zona la primirea lucrarii
 • Certificat energetic cladire

pagina editata la data de dec. 19, 2019 @ 14:52

Loading