Ședință ordinară – 15.11.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 15 noiembrie 2019, ora 11:00.

Proces verbal ședință CLM din 15.11.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 noiembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 360 din data de 07.11.2019 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 352 din data de 07.11.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 367 din data de 08.11.2019 privind aprobarea DOCUMENȚATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ „DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 355 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Stabilirea zone/or unitare din cadrul municipiului Buzău”.

Anexa 4

5. PROIECT DE HOTĂRÎRE NR. 361 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 368 din data de 11.11.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 11.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 362 din data de 07.11.2019 privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău -forma actualizată potrivit Codului administrativ.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 365 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău. 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 1/2

REGULAMENT 2/2

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 354 din data de 07.11.2019 privind numirea domnului Ion Bogdan în funcția de membru în consiliul de administrație al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 366 din data de 08.11.2019 privind aprobarea tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 340 din data de 16.10.2019 privind aprobarea de modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipală „RAM” Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 353 din data de 07.11.2019 privind majorarea capitalului social și modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 300 din data de 18.09.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 03.05.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 273 din data de 22.08.2019 pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietățile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor electrice și de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 357 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 §i 66359.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 358 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 356 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, județul Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 359 din data de 07.11.2019 privind organizarea și funcționarea Târgului de Crăciun – ediția 2019 și a Orășelului Copiilor – ediția 2019/2020.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 363 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de producție și depozitare corpuri de iluminat și confecții metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, județul Buzău.

22. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Leana Stroe.

23. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Liviu Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Loading