Ședință ordinară – 12.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 12 decembrie 2019, ora 12:00.

Proces verbal şedinţa ordinară a Consliului Local din 12.12.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 decembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 412 din data de 06.12.2019 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 392 din data de 02.12.2019  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a lndicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stații de încărcare autobuze electrice.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 411 din data de 05.12.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 375 din data de 21.11.2019  pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru  aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 374 din data de 19.11.2019 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 395 din data de 02.12.2019  pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 394 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 408 din data de 04.12.2019 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 409 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Piețe, Târguri și Oboare II S.A. Buzău.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 405 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Urbis – Serv II S.R.L.Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 406 din data de 04.12.2019 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 410 din data de 04.12.2019 privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 402 din data de 04.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ‘„RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 397 din data de 03.12.2019 privind respingerea unei contestații administrative.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 393 din data de 02.12.2019 privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară „Buzau 2008″ în conformitate cu noile modificări legislative.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 372 din data de 19.11.2019 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuință din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 373 din data de 19.11.2019 privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 381 din data de 29.11.2019 privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unitățile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 377 din data de 26.11.2019 privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local a căror pază se asigură de Direcția Poliției Locale Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 379 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului și canalului aferent”.

Deviz revizuit

SF Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 401 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”.

Anexa nr. 1

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR: 398 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”.
A-03
A-04
Listă locații noi
Memoriu tehnic
Memoriu tehnic rezistență
Platforme 1
Platforme 2
Platforme 3
Platforme 4
Platforme 5
Platforme 6
Poza 43
43/1
43/2
43/3
43/4
Poza 44
Poza 45
Poza 46
Poza 47
Poza 48
Poza 49
Poza 50
Poza 51
Raspuns ID
Studiu de fezabilitate

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 351 din data de 31.10.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 380 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă din Municipiul Buzău.

Partea a doua

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 378 din data de 29.11.2019 privind scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 371 din data de 18.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

Modificare tarife la serviciul de salubrizare

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 407 din data de 04.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău.

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 345 din data de 25.10.2019 privind atribuirea denumirii ,,Primar Ștefan Frățila”, parcului situat în strada Sf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău.

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 384 din data de 29.11.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publica în folosință gratuită și temporară a parohiilor „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, „Sf. loan Botezatorul” și „Mihai Viteazul” din municipiul Buzău.

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 399 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societății Comerciale Eximprod Grup S.A. Buzău).

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 396 din data de 03.12.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 403 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea cumpărării imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcție și terenul aferent acesteia, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul lndustriei, nr. 5.

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 389 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosință drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 și 65265.

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 391 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G și 8H.

Partea a doua

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 382 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai nr. 26 bis.

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 383 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat 1n municipiul Buzau, strada Siriului nr. 28.

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 387 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 388 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

Partea a doua

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 385 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 386 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont.

41. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 404 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) „Construire clădire de turism cu regim de înălțime P+2 nivele,, amplasată în municipiul Buzău, str. Tunel nr. 2, județul Buzău.

42. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 336/15.10.2019 privind ,,Accesul gratuit la competiții sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”. 

Loading