Şedința ordinară – 18.05.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 18 mai 2020, ora 10:00. 

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 18.05.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 18 mai 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 116 din data de 08.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 08.05.2020 pentru modificarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 124 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 141 Unirii)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea clădiri rezidenţiale

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 125 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)în cadrul Programului Operational Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 126 din data de 12.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiții „REABILITAREA TERMICĂ A DOUA BLOCURI DE LOCUIE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (BLOC E3 ȘI BLOC C1 CARTIER EPISCOPIEI)în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea Aclădiri rezidenţiale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 123 din data de 12.05.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.1.S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip CONSTRUIRE BASPORTIVĂ TIP 1DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118 din data de 11.05.2020 privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău forma actualizată potrivit Codului administrativ

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 121 din data de 11.05.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unităţii administrativteritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 din data de 11.05.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00respectiv 03.04.2020, ora 14:00

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119 din data de 11.05.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu şi amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre bdul Gării, bdul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

Anexa nr. 1 – Partea întâi

Anexa nr. 1 – Partea a doua

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 98 din data de 08.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 06.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie august 2020

Suplimentar nr. 1 – Partea întâi

Partea a doua

Suplimentar nr. 2

Suplimentar nr. 3

Loading