Ședință ordinară 16.09.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 16.09.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii septembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 16.09.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 162 din data de 09.09.2021 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de Hotărâre Nr. 165 din data de 09.09.2021 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. Proiect de Hotărâre Nr. 156 din data de 07.09.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2021

4. Proiect de Hotărâre Nr. 163 din data de 09.09.2021 privind aprobarea redistribuirii sub formă de dividende din sume repartizate în anii anteriori în alte rezerve ale Societății Comerciale ” Piețe, Târguri și Oboare”S.A. Buzău

5. Proiect de Hotărâre Nr. 164 din data de 09.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Municipiului Buzău pentru înființarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ” Promovarea sportului de performanță „

6. Proiect de Hotărâre Nr. 167 din data de 09.09.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021-2022

7. Proiect de Hotărâre Nr. 160 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Realizarea unui coridor sustenabil în zona centrală a Municipiului Buzău – Bulevardul Nicolae Bălcescu”

8. Proiect de Hotărâre Nr. 159 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Modernizarea sistemului de iluminat public ” în municipiul Buzău

9. Proiect de Hotărâre Nr. 158 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare ” Reabilitarea termică a două blocuri de locuințe din municipiul Buzău ( Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)” și a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, finanțată în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SMC, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidențiale

10. Proiect de Hotărâre Nr. 71 din data de 13.04.2021 privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea și reducerea zgomotului ambiental pentru municipiul Buzău

11. Proiect de Hotărâre Nr. 157 din data de 07.09.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare străzi Aleea General ion Jitianu, Aleea Stejarului și Aleea adiacentă blocurilor 4, 5, 89 de pe Aleea Castanilor”

Anexa 1

12. Proiect de Hotărâre Nr. 154 din data de 07.09.2021 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele

13. Proiect de Hotărâre Nr. 155 din data de 07.09.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 134/ 19.08.2021 pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

14. Proiect de Hotărâre Nr. 161 din data de 09.09.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 26.03.2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale ” Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău

15. Proiect de Hotărâre Nr. 166 din data de 09.09.2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și funcționale, numărul de personal și statului de funcții al Societății Comerciale ” Urbis- Serv” S.R.L. Buzău

16. Proiect de Hotărâre Nr. 153 din data de 07.09.2021 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Național ” Mihai Eminescu”, pentru anul școlar 2021-2022, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău

17. Proiect de Hotărâre Nr. 150 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE” municipiul Buzău, județul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 4

Documentație

18. Proiect de Hotărâre Nr. 149 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER”

Documentație

19. Proiect de Hotărâre Nr. 137 din data de 09.08.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDETUL BUZĂU”

PUZ tarlaua 33

20. Proiect de Hotărâre Nr. 151 din data de 25.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie – decembrie 2021

 

Loading