Ședință ordinară – 20.12.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 20.12.2021

Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 781 din 10.12.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii decembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Dispozitie privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii DECEMBRIE 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 20.12.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 222/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian Mironescu

2. Proiect de hotărâre nr. 223/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Lucian Șercăianu

3. Proiect de hotărâre nr. 198 din 05.11.2021 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 203 din data de 12.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 215 din 22.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE D+P+3E+4 RETRAS+ÎMPREJMUIRE

Anexe

6. Proiect de hotărâre nr. 218 din 02.12.2021privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 219 din 06.12.2021 privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaș – Söter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Granitului nr. 4

8. Proiect de hotărâre nr. 220 din 06.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.12.2021, ora 12:00, respectiv 29.12.2021, ora 12:00

9. Proiect de hotărâre nr. 221 din 06.12.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65940 situat în municipiul Buzău, sursa de apă Crâng – Parcul Crâng

Anexe

10. Proiect de hotărâre nr. 224 din 07.12.2021 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Romano – Catolică Buzău a terenului în suprafață de 3.900 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Veteranilor, înscris în Cartea Funciară nr. 53066 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 53066

11. Proiect de hotărâre nr. 225 din 07.12.2021 privind participarea Municipiului Buzău la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Buzau”

12. Proiect de hotărâre nr. 227 din 08.12.2021 pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 93/28.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 228 din 08.12.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”

Anexa 1

Anexa 1 A3

14. Proiect de hotărâre nr. 229 din 09.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 13.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 13.00

15. Proiect de hotărâre nr. 230 din 09.12.2021privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 12.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 12.00

16. Proiect de hotărâre nr. 231 din 09.12.2021 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”

17. Proiect de hotărâre nr. 232 din 10.12.2021 privind recalcularea chiriei, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2022, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 233 din 10.12.2021 privind completarea denumirii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău și aprobarea organigramei, statului de funcții, salariilor de bază ale personalului și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 234 din 10.12.2021 privind rectificarea 7 a bugetului local al Municipiului Buzău, pe anul 2021

20. Proiect de hotărâre nr. 235 din 10.12.2021 privind adoptarea modificării Metodologiei de alocare a unor sume din  bugetul Municipiului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzau în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”, aprobată prin HCL nr. 145/16.09.2021

21. Proiect de hotărâre nr. 236 din 10.12.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2022

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 216/25.11.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în strada lunei nr. 47

2. Proiect de hotărâre nr. 217 din 25.11.2021 pentru aprobarea modificării și completării hotărârii  nr. 262/31.10.2018 a consiliului local al municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului buzău, situat în Strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

3. Proiect de hotărâre nr. 237 din 13.12.2021 pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al RAM TERMO VERDE S.R.L

4. Proiect de hotărâre nr. 238 din 14.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M. 0838 Buzău în domeniul public al U.A.T Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în Cărțile Funciare nr. 72695 și 72696 a U.A.T. Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 239 din 14.12.2021 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022

Loading